Lediga jobb som Doktorand i Stockholm

Se lediga jobb som Doktorand i Stockholm. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Stockholm som finns hos arbetsgivaren.

Doktorand – politiskt ledarskap för transformativ transportplanering

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Till enheten Mobilitet, Aktörer och Planeringsprocesser (MAP) söker vi en doktorand inom Urbana och regionala studier, inom forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt (TRANSPLACE). Som doktorand kommer du att ha din anställning på VTI och samtidigt antas till forskarutbildning vid Kungliga Tekniska Högs... Visa mer
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Till enheten Mobilitet, Aktörer och Planeringsprocesser (MAP) söker vi en doktorand inom Urbana och regionala studier, inom forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt (TRANSPLACE).

Som doktorand kommer du att ha din anställning på VTI och samtidigt antas till forskarutbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Placeringsort för tjänsten är vid VTI:s kontor i Stockholm. Som doktorand kommer du även att tillbringa en del av arbetstiden hos projektets samarbetspartners samt delta i forskarskolans gemensamma aktiviteter.

Enheten MAP vid VTI har 18 medarbetare placerade i Stockholm, Linköping och Lund. Vid MAP bedrivs forskning inom tre tematiska områden; styrning, planering och omställning; trafikpsykologi samt social rättvisa och delaktighet i transportsystemet. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med såväl universitet som andra vetenskapliga institut och organisationer i Sverige och internationellt.

Om rollen
Denna utlysning sker inom ramen för forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt (TRANSPLACE). Forskarskolan kommer att utveckla och genomdriva ambitiösa och djärva initiativ för hållbarhetsomställning tillsammans med nyckelaktörer inom svensk stadsutveckling och transportplanering. Forskningsarbetet inriktas på praktiknära och handlingsorienterad forskning som bidrar till att utmana existerande arbetssätt och stärka den reflexiva kapaciteten inom svensk samhällsplanering. De konkreta forskningsuppgifterna kommer att utvecklas och genomföras i samarbete med relevanta samhällsaktörer. Forskarskolan är ett samarbete mellan VTI, KTH, Södertörns högskola (SH) och Uppsala universitet. Du kan läsa mer om forskarskolan här: Forskarskola: Transformering i planeringens gränssnitt | KTH.

Doktorandprojektet handlar om politisk praktik för transformativ transportplanering. Det är idag väl känt att hållbar omställning på transportområdet bland annat behöver innefatta minskad trafik och ändrade normer och prioriteringar i transport- och bebyggelseplanering. Detta är dock politiskt laddade frågor, som kräver en särskild typ av politisk handlingsförmåga som det behövs mer teoretisk och praktisk kunskap om. Centrala frågor för tjänstens inriktning är politiskt ledarskap och relationen mellan politik och förvaltning. De konkreta forskningsuppgifterna kommer att utvecklas och genomföras i samarbete med projektets samarbetspartners.

TRANSPLACE löper under tidsperioden 2023–2028 och finansieras av Formas.

Fokus i tjänsten ligger främst på forskarutbildningen som innehåller flera moment såsom kurser och att under handledning bedriva tillämpad vetenskaplig forskning av hög kvalitet. Viss instututionstjänstgöring i form av till exempel undervisning och annan forskning kan förekomma. Tjänsten förutsätter att du kan bli antagen till forskarutbildningen på KTH.

Om dig

Du har en samhällsvetenskaplig masterexamen eller motsvarande som ger dig behörighet till anställning som doktorand. Du har en utbildningsbakgrund inom till exempel statsvetenskap, sociologi, kulturgeografi, samhällsplanering, teknik- och vetenskapsstudier eller liknande.  Tvärvetenskaplig erfarenhet är meriterande. Kunskap/erfarenhet inom kvalitativ metod (intervjuer eller textanalys) är ett krav, liksom god kännedom om institutionella förutsättningar som präglar svensk urban utveckling och transportplanering. Särskild vikt läggs vid ditt intresse för samhällsvetenskaplig, transportinriktad forskning med kritiska perspektiv och konkreta yrkeserfarenheter från svensk samhällsplanering. Arbetsuppgifterna kräver förankring i relevant teoribildning och metodik.

Projektet sker i nära samarbete mellan forskare och yrkesverksamma inom urban utveckling och transportplanering. Ett krav är därför god samarbetsförmåga och goda kunskaper i något av de skandinaviska språken samt engelska i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, din analytiska förmåga och din förmåga att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.

Förordnandetid och motivering

Anställningen planeras gälla från 1 september 2023. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år och därefter förnyas anställningen med ett år i taget utifrån uppnådd studieplan.

Till ansökan vill vi att du skriver en motivering till varför du vill genomföra en forskarutbildning.

Mer information

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på Personuppgifter - vti.se

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ref. nr: 2023/0045-3.1

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan, senast den 6 mars, med personligt brev, CV, examensbevis samt betygskopior och andra handlingar du vill åberopa. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Visa mindre

Doktorand i naturgeografi: Hydrologiska våtmarksanalyser

Ansök    Jan 26    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2023-02-28. Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt La... Visa mer
vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2023-02-28.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Landskap, miljö och geomatik. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning 
Jordbrukets utbyggnad, skogsbruk och väginfrastruktur har kraftigt förändrat de svenska våtmarkernas hydrologiska utbredning Detta gör att det finns ett växande intresse av att återställa våtmarker och ekosystemen. Ett sådant återställande bör dock ta hänsyn till att begränsa klimatförändringarna genom att kontrollera de utsläpp av växthusgaser som blir resultatet av förändrade vattennivåer. Kunskap om hydrologiska sammansättningar är nödvändig för att vägleda en optimal återställning av våtmarker, men bristande hydrologiska observationer gör att den kunskapen är begränsad. Projektet kombinerar artificiell intelligens, jordobservationer och toppmodern teknik för att spåra vattennivåer från rymden med målet att definiera de hydrologiska sammansättningarna i 53 våtmarker av internationell betydelse. Våra främsta mål är att kvantifiera de vattentäckta ytornas omfattning och förändringar, vattennivåernas rumsliga och tidsmässiga variationer, och definiera riktlinjer för att prioritera återställningsarbetet på ett sätt som maximerar ekosystemhälsan och klimatfördelarna.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: 


• Masterexamen innehållande hydrologi eller fjärranalys.
• Programmeringskunskaper.
• Skriftlig och muntlig kunskap i engelska.
• Kandidatens skriftliga motivering för att söka anställningen.
• Prestation under intervju.
• Erfarenhet av rymdobservationer som hydrologisk modellering, InSAR, eller artificiell intelligens är en fördel.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Fernando Jaramillo, tfn 08-16 47 71 fernando.jaramillo@natego.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför, hur och med vilka teknologi vill du bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer)
• Kopia av eventuella vetenskapligt publicerade resultat (max 3 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand - medborgarnas roll i omställningen hållbar transportplanering

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Till enheten Mobilitet, Aktörer och Planeringsprocesser (MAP) söker vi en doktorand inom Urbana och regionala studier, inom forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt (TRANSPLACE) . Som doktorand kommer du att ha din anställning på VTI och samtidigt antas till forskarutbildning vid Kungliga Tekniska Hög... Visa mer
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Till enheten Mobilitet, Aktörer och Planeringsprocesser (MAP) söker vi en doktorand inom Urbana och regionala studier, inom forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt (TRANSPLACE) .

Som doktorand kommer du att ha din anställning på VTI och samtidigt antas till forskarutbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Placeringsort för tjänsten är vid VTI:s kontor i Stockholm. Som doktorand kommer du även att tillbringa en del av arbetstiden hos projektets samarbetspartners samt delta i forskarskolans gemensamma aktiviteter.

Enheten MAP vid VTI har 18 medarbetare placerade i Stockholm, Linköping och Lund. Vid MAP bedrivs forskning inom tre tematiska områden; styrning, planering och omställning; trafikpsykologi samt social rättvisa och delaktighet i transportsystemet. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med såväl universitet som andra vetenskapliga institut och organisationer i Sverige och internationellt.

Om rollen
Denna utlysning sker inom ramen för forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt (TRANSPLACE). Forskarskolan kommer att utveckla och genomdriva ambitiösa och djärva initiativ för hållbarhetsomställning tillsammans med nyckelaktörer inom svensk stadsutveckling och transportplanering. Forskningsarbetet inriktas på praktiknära och handlingsorienterad forskning som bidrar till att utmana existerande arbetssätt och stärka den reflexiva kapaciteten inom svensk samhällsplanering. De konkreta forskningsuppgifterna kommer att utvecklas och genomföras i samarbete med relevanta samhällsaktörer. Forskarskolan är ett samarbete mellan VTI, KTH, Södertörns högskola (SH) och Uppsala universitet. Du kan läsa mer om forskarskolan här: Forskarskola: Transformering i planeringens gränssnitt | KTH.

Doktorandprojektet handlar om medborgarnas tänkbara roller och engagemang i omställningen. Utgångspunkten är att omställning till hållbara transporter är en typ av genomgripande förändring som kräver legitimitet hos medborgarna. Centrala frågor för tjänstens inriktning handlar bland annat om hur legitimitet kan skapas för transformativa policy- och planeringsinriktningar inom transport- och bebyggelseplanering. De konkreta forskningsuppgifterna kommer att utvecklas och genomföras i samarbete med projektets samarbetspartners.

TRANSPLACE löper under tidsperioden 2023–2028 och finansieras av Formas.

Fokus i tjänsten ligger främst på forskarutbildningen som innehåller flera moment såsom kurser och att under handledning bedriva tillämpad vetenskaplig forskning av hög kvalitet. Viss instututionstjänstgöring i form av till exempel undervisning och annan forskning kan förekomma. Tjänsten förutsätter att du kan bli antagen till forskarutbildningen på KTH.

Om dig
Du har en samhällsvetenskaplig masterexamen eller motsvarande som ger dig behörighet till anställning som doktorand. Du har en utbildningsbakgrund inom till exempel statsvetenskap, sociologi, kulturgeografi, samhällsplanering, teknik- och vetenskapsstudier eller liknande.  Tvärvetenskaplig erfarenhet är meriterande. Kunskap/erfarenhet inom kvalitativ metod (intervjuer eller textanalys) är ett krav, liksom god kännedom om institutionella förutsättningar som präglar svensk urban utveckling och transportplanering. Särskild vikt läggs vid ditt intresse för samhällsvetenskaplig, transportinriktad forskning med kritiska perspektiv och konkreta yrkeserfarenheter från svensk samhällsplanering. Arbetsuppgifterna kräver förankring i relevant teoribildning och metodik.

Projektet sker i nära samarbete mellan forskare och yrkesverksamma inom urban utveckling och transportplanering. Ett krav är därför god samarbetsförmåga och goda kunskaper i något av de skandinaviska språken samt engelska i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, din analytiska förmåga och din förmåga att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.

Förordnandetid och motivering

Anställningen planeras gälla från 1 september 2023. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år och därefter förnyas anställningen med ett år i taget utifrån uppnådd studieplan.

Till ansökan vill vi att du skriver en motivering till varför du vill genomföra en forskarutbildning.

Mer information
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på Personuppgifter - vti.se

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ref. nr: 2023/0044-3.1

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan, senast den 6 mars, med personligt brev, CV, examensbevis samt betygskopior och andra handlingar du vill åberopa. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Visa mindre

Doktorand i organisk kemi (A)

Ansök    Jan 23    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för organisk kemi . Sista ansökningsdag: 2023-02-15. Vid Institutionen för organisk kemi finns ett omfattande forskarutbildningsprogram, innefattande många områden av experimentell och teoretisk kemi. Metodutveckling inom katalys, hållbar kemi, asymmetrisk syntes, kolhydratkemi och enzymkemi är centrala teman. Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, fi... Visa mer
vid Institutionen för organisk kemi . Sista ansökningsdag: 2023-02-15.

Vid Institutionen för organisk kemi finns ett omfattande forskarutbildningsprogram, innefattande många områden av experimentell och teoretisk kemi. Metodutveckling inom katalys, hållbar kemi, asymmetrisk syntes, kolhydratkemi och enzymkemi är centrala teman.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Läs mer: https://wise-materials.org.

Projektbeskrivning 
Nya katalytiska material för en hållbar organisk syntes

Handledning: Prof. Belén Martín-Matute. Bihandledare: Prof. Aji Mathew.

En doktorandställning erbjuds i professor B. Martín-Matutes grupp vid Stockholms Universitet. Kandidaten kommer att arbeta med utveckling, testning och utvärdering av innovativa katalytiska processer för att syntetisera organiska molekyler med fokus på förnybara och återvunna råvaror. Vi kommer att använda principerna för grön kemi, med tonvikt på förebyggande av avfall, och på atom- och energieffektivitet. Martín-Matute-gruppen arbetar med att utveckla nya processer för att konstruera C-C och C-heteroatombindningar med användning av heterogena katalysatorer.

Kandidaten kommer att arbeta med att skapa nya heterogena katalytiska system för att syntetisera organiska föreningar (aminer) via aktivering av inerta kemiska bindningar. Detta projekt omfattar forskning inom områdena katalys, materialsyntes, mekanismstudier och tillämpningar för syntes av läkemedelsliknande molekyler

Huvuduppgifterna inkluderar: 1) Syntes av heterogena katalysatorer. 2) Applicera de nya katalysatorerna på aktiveringen av inerta bindningar för syntes av kirala organiska molekyler.

Projektet bygger vidare på den senaste forskningen i Martín-Matutes grupp. Se gruppens webbsida www.organ.su.se/bm för mer information om gruppen, projekt och länkar till publikationer.

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom organisk kemi krävs att den sökande med godkänt resultat fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 30 hp på avancerad nivå inom ett för forskarutbildningsämnet relevant ämnesområde (se Forskarutbildningsämne ovan).

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En nyanställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Belén Martín-Matute, belen.martin.matute@su.se, hemsida www.organ.su.se/bm.

Allmän information om arbetsplatsen och om institutionen för organisk kemi vid Stockholms universitet kan fås av prefekten, professor Kálmán J. Szabó, kalman.j.szabo@su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• Personligtbrev (bör ej överskrida 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet 
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand i organisk kemi (B)

Ansök    Jan 23    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för organisk kemi. Sista ansökningsdag: 2023-02-15. Vid Institutionen för organisk kemi finns ett omfattande forskarutbildningsprogram, innefattande många områden av experimentell och teoretisk kemi. Metodutveckling inom katalys, hållbar kemi, asymmetrisk syntes, kolhydratkemi och enzymkemi är centrala teman. Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, fin... Visa mer
vid Institutionen för organisk kemi. Sista ansökningsdag: 2023-02-15.

Vid Institutionen för organisk kemi finns ett omfattande forskarutbildningsprogram, innefattande många områden av experimentell och teoretisk kemi. Metodutveckling inom katalys, hållbar kemi, asymmetrisk syntes, kolhydratkemi och enzymkemi är centrala teman.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Läs mer:https://wise-materials.org.

Projektbeskrivning 
Nya katalytiska material för en hållbar organisk syntes

Handledning: Prof. Joseph Samec. Bihandledare: Prof. Aji Mathew.

En doktorandställning erbjuds i professor J Samecs grupp vid Stockholms Universitet. Kandidaten kommer att arbeta med fraktionering av lignocellulosabaserade material med hjälp av hållbara metoder. Fraktionerna kommer sedan att kemiskt modifieras för att addera funktioner med hjälp av grön och hållbar organisk kemi. Fraktionerna kommer sedan att återmonteras för att generera nya biobaserade kompositmaterial. Återvinning, med användning av kaskadprinciper, kommer att tillämpas redan i designstadiet av funktionalisering och verifieras experimentellt. Miljömässig hållbarhet kommer att behandlas genom livscykelanalys.

Huvuduppgifterna inkluderar: 1) Ny godartad fraktionering av lignocellulosamaterial 2) Tillämpa grön och hållbar kemi för att lägga till funktion till fraktioner och återmontering av fraktionerna för att generera material som effektivt kan återvinnas till andra applikationer. Projektet bygger vidare på den senaste forskningen inom Samecs forskargrupp. Se gruppens webbsida www.organ.su.se/jsm/ för mer information om gruppen, projekt och länkar till publikationer.

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom organisk kemi krävs att den sökande med godkänt resultat fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 30 hp på avancerad nivå inom ett för forskarutbildningsämnet relevant ämnesområde (se Forskarutbildningsämne ovan).

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En nyanställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Joseph Samec, joseph.samec@su.se, hemsida www.organ.su.se/jsm/.

Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för organisk kemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Kálmán J. Szabó, kalman.j.szabo@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• personligt brev (bör ej överskrida 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet 
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand i naturgeografi: Undersökning av klimatsvängningar

Ansök    Jan 20    Stockholms Universitet    Doktorand
Vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2023-02-28. Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt La... Visa mer
Vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2023-02-28.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Landskap, miljö och geomatik. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning 
Paleoklimatologiska data visar att det finns fleråriga klimatvariationer i jordens klimatsystem, men orsaken till och mekanismen för dessa variationer är fortfarande okända. Detta projekt syftar till att använda en jordsystemmodell för att utföra flera simuleringar under olika klimattillstånd, t.ex. tidigare varma och kalla perioder, samt dagens klimat och framtida scenarier. 

Vi söker en doktorand för att arbeta med detta projekt som syftar till att undersöka den fleråriga klimatvariationen från dåtid till framtid. Den framgångsrika kandidaten kommer att utföra långa klimatmodellsimuleringar med jordsystemmodellen EC-Earth för olika klimatscenarier. Doktoranden kommer att analysera modellresultaten för att undersöka orsaken till den månghundraåriga variabiliteten och uppskatta hur olika externa drivkrafter skulle påverka sådana lågfrekventa variabiliteter. Arbetet kommer att utföras tillsammans med en forskargrupp vid Stockholms universitet som är starkt engagerad i både nationellt och internationellt samarbete.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Qiong Zhang, tfn: 08 - 16 48 76, qiong.zhang@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet 
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand inom idrottsvetenskap

GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter.  Projektbeskrivning: Det övergripande syftet med forskn... Visa mer
GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. 

Projektbeskrivning:

Det övergripande syftet med forskningen är att öka den praktiknära kunskapen inom området truppgymnastik med särskild fokus på att kartlägga och förstå idrottens belastningar. 

Utvecklingen de senaste åren har medfört risker på flera områden och det anses av största vikt att kommande forskningsinsatser säkerställer att evidens kan ta en större plats i formandet av träningsmetodiker och uppföljningar genom att bidra till en än tydligare kravbild.

Behörighet

För antagning till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:


• avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
• den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest i enlighet med krav på antagning.se: https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-requirements/. Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på www.universityadmissions.se. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning.

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:


• Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare.
• Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
• Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program),
• Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats). Accepterade språk är svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska,
• CV, motivering av ansökan,beskrivning av kunskapsområdet och föreslå två möjliga frågeställningar på max 2 A4 sidor,
• Förslag på två referenser.

Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier: 


• förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
• teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
• analytisk förmåga,
• förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
• skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
• förtrogenhet med etiska problemställningar.

För doktorandtjänsten beaktas även:


• Erfarenhet inom projektområdet utifrån ett akademiskt perspektiv.
• Akademisk utbildning samt praktisk/klinisk erfarenhet inom idrottsmedicin 
• Kunskap och erfarenhet inom truppgymnastik på elitnivå.
• Erfarenhet från ledarroll på landslagsnivå 
• Erfarenhet av testmetodik och kravanalyser inom elitidrott.
• Erfarenhet av praktiknära forskning samt omvandling av forskningsresultat till applicerbar praktik. 

Antagning och anställning

Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i GIH:s antagningsordning. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. 

Övriga villkor

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i vår forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser exempelvis GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent så kallad institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

För mer information läs våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

För information om vad det innebär att vara anställd på GIH, se vår medarbetarskaps- och ledarskapspolicy.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet

Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid 100% enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med tillträde senast 1 juni 2023.

Lön

Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

Ansökan

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast 3 februari 2023. Fullständig annons länk till annons 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorander i rättsvetenskap (3)

Ansök    Jan 17    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-03-01. Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet och tillhör Juridiska fakulteten. Fakulteten har drygt trettio professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar. Som doktorand vid Juridicum blir du del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel. Denna utlysning gäller såväl ansökningar till doktorandanställn... Visa mer
vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-03-01.

Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet och tillhör Juridiska fakulteten. Fakulteten har drygt trettio professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar. Som doktorand vid Juridicum blir du del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Denna utlysning gäller såväl ansökningar till doktorandanställningar som ansökningar till forskarutbildningen. Den som söker till doktorandanställningarna anses också som sökande till forskarutbildningen. De sökande vars ansökningar når upp till den nivå som krävs, men som inte anställs, kan ändå antas till forskarutbildningen om annan godtagbar finansiering kan ordnas före 31 december 2024.

Detta är en förkortad version av annonsen. För den fullständiga annonsen, besök www.su.se/doktorandplatser.

Forskarutbildningsämne
Rättsvetenskap

Inriktning
Juridiska institutionen utlyser tre doktorandanställningar i rättsvetenskap.

Behörighetskrav
För fullständiga behörighetskrav, se den fullständiga annonsen.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Juridiska fakultetens bedömningsgrunder vid prövning av sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen utgörs av:


• sökandens allmänna kompetens
• projektbeskrivningen
– projektets originalitet
– teoriram och frågeställning i relation till tidigare forskning
– metodens tydlighet och relevans i förhållande till frågeställningen
– tillskott av ny kunskap och dess relevans
• projektets genomförbarhet.

Kriterier som används för att bedöma kompetensen är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och/eller engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. 

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Speciella anvisningar för Juridiska institutionen finns på: forskarutbildning.

Vid bedömning av sökandens allmänna kompetens beaktas studieresultat, uppsatser och andra skrifter som visar förmåga till klar framställning och kritisk analys samt yrkesverksamhet och liknande verksamhet som är av betydelse för utbildningen.

Anställningsvillkor
För fullständiga anställningsvillkor, se den fullständiga annonsen.

Beslut om anställning som doktorand kan inte överklagas.

Vi strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
För fullständiga kontaktuppgifter, se den fullständiga annonsen.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! För fullständig information om vilka uppgifter och dokument som ska skickas in, se annons på www.su.se/doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan! 

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand: Föroreningsforensik med hjälp av årsringar i träd

Ansök    Jan 13    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2023-02-28. Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Lan... Visa mer
vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2023-02-28.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Landskap, miljö och geomatik. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning
I Sverige finns flera tusen förorenade områden med mycket höga halter av tungmetaller och andra giftiga produkter från industriell verksamhet. Gruvplatser och särskilt varphögar i Sverige innehåller ofta höga halter av tungmetaller och andra giftiga föreningar. Föroreningarna läcker ut från varphögarna med regnvatten och sprids till yt- och grundvatten och påverkar stora områden med allvarliga konsekvenser för miljön. Träd som står på varphögar absorberar en del av föroreningarna i den årliga tillväxten och möjliggör en föroreningshistorik under trädets livstid. I detta projekt ska doktoranden fokusera på hur träd kan användas för att förstå hur föroreningar sprids i mark och vilka provtagningsstrategier som ska användas när man undersöker förorenad mark. Hur kommer föroreningar att spridas i ett förändrat klimat?

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urvalet bland de behöriga kandidaterna kommer att baseras på deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet, samt samarbetsförmåga.

Erfarenhet av dendrokronologiska metoder och förståelse för hur träd absorberar olika typer av grundämnen är önskvärt. Programmeringskunskaper, förståelse för hur föroreningar sprids i mark och vatten är meriterande.

Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Björn Gunnarson telefon: tfn 08-16 4772 eller 073-575 5034, bjorn.gunnarson@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet 
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand inom elmaskinskonstruktion

Ansök    Jan 12    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Tjänsten kommer att vara placerad i forsk... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Tjänsten kommer att vara placerad i forskargruppen för elektriska maskiner och drivsystem inom EECS skolan vid KTH.

Gruppen fokuserar på design av elektriska maskiner och tillhörande reglermetoder med omvandlarstyrning.

Världen står idag inför en stor utmaning inom elektrifiering av transportsektorn.
Tunga vägfordon, som långdistanslastbilar och bussar, bidrar med 5-7 % av de totala mänskliga utsläppen av växthusgaser och är särskilt svåra att elektrifiera på grund av deras långa körsträcka, höga effektbehov samt krav på tillförlitlighet. Projektets syfte är att konstruera en elmaskin för högspänning (mer än 1000 V). Elmaskinen är en nyckelkomponent i den elektriska drivlinan av de batterielektriska fordonen. De höga effektkraven kommer att leda till betydligt högre systemspänning i framtiden, betydligt högre än 1000 volt. Detta kommer att ställa nya krav på designen av elmaskinen. Genom att utnyttja den snabba utvecklingen av material och beräkningsmetoder samt applicera ett holistiskt arbetssätt som tar hänsyn på drivlinan kan den fulla potentialen realiseras. Resultaten användas för en fullständig integrering av drivsystemet i ett fordons bakaxel. 

Projektet har en stark koppling till i ett stort europeiskt innovationsprojekt som involverar mer än 50 partners bland industri, akademi och forskningsinstitut över hela Europa. Detta ger stora möjligheter att etablera ett starkt personligt nätverk som kommer att vara värdefullt för en framtida karriär.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Docent Luca Peretti och Forskningsingenjör Mats Leksell. 

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Delaktighet i en mycket inkluderande och multidisciplinär forskargrupp som gör forskning inom kraftelektronik i världsklass.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt, 
- analysera och arbeta med komplexa frågor,
- ha kunskap om möjliggörande teknik för elmaskiner, till exempel: elektromagnetism, elmaskinskonstruktion och dess reglering,
- använda mjukvaruverktyg för finita elementanalys,
- kunna utföra experimentellt arbete med elmaskiner, till exempel testa en elmaskinsprototyp i labbet med omvandlarstyrning.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter  https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom kraftelektronik

Ansök    Jan 10    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
Projektbeskrivning Tjänsten kommer att vara placerad i forskargruppen kraftelektronik inom skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH. Gruppen bedriver forskning inom flera områden, särskilt högeffektelektronik för kraftöverföringsnät och tillämpningar av effekthalvledare i bredbandgapsmaterial. Den pågående elektrifieringen av vägfordon börjar nu även omfatta kommersiella fordon (lastbilar och bussar) som för närvarande orsakar 5 % ? 7 % av de... Visa mer
Projektbeskrivning
Tjänsten kommer att vara placerad i forskargruppen kraftelektronik inom skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH.

Gruppen bedriver forskning inom flera områden, särskilt högeffektelektronik för kraftöverföringsnät och tillämpningar av effekthalvledare i bredbandgapsmaterial.

Den pågående elektrifieringen av vägfordon börjar nu även omfatta kommersiella fordon (lastbilar och bussar) som för närvarande orsakar 5 % ? 7 % av de totala globala CO2-utsläppen. Projektet kommer att studera integrerade drivlinor för sådana tunga fordon, med fokus på kraftelektronik. Nya krafthalvledare baserade på kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN) erbjuder potentiellt stora fördelar när det gäller verkningsgrad och kompakthet.

Att integrera hela drivsystemet, både motor och växelriktare, i en driven bakaxel på fordonet erbjuder mycket intressanta möjligheter när det gäller kompakthet, verkningsgrad och modularitet. Projektet kommer att utforska de kraftelektroniska aspekterna av denna möjlighet på olika sätt. Detta kommer att kräva ett helhetsperspektiv där både elektriska, mekaniska och termiska perspektiv beaktas. Studenten kommer att undersöka nya kylmetoder som involverar både effekthalvledarna och DC-länkkondensatorerna. Även vibrationstålighet är kritiskt och kommer att studeras.

Projektet är kopplat till nationella och EU-projekt som KTH deltar i. Detta ger stora möjligheter att etablera ett starkt personligt nätverk som kommer att vara värdefullt för en framtida karriär.

Forskarutbildningsämne: Elektro -och systemteknik

Handledning: Docent Staffan Norrga oh Professor Hans-Peter Nee.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Delaktighet i en mycket inkluderande och multidisciplinär forskargrupp som gör forskning inom kraftelektronik i världsklass.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt, 
- analysera och arbeta med komplexa frågor, 
- ha kunskap om möjliggörande teknik för kraftelektronik, till exempel: elektromagnetism, halvledarteknik och materialteknik,
- göra experimentellt arbete inom kraftelektronik, till exempel bygga och testa effektomvandlare och
- kunna använda 3D-CAD-verktyg.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen:  Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter  https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Visa mindre

Doktorand inom kraftelektronik

Ansök    Jan 10    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
Projektbeskrivning Tjänsten kommer att vara placerad i forskargruppen kraftelektronik inom skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH. Gruppen bedriver forskning inom flera områden, särskilt högeffektelektronik för kraftöverföringsnät och tillämpningar av effekthalvledare i bredbandgapsmaterial. Den pågående elektrifieringen av vägfordon börjar nu även omfatta området för kommersiella fordon (lastbilar och bussar) som för närvarande orsakar 5 %... Visa mer
Projektbeskrivning
Tjänsten kommer att vara placerad i forskargruppen kraftelektronik inom skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH.

Gruppen bedriver forskning inom flera områden, särskilt högeffektelektronik för kraftöverföringsnät och tillämpningar av effekthalvledare i bredbandgapsmaterial.

Den pågående elektrifieringen av vägfordon börjar nu även omfatta området för kommersiella fordon (lastbilar och bussar) som för närvarande orsakar 5 % ? 7 % av de totala globala CO2-utsläppen. Projektet kommer att studera integrerade drivlinor för sådana tunga fordon, med fokus på kraftelektronik. Nya krafthalvledare baserade på kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN) erbjuder potentiellt stora fördelar när det gäller verkningsgrad och kompakthet. Specifikt kommer projektet att studera gate-drivdon för sådana drivlinor.

Gate-drivdonets primära uppgift är att styra motorväxelriktarens halvledarkomponenter så att växelriktaren switchar optimalt för maximerad verkningsgrad och att växelriktaren skyddas från interna kortslutningar och andra extrema felfall. Ett smart gate-drivdon kan också utföra ytterligare uppgifter, exempelvis skräddarsydda transitioner (avseende kurvform eller i steg) för att optimera drivmotorpåkänningar eller utföra tillståndsestimering genom estimering av exempelvis gate-tröskelspänning, gate-läcksström, ledspänning. Olika realiseringar (exempelvis med hjälp av FPGA) ska jämföras med hänseende prestanda och tillförlitlighet. Avancerad signalbehandling kan komma att behövas och implementeringen av detta ska också utredas.

Forskarutbildningsämne: Elektro-och systemteknik

Handledning: Professor Hans-Peter Nee och Docent Staffan Norrga.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Delaktighet i en mycket inkluderande och multidisciplinär forskargrupp som gör forskning inom kraftelektronik i världsklass.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt, 
- analysera och arbeta med komplexa frågor, 
- ha kunskap om möjliggörande teknik för kraftelektronik, till exempel: elektromagnetism, halvledarteknik och materialteknik,
- kunna utföra experimentellt arbete inom kraftelektronik, till exempel bygga och testa effektomvandlare och
- använda 3D-CAD-verktyg.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Visa mindre

Doktorand i materialkemi

Ansök    Dec 20    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-01-22. Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållba... Visa mer
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-01-22.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder; röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR och datormodellering av material med potential för olika tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler.

Projektbeskrivning 
Projekttitel: Ligninmaterial för värmehanteringstillämpningar.

Handledare (PI): Mika Sipponen (huvudhandledare), Lennart Bergström (sekundär handledare)

Anställningen är en del av SSF-FFL8-projektet SUSLIG som utgör forskning om ligninbaserade material för en hållbar framtid. Doktoranden kommer att utveckla nya ligninbaserade fototermiska material för termisk hantering, och termisk energilagring och omvandling. Principerna för grön kemi är centrala begrepp i syntesen, medan en rad avancerade karakteriseringstekniker kommer att användas för att få insikt i förhållandet struktur-egenskaper-prestanda hos de nya materialen.

Den idealiska sökanden är proaktiv och utrustad med ett problemlösningstänk. Ambitionen att bedriva tvärvetenskaplig forskning inom materialkemins breda bredd är en tillgång. Kandidater med expertis inom polymerkemi, materialvetenskap, lignocellulosabiomassa och kolloidal kemi uppmuntras att ansöka. Den sökande bör ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av handledaren Mika Sipponen, mika.sipponen@mmk.su.se. Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand i materialkemi

Ansök    Dec 21    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-01-22. Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållba... Visa mer
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-01-22.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder; röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR och datormodellering av material med potential för olika tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler.

Projektbeskrivning 
Projekttitel: Reversibla material baserade på kolloidala ligninpartiklar.

Handledare (PI): Mika Sipponen (huvudhandledare), Jiayin Yuan (sekundär handledare).

Anställningen kommer att vara inom ett ERC-StG-projekt med titeln "Cirkulära ligninmaterial från väldefinierade funktionella byggstenar" (CIRCULIG). Doktoranden kommer att etablera reversibel kemi och grön bearbetning för återanvändning, återanvändning och återvinning av material baserade på kolloidala ligninpartiklar. De utvecklade cirkulära materialen kommer också att demonstreras i strukturella och katalytiska tillämpningar.

Den idealiska sökanden är proaktiv och utrustad med ett problemlösningstänk. Ambitionen att bedriva tvärvetenskaplig frontlinjeforskning inom materialkemins breda bredd är en tillgång. Kandidater med en solid grund inom materialkemi, kemiteknik, polymerkemi och/eller kolloidvetenskaplig specialisering uppmuntras att ansöka. Den sökande bör ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av PI (mika.sipponen@mmk.su.se). Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand i materialkemi

Ansök    Dec 21    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-01-22. Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållba... Visa mer
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-01-22.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder; röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR och datormodellering av material med potential för olika tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler.

Projektbeskrivning 
Projekttitel: Porösa polymer för samtidig CO2-avskiljning och omvandling.

Handledare (PI): Professor Jiayin Yuan (huvudhandledare), professor Niklas Hedin (sekundär handledare).

Avskiljning, lagring och användning av koldioxid behövs för att mildra den snabba ökningen av koldioxidkoncentrationen i atmosfären. En viktig utmaning är den enorma mängden koldioxid som släpps ut, vilket kräver effektiva och ekonomiskt genomförbara metoder som för närvarande saknas och begränsas av bristen på lämpliga material. För att överbrygga detta hinder syftar detta projekt till att utveckla halogenfria porösa polymerer med dubbla funktioner för att samtidigt fånga upp och omvandla koldioxid under milda förhållanden till cykliska karbonater. Detta projekt kommer att främja vetenskaplig kunskap och teknik för att fixera och omvandla koldioxid till kemikalier med mervärde som minskar förbrukningen av fossila resurser.

Den idealiska sökanden är proaktiv och utrustad med ett problemlösningstänk. Ambitionen att bedriva tvärvetenskaplig forskning inom materialkemins breda bredd är en tillgång. Kandidater med en solid grund inom materialkemi, kemiteknik, polymerkemi och/eller kolloidvetenskaplig specialisering uppmuntras att ansöka. Den sökande bör ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av PI (jiayin.yuan@mmk.su.se). Allmän information om arbetsplatsen, Institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet%]
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand i materialkemi

Ansök    Dec 20    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-01-22. Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållba... Visa mer
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-01-22.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder; röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR och datormodellering av material med potential för olika tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler.

Projektbeskrivning
Projekttitel: Från grundläggande förståelse för lignin och protein till konstruerade material.

Handledare (PI): Mika Sipponen (huvudhandledare), Martin Lawoko (KTH, sekundär handledare).

Målet med projektet är att etablera struktur-egenskap-prestanda-förhållande mellan väldefinierade lignin och proteiner och deras nanokompositmaterial. För att uppnå sina mål behöver kandidaten vara nyfikenhetsdriven och med påvisad expertis i tekniker som används inom materialkemi. Projektet är anslutet till WWSC.

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)  är ett forskningscenter som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Den sökande bör ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Kandidater med examen från avancerad nivå i kemi, gärna med inriktning mot träkemi, polymerkemi, tillämpad biokemi och/eller ytvetenskap, uppmuntras att söka.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av handledaren Mika Sipponen, mika.sipponen@mmk.su.se. Allmän information om arbetsplatsen, Institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand i analytisk kemi

Ansök    Dec 20    Stockholms Universitet    Doktorand
Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-01-22. Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar ke... Visa mer
Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-01-22.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder; röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR och datormodellering av material med potential för olika tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler.

Projektbeskrivning 
Projekttitel: Automatiserad detektering av hormonstörande kemikalier i komplexa blandningar.

Handledare (PI): Anneli Kruve (PI), Jonathan W. Martin (co-PI).

Detta projekt fokuserar på att utvärdera faran med kemikalier i komplexa blandningar som vatten, mat och nya material som används dagligen. Projektet fokuserar särskilt på hormonstörande ämnen och kommer att utveckla metoder för att ersätta djurförsök. Nontarget vätskekromatografi högupplösande masspektrometri (LC/HRMS) används i allt större utsträckning för att detektera kemikalier i komplexa blandningar. Här kommer vi att kombinera data med hög dimensionalitet från LC/HRMS med artificiell intelligens och in silico djupinlärningsalgoritmer. Särskilt fokus kommer ligga på att undersöka utvecklingen av molekylära nätverk, semi-övervakad inlärning och djupinlärning. Detta för att kunna förutse risker associerade med kemikalier direkt från deras empiriska spektrala information, vilket snabbt kan erhållas med hjälp av nontarget LC/HRMS. 

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av handledaren Anneli Kruve, anneli.kruve@su.se. Allmän information om arbetsplatsen, Institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorander i förskoledidaktik (1-3)

Ansök    Dec 13    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-03-15. Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshem. Vi ger två lärarutbildningar på grundläggande nivå, två masterprogram, drygt 25 fristående kurser, ett flertal uppdragsutbildningar, ett antal kurser inom andra lärarutbildningar samt for... Visa mer
vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-03-15.

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshem. Vi ger två lärarutbildningar på grundläggande nivå, två masterprogram, drygt 25 fristående kurser, ett flertal uppdragsutbildningar, ett antal kurser inom andra lärarutbildningar samt forskarutbildning. Institutionen består idag av fyra avdelningar och här arbetar drygt 140 medarbetare.

Forskarutbildningsämne
Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för förskoledidaktik. Förskoledidaktik som mångvetenskapligt forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildning, undervisning, utveckling, socialisation, lek, kultur och omsorg. Förskoledidaktik omfattar studier om barns utforskande och lärande i relation till olika ämnesinnehåll såsom språk, matematik och naturvetenskap i och utanför förskolan.

Stor vikt läggs vid etiska förhållningssätt, estetik och förskolebarns relation till samhället och digitaliseringens betydelse. Ämnet behandlar också förskolans uppdrag, olika professioner inom förskolan och förskollärarutbildning. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur strukturella villkor, regelverk och politikområden får betydelse för yngre barns lärprocesser, välmående och livsvillkor i nationella och internationella perspektiv, såväl historiskt som i nutid. Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap. För mer information se www.buv.su.se.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet förskoledidaktik:


• minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom humaniora, beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen med relevans för ämnet, eller motsvarande, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av uppsatsarbete, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvade motsvarande kunskaper
• kunna behärska engelska i tal och skrift.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: forskningsplan, utbildningsmeriter och uppsatser/publikationer. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är följande:


• självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten
• problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan
• förtrogenhet och relevans för ämnesområdet
• tidigare visad förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat
• metodologisk och vetenskaplig mognad
• kommunikations- och samarbetsförmåga.  

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av föreståndare Susanne Kjällander, susanne.kjallander@buv.su.se, tfn  0736-78 99 58 samt studierektor Anna Westberg Broström, anna.westberg-brostrom@buv.su.se, tfn 08-1207 63 28.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 1-2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över uppsatser/publikationer
• forskningsplan: anvisningar finns på webbsidan: anvisningar – sökande
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• uppsatser/publikationer (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorander i barn- och ungdomsvetenskap (1-3)

Ansök    Dec 13    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-03-15. Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshem. Vi ger två lärarutbildningar på grundläggande nivå, två masterprogram, drygt 25 fristående kurser, ett flertal uppdragsutbildningar, ett antal kurser inom andra lärarutbildningar samt for... Visa mer
vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-03-15.

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshem. Vi ger två lärarutbildningar på grundläggande nivå, två masterprogram, drygt 25 fristående kurser, ett flertal uppdragsutbildningar, ett antal kurser inom andra lärarutbildningar samt forskarutbildning. Institutionen består idag av fyra avdelningar och här arbetar drygt 140 medarbetare.

Forskarutbildningsämne
Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ämnet barn- och ungdomsvetenskap med en av följande inriktningar:


• Barn- och ungdomsvetenskap
• Barn- och ungdomsvetenskap inriktning fritidshem

Barn- och ungdomsvetenskap är ett mång- och tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion. Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap. Barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter är ett centralt intresse inom huvudområdet, ett annat är de kulturella aspekter som kringgärdar barns och ungas vardagsliv, där kritiska perspektiv läggs på hur barndom och ungdom formuleras och vilka konsekvenser detta får. Olika samhällsarenor studeras, såsom familj, skola, fritidshem och andra samhällsinstitutioner, liksom barn och unga i media, på fritiden och i civilsamhället. För mer information se www.buv.su.se.

Den sökande anmodas ange vilken eller vilka av ovanstående inriktningar som ansökan avser.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet barn- och ungdomsvetenskap:


• minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, med relevans för ämnet, inom humaniora, beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen, eller motsvarande, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av uppsatsarbete, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvade motsvarande kunskaper.
• kunna behärska engelska i tal och skrift.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: forskningsplan, utbildningsmeriter och uppsatser/publikationer. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är följande:


• självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten
• problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan
• förtrogenhet och relevans för ämnesområdet
• tidigare visad förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat
• metodologisk och vetenskaplig mognad
• kommunikations- och samarbetsförmåga.  

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av föreståndare professor Rickard Jonsson rickard.jonsson@buv.su.se , tfn 08-1207 62 00 och studierektor Anna Westberg Broström, anna.westberg-brostrom@buv.su.se, tfn 08-1207 63 28.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 1-2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över uppsatser/publikationer
• forskningsplan: anvisningar finns på webbsidan: anvisningar – sökande
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• uppsatser/publikationer (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand inom Polymerteknologi

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Fiber- och polyme... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskap

Vi söker en doktorand som är intresserad av att utveckla nya biobaserade polyetenliknande material med attraktiva egenskaper och inbyggd cirkuläritet.

Idealiskt kommer materialen att utformas för att vara både kemiskt återvinningsbara och bionedbrytbara genom strategisk placering av reversibla bindningar. Arbetet kommer att sträcka sig från polymersyntes och karakterisering till att utveckla metodik för kemisk återvinning och testning av bionedbrytbarhet. Materialen som skapas inom projektet kommer att bidra till ett hållbart samhälle genom att minska plastens miljöpåverkan.

Doktoranden kommer att antas till ett program som erbjuder forskarutbildningskurser som säkerställer både breda och specialiserade kunskaper och färdigheter. Arbetet kommer att utföras på Institutionen för Fiber- och Polymerteknologi.

Handledning: Prof. Minna Hakkarainen föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Vi söker en kandidat med examen på Masternivå i kemiteknik, kemi, polymerteknologi eller närliggande område, där en specialisering inom polymerteknologi eller makromolekylära material är en fördel.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den sökande förväntas vara en nyfiken och ambitiös person som är mycket motiverad för forskarstudier, har förmåga till självständigt arbete och kritisk analys samt goda kommunikationsförmågor. Kunskap och erfarenhet inom polymervetenskap och praktisk erfarenhet av polymersyntes, karakteriseringsmetoder och bearbetning är en fördel. Den sökande ska ha en utvecklad skrivförmåga och presentationskompetens.

Efter behörighetskraven stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen  
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
- Maximalt två rekommendationsbrev samt kontaktinformation till maximalt två referenspersoner.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom informationsteori för stokastiska beslutsproblem

Projektbeskrivning I många informationsbearbetningssystem men även maskininlärningsalgoritmer måste systemdesignern hantera ett distribuerade beslutsfattande problem. När fullständig information inte finns tillgänglig överallt måste beslut fattas enbart baserade på lokalt tillgänglig information samt med ett gemensamt mål i fokus. Sådana beslutsfattnings-relaterade problem har icke-klassisk informationsstruktur och anses vara notorisk svårlösta då en g... Visa mer
Projektbeskrivning

I många informationsbearbetningssystem men även maskininlärningsalgoritmer måste systemdesignern hantera ett distribuerade beslutsfattande problem.

När fullständig information inte finns tillgänglig överallt måste beslut fattas enbart baserade på lokalt tillgänglig information samt med ett gemensamt mål i fokus. Sådana beslutsfattnings-relaterade problem har icke-klassisk informationsstruktur och anses vara notorisk svårlösta då en generell optimal designmetod saknas. Nyligen har konceptet koordinationskodning uppstått inom informationsteorin. I grund och botten beskriver detta vilka statistiska relationer som kan uppnås med hjälp kommunikation. Initiala resultat visar att detta koncept kan användas för att härleda fundamentala begränsningar för distribuerade beslutsfattande system. Detta nya tillvägagångssätt kommer leda till nya grundläggande insikter samt eventuella lösningar på fundamentala och långtgående olösta problem. Dessutom kommer det undersökas hur dessa resultat kan utnyttjas för att bättre förstå och förbättra maskininlärningsalgoritmer.
Forskningsprojekt utförs vid avdelningen för teknisk informationsvetenskap vid KTH. Avdelningen består av 12 lärare och ca 35 doktorander vilka bidrar till en högprofessionell standard av intensivt arbete, kvalitetsresultat samt till en trevlig och öppen miljö. För info: https://www.kth.se/ise

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Professor Tobias Oechtering and Dr. Maël Le Treust

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter. Som doktorand på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den valda sökanden har en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat vid internationella konferenser och tidskrifter.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifterhttps://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten. 

Din individuella uppsats om Witsenhausen counterexample: https://people.kth.se//Witsenhausen.pdf

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Visa mindre

Doktorand inom fysikalisk kemi, miljökemi

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Kemi Över 2 milj... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Kemi

Över 2 miljarder blixtar sker i jordens atmosfär varje år, vilket kan öka i framtiden beroende på den globala uppvärmningen.

Trots detta, är blixtens effekt på atmosfärens kemi idag inte inräknad och har blivit lite utforskat.

Detta doktorandarbete ingår i ett nytt forskningsprojekt, i ett samarbete mellan institutionen för Kemi vid KTH och Blixtforskningsgruppen vid Uppsala universitet. I projektet ska effekterna av olika typer av blixtladdningar på atmosfärens kemi undersökas, särskilt med avseende på omvandlingar av organiska föreningar.

Doktorandarbetet kommer att bestå i att utföra experiment, både vid Blixtforskningsanläggningen vid Uppsala universitet och i laboratoriet vid KTH, för att karakterisera reaktionerna till följd av olika typer av blixturladdningar (produkter, mekanismer, osv...). Resultaten kommer att göra det möjligt att identifiera och kvantifiera blixtens bidrag till atmosfärens kemi och potentiellt, på lång sikt, påverkan på klimatet.

Handledning: Professor Barbara Noziere och professor Åsa Emmer föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- En nyckelposition i ett innovativt projekt inom fysikalisk kemi och miljökemi.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- bakgrunden inom fysikalisk kemi,
- motivationen för experimentellt arbete,
- intresset för ämnet miljö,
- problemlösningsorientering och förmåga att analysera och arbeta med komplexa frågor,
- självmotivation, förmåga att arbeta detalj- och målinriktat och
- självständighet och förmåga att samarbeta med ett team.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom maskininlärning -Teoretiskt motiverad deep learning.

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Avdelningen för beräkningsvetenskap och b... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Avdelningen för beräkningsvetenskap och beräkningsteknik vid KTH söker en ny doktorand i området maskininlärning/datorseende för att hantera skalberoende information i bilddata.

I vår forskning utvecklar vi djupa nätverk för att bearbeta bilddata som hanterar skalningstransformationer och andra bildtransformationer på ett teoretiskt välgrundat sätt.
Vår forskning omfattar såväl teoretisk modellering av inverkan av bildtransformationer på olika arkitekturer för djupa nätverk, som experimentell utvärdering av sådana nätverk på kvantifierande testdatamängder för att utröna deras egenskaper. Arbetet omfattar även skapandet av nya testdatamängder med syfte att möjliggöra karaktäriseringar av egenskaper hos djupa nätverk på sätt som inte täcks av existerande testdatamängder.

För tidigare arbeten, se:
https://www.kth.se/profile/tony/page/deep-networks

I doktorandtjänsten så kommer du arbeta med samt bidra till forskningen gällande skalkovarianta eller skalekvivarianta djupa nätverk och/eller djupa nätverk parametriserade i termer av gaussderivator, gällande specifika forskningsuppgifter som vi sedan väljer tillsammans utifrån det forskningsprojekt ”Kovarianta och invarianta djupa nätverk” som finansierar doktorandtjänsten.
Ett övergripande mål är att utveckla nya arkitekturer för djupa nätverk som kan generalisera till skalningsvariationer som inte spänns upp av träningsdata och som kan uppnå större robusthet mot variabiliteter i testdata, samt möjliggöra mer effektiv träning med lägre krav på mängden träningsdata.

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Prof. Tony Lindeberg

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- godka?nda kurser om minst 60 ho?gskolepoa?ng pa? la?gst avancerad niva? i a?mnet datalogi eller andra a?mnen som bedo?ms vara direkt relevanta fo?r den aktuella inriktningen av doktorandstudierna.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt, 
- analysera och arbeta med komplexa frågor och

Du har mycket goda kunskaper i matematik (analys och linjära system som används för att modellera faltningstransformationer och geometriska bildtransformationer) samt inom strukturerad programmering för att skriva kod som är lätt att använda för experiment, underhålla, vidareutveckla samt dela med kollegor. Du måste ha goda kunskaper i programmering av djupa nätverk i Python, PyTorch är meriterande.

Kunskaper inom datorseende och bildanalys är starkt meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter  https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla: 

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom hållbara elkraftssystem

Projektbeskrivning De senaste årens utveckling mot allt mer väderbaserad elproduktion, sammantaget med en allt större integration av elsystemet i Europa har gjort att arbetet i kontrollrummen kommer bli allt mer intensivt. I framtiden kommer operatörerna att behöva arbeta mer aktivt för att säkerställa att frekvensen och spänningen i elkraftsystemet ligger runt nominella värden och därmed garantera att konsumenterna har tillgång till den hållbara el de ... Visa mer
Projektbeskrivning
De senaste årens utveckling mot allt mer väderbaserad elproduktion, sammantaget med en allt större integration av elsystemet i Europa har gjort att arbetet i kontrollrummen kommer bli allt mer intensivt.

I framtiden kommer operatörerna att behöva arbeta mer aktivt för att säkerställa att frekvensen och spänningen i elkraftsystemet ligger runt nominella värden och därmed garantera att konsumenterna har tillgång till den hållbara el de behöver. Denna angelägna och högaktuella problematik är relevant för dig som vill undersöka hur framtidens kontrollrum för elkraftssystem bör organiseras och hur datorsystemen ska designas för att operatörerna ska få användbara och anpassade interaktiva informationssystem. 

Du kommer samarbeta med två andra doktorander med delvis olika inriktningar men med samma gemensamma mål. Projektet kommer inkludera statisk och dynamisk analys av elkraftssystem samt i samarbete med övriga doktorander delta i visualisering och prototypdesign. Arbetet inkluderar också fältstudier, workshops och intervjuer med praktiserande operatörer. Den sökande bör ha ett brett intresse för elkraftsystem men samtidigt ha ett starkt intresse av att delta i ett tvärvetenskapligt projekt.  

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Prof. Lars Nordström

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- En spännande tjänst med placering vid avdelningen för Elkraftteknik med många kollegor med olika bakgrund, intressen och nationaliteter
- Deltagande i ett tvärvetenskapligt projekt inom forskarskolan för Energisystem, läs mer:
https://liu.se/forskning/forskarskola-energisystem

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker dig som har en masterexamen i systemteknik, elektroteknik eller teknisk fysik

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt, 
- analysera och arbeta med komplexa frågor,
- uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet, 
- uppvisa erfarenhet av arbete i kontrollrum samt
- kunna uppvisa goda kunskaper inom ett eller flera programmeringsspråk. Python ses som starkt meriterande. 

Den framgångsrika sökande kombinerar goda kunskaper inom dynamiska system med ett intresse för IT-system och datorstött samarbete. Vidare ska du ha ett intresse för människor, datorsystem, elkraftsystem och hållbarhet.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings,rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Visa mindre

Doktorand i Människa-Datorinteraktion

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning De senaste årens utveckling mot allt mer ... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
De senaste årens utveckling mot allt mer väderbaserad elproduktion, sammantaget med en allt större integration av elsystemet i Europa, har gjort att arbetet i kontrollrummen kommer bli allt mer arbetsintensivt.

I framtiden kommer operatörerna att behöva arbeta mer aktivt för att säkerställa att frekvensen och spänningen i elkraftsystemet ligger runt nominella värden och därmed garantera att konsumenterna har tillgång till den hållbara el de behöver. Denna angelägna och högaktuella problematik är relevant för dig som vill undersöka hur framtidens kontrollrum för elkraftssystem bör organiseras och hur datorsystemen ska designas för att operatörerna ska få användbara och anpassade interaktiva informationssystem.

Forskningen kommer inkludera uppgiftsanalys, visualisering och prototypdesign med utgångspunkt i fältstudier, workshops och intervjuer med praktiserande operatörer. Sökande ska ha ett brett intresse för hur operatörer arbetar med komplexa uppgifter och IT-system samt ha ett starkt intresse av att delta i ett tvärvetenskapligt projekt med kompetenser från elkraft, beteendevetenskap, människa-datorinteraktion och visualisering. Arbetet innefattar samarbete med två andra doktorander med olika inriktningar som har samma gemensamma mål; en hållbar arbetsmiljö för hållbara energikällor.

Forskarutbildningsämne: Människa-Datorinteraktion

Handledning: Prof. Henrik Artman samt bihandledare Prof. Lars Nordström

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Medieteknik & Interaktionsdesign är en spännande och stimulerande avdelning med många personer med olika bakgrund och intressen. 
- Arbete hos en stor forskargrupp inom hållbarhet.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänsliga arbetsuppgifter. För att bli behörig att arbeta i projektet behöver du klara en säkerhetsprövning hos Säkerhetspolisen.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt, 
- analysera och arbeta med komplexa frågor, 
- vara kreativ och ha ett innovativt sätt att tänka och
- förbli motiverad och effektiv trots motgångar eller oväntande fynd. 

Vald kandidat har en master i datalogi, medieteknik, elektroteknik, kognitions- eller systemvetenskap. Du ska även ha ett tydligt intresse för människa-datorinteraktion, datorstött samarbete eller visualisering samt ha ett intresse för människor, datorsystem, elkraftsystem och hållbarhet. 

Kunskap i ett nordiskt språk är starkt meriterande. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom Rekonfiguerbara Neuromorfiska System

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Neuromorfa system kombinerar teorier från... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Neuromorfa system kombinerar teorier från datavetenskap, hårdvarudesign, och neurovetenskap för att skapa datorsystem som liknar den mänskliga hjärnan.

Dessa system är mer energi-effektiva än dagens system och har applikationsområden inom hjärn-simuleringar, maskininlärning, artificiell intelligens, och optimeringsproblem.

Vi söker en doktorand som kommer att arbeta i ett projekt som är finansierat av Vetenskapsrådet och som strävar efter att skapa ett framåtblickande ramverk för syntes av neuromorfisk hårdvara på rekonfiguerbara kretsar. Doktoranden kommer att arbeta med flera aspekter av ramverket inklusive design, testning samt utvärdering. Fokus kommer vara på att mappa neuromorfiska system mot Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs). Doktoranden kommer att använda det utvecklade ramverket som metod för att utforska framtida teknologier (e.g., 3D stackat minne) för att kvantifiera vilka prestanda- och energi-förbättringarna framtidens neuromorfiska system kommer ha i kommande årtionden. Doktoranden förväntas disseminera forskningsresultat i internationellt välkända journaler samt konferenser. Doktoranden kommer att delta aktivt i forskningsgruppens och avdelningens aktiviteter, såsom seminarier, kurser, konferenser samt undervisning.

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Handledning: Docent Artur Podobas

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete i en ny och växande grupp på KTHs skola för elektroteknik och datavetenskap (EECS). Det finns goda möjligheter för internationella samarbeten och doktoranden kommer arbeta med toppmoderna system. Läs mer: https://people.kth.se/~podobas/.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt,
- analysera och arbeta med komplexa frågor och
- behärska det engelska i tal och skrift

Kandidaten har en master inom datorvetenskap eller elektronik/ellära. Vidare ska kandidaten ha god kunskap inom något av följande ämnen: neuromorfa-system, högnivåsyntes (HLS), kompilatorer, rekonfiguerbar hårdvara (FPGAer/CGRAer) eller parallella datorsystem (e.g., GPUer).

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i specialpedagogik

Ansök    Nov 17    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-01-15. Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillva?gagångssa?tt, vilket va?l speglar den tva?rvetenskapliga karakta?r som ka?nnetecknar specialpedagogik som vetenskapligt a?mne. Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor fo?r delaktighet och la?rande ur ett samha?lls-, organisations-, grupp- och individper... Visa mer
vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-01-15.

Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillva?gagångssa?tt, vilket va?l speglar den tva?rvetenskapliga karakta?r som ka?nnetecknar specialpedagogik som vetenskapligt a?mne. Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor fo?r delaktighet och la?rande ur ett samha?lls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus är att undersöka hur pedagogiska miljo?er kan sto?dja eller hindra utveckling, la?rande och socialisation hos barn och vuxna.

Vi undersöker hur svårigheter kan fo?rebyggas genom att studera samspelet mellan individ och miljo?, identifiera skydds- och riskfaktorer på olika nivåer för personer med funktionsnedsa?ttning, personer i socialt utsatta situationer, barn och elever i behov av sto?d.

Forskningen omfattar såva?l studier av demokrati, va?rdegrundsfrågor, ma?nskliga ra?ttigheter utifrån frågor om inkludering och delaktighet såväl som frågor om hur gynnsamma pedagogiska miljo?er skapas fo?r alla barn och ungdomar. Andra frågor som studeras handlar om vad olika funktionsnedsa?ttningar kan inneba?ra fo?r den enskilda ma?nniskan och fo?r det sammanhang denna a?r en del av.

Forskarutbildningsämne
Doktorandanställningarna ingår i Forskarskolan om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare och finansieras av Vetenskapsrådet 2021-2026. Forskarskola om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare utvecklar kunskap om särskilt begåvade elever i svensk förskola och skola med syfte är att bygga kapacitet i Sverige, vad gäller forskning om inkluderande undervisning för särskilt begåvade elever. Karlstads universitet (Kau), Mälardalens högskola (MDH) och Stockholms universitet (SU) har finansiering för sammanlagt nio doktorander. Doktoranderna följer i övrigt läroplanerna för forskarutbildningarna vid de respektive lärosätena. Vid Stockholms universitet utbildas två doktorander till forskarutbildningen i specialpedagogik. Forskarskolan för lärarutbildare innebär att doktoranderna vid en aktivitetsgrad på 100 % kommer att undervisa på 20 % i lärarutbildningar på Specialpedagogiska institutionen. För mer information om forskarskolans inriktning, se: forskarskolans webbplats

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i specialpedagogik har den som har: fullgjort kurser om minst 90 hp i specialpedagogik eller i för utbildningen på forskarnivå i specialpedagogik relevant ämne; minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats på avancerad nivå; eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Undervisningen meddelas på svenska och engelska.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag

Urval


Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Kriterierna som används för bedömning är:


• fo?rtrogenhet med forskningsområdet
• analys och uppla?gg i tidigare arbete
• metodologisk och vetenskaplig fo?rmåga
• fo?rtrogenhet med det forskningsområde avhandlingen avser
• fo?rmåga att uttrycka sig skriftligt i akademisk genre.

Som underlag för bedömningen används forskningsplanen, tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Tidigare utbildning, arbetserfarenhet och akademiska arbeten inom det specialpedagogiska området, och i synnerhet inom temat särskild begåvning, är meriterande. Givet forskarskolans inriktning ska forskningsprojekten utveckla kunskap av relevans för lärarutbildningarna.

Läs mer om bedömningsprocessen i den Allmänna Studieplanen på webbsidan: www.specped.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av kontaktperson för forskarskolan vid Stockholms universitet, professor Mara Westling Allodi, mara.allodi@specped.su.se, eller av studierektor för forskarutbildningen Helena Hemmingsson helena.hemmingsson@specped.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Postdoc in Sustainable Development at Misum, Stockholm School of Economics

The Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) at Stockholm School of Economics (SSE) invites applications for a two-year Post Doc position. The position is within the Human Capital and Sustainable Development platform and is targeted toward economists working in the broadly defined area of sustainable development. This includes, but is not limited to, fields such as development economics, environmental economics, and health economics. The postdoctor... Visa mer
The Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) at Stockholm School of Economics (SSE) invites applications for a two-year Post Doc position.

The position is within the Human Capital and Sustainable Development platform and is targeted toward economists working in the broadly defined area of sustainable development. This includes, but is not limited to, fields such as development economics, environmental economics, and health economics. The postdoctoral researcher will be in primary control of their research agenda, as Principal Investigator, within the broad themes covered in the center. While there may be the opportunity to join projects with other affiliated researchers, there is no obligation to do so. There are also opportunities to connect with external stakeholders for collaborative projects. Moreover, there are no teaching obligations for this position, but the Post Doc can choose to teach or supervise students in the Economics Department. The Post Doc will be affiliated with the Department of Economics at Stockholm School of Economics. 


Employment starts (unless otherwise agreed) on September 1, 2023, and candidates should expect to complete their Ph.D. by September 2023. Salary: 44 000 SEK per month (before tax). Funding opportunities are available within Misum for individual research projects focused on sustainable development. 


We will be reviewing applications on a rolling basis and will interview candidates virtually starting end of January 2023 but unless we find someone in the early process, we will keep the call open for submissions until the end of April 2023. 


To receive full consideration, make sure to submit your material via email to mailto:Paola.Giannattasio@hhs.se. For questions related to the opening, please contact mailto:martina.bjorkman.nyqvist@hhs.se. 

The required submission materials are: 
•    Cover letter 
•    Curriculum vitae 
•    Job market paper 
•    2 Letters of reference 
•    Additional paper (optional) 
•    Other material (in one file) (optional) 

SSE is committed to a balanced gender distribution and values a variety of backgrounds and experiences among our employees. We therefore welcome all applicants regardless of their gender, ethnicity, gender identity or expression, disability, sexual orientation, age, or religion or other beliefs.


Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) is a multi-disciplinary research environment at the Stockholm School of Economics. Our scholars come from different departments and centers of the school and our research projects are designed to systematically explore how management and governance mechanisms may best advance markets towards sustainability. The Human Capital and Sustainable Development platform focuses on understanding how the education, health, environment and well-being of people particularly in low-income countries can be enhanced, so that investments in human capital translate into more sustainable development. For more information, please visit the platform website. 


The Stockholm School of Economics (SSE) is the preeminent business school in Northern Europe. For more than a century, SSE has educated talented men and women for leading positions within business and the public sector. SSE offers Bachelors, Masters and MBA Programs along with highly regarded PhD Programs and Executive Education. SSE also has schools in Latvia and Russia. SSE has earned a reputation for excellence, both here in Sweden and around the world. The School is accredited by EQUIS (European Quality Improvement System) certifying that all of its main activities – teaching as well as research – are of the highest international standards. SSE is also the Swedish member institution of CEMS (The Global Alliance in Management Education) and PIM (Partnership in International Management). Visa mindre

Doktorand i specialpedagogik

Ansök    Nov 15    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-01-15. Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillva?gagångssa?tt, vilket va?l speglar den tva?rvetenskapliga karakta?r som ka?nnetecknar specialpedagogik som vetenskapligt a?mne. Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor fo?r delaktighet och la?rande ur ett samha?lls-, organisations-, grupp- och individper... Visa mer
vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-01-15.

Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillva?gagångssa?tt, vilket va?l speglar den tva?rvetenskapliga karakta?r som ka?nnetecknar specialpedagogik som vetenskapligt a?mne. Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor fo?r delaktighet och la?rande ur ett samha?lls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus är att undersöka hur pedagogiska miljo?er kan sto?dja eller hindra utveckling, la?rande och socialisation hos barn och vuxna.

Vi undersöker hur svårigheter kan fo?rebyggas genom att studera samspelet mellan individ och miljo?, identifiera skydds- och riskfaktorer på olika nivåer för personer med funktionsnedsa?ttning, personer i socialt utsatta situationer, barn och elever i behov av sto?d.

Forskningen omfattar såva?l studier av demokrati, va?rdegrundsfrågor, ma?nskliga ra?ttigheter utifrån frågor om inkludering och delaktighet såväl som frågor om hur gynnsamma pedagogiska miljo?er skapas fo?r alla barn och ungdomar. Andra frågor som studeras handlar om vad olika funktionsnedsa?ttningar kan inneba?ra fo?r den enskilda ma?nniskan och fo?r det sammanhang denna a?r en del av.

Forskarutbildningsämne
Doktorandanställningarna ingår i Forskarskolan om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare och finansieras av Vetenskapsrådet 2021-2026. Forskarskola om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare utvecklar kunskap om särskilt begåvade elever i svensk förskola och skola med syfte är att bygga kapacitet i Sverige, vad gäller forskning om inkluderande undervisning för särskilt begåvade elever. Karlstads universitet (Kau), Mälardalens högskola (MDH) och Stockholms universitet (SU) har finansiering för sammanlagt nio doktorander. Doktoranderna följer i övrigt läroplanerna för forskarutbildningarna vid de respektive lärosätena. Vid Stockholms universitet utbildas två doktorander till forskarutbildningen i specialpedagogik. Forskarskolan för lärarutbildare innebär att doktoranderna vid en aktivitetsgrad på 100 % kommer att undervisa på 20 % i lärarutbildningar på Specialpedagogiska institutionen. För mer information om forskarskolans inriktning, se: forskarskolans webbplats

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i specialpedagogik har den som har: fullgjort kurser om minst 90 hp i specialpedagogik eller i för utbildningen på forskarnivå i specialpedagogik relevant ämne; minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats på avancerad nivå; eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Undervisningen meddelas på svenska och engelska.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag

Urval


Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Kriterierna som används för bedömning är:


• fo?rtrogenhet med forskningsområdet
• analys och uppla?gg i tidigare arbete
• metodologisk och vetenskaplig fo?rmåga
• fo?rtrogenhet med det forskningsområde avhandlingen avser
• fo?rmåga att uttrycka sig skriftligt i akademisk genre.

Som underlag för bedömningen används forskningsplanen, tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Tidigare utbildning, arbetserfarenhet och akademiska arbeten inom det specialpedagogiska området, och i synnerhet inom temat särskild begåvning, är meriterande. Givet forskarskolans inriktning ska forskningsprojekten utveckla kunskap av relevans för lärarutbildningarna.

Läs mer om bedömningsprocessen i den Allmänna Studieplanen på webbsidan: www.specped.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av kontaktperson för forskarskolan vid Stockholms universitet, professor Mara Westling Allodi, mara.allodi@specped.su.se, eller av studierektor för forskarutbildningen Helena Hemmingsson helena.hemmingsson@specped.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorander inom datavetenskap

Ansök    Nov 10    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Skolan för elektroteknik och datavetenska... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) inbjuder ansökningar till två doktorandtjänster inom datavetenskap.

ScaLab (Scalable Parallel System Laboratory) ligger på huvudcampus i Stockholm. ScaLab fokuserar på att designa och optimera algoritmer, programvara för datorsystem och arkitektur för att förbättra skalbarheten hos storskaliga parallella datorsystem, inklusive högpresterande datorer och datacenter. Doktoranderna kommer att arbeta i en diversifierad forskargrupp med nära samverkan med andra forskargrupper i Sverige, Europa och USA.
Doktoranderna kommer att arbeta med mjukvaruekosystemet för konvergerade högpresterande datorer och molnberäkningssystem. I synnerhet kommer systemarkitekturen att bestå av flera heterogena noder utrustade med flerkärniga processorer, acceleratorer som GPU: er, olika minnen som HBM och NVM, och disaggregerat minne och lagring. Doktoranderna kommer att ha möjligheter att forska om att designa och utveckla open source-mellanvarulösningar för att integreras i Kubernetes plugins, MPI, systemprogramvara och bibliotek, för att förbättra skalbarheten och effektiviteten hos storskaliga applikationer inom vetenskap, maskininlärning och dataanalys. Doktoranderna kommer också att ha möjligheter att utveckla avancerade karakteriserings- och optimeringstekniker på systemnivå för heterogena datorsystem. Doktoranden kommer att samarbeta med flera ledande forskargrupper inom projektet, bygga internationellt samarbete och utveckla forsknings- och projektledningsförmåga. Forskningen bedrivs inom EU:s horisontprojekt OpenCUBE och IO-SEA.

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Associate Professor Stefano Markidis and Assistant Professor Ivy Peng. 

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vald kandidat ska kunna hantera C- och C++-programmering. 

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt, 
- analysera och arbeta med komplexa frågor, 
- visa tidigare erfarenhet av parallell beräkning, såsom MPI, pthreads, OpenMP och GPU:er, och vara bekant med HPC- eller molnmiljöer, 
- visa tidigare erfarenhet av att utveckla programvara i Linux-kärnmoduler, Kubernetes, filsystem eller minneshantering och
- visa förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö och samarbeta med olika kollegor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom friktionsmodifierares tribologi för spårfordon

Ansök    Nov 10    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktio... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion

I det här projektet kommer du att arbeta med sänkt energiförbrukning och minskade partikelemissioner från tågtrafik.

Med hjälp av friktionsmodifierare på rälsen kan man bättre kontrollera friktionen som påverkar energiförbrukningen samt slitage på hjul och räls som påverkar partikelemissionerna. Arbetet kommer bedrivas experimentellt i laboratoriemiljö och med fullskaleförsök ihop med järnvägsbranschens olika aktörer. Vi söker dig med bakgrund inom maskinteknik, farkostteknik eller kemiteknik och som är intresserad av experimentellt arbete. Projektet finansieras av järnvägsbranschen genom järnvägsgruppen på KTH. Du kommer arbeta i en forskargrupp som är aktiv nationellt och internationellt inom både forskning och utbildning som rör tågtrafik.

Handledning: Ulf Olofsson och Ellen Bergseth föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Vi erbjuder en unik experimentell laboratoriemiljö. 

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökanden ska ha en civilingenjörsexamen i maskinteknik, farkostteknik, kemiteknik eller motsvarande. 

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Erfarenheter av experimentellt arbete är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand (licentiat) inom självkörande kollektivtrafik

Ansök    Nov 10    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Transportvetenska... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap

Vi söker en doktorand som är intresserad av att vidareutveckla dagens trafikmodeller för att möjliggöra analys av framtidens automatiserade trafiksystem.

Introduceringen av självkörande fordon sker gradvis.  Huruvida infrastrukturen är redo för att på ett säkert och effektivt sätt ”hantera” övergångsperioden där fordon med olika automatiseringsnivåer och förmågor kommer dela vägutrymmet med konventionella fordon och aktiva trafikslag är fortfarande oklart. Automatiserade fordon kan också ge upphov till nya delade mobilitetstjänster som dessutom kan bidra till ett effektivare transportsystem, men villkoren för att uppnå dessa effekter är ännu okända. Projektet kommer att vidareutveckla simuleringsmodeller som kan ge svar på dessa frågor, och undersöka hur automatiserade och konventionella trafikslag kan kombineras och integreras för att skapa ett effektivt och robust trafiksystem.

Handledning: Erik Jenelius, universitetslektor föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökande bör ha en masterexamen (eller motsvarande) inom ett område som är relevant för forskningen, såsom datavetenskap, transportvetenskap, teknisk fysik, hållbar stadsplanering och –utformning. Kunskap inom programmering (C++, Python, git), databashantering behövs. Kunskap inom trafikplanering, transportmodellering, machine learning är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Projektet finansieras av Trafikverket. Tjänsten kan omfatta säkerhetskänsliga arbetsuppgifter. För att bli behörig att arbeta i projektet behöver du därför klara en säkerhetsprövning hos Säkerhetspolisen.

Målexamen: licentiatexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom händelsebaserade sensorer i komplexa bilsystem

Ansök    Nov 10    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Computer Science ... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Computer Science

Händelsebaserade synsensorer är en ny klass av sensorer inspirerade av den mänskliga hjärnan.

Sensorerna ser sin omgivning i form av förändringar (“händelser”) i kontrast mot en vanlig kamerasensor som ser sin omgivning som en rad bilder eller så kallade “frames”. Sådana system har fördelen att de har mycket lägre latens än traditionella kamerasensorer och kräver mycket mindre processorkraft än traditionella datorvisionssystem. Å andra sidan behövs det ett helt nytänkande av datorvisionsalgoritmer för dessa sensorer.
I detta projekt kommer vi att fokusera på att interpretera och förstå visuellt svåra situationer som kan uppstå kring bilar i realtid. Till exempel när en bil gör igenom regn eller snö eller när det är mörkt, eller när en bil kör in eller ut ur en tunnel då ljuset förändras drastiskt.
Doktoranden tillsammans med en KTH handledare kommer att identifiera och välja de mest lovande applikationsscenariona och utveckla algoritmer optimerade för noggrannhet, låg latens och låg energianvändning.
Den ideala kandidaten har erfarenhet inom bearbetning av neuromorfisk vision och/eller generell datorvision, mycket goda programmeringsfärdigheter och eventuellt kunskap om tillämpad datorinlärning

Mer information om labbet: http://www.neurocomputing.systems/

Handledning: Jörg Conradt föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom modellering av framtidens elsystem

Ansök    Nov 10    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskargruppen Planering av elsystem och ... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskargruppen Planering av elsystem och elmarknader vid KTH deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt som syftar till att utforma framtidens koldioxidfria el- och energisystem.

För att studera sådana frågor behövs energisystemmodeller som kan hantera stora och komplexa system. Ett exempel på en sådan modell är Spine, som utvecklats i ett EU-projekt där KTH har deltagit. Spine är en öppen programvara, som kan användas för att simulera ett mängd olika typer av energisystem.
En särskild utmaning då man simulerar stora system är den enorma mängd data som behöver samlas in och bearbetas. Om man t.ex. ska studera den nordiska elmarknaden eller det europeiska energisystemet är det inte möjligt att i detalj modellera varje kraftverk och därför måste man aggregera flera kraftverk av samma slag till s.k. ekvivalenter. För att simuleringsresultaten ska vara tillförlitliga är det viktigt att bygga upp ekvivalenterna på ett sådant sätt att de korrekt representerar de underliggande resursernas tekniska möjligheter och begränsningar när det gäller energilagring, möjlighet att styra elproduktion o.s.v
Vi söker en doktorand som kan delta i arbetet med att utveckla nya metoder för att modellera stora energisystem. Forskningen kommer framför allt att handla om att formulera optimeringsmodeller och att utforma lösningsmetoder för dessa. Arbetet kan till exempel omfatta nya typer av modeller för att jämföra olika utformningar av bud- och prissättningsstrukturer på elmarknader, delsystem i större modeller samt metoder för att skapa ekvivalenter och bearbeta indata.
Doktorandprojektet finansieras inom ramen för ett större samarbetsprojekt där forskargruppen deltar. Utöver din egen forskning kommer du att samarbeta med och leverera resultat till detta samarbetsprojekt, vilket kommer att ge utmärkta möjligheter till att bygga upp ett personligt nätverk som kommer att vara värdefullt för din framtida karriär.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Docent Mikael Amelin 

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi söker dig som har en bakgrund inom elkraftteknik, energiteknik, matematik eller fysik. Kunskap om att använda optimeringsmodeller för planering eller simulering av energisystem är meriterande. Det är också en fördel att ha erfarenhet av att arbeta med öppen programvara.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom självlärande system för automatiserad säkerhet

Ansök    Nov 10    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskningen omfattar matematisk och algor... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskningen omfattar matematisk och algoritmisk modellering och analys samt systemdesign, implementering och experiment.

Forskningen följer ett tillvägagångssätt där attacker och svarsåtgärder på en IT-infrastruktur modelleras som ett spel mellan en angripare och en försvarare och där strategier för angripare och försvarare utvecklas tillsammans genom självspel. Förstärkningsinlärningstekniker studeras för att approximera optimala kontrollstrategier. Förutom analytisk modellering och analys finns en testbädd och en simuleringsmiljö tillgänglig för experiment, träning och utvärdering av kontrollstrategier. Den framgångsrika kandidaten kommer att ansluta sig till en grupp forskare som arbetar med ämnen som rör detta projekt.

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Professor Rolf Stadler

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor

Den framgångsrika kandidaten innehar en magisterexamen i datavetenskap, elektroteknik eller relaterat område samt expertis inom följande områden: statistik, maskininlärning, nätverk och programmering.
Expertis inom följande områden är till hjälp för arbetet: förstärkningsinlärning, probabilistisk modellering, spelteori, säkerhet och mjukvaruteknik.

Kandidaten ska ha utmärkta färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorander inom prototypiska tvåfasströmnings experiment och analys

Ansök    Nov 10    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Fysik Projektet ... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fysik

Projektet syftar till att utveckla och validera modelleringsmetoder för analys av termohydrauliska transienter i lättvattenreaktorer (LWRs) och utvalda småskaliga modulära reaktorer (SMRs) som för närvarande är under utveckling (till exempel SMART och NuScale) med fokus på den transienta tvåfasströmningen samt utveckling av korrelationer för väggvärmeöverföring med hjälp av data för de prototypiska strömningsförhållanden.

Nya experimentella data för modellutvecklingen och valideringen kommer att erhållas av studenten med hjälp av den experimentella anläggningen HWAT. Projektuppgifterna inkluderar: Experimentella undersökningar av den tvåfasströmningen; Avancerad efterbearbetning av experimentella data; Utveckling och validering av konstitutiva tvåfasströmningsmodeller; Demonstration av tillämpning av de nya modellerna för analys av relevanta transienter i de nordiska kokvattenreaktorer (BWRs) och tryckvattenreaktorer (PWRs) med en omfattande osäkerhetskvantifiering.

Handledning: Prof. Pavel Kudinov föreslås handleda doktoranden med bidrag av Dr. J.-M. Le Corre and Dr. D. Grishchenko, Dr. H. Li, and Prof. H. Anglart. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet Fysik gäller att den sökande skall ha: 1. uppfyllt grundläggande behörighet inom området fysik, eller 2. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom för inriktningen relevanta områden.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- visa kunskap om relevanta aspekter av termohydraulisk modellering och experiment, inklusive tvåfasflödesfenomen.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoc in Sustainable Development at Misum, Stockholm School of Economics

The Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) at Stockholm School of Economics (SSE) invites applications for a two-year Post Doc position. The position is within the Human Capital and Sustainable Development platform and is targeted toward economists working in the broadly defined area of sustainable development. This includes, but is not limited to, fields such as development economics, environmental economics, and health economics. The postdoctor... Visa mer
The Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) at Stockholm School of Economics (SSE) invites applications for a two-year Post Doc position.

The position is within the Human Capital and Sustainable Development platform and is targeted toward economists working in the broadly defined area of sustainable development. This includes, but is not limited to, fields such as development economics, environmental economics, and health economics. The postdoctoral researcher will be in primary control of their research agenda, as Principal Investigator, within the broad themes covered in the center. While there may be the opportunity to join projects with other affiliated researchers, there is no obligation to do so. There are also opportunities to connect with external stakeholders for collaborative projects. Moreover, there are no teaching obligations for this position, but the Post Doc can choose to teach or supervise students in the Economics Department. The Post Doc will be affiliated with the Department of Economics at Stockholm School of Economics. 


Employment starts (unless otherwise agreed) on September 1, 2023, and candidates should expect to complete their Ph.D. by September 2023. Salary: 44 000 SEK per month (before tax). Funding opportunities are available within Misum for individual research projects focused on sustainable development. 


We will be reviewing applications on a rolling basis and will interview candidates virtually starting end of January 2023 but unless we find someone in the early process, we will keep the call open for submissions until the end of April 2023. 


To receive full consideration, make sure to submit your material via email to mailto:Paola.Giannattasio@hhs.se. For questions related to the opening, please contact mailto:martina.bjorkman.nyqvist@hhs.se. 

The required submission materials are: 
•    Cover letter 
•    Curriculum vitae 
•    Job market paper 
•    2 Letters of reference 
•    Additional paper (optional) 
•    Other material (in one file) (optional) 

SSE is committed to a balanced gender distribution and values a variety of backgrounds and experiences among our employees. We therefore welcome all applicants regardless of their gender, ethnicity, gender identity or expression, disability, sexual orientation, age, or religion or other beliefs.


Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) is a multi-disciplinary research environment at the Stockholm School of Economics. Our scholars come from different departments and centers of the school and our research projects are designed to systematically explore how management and governance mechanisms may best advance markets towards sustainability. The Human Capital and Sustainable Development platform focuses on understanding how the education, health, environment and well-being of people particularly in low-income countries can be enhanced, so that investments in human capital translate into more sustainable development. For more information, please visit the platform website. 


The Stockholm School of Economics (SSE) is the preeminent business school in Northern Europe. For more than a century, SSE has educated talented men and women for leading positions within business and the public sector. SSE offers Bachelors, Masters and MBA Programs along with highly regarded PhD Programs and Executive Education. SSE also has schools in Latvia and Russia. SSE has earned a reputation for excellence, both here in Sweden and around the world. The School is accredited by EQUIS (European Quality Improvement System) certifying that all of its main activities – teaching as well as research – are of the highest international standards. SSE is also the Swedish member institution of CEMS (The Global Alliance in Management Education) and PIM (Partnership in International Management). Visa mindre

Doktorand i ekonomisk historia

Ansök    Okt 25    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2022-12-10. Vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till ekonomisk historia och internationella relationer. Institutionen har ca 70 anställda lärare, forskare och administrativ personal. Forskarutbildningsämne Ekonomisk historia handlar ... Visa mer
vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2022-12-10.

Vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till ekonomisk historia och internationella relationer. Institutionen har ca 70 anställda lärare, forskare och administrativ personal.

Forskarutbildningsämne
Ekonomisk historia handlar ytterst om hur människors och samhällens försörjning och resursfördelning utvecklats över tid. Inom ekonomisk historia studerar vi olika aspekter av ekonomisk tillväxt, monetära och finansiella förhållanden, arbete, reproduktion, genusarbetsdelning och användning av naturresurser under skilda tidsepoker. Vi kännetecknas av ett pluralistiskt förhållningssätt till både till teori- och metodanvändning.

Forskarutbildningen bedrivs vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet.
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år. Doktoranden förväntas bedriva sin utbildning på heltid och delta aktivt i institutionens verksamhet. Utbildningen är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel. Se även: www.su.se/institutionen-for-ekonomisk-historia-och-internationella-relationer/utbildning/våra-utbildningar/att-doktorera-i-ekonomisk-historia-1.576518?notforcedreason=0&q=&xpanded;=.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att antas till forskarutbildningen i ekonomisk historia krävs särskild behörighet:


• Genomgången utbildning på grundnivå i ekonomisk historia eller motsvarande utbildning om minst 90 högskolepoäng, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i ekonomisk historia eller motsvarande utbildning om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av självständigt uppsatsarbete.
• genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i för utbildningen på forskarnivå relevanta ämnen om ytterligare 60 högskolepoäng eller motsvarande utbildning.
• tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogör sig utbildningen på forskarnivå.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Vid tillsättningen kommer avseende att fästas vid förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urvalskriterier vid bedömning av de sökande är:


• självständighet i analys och uppläggning av tidigare arbeten
• visad förmåga att slutföra arbeten inom givna tidsramar
• förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i de tidigare arbetena och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet
• grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen
• förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt
• möjligheten för institutionen att erbjuda adekvat handledning givet den planerade forskningen.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20% med utbildning, forskning och administration. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av studierektor Johan Svanberg, tfn 08-16 42 87, johan.svanberg@ekohist.su.se. Det går även att kontakta institutionens prefekt Magnus Petersson, tfn 08-16 31 62, magnus.petersson@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– vilken forskningsuppgift du är intresserad av att utföra inom ramen för doktorandplatsen
– varför och hur du vill bedriva det aktuella avhandlingsarbetet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella avhandlingsarbetet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand inom biomedicinska mikro- och nanosystem

Ansök    Nov 10    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Avdelningen för Mikro och Nanosystem vid ... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Avdelningen för Mikro och Nanosystem vid KTH utlyser en doktorandtjänst.

Vi söker kandidater som har en önskan att bedriva spetsforskning inom området biomedicinteknisk MEMS (mikroelektromekansika system) för leverans av läkemedel.
Som doktorand inom MEMS kommer du att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp som består av personer med olika professionell och kulturell bakgrund. Alla projekt involverar både teoretiska och experimentella uppgifter samt samarbete med andra vetenskapliga discipliner. En del av det experimentella arbetet kommer att bedrivas i KTH:s renrum i Stockholm-Kista samt vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Doktorandprojektet syftar till att utveckla nästa generations läkemedelsleveranssystem för oral administration av moderna biologiska läkemedel. Arbetet inkluderar att utveckla den tekniska plattformen och utvärdera den i relevanta modeller in-vitro och in-vivo. I projekten kommer flera forskningsutmaningar inom miniatyrisering, mikrofabrikation, kemi och tunnfilmsteknik att adresseras. Din forskning kommer att vara applikationsfokuserad och adressera verkliga problem. Du kommer att arbeta i en mycket innovativ miljö i samarbete med medicinska och industriella experter.

Forskarutbildningsämne: Elektro - och systemteknik

Handledning: Asscociate Professor Niclas Roxhed

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den framgångsrika sökande har en master- eller en civ.ing-examen från ett erkänt universitet inom teknisk fysik, medicinsk teknik, mekanik, kemi, elektroteknik, eller motsvarande.
Sökanden har en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, färdigheter i problemlösning, samt en fallenhet för experimentellt arbete. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Senior forskningshandläggare

Ansök    Okt 11    Folke Bernadotteakademin    Doktorand
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta som senior forskningshandläggare på programmet för forskning, utveckling och evidens. I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med programmets forskare ansvara för myndighetens forskningsfrämjande verksamhet samt att ge stöd till användning av forskning internt på myndigheten. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i samverkan med kollegor. Arbetsuppgifterna inkluderar nationell och internationell seminarieverksamhet samt andra aktiviteter som kan bidra till att synliggöra och tillgängliggöra forskningsresultat. En väsentlig del av programmets verksamhet utgörs av kunskapsöverföring och främjande av dialog mellan forskare, beslutsfattare och praktiker inom området fred, säkerhet och utveckling. Du kommer bland annat arbeta med programmets publikationer, handlägga och bedöma ansökningar om forskningsbidrag, etablera och vidmakthålla nationella och internationella forskarnätverk. Många arbetsuppgifter har en internationell dimension, varför arbetet kan innebära dagliga internationella kontakter.

Din profil
Kvalifikationer

• Doktorsexamen i freds- och konfliktforskning eller motsvarande samhällsvetenskaplig inriktning som FBA bedömer likvärdig
• Kunskap om vetenskaplig forskning gällande fred, säkerhet och utveckling
• Erfarenhet av forskningsassisterande eller forskningsfrämjande verksamhet, eller motsvarande arbete i forskningsrelaterade miljöer
• Erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av projekt
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av policynära forskning och internationellt granskade vetenskapliga publikationer
• Erfarenhet av att kommunicera och omsätta forskningsresultat till rådgivande eller kapacitetsbyggande verksamhet
• Erfarenhet av forskningsfinansierande verksamhet, granskning och bedömning av forskningsansökningar samt hantering av forskningsbidrag
• Erfarenhet av internationellt arbete med frågor relaterade till fred och säkerhet, gärna erfarenhet från arbete i konfliktdrabbade miljöer
• Kunskaper i franska, spanska, arabiska, ukrainska och/eller bosniska/serbiska/kroatiska

Rollen innebär många personkontakter där egenskaper som mycket god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift är viktiga. Det är också viktigt att du är analytisk med god förmåga att orientera dig i en större mängd information, dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Vidare är du ansvarstagande och resultatorienterad samt har god förmåga att anpassa dig efter förändringar genom att vara öppen för nya idéer och villig att prova nya saker. Du är självständig med god förmåga att hantera frihet under ansvar. Ditt arbetssätt präglas av struktur och du planerar, organiserar, administrerar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som senior forskningshandläggare. Tjänsten är en särskild visstidsanställning på ett år (max 360 dagar) med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. Tjänsteresor inrikes och utrikes förekommer, vilket även kan innefatta resor till högriskländer. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

I detta rekryteringsärende samarbetar FBA med rekryteringskonsult från Adecco.

Ansök senast 11 november

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

 

Kontaktpersoner

Johanna Malm (för information om tjänsten)

Chef, programmet för forskning, utveckling och evidens

070-189 09 88

johanna.malm@fba.se

 

Karin Enberg

HR verksamhetspartner (allmänna och praktiska frågor)

070-180 55 21

karin.enberg@fba.se

 

Amanda Olsson Myrvik

SACO-s representant

+46 10 456 24 70

Amanda.OlssonMyrvik@fba.se Visa mindre

Doktorander inom intelligenta framtida elnät

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning KTH är projektledare av det nordisk proje... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
KTH är projektledare av det nordisk projektet https://www.

kth.se/rediset och vi söker nu två doktorander till projektet. Målet för projektet är att studera framtida energisystem och utveckla metoder för att garantera systemfunktion vid olika typer av risker. Doktorandprojekten siktar mot att ta fram optimala strategier som inkluderar konsekvensanalyser både vad det gäller tillförlitlighet och cybersäkerhet. Som doktorand kommer du vara med att utveckla strategier för hur vi kan öka motståndskraften mot störningar och olika hot samt säkra elförsörjningen. Genom projektet får du möjligheter att etablera ett nordiskt forskningsnätverk. 


REDISET finansieras av Nordic Energy Research och Energimyndigheten och drivs i samarbete med  Statnett, Svenska kraftnät och Fingrid.

Du kommer vara en del av en forskningsgrupp placerad på institutionen för https://www.kth.se/sv/ee/department-of-electrical-engineering-1.1033557, vid skolan för https://www.kth.se/eecs.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning position 1: Universitetslektor https://www.kth.se/profile/hilber?l=sv och biträdande lektor https://www.kth.se/profile/qianwenx?l=sv
Handledning position 2: Biträdande lektor https://www.kth.se/profile/qianwenx?l=sv och professor https://www.kth.se/profile/berlijn?l=sv
Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Till projektet söker vi dig som har en bakgrund inom energiteknik, elkraft, reglerteknik, matematik eller fysik. 

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänsliga arbetsuppgifter. För att bli behörig att arbeta i projektet behöver du därför klara en säkerhetsprövning hos Säkerhetspolisen.

Det är mycket meriterande att sökande har kunskap i ett nordiskt språk.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i naturgeografi: Hydroklimatrisker, krisberedskap

Ansök    Okt 7    Stockholms Universitet    Doktorand
Vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2022-11-04. Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Lan... Visa mer
Vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2022-11-04.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Landskap, miljö och geomatik. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning 
Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för att tillhandahålla ett omfattande vetenskapsbaserat ramverk för övervakning och hantering av hydroklimatiskt drivna naturkris- och katastrofinsatser. Detta för att skydda samhället mot torka, översvämningar och värmeböljor som uppstår separat, i kombination eller efter varandra.

Forskningsresultaten kommer att ge en viktig vetenskaplig grund och ett stöd för beslutsfattande kring hantering av sådana naturkatastrofer och deras risker, med fokus på att utforska potentialen i olika adaptiva lösningar/åtgärder i Sverige. Med detta syfte kommer vi att utveckla ett innovativt onlinesystem för övervakning och riskkvantifiering av torka, översvämningar, värmeböljor och deras rumstidsrelationer i Sverige.

Systemutvecklingen kommer att kombineras med ett förebyggande krishanteringsramverk där möjligheter till klimatanpassning och riskreducering av katastrofer utvärderas. Övervakningssystemet kommer att bygga vidare på den vetenskapliga förståelsen kring nuvarande förhållanden och framtida prognoser och (sam-) förekomst av torka, översvämning och värmebölja, tillsammans med samhällets sårbarhet för dessa - ofta sammansatta - naturkatastrofer.

Projektresultaten kommer att utgöra en grund för att föreslå förberedande, förebyggande lösningar för dessa händelser med en svensk kontext kring sådan hydroklimatisk riskreducering och krishantering. Projektresultaten kommer att kommuniceras systematiskt med relevanta intressenter, inklusive policy- och beslutsfattare, för att säkerställa relevanta utvecklingsinriktningar och främja tillämpning av utvecklade verktyg och handlingsplaner.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:


• En stark bakgrund inom beräkningshydrologi med fokus på extrema händelser.
• Programmeringsfärdigheter, hydrologisk modellering, fjärranalys, maskininlärning och analys av stora datamängder.
• En meritlista med publikationer som tydligt visar på förmågan att bedriva och publicera forskning inom hydrologi, fjärranalys, extrema händelser och klimatförändringar.
• Utmärkta skriftliga och verbala kommunikationsförmågor;
• förmågan att representera forskningsgruppen internt och externt, bland annat vid nationella och internationella konferenser och workshops.

Meriterande:

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, och


• Erfarenhet av att utveckla metoder och verktyg för tillämplig analys av hydroklimatiska extrema händelser, fjärranalys, maskininlärning, analys av stora datamängder och verktyg för vattenresursförvaltning.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Zahra Kalantari, zahra.kalantari@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: Hållbar bioteknik för att cirkulera skogsavfallsslam

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Kemi https://wws... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Kemi

https://wwsc.

se/) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen https://treesearch.se/en/.

Tusentals ton slam produceras varje år vid massa- och pappersbruk. Vi siktar på att återvinna komponenter från detta avfall. Slammet innehåller värdefulla organiska material, men det är förorenat av metaller och mineraler som hämmar återvinning. Vi kommer att använda isoleringstekniker och DNA-sekvensering för att identifiera de mikrobiella arter som trivs i detta industriella ekosystem, och avslöja enzymerna som används vid slamnedbrytning. Vi kommer att karakterisera dessa enzymer som nya precisionsverktyg för skogsbrukets bioraffinaderi och för att rena slammet genom att ta bort organiskt material, lämna utvinningsbara metaller. Detta projekt kommer att främja grundläggande kunskap och minska industriellt avfall, vilket hjälper till att flytta industrin mot en hållbar cirkulär modell. Läs mer på https://stockholmcazyme.com/

Lauren McKee föreslås handleda doktoranden. Bihandledare Johan Larsbrink. Beslut tas vid antagning. 

- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap i forskarskolan https://wwsc.se/wwsc-academy/y
- Vi vill förstå mikrobiella ekosystem, att främja en övergång till en hållbar, cirkulär biobaserad ekonomi.
- Kontakter med industriella partners.
- Erfarenhet med analytisk kemi, metagenomik, mikrobiologi, molekylärbiologi, enzymtillämpning och industriell hållbarhet.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du bör ha genomfört ett praktiskt forskningsbaserat examensarbete.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Sökanden måste kunna tala flytande och skriva vetenskaplig engelska och att det används på institutionen.
- Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: Bionedbrytbarhet av modifierade biopolymerer

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne:  Fiber- och polym... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne:  Fiber- och polymervetenskap

https://wwsc.

se/ (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen https://treesearch.se/en/.

Vissa polymer produkter är svåra att samla in och återvinna och då är bionedbrytbarhet en attraktiv egenskap. Det är dock avgörande att materialet bryts ned i den förväntade slutmiljön och att det inte släpper ut skadliga föreningar eller långlivade mikroplaster. Cellulosa och andra biopolymerer är bionedbrytbara, men bionedbrytbarheten minskar vanligtvist efter kemisk modifiering. Vi kommer att undersöka hur nya kemiska modifieringar påverkar materialets potential for biologiskt nedbrytning och utveckla testmetodik för att möjliggöra snabb screening av nedbrytningspotential tidigt i materialutvecklingen. Detta kommer att avslöja viktiga struktur-nedbrytbarhetsrelationer för att möjliggöra utveckling av material med skräddarsydd nedbrytbarhet i önskad miljö.

Handledning: Prof. Minna Hakkarainen föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 70 doktorander har utbildats under de senaste 13 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Vi söker en kandidat med examen på Masternivå i kemiteknik, kemi, polymerteknologi, makromolekylära material eller närliggande område.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökanden måste kunna tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande. Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation. 

Kunskap och praktisk erfarenhet av modifiering av biopolymerer, karakterisering av polymera material, mikrobiologi och/eller (bio)nedbrytning av polymera material är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom sidokanalanalys av post-kvantkryptografiska algoritmer.

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Vi söker en doktorand att arbeta på ett p... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Vi söker en doktorand att arbeta på ett projekt inom området hårdvarusäkerhet med inriktning mot sidokanalanalys av post-kvantkryptografiska algoritmer.

Sidokanalanalys är en av de mest effektiva attackerna mot implementerade kryptografiska algoritmer för närvarande. De utnyttjar korrelationen mellan de fysiska mätningarna (strömförbrukning, elektromagnetiska utsläpp, timing) som tas vid olika punkter under beräkningen med den kryptografiska nyckeln. Sidokanalattacker är flera storleksordningar mer effektiva än den konventionella matematiska kryptoanalysen och är mycket praktiska att utföra. Vidare, med framsteg i djupinlärning (DL) fick sidokanalattacker en kraftfull allierad. Eftersom DL-tekniker är bra för att hitta korrelationer i rådata, möjliggör de motståndaren att kringgå många befintliga motåtgärder och bryta skyddade implementeringar. Med tanke på stora investeringar i artificiell intelligens ser vi sannolikt en explosion av DL-baserade säkerhetsbrott. Därför är det viktigt att öka kunskapen om DL-baserade sidokanalattacker, vilket är målet för detta projekt.Den utvalda kandidaten  förväntas arbeta för att undersöka avancerade DL-tekniker i samband med sidokanalattacker och utforma lämpliga motåtgärder mot DL-baserade sidokanalattacker på post-kvantkryptografiska algoritmer som är finalister i det pågående NIST post-kvantkryptografiprojektet.

Forskarutbildningsämne: Information and Communication Technology 

Handledning: Professor Elena Dubrova. 

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den framgångsrika sökanden förväntas ha god kunskap inom:
Sidokanalsattacker och särskilt strömanalys, djuplärande metoder, inklusive CNN och MLP och verktyg som TensorFlow samt post-kvantkryptografiska algoritmer samt deras mjukvaru- och hårdvaruimplementeringar.

Vidare är det meriterande om du tidigare har erfarenhet av självständigt arbete i projekt relaterat till sidokanalsattacker, tex i masteruppsatsen eller kursprojekt samt har relaterade publikationer i toppinternationalla konferenser eller tidskrifter.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: Hemicellulosa för enzymatisk träfibermodifiering

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: : Kemivetenskap m... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: : Kemivetenskap med fokus på glykovetenskap

https://wwsc.

se/ är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen https://treesearch.se/.

Trä är ett formidabelt kompositmaterial med unika biologiska funktioner och enastående egenskaper. Hemicellulosa är en nyckelkomponent i trä, som binder ihop cellulosa fibriller och lignin. Doktorandsprogrammet kommer att utnyttja den biologiska funktionen av hemicellulosa för enzymatisk modifiering av träfibrer. Doktorandskandidaten ska studera ytinteraktioner mellan hemicellulosor och cellulosafibrer med hjälp av simuleringar och experimentella metoder. Kandidaten kommer att undersöka mekanismerna för enzymatisk aktivitet mot hemicellulosa adsorberade på cellulosaytor och hur de introducerade funktionella grupperna påverkar stabilitet och reologiska egenskaper hos träfibrerna.

Handledning: Francisco Vilaplana föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 70 doktorander har utbildats under de senaste 13 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.
- Doktoranden kommer att ingå i avdelningen för https://www.kth.se/che/glykovetenskap/division-of-glycoscience-1.785898. 

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidaten måste ha en masterexamen i kemivetenskap, fiber- och polymerteknologi, bioteknik eller biokemi. Tidigare kunskaper och erfarenhet inom området lignocellulosa material, polysackarid (bio)kemi och/eller makromolekylär vetenskap och polymerteknologi är meriterande.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Sökanden måste kunna tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande.
- Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: Högpresterande cellulosaderivat

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Fiber och polymer... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fiber och polymervetenskap

https://wwsc.

se/ (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen https://treesearch.se/en/.

Projektets mål är att öka cellulosafiberns tillgänglighet och reaktivitet vid framställning av högpresterande cellulosaderivat. Cellulosaderivat återfinns inom många applikationer som t ex biokompositer, textil, farmaceutiska produkter och plaster. Placeringen blir i WWSC inom grupperingen för trä/fiberkemi. Förutom ditt forskningsprojekt kommer du att delta i undervisning på främst grund och avancerad nivå. 

Handledning: Prof Monica Ek och Prof Gunnar Henriksson föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 70 doktorander har utbildats under de senaste 13 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker en doktorand med masterexamen från kemiprogram, gärna materialinriktning inom fiber och polymervetenskap. Sökande måste ha erfarenhet av att undervisa.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökanden måste kunna tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande då det krävs i det dagliga arbetet. Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter, max 5 st. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning. 

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: framställningsprocesser för biobaserade nanomaterial

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning https://wwsc. se/ (WWSC) är ett forskn... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
https://wwsc.

se/ (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen https://treesearch.se/en/.

Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskap

Med den globala strävan mot ett hållbarare samhälle finns det ett starkt behov av att utveckla biobaserade alternativ till dagens fossil-baserade material. En av de stora utmaningarna i denna utveckling är möjligheten att ta bort vatten så effektivt som möjligt i tillverkningsprocesser för material från lignocellulosa. Detta är en teknisk utmaning. Framgångsrika processer/tekniker bör kännetecknas av lågt energibehov och minskat vattenbehov under bearbetning samt följa ”principerna för grön kemi”.

Projektet kommer att studera interaktionen mellan vatten och lignocellulosaytor. Det kommer i första hand att vara experimentellt och tillämpa olika toppmoderna tekniker, t.ex. avancerade spridningstekniker som använder synkrotronljus och neutronkällor för att belysa de fysiska mekanismerna som styr vattnets beteende.

Handledning: Professor Daniel Söderberg kommer att handleda doktoranden. 

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 70 doktorander har utbildats under de senaste 13 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.
- Möjligheten att vara med i en framstående forskargrupp inom multifysik för biobaserade nanostrukturerade material.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökanden måste kunna tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande., då det krävs i det dagliga arbetet. Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation.

Erfarenhet av användandet av experimentella metoder och utveckling av analysverktyg eller modeller (inkluderande programmering i exv. Python eller Matlab) är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: Bioraffinering av lignin och valorisering

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap ht... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap

https://wwsc.

se/ (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen https://treesearch.se/en/.

Inom WWSC har betydande framsteg gjorts inom bioraffinaderiet, valorisering och materialsyntes från lignin. Produktion av väl karakteriserat lignin har möjliggjort grundläggande studier av hur molekylstruktur påverkar egenskaper av ligninbaserade material. Detta projekt är inriktat på extraktion av lignin från växtcellväggar med skräddarsydda kemiska och fysikaliska egenskaper, utformade för specifika tillämpningar. Lignin kommer att selektivt modifieras under extraktion och efterextraktion, för att sedan testa applikationer. Analysmetoder inkluderar NMR, SEC, GC MS, MALDI MS och många fler. 

Vi söker en kandidat som är genuint intresserad av forskning, är nyfiken och har viljan att lära sig. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö där kandidaten även kommer att interagera med andra forskare som arbetar med olika aspekter av lignin inom gruppen.

Handledning: Professor Martin Lawoko föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 70 doktorander har utbildats under de senaste 13 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Lämpliga bakgrunder är kandidater med Master i: makromolekylära material, molekylär vetenskap och teknik, polymerkemi, organisk kemi, analytisk kemi och motsvarande.
Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökanden måste kunna tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande då det krävs i det dagliga arbetet.

Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: Nanolignin som en plattform för hållbara material

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap h... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap

https://wwsc.

se/är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen https://treesearch.se/en/.

Användningen av lignin från skog som en förnybar resurs är ett grönare alternativ till den petrokemiska industrin och påskyndar framstegen mot utvecklingen av mer hållbara industriella processer och material. Syntes av sfäriska ligninnanopartiklar (LNP) är ett lovande tillvägagångssätt för att lägga till ett betydande värde till lignin. I detta projekt planerar vi att utveckla metodik för modifiering av ytan på LNP:er samt undersöka potentialen hos LNP:er att fungera som bärare för aktiva substanser och som en aktiv ingrediens i olika produkter, för t.ex. personlig vård.

Kandidaten kommer att ansluta sig till en grupp med stark expertis inom biobaserade material. Vi söker någon med en stark bakgrund inom organisk och polymerkemi samt intresse av att delta i internationellt samarbete.

Handledning: Docent Olena Sevastyanova och Prof Mikael E. Lindström föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 70 doktorander har utbildats under de senaste 13 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.
- Möjlighet till internationellt samarbete.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Bakgrund inom inom organisk- eller polymerkemi.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Sökanden måste kunna tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande då det krävs i det dagliga arbetet.
- Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: Träbaserade material för energilagring

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap h... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap

https://wwsc.

se/ är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Kraftfulla elektrokemiska energiomvandlings- och lagringsenheter är en stor utmaning för vårt samhälle. Trä har en hierarkisk cellstruktur med uttalad anisotropi, vilket ger effektiv masstransport av vatten och näringsämnen i det levande trädet. Träets hierarkiskt porösa struktur med låg slingrande karaktär erbjuder möjligheter till vätskegenomträngning, jontransport och gasdesorption i mikroskala och nanoskala, vilket är viktiga egenskaper för att tillverka elektrodmaterial i energilagringsanordningar. I detta projekt fokuserar vi på strategierna för att skräddarsy trästrukturer och konduktivitet hos träbaserade kompositmaterial, särskilt grunderna ner till molekylär nivå om hur man bygger ledande banor inuti förbehandlade träprover och utforskar sambandet mellan den hierarkiska porösa strukturen och de elektrokemiska egenskaperna. Vi siktar på att konstruera multifunktionella träbaserade energilagringskompositmaterial med god elektrokemisk prestanda med enkla, effektiva och miljövänliga processer, i enlighet med FN:s hållbarhetsmål 7 och 12.

Handledning: Prof. Qi Zhou föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap ihttps://wwsc.se/wwsc-academy/

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Sökanden måste kunna tala flytande och skriva vetenskaplig engelska då det används på institutionen.
- Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation.
- Sökande ska ha goda kunskaper inom materialvetenskap, träkemi, polymerkemi, yt- och kolloidkemi samt elektrokemi.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: Nya polymerer för färg och lim från träbaserad råvara

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Fiber- och polyme... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskap

https://wwsc.

se/ är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen https://treesearch.se/en/.

Det här projektet syftar till att använda byggstenar (små molekyler) från träråvara för att framställa nya material som kan ersätta fossilbaserade motsvarigheter, särskilt med användning inom färg, lack, lim och andra områden där skräddarsydda ytegenskaper är eftersökta. Huvudfokus kommer att ligga på polymerisation av små molekyler, antingen som de utvinns ur trä eller efter funktionalisering, mha olika polymerisationsprocesser samt karakterisering av de resulterande materialens egenskaper. Vi strävar efter att uppfylla principerna för grön kemi. Till stöd för arbetet finns en stor mängd avancerad labutrustning och instrument samt många kvalificerade kolleger. 

Vi letar efter en motiverad kandidat som vill vara med vid forskningsfronten och skapa ny teknologi för en hållbar framtid baserad på material från skogen.

Handledning: Huvudhandledare är prof. Eva Malmström

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 70 doktorander har utbildats under de senaste 13 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- masterexamen i polymer- eller organisk kemi, polymerteknologi, makromolekylära material, mjuka material eller motsv.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande då det krävs i det dagliga arbetet.

Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation. Sökanden bör ha god kunskap om organisk kemi och dokumenterad erfarenhet av polymerkemi.  Det är en fördel om man har kunskap om biopolymerer och/eller massa-/pappersteknik samt erfarenhet av bearbetning av mjuka material. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: Nanoteknik i trä för hållbar energiutvinning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Fiber och polymer... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fiber och polymervetenskap

https://wwsc.

se/är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen https://treesearch.se/en/

Syftet med detta projekt är att utforma material med trästruktur för effektiv hydrovoltaisk energiutvinning. Vi söker en högt motiverad doktorand. Arbetet kommer att ha en experimentell inriktning som inkluderar, men inte är begränsat till, trämodifiering, device-framställning och -karakterisering, och mikroskopiteknik. 

Handledning: Biträdande professor Yuanyuan Li, forskare Peter Olsén och docent Jakob Wohlert föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 70 doktorander har utbildats under de senaste 13 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- masterexamen i elektrokemi, materialvetenskap, fiber- och polymerteknik, polymervetenskap eller motsvarande.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande då det krävs i det dagliga arbetet.

Sökanden ska vara mycket motiverad för vetenskaplig forskning och ha ett intresse och nyfikenhet för trävetenskap och träteknik samt dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: vedbaserade barriärer för vedbaserade material

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Polymervetenskap ... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Polymervetenskap

https://wwsc.

se/ är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen https://treesearch.se/en/.

Vedbaserade material har dåliga barriäregenskaper. Genom att lära oss hur naturen skapar fukt- och gasbarriärer har vi utvecklat barriärbiopolyestrar (som representerar skalet hos frukter/växter). Hittills har inte alla komponenter i ett naturligt skal implementerats. Därför kommer de återstående komponenterna att utforskas. Fokus kommer att vara att 1) skapa kompletta skalstrukturer och 2) analysera effekterna av de olika komponenterna på barriär- och fysikaliska egenskaper. Genom att efterlikna hela skalets struktur blir det möjligt att förstå mekanismerna bakom naturliga barriärer (t.ex. hos äpplen) och att kunna skräddarsy barriärlager på vedbaserade material. För en framgångsrik implementering av dessa skalbarriärer i t.ex. förpackningsmaterial är det också viktigt att ha tillgängliga biokällor. Fokus blir därför också att lokalisera lättillgängliga och tillräckligt stora biokällor.

Handledning: Prof Mikael Hedenqvist vid Kungliga Tekniska Högskolan föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 70 doktorander har utbildats under de senaste 13 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- kunskap inom polymera material och/eller kunskap om biologiska material.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Sökanden måste kunna tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande, då det krävs i det dagliga arbetet.
- Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation.
- Visa intresse for polymera och biologiska material

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorand

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: Struktur och egenskaper hos ligninbaserade material

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap ht... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap

https://wwsc.

se/ är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen https://treesearch.se/en/

Signifikanta framsteg har det senaste decenniet lett till en ökad förståelse av ligninbaserade material. Nya raffineringsprotokoll, avancerade karaktäriseringsmetoder och nya syntesprotokoll har tillsammans gett en ökad förståelse men det är fortfarande många frågor kvarstår. Det aktuella projektet rör studier av ligninbaserade material med avseende på struktur – egenskapsrelationer på molekylär och nano-nivå. Projektet omfattar framställning (fraktionering och syntes) av olika ligninbaserade material och studier av dessa med avancerade tekniker som expempelvis NMR, nano-FTIR, SEM, TEM, AFM, DMA och synchrotronbaserade metoder. 

Vi letar efter mycket motiverade kandidater som vill vara med vid forskningsfronten och utveckla ny teknologi för en hållbar framtid baserad på material från skogen.

Handledning: Professor Mats Johansson.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 70 doktorander har utbildats under de senaste 13 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Lämplig bakgrund för denna tjänst är en masterexamen i organisk kemi eller polymerkemi, polymerteknologi, makromolekylära material, mjuka material eller motsvarande. 

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande.

Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation. Sökanden bör också ha en vilja att lära sig hur biomaterial bildas i naturen och hur denna kunskap kan utnyttjas och tillämpas på ett hållbart sätt för ligninbaserade startmaterial.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: Grön kemisk modifiering av cellulosa i vatten

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Fiber och Polymer... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fiber och Polymervetenskap

https://wwsc.

se/är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen https://treesearch.se/en/

Kemisk modifiering av cellulosa har varit ett aktivt forskningsämne sedan trävetenskapens begynnelse. Tyvärr är standardstrategin för kovalent kemisk modifiering av cellulosa i vatten att använda enorma överskott av reaktanter, vilket gör processen mycket ohållbar. Detta projekt tar itu med denna utmaning genom unik kemi med fokus på kemisk modifiering av cellulosa i vatten. Syftet är att möjliggöra målinriktad installation av polymerer, oligomerer och små molekyler på cellulosasubstrat med vatten som det enda reaktionslösningsmedlet. Utöver det bör modifieringen också följa en cirkulär materialekonomi där alla komponenter kan återanvändas och återvinnas. De kemiska modifieringarna av cellulosa kommer att riktas mot trä-nanoteknologi för energi, transparens och högpresterande egenskaper. Sammanfattningsvis är detta projekt grundläggande och utforskande i struktur och sökande efter en sökande med ett djupt intresse för organisk, grön och polymerkemi.

Handledning: Dr Peter Olsén, Asst. Prof. Yuanyuan Li föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 70 doktorander har utbildats under de senaste 13 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- master i antingen polymervetenskap, organisk kemi, träkemi eller motsvarande.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska då det krävs i det dagliga arbetet.

Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation, stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Licentiat inom maskininlärning för flygbilder

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Elektro- och syst... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Dengue och Zika är två slags arbovirus som påverkar en betydande del av världens befolkning.

Båda virusens huvudvektorer är myggorna Aedes aegypti och Aedes albopictus. De häckar i mycket långsamt flödande eller stående vattenpölar. Det är viktigt att minska och kontrollera sådana potentiella häckningsplatser för att begränsa spridningen av dessa sjukdomar.

Digital Futures https://www.digitalfutures.kth.se/ finansierar ett projekt för att upptäcka häckningsplatser, det vill säga stillastående vatten med mygglarver, i tätbefolkade områden, med hjälp av drönarbaserade bilder. Du som doktorand kommer att bidra till detta projekt genom att utforska och utveckla inlärningsbaserade algoritmer för multispektrala flygbilder för att upptäcka vattenförekomster där larver är mest benägna att odla. Din kunskap inom maskininlärning, sannolikhetslära och informationsteori låter dig utveckla effektiva inlärningsbaserade algoritmer. Viktiga aspekter av detta projekt är noggrannheten i detekteringen och systemets komplexitet / kostnad. Tillsammans med våra projektpartners vid RISE och University of Colombo, Sri Lanka kommer du att arbeta i en internationell forskningsmiljö.

Handledning: Markus Flierl föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Du kommer att tillhöra avdelningen för teknisk informationsvetenskap på EECS-skolan där du har möjlighet att ta avancerade doktorandkurser för att fördjupa dina kunskaper.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kandidaten ska ha en stark matematisk bakgrund. Tidigare erfarenhet av maskininlärning krävs. Den sökande bör ha goda akademiska meriter och välutvecklade analytiska och problemlösande färdigheter. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs för att publicera och presentera resultat på internationella konferenser och i internationella tidskrifter.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiateexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom WWSC: Modellering av cellulosa/vatten-interaktioner

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Fiber- och polyme... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskap

https://wwsc.

se/ är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens, med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande av skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen https://treesearch.se/en/

De flesta cellulosabaserade material utsätts vid något tillfälle för torkning, vanligtvis från vatten. Detta är en energimässigt kostsam process och kan dessutom leda till strukturförändringar i materialet. Mer specifikt kan det leda till s.k. ”hornifiering”, stark aggregering mellan cellulosafibriller, vilket försämrar materialegenskaperna avsevärt. I detta projekt studerar vi effekter från torkning på molekylär skala med hjälp av atomistiska datorsimuleringar. Simuleringsresultaten jämförs med experimentella data från företrädelsevis fastfas-NMR. Forskningen utförs på avdelningen för biokompositer.

Handledning: Docent Jakob Wohlert föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 70 doktorander har utbildats under de senaste 13 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- masters-examen inom ett lämpligt område samt erfarenhet av molekylärvetenskaper. Vederbörande kan, t.ex., vara fysiker med inriktning mot kemisk fysik och statistisk mekanik, eller kemist med inriktning mot fysikalisk kemi och molekylär termodynamik.  

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor samt
- tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande då det krävs i det dagliga arbetet.

Sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation. Kandidaten bör vidare ha dokumenterade färdigheter inom programmering och numerisk analys. Dokumenterad erfarenhet av molekyldynamiksimuleringar är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen:  Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom kraftelektronik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Tjänsten kommer att placeras i forskargru... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Tjänsten kommer att placeras i forskargruppen för kraftelektronik inom skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH.

Gruppen bedriver forskning inom flera områden, särskilt högeffektelektronik för kraftöverföringsnät och tillämpningar av halvledare av bredbandgapsmaterial.

Den pågående elektrifieringen av vägfordon börjar nu även omfatta kommersiella fordon (lastbilar och bussar) som för närvarande orsakar 5-7 % av de totala globala CO2-utsläppen. Projektet innefattar att studera integrerade drivlinor för sådana tunga fordon, med fokus på kraftelektroniken. Nya krafthalvledare baserade på kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN) erbjuder potentiellt stora fördelar när det gäller verkningsgrad och kompakthet. För att hålla investerings- och underhållskostnaderna på konkurrenskraftiga nivåer är det viktigt att uppnå tillräcklig tillförlitlighet och livslängd i drivlinorna. Doktoranden kommer att undersöka livslängden för krafthalvledarkomponenter som används i drivlinans växelriktare. För att göra det skall modeller för komponenternas återstående användbara livslängd utvecklas och utvärderas. Speciellt datadrivna metoder, som involverar maskininlärning och federerad inlärning, kommer att prövas. I projektet kommer också utvecklingen av en prediktiv underhållsstrategi baserad på livstidsmodellerna att undersökas.

Du kommer att ingå i ett stort europeiskt innovationsprojekt som involverar mer än 50 partners bland industri, akademi och forskningsinstitut över hela Europa. Detta ger stora möjligheter att etablera ett starkt personligt nätverk som kommer att vara värdefullt i din framtida karriär.

Forskarutbildningsämne: Elektro - och systemteknik

Handledning: Docent Staffan Norrga och Professor Hans-Peter Nee

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Delaktighet i en mycket inkluderande och multidisciplinär forskargrupp som gör forskning inom kraftelektronik i världsklass.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den framgångsrika kandidaten har kunskap om möjliggörande teknik för kraftelektronik såsom elektromagnetism, halvledarteknik och materialteknik, kan utföra experimentellt arbete inom kraftelektronik, till exempel bygga och testa effektomvandlare samt använda 3D-CAD-verktyg. Att kunna visa på god nätverksförmåga är också mycket önskvärt, eftersom studenten kommer att interagera med specialister från industrin, liksom andra forskare.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla: 

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom kraftelektronik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Tjänsten kommer att vara placerad i forsk... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Tjänsten kommer att vara placerad i forskargruppen kraftelektronik inom skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH.

Gruppen bedriver forskning inom flera områden, särskilt högeffektelektronik för kraftöverföringsnät och tillämpningar av effekthalvledare i bredbandgapsmaterial.

Den pågående elektrifieringen av vägfordon börjar nu även omfatta området för kommersiella fordon (lastbilar och bussar) som för närvarande orsakar 5 % ? 7 % av de totala globala CO2-utsläppen. Projektet kommer att studera integrerade drivlinor för sådana tunga fordon, med fokus på kraftelektronik. Nya krafthalvledare baserade på kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN) erbjuder potentiellt stora fördelar när det gäller verkningsgrad och kompakthet.

Projektet syftar till att utveckla en högspänningsomriktare för framtida tunga fordon med elektriska drivlinor. Den kan realiseras som en två-nivå, tre-nivå eller en modulär flernivåomvandlare. Vidare kommer intelligenta gatedrivdon att undersökas, som adderar funktionersom exempel skräddarsydda switchförlopp för minskad  motorlindningsspänning, och tillståndsövervakning.

Du kommer att ingå i ett stort europeiskt innovationsprojekt som involverar mer än 50 partners bland industri, akademi och forskningsinstitut över hela Europa. Detta ger stora möjligheter att etablera ett starkt personligt nätverk som kommer att vara värdefullt i din framtida karriär.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Professor Hans-Peter Nee och docent Staffan Norrga

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Delaktighet i en mycket inkluderande och multidisciplinär forskargrupp som gör forskning inom kraftelektronik i världsklass.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den framgångsrika kandidaten har gedigen kunskap om möjliggörande teknik för kraftelektronik, till exempel: elektromagnetism, halvledarteknik och materialteknik, har förmågan att kunna göra experimentellt arbete inom kraftelektronik, till exempel bygga och testa effektomvandlare samt använda 3D-CAD-verktyg.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i teoretisk fysik och topologiska fenomen

Ansök    Sep 23    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-11-01. Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda, varav 95 doktorander, och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer Institutionen för astronomi, fysik... Visa mer
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-11-01.

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda, varav 95 doktorander, och den bär en internationell prägel.

Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer Institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det Nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning
Vi har en öppen anställning som postdoktor för en stark kandidat inom teoretisk fysik och topologiska fenomen. Anställningen är associerad med Emil J. Bergholtz forskargrupp.

Arbetsuppgifter
Att bedriva högklassig forskning inom teorin för topologiska faser i samarbete med Emil J. Bergholtz och andra forskare vid Fysikum samt med våra internationella samarbetspartners.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. 

En lämplig bakgrund är en doktorsexamen i teoretisk fysik med inriktning mot teoretisk kondenserad materia, högenergifysik eller matematisk fysik.

Den framgångsrika kandidaten väljs baserat på dokumenterad kunskap relevant för området. Kunskap om och erfarenhet av analytiska beräkningar är av största betydelse, och även förmåga samt skicklighet inom programmering är meriterande. Personligt engagemang och förmåga till teamarbete är väsentligt. Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav. Sökande uppmanas att till ansökan bifoga dokument som styrker kvalifikationer och meriter, dvs. kunskap, förmågor och erfarenhet relevanta för ansökan. Rekommendationsbrev och intervjuer kommer att användas för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse, dock i första hand någon gång under 2023.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Emil J. Bergholtz, tfn 08-553 780 35, emil.bergholtz@fysik.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
Viktigt: Referenspersonerna ska senast sista ansökningsdag skicka rekommendationsbrev via e-post till: FV-3512-22.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3512-22 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand i psykologi - exponering - negativa sociala beteenden

Ansök    Okt 3    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-11-01. Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå. Våra sex forskningsavdelningar bedriver mycket framgångsrik forskning. Psykologiska institutionen är en arbetsplats i utveckling och har nyligen flyttat till det nybyggda universi... Visa mer
vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-11-01.

Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå. Våra sex forskningsavdelningar bedriver mycket framgångsrik forskning. Psykologiska institutionen är en arbetsplats i utveckling och har nyligen flyttat till det nybyggda universitetsområdet Albano.

Projektbeskrivning
Exponering för arbetsrelaterade negativa sociala beteenden.

OBS! Fullständig annons hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb

För mer information om projektet, kontakta Linda Magnusson Hanson, linda.hanson@su.se.

Instruktioner: ansökan till forskarutbildningen i psykologi.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i psykologi gäller att man har minst 90 högskolepoäng i psykologi på grund- eller avancerad nivå, eller motsvarande, varav minst 15 hp skall utgöras av uppsatsarbete, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvade motsvarande kunskaper. Man skall också ha sådana kunskaper i engelska som medger studier av engelskspråkig facklitteratur.

Se Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Vid urvalet kommer avseende att fästas vid tidigare akademiska meriter samt en bedömning göras av sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Som underlag för denna bedömning används den avhandlingsplan som skall medfölja ansökan, tidigare uppsats/publikation, samt övriga utbildnings- och yrkesmeriter.

Vänligen, se Psykologiska institutionens hemsida för ytterligare information och anvisningar till ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare upplysningar om ansökan lämnas av administratör för forskarutbildningen Malin Borchies Ahlén, malin.ahlen@psychology.su.se.

Allmän information om Psykologiska institutionen och forskarutbildningen lämnas av studierektor Mats Nilsson, tfn 08-16 46 05, mats.nilsson@psychology.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand i psykologi - arbetsminnesbegränsningar och flexibilitet

Ansök    Okt 3    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-11-01. Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå. Våra sex forskningsavdelningar bedriver mycket framgångsrik forskning. Psykologiska institutionen är en arbetsplats i utveckling och har nyligen flyttat till det nybyggda universi... Visa mer
vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-11-01.

Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå. Våra sex forskningsavdelningar bedriver mycket framgångsrik forskning. Psykologiska institutionen är en arbetsplats i utveckling och har nyligen flyttat till det nybyggda universitetsområdet Albano.

Projektbeskrivning
Mekanismer för arbetsminnesbegränsningar och flexibilitet.

Arbetsminne kan definieras som förmågan att aktivt behålla och manipulera information under en kort tidsperiod. Denna förmåga utgör en central komponent i de flesta kognitiva funktioner. Trots att arbetsminnet är så avgörande är det samtidigt väldigt begränsat. Ett kännetecken för arbetsminnet är dess begränsning när det gäller mängden information som kan lagras, precisionen med vilken informationen kan återges och längden på det tidsintervall som informationen kan behållas i minne. Å andra sidan är sättet på vilket arbetsminnet används i konkreta situationer extremt flexibelt och försökspersoner anpassar olika strategier för att klara av uppgifterna de ställs inför. Målet med detta projekt är att karakterisera både begränsningarna och flexibiliteten i arbetsminnets prestanda, både gällande beteende samt gällande motsvarande neuronala signaler. För detta ändamål kommer experimentella data från beteendeexperiment och dessas neuronala korrelat att samlas in, medan försökspersoner utför uppgifter som i hög grad förlitar sig på visuell arbetsminne. Neuronal aktivitet kommer att mätas med hjälp av funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI) och elektroencefalografi (EEG). De insamlade data kommer att användas för att utveckla beräkningsmodeller av arbetsminne. Dessa modeller kommer sedan användas till att härleda kvantitativa hypoteser som kan testas i nya experiment. Utvecklingen av teoretiska modeller som anpassas till experimentella data är avgörande för en mekanistisk förståelse av kognitiva funktioner, vilket är centralt i detta projekt.

 Projektet består av två delar:


• Beteende- och neuroimagingexperiment för att göra en detaljerad kvantitativ karakterisering av prestanda i uppgifter som förlitar sig på visuell arbetsminne. Denna del innefattar även analys av insamlade data med hjälp av avancerade metoder.
• Utveckling av befintliga beräkningsmodeller för arbetsminne för att möjliggöra simulering av insamlade data samt härledning av prediktioner som kan testas i framtida experiment.

Projektet är beroende av avancerad dataanalys och utveckling av beräkningsmodeller. Det kommer därför att kräva en gedigen förståelse för dataanalysmetoder och goda programmeringsfärdigheter.

För mer information kontakta Rita Almeida rita.almeida@su.se.  

Här finner du instruktioner om vad ansökan ska innehålla: ansökan till forskarutbildningen i psykologi.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i psykologi gäller att man har minst 90 högskolepoäng i psykologi på grund- eller avancerad nivå, eller motsvarande, varav minst 15 hp skall utgöras av uppsatsarbete, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvade motsvarande kunskaper. Man skall också ha sådana kunskaper i engelska som medger studier av engelskspråkig facklitteratur.

Se Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Vid urvalet kommer avseende att fästas vid tidigare akademiska meriter samt en bedömning göras av sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Som underlag för denna bedömning används den avhandlingsplan som skall medfölja ansökan, tidigare uppsats/publikation, samt övriga utbildnings- och yrkesmeriter.

Vänligen, se Psykologiska intitutionens hemsida för ytterligare information och anvisningar till ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare upplysningar om ansökan lämnas av administratör för forskarutbildningen Malin Borchies Ahlén, malin.ahlen@psychology.su.se.

Allmän information om Psykologiska institutionen och/eller forskarutbildningen lämnas av studierektor för forskarutbildningen Mats Nilsson, tfn 08-16 46 05, mats.nilsson@psychology.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen se Psykologiska institutionens hemsida-anvisningar för ytterligare information och anvisningar till ansökan.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Postdoktor i experimentell röntgenvetenskap och vattenhaltiga lösningar

Ansök    Sep 21    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-10-10. Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda, varav 95 doktorander, och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer Institutionen för astronomi, fysik... Visa mer
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-10-10.

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda, varav 95 doktorander, och den bär en internationell prägel.

Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer Institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det Nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning
Fysikum söker en starkt motiverad postdoktor för studier inom området för vattenlösningar med hjälp av experimentella tekniker som röntgenstrålning. Kandidaten förväntas spela en nyckelroll i att förstå vattnets roll i biokemiska reaktioner genom att utföra avancerade experiment vid röntgenbundna och internationella anläggningar. Värdlaboratoriet består av världsledande vattenforskare med stor kompetens inom röntgendiffraktionsteknik. Postdoktorn kommer att arbeta vid Fysikum, Stockholms universitet, och ingå som en del av gruppen "Structural dynamics of aqueous solutions". Gruppens forskningsaktiviteter är inriktade på grundläggande förståelse av vattnets roll i kemiska och biofysiska processer från ett statistisk fysikperspektiv.

Arbetsuppgifter
Projektet fokuserar på att studera proteiner lösningar i flytande och glasfas med hjälp av röntgendiffraktion (XRD) och röntgenfotonkorrelationsspektroskopi (XPCS). Experimenten äger rum vid de främsta röntgensynkrotronerna och frielektronlasrarna samt vid inbyggda laseruppsättningar vid Fysikum.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Kvalificerade sökanden har en doktorsexamen i fysik, kemi eller biofysik och ska ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt kunna resa utomlands för experiment. Erfarenhet av röntgenstudier från synkrotroner, frielektronlaser eller laserfysik är meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Foivos Perakis, f.perakis@fysik.su.se. 

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3463-22.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3463-22 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument


• personligt brev (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• kopia av bevis på doktorsexamen
• egna publikationer som du önskar åberopa (markera artiklar som är relevanta för ansökan).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Postdoktor i kvantkommunikation

Ansök    Sep 21    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-10-10. Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda, varav 95 doktorander, och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer Institutionen för astronomi, fy... Visa mer
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-10-10.

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda, varav 95 doktorander, och den bär en internationell prägel.

Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer Institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det Nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning
Det tvärvetenskapliga området för kvantinformation och kommunikation förbinder kvantmekanik/optik/elektronik med klassisk informationsteori för att uppnå uppgifter inom information och kommunikation som är omöjliga med klassiska metoder. Denna fusion har lett till nya begrepp som qubit, kvantteleportering, kvantkryptografi och kvantberäkning.

Kvantinformation har också återupplivat diskussionerna om kvantteoriens grundval. Fältet är för närvarande mycket aktivt och driver framsteg inom både fysik och datavetenskap, informationsteknik. Forskningsmålen för vår grupp inkluderar experimentell förberedelse och karakterisering av multipartit-intrassling och tester på grunden för kvantmekanik, såsom lokalitet och kontextualitet.

I kvantkommunikation är målen implementering av kvantnyckelfördelning, kvantslumptalsgenerering, säker kvantmultipartikommunikation och qubit- och intrasslingsassisterad kommunikationsprotokoll.

Syftet med detta projekt är att utveckla säkerhetsverktyg för kvantkryptografiprotokoll och kommunikationssystemslösningar. Den praktiska säkerheten för kvantsystemverifiering kommer att garanteras genom successiva iterationer av säkerhetshåldemonstrationer och motåtgärder.

Detta projekt är en del av Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT), ett 12-årigt, miljarder SEK-initiativ som startades 2018 i syfte att främja svensk akademi och industri till framkant inom kvantteknologi.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att arbeta med programmering, dataanalys, benchmarking och modellering samt tillämpning av de utvecklade metoderna för att säkra kvantkommunikationsprojekt.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Den framgångsrika kandidaten bör vara mycket motiverad och bör ha en doktorsexamen i fysik och datavetenskap eller relaterat område, och en stark bakgrund inom kryptografi och IT-säkerhet. Erfarenhet av kvantkommunikation är viktigt. Utmärkta färdigheter inom datorprogrammering (främst C ++, Python), datanätverk och kunskap om IT-säkerhetsverktyg är nödvändiga fördelar.

Vi värdesätter god förmåga att samarbeta i ett team samt en god förmåga att arbeta självständigt, dela bästa praxis och ta ansvar. Självmotivation, uppmärksamhet på detaljer och en problemlösande analytisk förmåga är viktiga personliga egenskaper för denna position.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Mohamed Bourennane, tfn 08-553 787 36, boure@fysik.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3464-22.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3464-22 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorandplats cancerepidemiologi/tillämpad biostatistik

Ansök    Sep 14    Karolinska Inst    Doktorand
Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet? Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostati... Visa mer
Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan.

En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

Forskargruppen
Vi utlyser härmed en doktorandplats i biostatistikgruppen vid MEB. Biostatistikgruppen på MEB består av 5 professorer, 3 lektorer, 9 disputerade statistiker, 10 doktorander och 4 mastersstudenter. Gruppen deltar i studier inom en bred variation av forskningsområden som inkluderar studier baserade på befolkningsdata och fall-kontroll-studier, tvilling och familjestudier, överlevnadsanalyser, modellering av prognos-/diagnosverktyg, genetisk epidemiologi och bioinformatik.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Vill du läsa mer om projektet och behörighetskraven som är för att söka positionen som doktorand vänligen följ länken till Karolinska Institutets hemsida:  https://kidoktorand.varbi.com/what:job/jobID:538613/?lang=se

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
- har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*
Följ instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/bedomning-av-motsvarande-kunskaper-for-grundlaggande-behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan https://education.ki.se/english-language-requirements-for-doctoral-education

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper
För den utlysta tjänsten ska du ha en bakgrund från biostatistik, epidemiologi, medicin eller folkhälsovetenskap. Det är önskvärt att ha en magisterexamen med inriktning mot statistiska metoder, medicin eller folkhälsovetenskap. Ett djupt intresse för medicinsk forskning är meriterande, inklusive ett stort intresse för att tillämpa statistiska metoder för att besvara kliniskt relevanta forskningsfrågor.

Erfarenhet av forskningsprojekt inom populationsbaserad epidemiologi och biostatistik, inklusive analyserfarenhet från registerbaserade studier inom cancerforskning, är meriterande. Erfarenhet av projektledning är också meriterande.

Den sökande ska ha en god kommunikationsförmåga och en god kunskap i engelska i tal och skrift. Personliga förmågor såsom självständighet, ett strukturerat arbetssätt och en gedigen analytisk förmåga är meriterande. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och vilja arbeta i en multidisciplinär grupp.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet Visa mindre

Doktorandplats inom Biostatistik/Epidemiologi

Ansök    Sep 13    Karolinska Inst    Doktorand
Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet? Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på camp... Visa mer
Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak.

Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb.

Forskargruppen
Vi utlyser härmed en doktorandplats i biostagruppen på MEB). Biostagruppen består av 5 professorer, 3 lektorer, 9 disputerade statistiker, 10 doktorander och 4 mastersstudenter. Gruppen deltar i studier inom en bred variation av forskningsområden som inkluderar studier baserade på befolkningsdata och fall-kontroll-studier, tvilling och familjestudier, överlevnadsanalyser, modellering av prognos-/diagnosverktyg, genetisk epidemiologi och bioinformatik.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Vill du läsa mer om projektet och behörighetskraven som är för att söka positionen som doktorand vänligen följ länken till Karolinska Institutets hemsida: https://kidoktorand.varbi.com/what:job/jobID:544271/?lang=se

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
- har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*
Följ instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/bedomning-av-motsvarande-kunskaper-for-grundlaggande-behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan https://education.ki.se/english-language-requirements-for-doctoral-education

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper
Den framgångsrika sökanden bör ha en gedigen bakgrund inom matematik och/eller statistik. Det är önskvärt med en grundexamen med god täckning av statistiska metoder och/eller en magisterexamen i statistik/biostatistik. Ett stort intresse för medicinsk forskning är önskvärt och ett intresse av att tillämpa statistiska metoder för att besvara kliniskt relevanta forskningsfrågor. Tidigare erfarenhet av tillämpat statistiskt arbete i medicinsk miljö är meriterande, särskilt överlevnadsanalys och epidemiologi. Den sökande bör ha god kommunikationsförmåga och behärska engelska i tal och skrift. Personliga egenskaper för rollen är att vara självständig, strukturerad och med en stark analytisk förmåga. Den sökande ska trivas med att arbeta i team och samarbeta väl med teammedlemmar med olika akademisk bakgrund.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet Visa mindre

Doktorand inom marknaden för prissänkningar

Ansök    Sep 14    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Elpriserna runtom i världen tenderar att... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning

Elpriserna runtom i världen tenderar att vara högst volatila och varierar både över tid och över olika delar av elnätet.

Därför har, precis som för många andra varor, finansiella marknader uppstått för att hantera risker och att tillhandahålla signaler till investerare.
Aktörer som handlar el mellan olika prisområden är exponerade för risk baserad på lokalisering - skillnaden i pris mellan den punkt där elen matas in i nätet och den punkt där den tas ut. Instrumenten för att hantera prissäkringar mellan areor har dock inte utvecklats i samma grad som prissäkringar mellan tidsperioder. Electricity Price Area Differences (EPAD) är ett sådant instrument som tillåter deltagare på elbörsen att prissäkra sig mot area-prisrisker. EPAD är ett kontrakt mellan priset i ett prisområde och det nordiska systempriset. Det finns dock vissa farhågor om de tillgängliga prissäkringsinstrumenten i Norden:

- För det första så är systempriset inte alltid tillräckligt korrelerat med areapriset på grund av transmissionbegränsningar i det nordiska systemet.
- För det andra så är likviditeten för EPAD-kontrakt begränsad i vissa prisområden.
- För det tredje så är EPAS av begränsat värde för att hantera de risker som nya produktionstekniker (t.ex. vind och sol) möter.

Syftet med projektet är att studera dessa frågor och att utveckla policys för att hantera dessa farhågor vilket kommer att förbättra den nordiska elmarknaden och underlätta transitionen till en låg-koldioxid-framtid.

Forskarutbildningsämne: Elektro-och systemteknik

Handledning: Associate Professor Mohammad Reza Hesamzadeh

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra, 
- ha ett professionellt förhållningssätt, 
- analysera och arbeta med komplexa frågor, 
- uppvisa gedigen kunskap av programmeringsspråk som Julia/Python, MATLAB eller GAMS, 
- inneha kunskap av europeiska elmarknadens design samt involvering av projekt relaterade till ovan,
- utmärkt Engelska i tal och skrift och
- kunna samarbeta i ett internationellt forskningsteam. 

Kandidaten bör ha en MSc i något av följade: Electrical Engineering, Energy Economics, Operations Research, Applied Mathematics samt utmärkt kunskap i non-convex optimization theory, discrete optimization theory, stochastic processes, mathematical decomposition techniques och electricity-market principles. 2 referenser som kan intyga vetenskapliga utföranden ska kunna uppvisas. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla: 

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i genusvetenskap

Ansök    Sep 14    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-10-15. Institutionen ERG har ca 70 medarbetare som bedriver forskning och utbildning inom de respektive ämnena. Forskarutbildningsämne Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt fält, vars undervisning och forskning rymmer olika discipliner, teorier och metoder grundade på decennier av feministisk forskning. Här studeras betydelsen av kön som social och kulturell... Visa mer
vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-10-15.

Institutionen ERG har ca 70 medarbetare som bedriver forskning och utbildning inom de respektive ämnena.

Forskarutbildningsämne
Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt fält, vars undervisning och forskning rymmer olika discipliner, teorier och metoder grundade på decennier av feministisk forskning. Här studeras betydelsen av kön som social och kulturell företeelse, dvs. genus, i relation till andra relevanta maktfaktorer som klass, sexualitet, ålder och etnicitet. Vid Stockholms universitet är forskningsprofilen inriktad mot feministiska kulturstudier, som inkluderar såväl levd erfarenhet som text i en snävare bemärkelse. Som doktorand i genusvetenskap ingår du i Genusakademins forskarskola som erbjuder kurser samt möjlighet att nätverka med doktorander med genusinriktning från olika ämnen. För mer information se länk: www.su.se/forskning/forskningsämnen/genusvetenskap.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i genusvetenskap att med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp i huvudområdet genusvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 hp i genusvetenskap eller ett examensarbete om minst 15 hp med genusinriktning i annat huvudområde än genusvetenskap på avancerad nivå.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande behärskar antingen svenska, danska eller norska, samt därutöver engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på respektive språk. Undantag kan medges enbart för sökande som inte har förmåga att skriva på svenska, danska eller norska, men kan läsa och tala ett av dessa språk.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid urvalet tilla?mpas fo?ljande fakultetsgemensamma bedo?mningsgrunder (urvalskriterier):


• Tidigare utbildning i allma?nhet. Bedo?mning sker med ha?nsyn till sa?va?l djup som bredd i tidigare utbildning.
• Tidigare vetenskaplig produktion. Pa? basis av examensarbeten fra?n grund- och avancerad niva? samt i fo?rekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedo?ms den so?kandes fo?rma?ga att tillgodogo?ra sig utbildningen. Vid bedo?mningen beaktas ocksa? tidsaspekten; d v s i vilken utstra?ckning den so?kande har visat fo?rma?ga att utfo?ra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom go?rs, utifra?n en ja?mfo?relse av de vetenskapliga alstren, en bedo?mning av den so?kandes vetenskapliga utveckling. Den vetenskapliga produktionen bedo?ms med avseende pa? kritisk fo?rma?ga, analytisk fo?rma?ga, sja?lvsta?ndighet och kreativitet.
• Forskningsplan. I samband med anso?kan skall so?kande kort redogo?ra fo?r sitt ta?nkta forskningsomra?de. Redogo?relsen skall inneha?lla problemformulering/ar och en skiss o?ver genomfo?randet av forskningsarbetet. Planen bedo?ms med avseende pa? relevans, originalitet, genomfo?rbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra a?rs utbildning pa? heltid).
• Tillga?nglig handledarkompetens.
• Samarbetsfo?rma?ga. Den so?kandes fo?rma?ga till samarbete bedo?ms utifra?n t ex referenser, intyg eller intervjuer.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Su finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap, professor Kristina Fjelkestam, tfn 073-687 50 66, kristina.fjelkestam@gender.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan, omfattande maximalt 10.000 tecken inklusive blanksteg (motsvarar ca 5 sidor). Forskningsplanen ska redogöra för problemformulering, forskningsbakgrund, teoretiska utgångspunkter, material, metoder och avgränsningar, samt presentera en tidsplan för arbetet. Planen fungerar i ansökan som ett arbetsprov och är inte bindande- Om du blir antagen kommer den att ligga till grund för vidare diskussioner om avhandlingsarbetets inriktning med dem som utses till dina handledare.
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand i etnologi

Ansök    Sep 13    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-10-15. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG) har ca 70 medarbetare och tre relativt jämnstora ämnesmiljöer. Forskningen och utbildningen i etnologi vid ERG har fokus på bland annat kritiska kulturarvsstudier, mångfald, genus och expressiva former; för mer information se Etnologi - Stockholms universitet. Forskarutbildningsämne ... Visa mer
vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-10-15.

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG) har ca 70 medarbetare och tre relativt jämnstora ämnesmiljöer. Forskningen och utbildningen i etnologi vid ERG har fokus på bland annat kritiska kulturarvsstudier, mångfald, genus och expressiva former; för mer information se Etnologi - Stockholms universitet.

Forskarutbildningsämne
Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas i enlighet med Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i etnologi fastställd 2020-02-27. Etnologidoktoranderna ingår i ett utbildningssamarbete med fem andra lärosäten i Sverige samt Åbo Akademi och uppmuntras att även utnyttja utbildningsmoment inom Humanistiska fakultetens forskarskola och inom det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet etnologi att med godkänt resultat ha genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp etnologi inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande behärskar antingen svenska, danska eller norska, samt därutöver engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på respektive språk. Undantag kan medges enbart för sökande som inte har förmåga att skriva på svenska, danska eller norska, men kan läsa och tala ett av dessa språk. Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. De kriterier som enligt den allmänna studieplanen används för att bedöma denna förmåga är följande:


• Tidigare utbildning i allmänhet. Bedömning sker med hänsyn till såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
• Tidigare vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen beaktas också tidsaspekten; d v s i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling. Den vetenskapliga produktionen bedöms med avseende på kritisk förmåga, analytisk förmåga, självständighet och kreativitet.
• Forskningsplan. I samband med ansökan skall sökande kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen skall innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på relevans, originalitet, genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid).
• Tillgänglig handledarkompetens.
• Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 


Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Barbro Blehr, barbro.blehr@etnologi.su.se, tfn 08-674 79 18.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV med uppgifter om examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan omfattande maximalt 10 000 tecken inklusive blanksteg. Forskningsplanen ska redogöra för problemformulering, forskningssammanhang, teoretiska utgångspunkter, material, metoder och avgränsningar, samt presentera en tidsplan för det planerade arbetet. Planen fungerar i ansökan som ett arbetsprov och är inte bindande. Om du blir antagen kommer den att ligga till grund för vidare diskussioner om avhandlingsarbetets inriktning med dem som utses till dina handledare.
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand inom Intensifierad produktionsprocess av AAV för genterapi

Ansök    Sep 12    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Bioteknik Projek... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Bioteknik

Projektfokus är adeno-associated virus bioproduktion i bioreaktor för genterapi.

Syftet är utvecklingen av en intensifierad process med användning av en etablerad cellinje för produktion av dessa virala vektorer, där särskilt hög cellkoncentration erhålls genom perfusionsoperation. Projektet kommer att ingå i forsknings-'milieu' GeneNova som finansieras av Vinnova, och som drivs i samarbete med företagen AstraZeneca, Vironova, AlfaLaval, Combigene, Biotage, Ziccum, samt akademiska grupper vid KTH, Karolinska Institutet och Uppsala Universitet.

Handledning: Associate Professor Veronique Chotteau Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Chotteau’s grupp är Cell Technology gruppen (CETEG) vid Avd. Industrial Biotechnology. Chotteau har en lång erfarenhet av utveckling av biofarmaceutiska läkemedelsbioprocesser för humanterapi. Chotteau är ledande inom perfusionsbioprocessning baserad på mycket hög cellkoncentration. CETEG:s verksamhet fokuserar på produktion av biologiska läkemedel, proteiner och virala vektorer, och inkluderar perfusion processer med hög celltäthet och utveckling av dynamiska metabolismmodeller. Chotteau är Föreståndare av den Competence Centre AdBIOPRO for Advanced Bioproduction by Continuous Processing, Coordinator för europeisk projektet iConsensus inom Innovative Medicines Initiative (IMI2), parter av den Competence Centre for Advanced Medical Product CAMP, parter av Marie-Curie EU project STACCATO, och parter av forsknings-'milieu' GeneNova.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande bör vara civilingenjör inom bioteknik, bioprocessteknik, teknisk biologi, kemi-/biokemisk teknik. Kunskap och erfarenhet av däggdjurcellodling bioprocess eller produktion av virala vektorer är meriterande.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- flexibilitet
- kommunikationsförmåga, skriftligt och muntligt

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Två referenser.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom trådlös kommunikation

Ansök    Sep 13    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Medan 5G-nätverk har distribuerats, har ... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning

Medan 5G-nätverk har distribuerats, har 6G-mobiltekniker undersökts och utvecklats nyligen.

För att uppnå ambitiösa mål anses (ultra) massiv MIMO vara en av nyckelkandidatteknologierna, som kan ge höga priser och stor täckning. Detta projekt kommer att undersöka den framväxande teknologin, tillsammans med massiva MIMO såsom linsantenn, stor intelligent yta. Studenten ska få möjligheter att stärka spetskunskaper inom kommunikation, informationsteori och optimering. Projektet kommer att vara värd för avdelningen för teknisk-informationsvetenskap.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Associate Professor Ming Xiao

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Arbete på avdelningen för TEKNISK INFORMATIONSVETENSKAP för intelligenta system vid EECS-skolan. Det finns olika områden inom divisionen. Doktoranden kommer att utbildas inom kommunikation, signalbehandling, AI och optimering mm.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- för att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet Elektro- och systemteknik krävs att den sökande har godkända kurser om minst 120 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i ämnet Elektro- och systemteknik eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Normalt uppfyller en masterexamen inom relevant forskningsområde dessa krav. 

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den framgångsrika sökanden har en gedigen bakgrund inom kommunikationsteori, optimering och signalbehandling.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla: 

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i filmvetenskap (2)

Ansök    Sep 8    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för mediestudier. Sista ansökningsdag: 2022-10-15. Institutionen för Mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med drygt 80 anställda och ca 850 helårsstudenter per läsår. Institutionen har fyra grund- och forskarutbildningsämnen: filmvetenskap, journalistisk, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Dessa är fördelade på tre enheter, film, journalistik och medier och kommunikation (JMK); ... Visa mer
vid Institutionen för mediestudier. Sista ansökningsdag: 2022-10-15.

Institutionen för Mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med drygt 80 anställda och ca 850 helårsstudenter per läsår. Institutionen har fyra grund- och forskarutbildningsämnen: filmvetenskap, journalistisk, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Dessa är fördelade på tre enheter, film, journalistik och medier och kommunikation (JMK); samt mode. 

Projektbeskrivning
Filmvetenskap är ett nationellt ledande och internationellt framstående utbildnings- och forskningsområde vid Stockholms universitet. Filmvetenskap är samlingsbeteckning för studiet av rörliga bilder och bildkulturer från tiden före filmens genombrott till det samtida medielandskapets plattformar. Ämnesfokus gäller i betydande utsträckning mediala brytpunkter i ett brett teoretiskt, historiskt och samtida perspektiv.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För att erhålla särskild behörighet (”Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i filmvetenskap”, Dnr SU FV-4.1.1-2271-18) för tillträde till utbildningen på forskarnivå i filmvetenskap krävs att med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng i filmvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

För särskild behörighet krävs även att den sökande behärskar svenska, danska, norska eller engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på något av dessa språk.

Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Grunden för urval bland sökande som kan antas till utbildning på forskarnivå i filmvetenskap är graden av förmåga att tillgodogöra sig sådan utbildning. Urvalet görs av en antagningskommitté. Det görs på basis av följande kriterier:


• Tidigare utbildning i allmänhet. Bedömning sker med hänsyn till såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
• Tidigare vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen beaktas också tidsaspekten; dvs i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling. Den vetenskapliga produktionen bedöms med avseende på kritisk förmåga, analytisk förmåga, självständighet och kreativitet.
• Forskningsplan. I samband med ansökan skall sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen skall innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på relevans, originalitet, stringens, excellens och genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid)
• Tillgänglig handledarkompetens.
• Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.

Lokal antagningsordning för utbildning på forskarnivå samt allmän studieplan för filmvetenskap: www.ims.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas avstf. prefekt, professor Marina Dahlquist, tfn 08-674 76 24, marina.dahlquist@ims.su.se och studierektor för forskarutbildningen i filmvetenskap, professor Bo Florin bo.florin@ims.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet 
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan! 


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand i osteoarkeologi

Ansök    Sep 12    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Sista ansökningsdag: 2022-10-15. Institutionen för arkeologi och antikens kultur består av sju enheter: Arkeologi, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Antikens kultur och samhällsliv, Numismatiska forskningsgruppen, Centrum för evolutionär kulturforskning och Centrum för paleogenetik. Forskarutbildningsämne Den här utlysta anställningen är placerad vid enheten... Visa mer
vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Sista ansökningsdag: 2022-10-15.

Institutionen för arkeologi och antikens kultur består av sju enheter: Arkeologi, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Antikens kultur och samhällsliv, Numismatiska forskningsgruppen, Centrum för evolutionär kulturforskning och Centrum för paleogenetik.

Forskarutbildningsämne
Den här utlysta anställningen är placerad vid enheten Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet. Enhetens särskilda profil är specialistkompetens om arkeologiska skelettfynd, såväl humana som animala, där osteologiska data utgör grunden för tolkningar om kulturhistoriska sammanhang. Vid enheten bedrivs såväl grund- som specialiserad forskning kring bl.a. människors levnadsförhållanden och försörjningsekonomi, samt faunahistoria, under stenålder fram till historisk tid.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet osteoarkeologi krävs att med godkänt resultat ha genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp, samt ett examensarbete om minst 15 hp inom osteoarkeologi eller motsvarande ämnesområde. För särskild behörighet krävs även att den sökande behärskar svenska, danska, norska eller engelska. Språkfärdigheterna ska omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på något av dessa språk. Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens. Eventuell motsvarighetsbedömning av behörigheten bereds och beslutas i enlighet med institutionens besluts- och delegationsordning, att med godkänt resultat genomgått kurser.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Urval bland de behöriga sökande görs med hänsyn till följande kriterier. Särskild vikt läggs vid forskningsplanen och den sökandes förtrogenhet och skicklighet inom ämnesområdet för avhandlingsarbetet.

Tidigare meriter:


• Utbildning i allmänhet. Bedömning av såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
• Vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt följande bedömningskriterier: kritisk förmåga, analytisk förmåga, kreativitet och självständighet. Vid bedömningen skall också tidsaspekten beaktas; dvs i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling.

Forskningsplan:


• I samband med ansökan skall sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen skall innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på: relevans, originalitet, genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid) samt även tillgänglig handledarkompetens.

Samarbetsförmåga:


• Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån referenser, intyg eller intervjuer.

Lokal antagningsordning vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur finns på:
http://www.archaeology.su.se/forskning

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Kontakt
Ytterligare information lämnas professor Jan Storå, tfn 070-605 2293, jan.stora@ofl.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

Vänligen bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• Examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• Forskningsplan (maximalt 20000 tecken inklusive blanksteg och eventuella litteraturreferenser). Forskningsplanen ska redovisa ämnesavgränsning, forskningsläge, syfte, samt teoretisk och metodisk förankring.
• Rekommendationsbrev (max 3 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand inom nätverkssäkerhet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Vi söker nu en doktorand till Nätverkssä... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning

Vi söker nu en doktorand till Nätverkssäkerhetsgruppen inom EECS/SCS.

Vi söker en motiverad person som är intresserade av forskning och forskarutbildning i säkerhet och integritet. Tjänsten innebär aktiviteter som leder till egen forskning och resulterar i fackgranskade publikationer. Forskningsområdena kan relatera till något av de områden NSS-gruppen arbetar med https://kth.varbi.com/center/tool/position/540578/edit/tab:2/(https:/www.eecs.kth.se/nss).

Nätverkssäkerhetsgruppen konstruerar och bygger pålitliga nätverkssystem. Vår forskning täcker ett stort spektrum av säkerhets-, integritets- och nätverksproblem. Ett antal av våra resultat har fått stor uppmärksamhet hos forskarsamhället. Våra undervisningsinsatser leder till ett nytt kursområde i säkerhet som vi inför på KTH. Vårt arbete kombinerar teoretiska och experimentella metoder. Sökande med starka experimentella, systemtekniska eller teoretiska profiler och forskningsintressen inom alla aspekter av säkerhet och integritet uppmuntras att ansöka.

Forskarutbildningsämne: Datavetenskap

Handledning: Professor Panagiotis Papadimitratos

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den framgångsrika kandidaten har intresse för flera av följande områden: design, analys, verifiering, implementering eller empirisk utvärdering avsäkra nätverkssystem. Samt erfarenhet av flera av följande områden: datasäkerhet, integritetsbevarande eller integritetsförbättrande teknik, mobil datoranvänding, nätverk, internetsäkerhet, trådlös kommunikation, distribuerade algoritmer och system, programmeringsspråk, prestandaanalys, operativsystem, simuleringsteknik och verktyg, programvaruteknik, system och nätverksprogrammering, tillämpad kryptografi, optimering, informationsteori. Kandidaten ska även vara beredd samt ha viljan att bidra till vår forskning och att arbeta i ett internationellt forskarlag.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

PhD student in Cinema Studies (2)

Ansök    Sep 8    Stockholms Universitet    Doktorand
at the Department of Media Studies. Closing date: 15 October 2022 The Department of Media Studies (IMS) is one of the larger departments within the Faculty of Humanities with more than 80 employees and 850 full-time students. The department has four undergraduate and graduate subject areas: Cinema Studies, Fashion Studies, Journalism and Media & Communication Studies. These are divided into three divisions: Film; Journalism and Media & Communication (JMK)... Visa mer
at the Department of Media Studies. Closing date: 15 October 2022

The Department of Media Studies (IMS) is one of the larger departments within the Faculty of Humanities with more than 80 employees and 850 full-time students. The department has four undergraduate and graduate subject areas: Cinema Studies, Fashion Studies, Journalism and Media & Communication Studies. These are divided into three divisions: Film; Journalism and Media & Communication (JMK); and Fashion. 

Project description
Cinema Studies has been defined as nationally outstanding and internationally prominent by Stockholm University. The area of study encompasses moving images and image cultures from the pre-cinematic era to the various screen cultures and digital platforms of the contemporary media landscape. Cinema Studies comprises of a multitude of approaches with a significant focus on turning points and alterations of media from various theoretical, historical and contemporary perspectives.

Qualification requirements
In order to meet the general entry requirements, the applicant must have completed a second-cycle degree, completed courses equivalent to at least 240 higher education credits, of which 60 must be in the second-cycle, or have otherwise acquired equivalent knowledge in Sweden or elsewhere.
In order to meet the specific entry requirements, the general syllabus for doctoral studies in the field of cinema studies stipulates that applicants must have received a passing grade on course work of at least 30 higher education credits from the second cycle in Cinema Studies, including a degree project (normally a Master’s thesis) of at least 15 credits. 
In addition, the applicant is required to be proficient in Swedish, Norwegian, Danish or English. This includes the ability to read, speak, and write in any of these languages.
The primary assessment criteria in appointing a doctoral student should be the capacity to benefit from the training. The entry requirements can also be met by students who have acquired equivalent knowledge in Sweden or elsewhere.
The qualification requirements must be met by the deadline for applications.

Selection
The selection among the eligible candidates will be based on their capacity to benefit from the training. The selection is made by an admissions committee.
The following criteria will be used to assess this capacity:


• Previous education in general. Assessment of both depth and breadth of previous education.
• Scholarly production. Based on a Bachelor’s thesis, a Master’s thesis or other academic papers, the potential of the applicant to benefit from the education. The assessment should also take into consideration the aspect of time, that is, to what extent the applicant has shown the ability to meet his or her previous scholarly obligations within given time constraints. In addition, the extent to which the applicant provides evidence of developing academic proficiency is considered. The scholarly production is judged with regard to critical and analytical ability, independence and creativity.
• The applicant must enclose a research plan which should cover the research problem and an outline of the research project. The research plan is to be assessed according to its relevance, originality, cogency, excellence, and feasibility within given time constraints (i.e. full-time work over a four-year period of doctoral studies).
• Availability of supervision.
• Ability to collaborate. The ability of the applicant to collaborate with others is to be determined by personal references, certificates or interviews.

Admission Regulations for Doctoral Studies at Stockholm University are available at: www.su.se/rules and regulations.

Terms of employment
Only a person who will be or has already been admitted to a third-cycle programme may be appointed to a doctoral studentship.
The term of the initial contract may not exceed one year. The employment may be extended for a maximum of two years at a time. However, the total period of employment may not exceed the equivalent of four years of full-time study.  
Doctoral students should primarily devote themselves to their own education, but may engage in teaching, administration and other research oriented duties corresponding to a maximum of 20% of a full-time position.
The admission decisions cannot be appealed.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
For more information, please contact the Deputy Head of the Department, Professor Marina Dahlquist, telephone: +46 8 674 76 24, marina.dahlquist@ims.su.se.
Further information about the position can be obtained from the Director of Doctoral Studies, Professor Bo Florin, bo.florin@ims.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), and PhD student representative, doktorandombud@sus.su.se.

Application
Apply for the PhD student position at Stockholm University's recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application


• Your contact details and personal data
• Your highest degree
• Your language skills
• Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents


• Cover letter
• CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of degree projects/theses
• Project proposal/Research proposal describing:
– why you are interested in the field/project described in the advertisement 
– why and how you wish to complete the project 
– what makes you suitable for the project in question
• Degree certificates and grades confirming that you meet the general and specific entry requirements (no more than 6 files)
• Letters of recommendation (no more than 3 files)
• Degree projects/theses (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

You are welcome to apply!


Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth. Visa mindre

Doktorand i naturgeografi: kol- och näringsämnesmodellering i jordbruk

Ansök    Sep 8    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2022-10-06. Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt La... Visa mer
vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2022-10-06.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Landskap, miljö och geomatik. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet kommer att bidra till ett mer hållbart jordbruk genom en förbättrad förståelse av kopplingen mellan kol- och näringsämnens cykel i jordbrukssystem, med syfte att optimera näringstillförsel och minska förluster. Tjänsten ryms inom ett bredare europeiskt projekt, där det övergripande syftet är att utveckla en integrerad plattform för förvaltning av näringsämnen för att ta fram vetenskapligt baserade underlag för beslutsfattande som kan användas av jordbrukare, rådgivare, beslutsfattare och myndigheter.

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bidra till utvecklingen av en integrerad, multiskalig numeriskmodell för kol och näringsämnens cykel i jordbrukssystem. Doktorandprojektet kommer att sammanställa befintlig kunskap och simulera flöden av kol och näringsämnen på specifika europeiska jordbrukssystem. Projektet kommer ett ha fokus på dynamiska processer på gårdsskala, men också samarbeta med andra delar av det omfattande europeiska projektet som arbetar på bredare geografiska skalor. Doktoranden kommer att få tillgång till empirisk data från fältövervakning och experiment från utvalda experimentgårdar i Europa. Resultaten av projektet kommer att användas för bidra till hållbarhetsbedömningar av jordbruksmetoder under olika regionala och kontextuella förhållanden.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:


• den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
• förmåga att hantera stora mängder data
• förmåga att kommunicera på svenska är meriterande
• förmåga i programmering samt att förstå olika programmeringsspråk
• vilja och förmåga att jobba med både empiri och dynamisk modellering
• förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, erfarenhet av vetenskaplig publicering är meriterande
• förmåga till kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga.
• Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av universitetslektor Salim Belyazid: salim.belyazid@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet 
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand inom artificiell intelligens för trådlösa nätverk

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Vi söker en doktorand med en stark bakgru... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Vi söker en doktorand med en stark bakgrund och intresse för matematik, optimering, maskininlärning, och trådlösa nätverk.

Följande forskningsanvisningar kommer att undersökas:

- Artificiell intelligens för trådlösa nätverk.

Forskarutbildningsämne: Computer Science

Handledning: Professor Carlo Fischione och Professor Gabor Fodor

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi söker högt motiverade individer som innehar en civilingenjörsexamen i matematik, teknisk fysik, elektroteknik, datavetenskap eller liknande. Den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter. De bör vara redo att bidra till en internationell forskargrupp och en vetenskaplig forskningsagenda av stor betydelse för europeisk industri och samhället.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

PhD student in Media and Communication Studies (2)

Ansök    Sep 8    Stockholms Universitet    Doktorand
at the Department of Media Studies. Closing date: 15 October 2022. The Department of Media Studies (IMS) is one of the larger departments within the Faculty of Humanities with more than 90 employees and 850 full-time students. The department has four undergraduate and graduate subject areas: Cinema Studies, Fashion Studies, Journalism and Media and Communication Studies. These are divided into three divisions: Film; Journalism and Media and Communication ... Visa mer
at the Department of Media Studies. Closing date: 15 October 2022.

The Department of Media Studies (IMS) is one of the larger departments within the Faculty of Humanities with more than 90 employees and 850 full-time students. The department has four undergraduate and graduate subject areas: Cinema Studies, Fashion Studies, Journalism and Media and Communication Studies. These are divided into three divisions: Film; Journalism and Media and Communication (JMK); and Fashion. 

Project description
Media and Communication Studies is a broad cross-disciplinary subject for the study of different media content, societal significance and technological conditions. The research field provides a comprehensive understanding from a historical and contemporary perspective of the importance of media on local, national and international levels.

Qualification requirements
In order to meet the general entry requirements, the applicant must have completed a second-cycle degree, completed courses equivalent to at least 240 higher education credits, of which 60 credits must be in the second cycle, or have otherwise acquired equivalent knowledge in Sweden or elsewhere.

In order to meet the specific entry requirements, the general syllabus for doctoral studies in the field of Media and Communication Studies stipulates that applicants must have received a passing grade on course work of at least 30 higher education credits from the second cycle in Media and Communication Studies, including a degree project (normally a Master’s thesis) of at least 15 credits.

In addition, the applicant is required to be proficient in Swedish, Norwegian, Danish or English. This includes the ability to read, speak, and write in one of these languages.

The entry requirements can also be met by students who have acquired equivalent knowledge in Sweden or elsewhere.

The qualification requirements must be met by the deadline for applications.

Selection
The selection among the eligible candidates will be based on their capacity to benefit from the training. The selection is made by an admissions committee. 

The following criteria will be used to assess this capacity:


• Previous education in general. Assessment of both depth and breadth of previous  education.
• Scholarly production. Based on a Bachelor’s thesis, a Master’s thesis or other academic papers, the potential of the applicant to benefit from the education is assessed. The assessment should also take into consideration the aspect of time, that is, to what extent the applicant has shown the ability to meet his or her previous scholarly obligations within given time constraints. In addition, the extent to which the applicant provides evidence of developing academic proficiency is considered. The scholarly production is judged with regard to critical and analytical ability, independence and creativity.
• Research plan. In connection to the application the applicant must provide a brief description of his or her area of research. The applicant must enclose a research plan, which should cover the research problem and an outline of the research project. The research plan is to be assessed according to its relevance, originality and feasibility within given time constraints (that is, full-time work during a four-year period of doctoral studies or two years for a licentiate).
• Availability of supervision.
• Ability to collaborate. The ability of the applicant to collaborate with others is to be determined by personal references, certificates or interviews.

Admission Regulations for Doctoral Studies at Stockholm University are available at: www.su.se/rules and regulations.

Terms of employment
Only a person who will be or has already been admitted to a third-cycle programme may be appointed to a doctoral studentship.

The term of the initial contract may not exceed one year. The employment may be extended for a maximum of two years at a time. However, the total period of employment may not exceed the equivalent of four years of full-time study.

Doctoral students should primarily devote themselves to their own education, but may engage in teaching, research, and administration corresponding to a maximum of 20 % of a full-time position.

Please note that admission decisions cannot be appealed.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
For more information, please contact the Deputy Head of the Department, Associate Professor Professor Anja Hirdman, telephone: +46 8 16 31 94, anja.hirdman@ims.su.se or  the Director of Doctoral Studies in Media and Communication Studies, Professor Anna Roosvall, telephone: +46 8 16 44 97, anna.roosvall@ims.su.se

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), and PhD student representative, doktorandombud@sus.su.se.

Application
Apply for the PhD student position at Stockholm University's recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application


• Your contact details and personal data
• Your highest degree
• Your language skills
• Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents


• Cover letter
• CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of degree projects/theses
• Project proposal/Research proposal describing:
– why you are interested in the field/project described in the advertisement 
– why and how you wish to complete the project 
– what makes you suitable for the project in question%]
• Degree certificates and grades confirming that you meet the general and specific entry requirements (no more than 6 files)
• Letters of recommendation (no more than 6 files)
• Degree projects/theses (no more than 6 files).

The instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

You are welcome to apply!


Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth. Visa mindre

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap (2)

Ansök    Sep 8    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för mediestudier. Sista ansökningsdag: 2022-10-15. Institutionen för mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med drygt 90 anställda och ca 850 helårsstudenter per läsår. Institutionen har fyra grund- och forskarutbildningsämnen: filmvetenskap, journalistisk, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Dessa är fördelade på tre enheter, film; journalistik, medier och kommunikation (JMK); sam... Visa mer
vid Institutionen för mediestudier. Sista ansökningsdag: 2022-10-15.

Institutionen för mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med drygt 90 anställda och ca 850 helårsstudenter per läsår. Institutionen har fyra grund- och forskarutbildningsämnen: filmvetenskap, journalistisk, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Dessa är fördelade på tre enheter, film; journalistik, medier och kommunikation (JMK); samt mode. 

Projektbeskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap är ett brett tvärvetenskapligt ämne för studiet av olika mediers innehåll, teknologiska förutsättningar och betydelse i samhället. Området ger en bred förståelse för mediernas betydelse lokalt, nationellt och internationellt, ur historiska och samtida perspektiv.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För att erhålla särskild behörighet (se Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap) för tillträde till utbildningen på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap krävs att med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

För särskild behörighet krävs även att den sökande behärskar svenska, danska, norska eller engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på något av dessa språk.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Grunden för urval bland sökande som kan antas till utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap är graden av förmåga att tillgodogöra sig sådan utbildning. Urvalet görs av en antagningskommitté. Det görs på basis av följande kriterier:


• Tidigare utbildning i allmänhet. Bedömning sker med hänsyn till såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
• Tidigare vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen beaktas också tidsaspekten; dvs i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling. Den vetenskapliga produktionen bedöms med avseende på kritisk förmåga, analytisk förmåga, självständighet och kreativitet.
• Forskningsplan. I samband med ansökan skall sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen skall innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på relevans, originalitet, genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid)
• Tillgänglig handledarkompetens.
• Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.

Lokal antagningsordning för utbildning på forskarnivå samt allmän studieplan för medie- och kommunikationsvetenskap: www.ims.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå. 

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av prefekt, professor Anja Hirdman, tfn 08-16 31 94, anja.hirdman@ims.su.se eller av av studierektor för forskarutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap, professor Anna Roosvall, tfn. 08- 16 44 97, anna.roosvall@ims.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet 
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet%]
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorand inom informationsteori för stokastiska beslutsproblem

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning I många informationsbearbetningssystem m... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning

I många informationsbearbetningssystem men även maskininlärningsalgoritmer måste systemdesignern hantera ett distribuerade beslutsfattande problem.

När fullständig information inte finns tillgänglig överallt måste beslut fattas enbart baserade på lokalt tillgänglig information samt med ett gemensamt mål i fokus. Sådana beslutsfattnings-relaterade problem har icke-klassisk informationsstruktur och anses vara notorisk svårlösta då en generell optimal designmetod saknas. Nyligen har konceptet koordinationskodning uppstått inom informationsteorin. I grund och botten beskriver detta vilka statistiska relationer som kan uppnås med hjälp kommunikation. Initiala resultat visar att detta koncept kan användas för att härleda fundamentala begränsningar för distribuerade beslutsfattande system. Detta nya tillvägagångssätt kommer leda till nya grundläggande insikter samt eventuella lösningar på fundamentala och långtgående olösta problem. Dessutom kommer det undersökas hur dessa resultat kan utnyttjas för att bättre förstå och förbättra maskininlärningsalgoritmer.
Forskningsprojekt utförs vid avdelningen för teknisk informationsvetenskap vid KTH. Avdelningen består av 12 lärare och ca 35 doktorander vilka bidrar till en högprofessionell standard av intensivt arbete, kvalitetsresultat samt till en trevlig och öppen miljö. För info: https://www.kth.se/ise

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Professor Tobias Oechtering and Dr. Maël Le Treust

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter. Som doktorand på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den valda sökanden har en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat vid internationella konferenser och tidskrifter.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifterhttps://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifterhttps://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten. 

Din individuella uppsats om Witsenhausen counterexample: https://people.kth.se//Witsenhausen.pdf

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom modellering och effektanalys av fartygsdynamik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Farkostteknik/Mar... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Farkostteknik/Marina system

Forskarstudierna ingår i KTH Marina systems fartygsdynamikprogram som omfattar modellering av fartygsrörelser och analys av rörelsernas påverkan på besättning, utrustning och last samt vad det innebär för fartygssystemets möjlighet att operera under olika sjöförhållanden.

Vi tänker oss ett avstamp i pågående modell- och metodutveckling för tidsimulering t.ex. för direct stability assessment som det lyfts fram i den nya stabilitetskoden IMO/SGISC. En annan del av sjöegenskapsanlaysen, aktuell i doktorandprojektet, är hur rörelser påverkar genomförandet av arbetsmoment eller uppdrag till sjöss. Det inbegriper både modellering av själva fartygsrörelserna och besättningen i den rörliga miljön. Utöver numerisk modellering förväntas projektet kräva experimentella fältstudier i samarbete fartygsbesättningar och med experter inom fält som arbetsvetenskap. Vi ser också möjlighet att studera genusaspekter som ibland adresserats anekdotiskt i samband med sjöegenskapsanalys men sällan genomlysts. Perfekt bakgrund är Marinteknik/Naval Architecture och goda kunskaper i mekanik, hydromekanik, matematik och programmering. Till det, erfarenhet och intresse för människa-maskin interaktion och dess betydelse för systemprestanda och i riskanalys.

Handledning:  Lektor Karl Garme, forskare Mikael Palmquist och biträdande lektor Abbas Dashtimanesh föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand (licentiat) i Fjärranalys och AI för skogbränder-övervakning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Geodesi och Geoin... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Geodesi och Geoinformatik

Kandidaten förväntas delta i ett forskningsprojekt med titeln "Earth Observation Big Data and Deep Learning for Wildfire Monitoring".

Det övergripande syftet med denna forskning är att utveckla innovativa och robusta metoder och algoritmer med hjälp av Earth observation (EO) big data och deep learning för upptäckt av skogbränder, övervakning av progression och bedömning av skador.

Uppgifterna och ansvaret inkluderar algoritmutveckling, satellitbildanalys, klassificering och förändringsdetektering, att skriva vetenskapliga artiklar, licentiat och doktorsavhandling.

Handledning: Doktoranden kommer vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av:  Professor Yifang Ban

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Masterexamen i geomatik, datavetenskap, elektroteknik eller andra naturvetenskapliga och tekniska discipliner.
- God kunskap inom bildanalys, mönsterigenkänning, maskininlärning / djupinlärning och demonstrerade programmeringsfärdigheter
- Tidigare professionell erfarenhet av att utveckla programvara för att utveckla bildbehandlingsprogram är en speciell fördel.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen 
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom kvantfotonik i nanoskala

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Utveckling av kva... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Utveckling av kvantfotonik komponenter

Kvantteknologi erbjuder oöverträffade möjligheter för helt nya system för beräkning, kommunikation och avkänning, som lovar drastiska förbättringar av prestanda och funktionalitet och visar störande potential med djupgående inverkan på samhället, marknaderna och vardagen.

Kvantoptik ligger i hjärtat av dessa nya utvecklingar eftersom fotoner är idealiska bärare av kvantinformation på grund av hög hastighet och lågt brus. Inom detta projekt syftar vi till utveckling av kvantenheter för generering, manipulation och detektering av ljus på en fotonnivå med hög effektivitet. Komponenter kommer att implementeras i verkliga applikationer för att demonstrera och bedöma fördelarna med kvantkomponenter. Du kommer att utveckla kvantanordningar med användning av tunnfilmdeponeringstekniker, elektronstrålelitografi samt etsnings- och metalliseringsverktyg. Komponenter kommer att karakteriseras och drivas i skräddarsydda optiska inställningar baserade på kryostater med kvantoptik. Du kommer att vara involverad i flera internationella samarbeten inklusive forskargrupper i Taiwan och EU.

Handledning: NN föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Utbildning och träning i kvantteknik och nanofabrication.
- Quantum Nano Photonics-gruppen vid KTH erbjuder en stark internationell forskningsmiljö inom kvantteknologi och deltar i ett stort antal europeiska projekt. Vår grupp erbjuder exponering för flera områden inom kvantteknologi samt samarbeten med internationella toppforskargrupper och nära samverkan med spinoff-företag

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- har en magisterexamen i fysik eller elektroteknik med inriktning mot optik, fotonik, nanovetenskap eller kvantmekanik
- laboratorieerfarenhet av optiska mätningar på enstackafotonnivå

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Utöver de traditionella akademiska meriterna, ett relevant examensarbete, är internationell erfarenhet ett plus.
- Intresse och erfarenhet av nanotfabrication.
- Kunskap och erfarenhet av kvantteknologier.
- Kunskap och erfarenhet inom höghastighetselektronik eller mikrovågsteknik.
- Kunskap och erfarenhet av kryogena system.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorander inom åldring av fordonsbatterier

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Kemiteknik Batte... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Kemiteknik

Batteriet är en nyckelkomponent i omställningen mot en elektrifierad fordonsflotta.

För att kunna utnyttja batteriet så länge som möjligt behövs förbättringar i design och styrning av batterisystemen. För detta behövs mer kunskap om vad som får cellerna att åldras, till vilken grad och var i cellen. Från experimentella data där åldringen identifieras, lokaliseras och kvantifieras kan matematiska modeller som beskriver förloppen och sambanden utvecklas. Modellerna kan sedan användas för att förutsäga vidare åldring.

Projektet är en fortsättning på tidigare framgångsrika projekt om batteriåldring med svensk fordonsindustri och kommer i den här fasen fokusera på ojämn åldring och plätering i större Li- och Na-jonceller. Samarbetsparter är Scania, AB Volvo, Volvo Cars, CEVT, Uppsala Universitet och Chalmers, genom svenskt elektromobilitetscenter www.emobilitycentre.se. KTH:s roll är att utföra avancerad elektrokemisk karakterisering av komponenter från större kommersiella celler, riktade försök för att hitta samband mellan design- och driftsparametrar med åldring samt att utveckla teoretiska modeller baserade på finita elementsmetoder. Forskningen kommer att utföras huvudsakligen på Institutionen för Kemiteknik (KET) som är aktiv inom energiområdet och utvecklingen av hållbara energisystem. För mer information vänligen besök: http://www.kth.se/ket

Handledning: Professor Rakel Wreland Lindström, Professor Göran Lindbergh och Dr Henrik Ekström föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- En obligatorisk individuell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Kunskaper inom elektrokemi, matematisk modellering är önskvärt. Lämplig bakgrund är en masterexamen i kemiteknik, teknisk kemi, teknisk fysik eller motsvarande. Doktoranden ska kunna redovisa forskningsresultat i skrift och i muntlig presentation.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom algoritmer och arkitekturer för skalbar maskininlärning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Detta forskningsprojekt kommer att utveck... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Detta forskningsprojekt kommer att utveckla snabbare, effektivare, och mer skalbara metoder för maskininlärning och beslutsfattande.

Forskningen innefattar algoritmutveckling, matematisk analys, implementation och utvärdering. Tillsammans med experter i datorarkitektur kommer vi att undersöka hur maskininlärningsalgoritmer och datorsystem kan förbättras och om-designas från grunden för att kunna ge oöverträffad prestanda och skalbarhet.  

Doktorandtjänsten är finansierad av det nationella forskningsprogrammet WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, http://www.wasp-sweden-org) som erbjuder en forskarskola med många möjligheter för samarbeten och internationella utbyten. Vidare så är projektet ett så kallat ”tvillingprojekt” där en kompletterande doktorandtjänst har tillsats i Professor Per Stenströms forskargrupp inom datorarkitektur på Chalmers. Tillsammans kommer vi att ta ett helhetsgrepp på samdesign av algoritmer och datorarkitekturer och undersöka radikalt nyskapande idéer för att uppnå optimal beräkningsprestanda för maskininlärning.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Professor Mikael Johansson

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- En multi-kulturell och inspirerande forskningsmiljö med hög internationell ranking.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet Elektro- och systemteknik krävs att den sökande har godkända kurser om minst 120 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i ämnet Elektro- och systemteknik eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Normalt uppfyller en masterexamen inom relevant forskningsområde dessa krav.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi letar efter kandidater med stark bakgrund inom tillämpad matematik och datateknik eller datalogi. Lämplig bakgrund är civilingenjörsutbildning i Elektroteknik, Datalogi, Teknisk Fysik eller Tillämpad Matematik. Erfarenhet från algoritmutveckling för maskininlärning är ett plus. Du skall ha ett starkt akademiskt CV och kunna uppvisa en god analytisk förmåga, samt ha en passion för forskning och problemlösning.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom Brobyggnad – nya koncept för höghastighetsjärnväg

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Bro- och stålbygg... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Bro- och stålbyggnad

Utbyggnad och förnyelse av järnvägslinjer för högre hastigheter kräver broar byggda med minsta möjliga miljöpåverkan.

Det motiverar studier av nya konstruktions- och produktionslösningar, som i förlängningen kan bidra till minskad resursförbrukning och minskade utsläpp. Utvecklingen av fossilfritt stål har kommit långt och stålbroar kan göras lätta i förhållande till konventionella betongbroar vilket får följdeffekter i många skeden genom t.ex. minskade transportvolymer, enklare lyft och mindre omfattande grundläggningsarbeten. Ytterligare miljömässiga fördelar kan uppnås om ett rosttrögt stål utnyttjas vilket inte behöver ytbehandlas och målas under avsedd livslängd.

En lätt bro i stål har egenskaper som kan orsaka problem med dynamiska effekter av passerande höghastighetståg, utmattning av svetsade förband och bullerdämpning. För att möjliggöra en storskalig utbyggnad av stålbroar för höghastighetsbanor måste dessa problem analyseras och lösningar behöver utvecklas. Syftet med projektet är ökad kunskap om broar för höghastighetståg och optimering mot minimal miljöpåverkan. Arbetet kommer att innefatta grundläggande studier i dynamik av järnvägsbroar, materialegenskaper för rosttröga (väderbeständiga) stål med hög hållfasthet, utmattning och bulleregenskaper. Vidare måste dessa implikationer studeras för ett antal konceptuella utformningar av broar med stål som det lastbärande materialet.

Handledning: John Leander föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande bör ha en examen inom samhällsbyggnad med en gedigen bakgrund inom matematik, beräkningsmekanik och strukturdynamik.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom processmetallurgi

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Teknisk materialv... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Teknisk materialvetenskap

Fokus för projektet är att utveckla en provtagningsteknik för att förbättra användningen av legeringar och material vid ståltillverkning.

Den utvecklade tekniken kommer att användas i stålverk för analys av stålprover och kombinera den med moderna IoT-kommunikationsverktyg.

I pilotskalaforskningen kommer beräkningssimuleringar att utföras med specialiserade CFD-mjukvarupaket för att designa provtagaren med specifika krav för stålprovtagning. Tillsammans med modelleringsarbetet kommer laboratorieundersökningar att genomföras för att förstå samspelet mellan stål, slagg och eldfast material och för att utveckla de verktyg som krävs. Experimentella data och modelleringsdata kommer att undersökas ytterligare för att kontrollera den utvecklade metodikens externa validitet. I de senare stadierna av studien kommer omfattande växtförsök på industrianläggningar att genomföras för ytterligare verifiering.

Du kommer att behöva arbeta i nära samarbete med andra forskare från industri och forskningsinstitut i Europa. Projektet kommer att kräva en betydande mängd modelleringsarbete, materialkaraktärisering och experimentellt arbete i laboratorium och industri. Kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur och de data som samlats in under projektet kommer att vara avgörande. Kreativa och analytiska problemlösningsförmåga krävs också. Oavsett så ska du inte vara rädd för att resa runt i Europa och vistas i andra europeiska länder. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras i nära samarbete med vår industripartner

Handledning: Björn Glaser föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- masterexamen inom materialvetenskap, kemiteknik, metallurgi och fysik

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Kunskap om materialvetenskap och processmetallurgi men även inom keramik, specifik kunskap inom området partiellt stabiliserad zirconia uppskattas.
- Experimentella och beräkningsmässiga färdigheter.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand (licentiat) inom kontroll av byggnader och energisystem

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Byggvetenskap med... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Byggvetenskap med inriktning inom Strömnings- och klimatteknik

I övergången till lågenergibyggnader och den 5:e generationens fjärrvärme kommer datadrivna metoder att spela en viktig roll i att integrera och optimalt kontrollera decentraliserade förnybara energikällor.

Du kommer att vara en del i en spännande forskargrupp och ett tvärvetenskapligt EU-projekt, med målet att utveckla och tillämpa innovativa metoder för maskininlärning och optimal kontroll för att integrera decentraliserade förnybara energikällor med den 4:e och 5:e generationens fjärrvärme- och byggnadsuppvärmningssystem. Du kommer att utföra dynamiska energisimuleringar (både värme och el) och testa de utvecklade maskininlärningsmetoderna i flera live-in-labs i Europa. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med ett stort antal industripartners och andra forskare för att uppnå projektmålen. Dessutom ingår institutionstjänstgöring i tjänsten på max 20%, t.ex. undervisning, handledning av examensarbeten, etc.

Handledning: Qian Wang och Annika Gram föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå inom ett relevant område, så som maskinteknik, elektroteknik, energiteknik, reglerteknik, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- Goda kunskaper om kontroll av energisystem för värmenätverk och byggnadsuppvärmning
- Förmåga att använda moderna ramverk för maskininlärning, så som Python, Tensorflow, scikit-learn, etc.
- Kunskaper om modellering av bade värme- och elsystem krävs
- Erfarenhet av att arbeta i energisimuleringsmiljöer, t.ex., Trnsys, Dymola, Modelica, etc., är ett starkt plus

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
- Sammanfattning av ditt masterexamensarbete.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom höghastighetsnätverk för datacenter

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Dagens moln-och kantdatacenter kämpar för... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Dagens moln-och kantdatacenter kämpar för att hålla takten med nätverkskort med flera 100 Gbps.

En CPU som sänder 40 Gbps trafik förbrukar så mycket som 70 % av sina cykler, som inte kan användas för att köra några applikationer. Den senaste tidens ökning av programmerbara höghastighets-hårdvaruenheter inklusive P4-switchar och SmartNICs har öppnat dörren till enorma potentiella prestandavinster genom att överföra nätverksstackar från CPU:er till hårdvara. Men att skörda prestandafördelarna med sådana enheter är idag ett stor olöst problem. Till exempel kan hårdvarunätverksenheter med flera terabit per sekund tappa paket beroende på det ”time pattern” som kännetecknar mottagningen av paket.

I det här projektet planerar vi att ta fram ett språk som kan användas för att bryta ner nätverksprogram till konfigurationer per enhet på ett sätt som gör det möjligt för operatörer att resonera om nätverkets prestanda. Denna forskning syftar till att publicera arbete på de främsta platserna inom nätverkssystem (dvs SIGCOMM och NSDI).

Forskarutbildningsämne: Datavetenskap

Handledning: Prof. Marco Chiesa och Prof. Dejan Kosti?.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska innehålla:

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i naturgeografi: kopplad hydromekanisk modellering av sprickor

Ansök    Sep 6    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2022-10-06. Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt La... Visa mer
vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2022-10-06.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Landskap, miljö och geomatik. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning 
Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ett projekt om modellering av kopplad hydromekanisk analys av bergspännings-, permeabilitets- och transmissivitetsförändringar orsakat av tunnelutgrävningar i heterogena diskreta spricknätverk för kvantifiering av grundvattenläckage. Grundvattenflöde i kristallint berg sker genom sprickor och deformationszoner. Att förstå dessa flöden och hur de förändras av berguttag är viktigt för att utvärdera miljökonsekvenser. Projektet kommer att studera förändringar i spänningsfältet inom den störda zonen orsakade av berguttag och hur det påverkar sprickapertur och permeabilitet samt vilka effekter det har på grundvattenflöden i den omgivande bergmassan. Specifikt ligger fokus på att tillämpa numeriska diskreta spricknätverksmodeller för hydromekanisk koppling i olika skalor från enskilda sprickor till komplexa nätverk samt att länka modellanalys med labb- och fältdata.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper av forskning inom området flöde i bergssprickor, numerisk modellering av flöde i sprickor med råhet, kombinerad tillämpning av numeriska och experimentella metoder, och geostatistisk analys av heterogena system. Ytterligare bedömningskriterier inkluderar förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom, självständighet och samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare erfarenhet och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, erfarenhet av att bedriva och kommunicera forskning, referenser, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Andrew Frampton, andrew.frampton@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet
– varför och hur du vill bedriva projektet 
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorandplats hälsoekonomi/epidemiologi

Ansök    Sep 7    Karolinska Inst    Doktorand
Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är en av de största institutionerna i Europa inom epidemiologiområdet med ett speciellt fokus på att öka kunskapen kring olika sjukdomars etiologi. Vår institution har en personalstyrka på ca 250 individer och består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare och databasadministratörer samt administrativ personal. Institutionen finns på Campus Solna. För mer information om inst... Visa mer
Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är en av de största institutionerna i Europa inom epidemiologiområdet med ett speciellt fokus på att öka kunskapen kring olika sjukdomars etiologi.

Vår institution har en personalstyrka på ca 250 individer och består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare och databasadministratörer samt administrativ personal. Institutionen finns på Campus Solna. För mer information om institutionen se: https://ki.se/meb

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Vi utlyser härmed en doktorandplats i biostagruppen vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet (https://ki.se/meb), Stockolm. Biostagruppen på MEB, KI består av 5 professorer, 3 lektorer, 9 disputerade statistiker, 10 doktorander och 4 mastersstudenter. Gruppen deltar i studier inom en bred variation av forskningsområden som inkluderar studier baserade på befolkningsdata och fall-kontroll-studier, tvilling och familjestudier, överlevnadsanalyser, modellering av prognos-/diagnosverktyg, genetisk epidemiologi och bioinformatik.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Vill du läsa mer om projektet och behörighetskraven som är för att söka positionen som doktorand vänligen följ länken till Karolinska Institutets hemsida: https://kidoktorand.varbi.com/what:job/jobID:538258/?lang=se

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
- har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*
Följ instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/bedomning-av-motsvarande-kunskaper-for-grundlaggande-behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan https://education.ki.se/english-language-requirements-for-doctoral-education

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper
För den utlysta doktorandplatsen krävs en universitetsutbildning i hälsoekonomi eller epidemiologi, med forskningserfarenhet från båda disciplinerna. Erfarenhet från studier av ohälsokostnader och analyser av kostnadseffektivitet; och analyser av data från det svenska hälso- och befolkningsregistren är mycket meriterande. Personliga egenskaper som behövs för tjänsten är självständighet, ett strukturerat arbetssätt, prestationsinriktad och med gedigna analyskunskaper.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet Visa mindre

Doktorand i religionshistoria

Ansök    Sep 1    Stockholms Universitet    Doktorand
vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-10-15. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG) har ca 70 medarbetare som bedriver forskning och utbildning inom de respektive ämnena. Ämnet religionshistoria omfattar det historiska, jämförande och etnografiska studiet av hur religiösa traditioner och företeelser formar och formas av sin tids kultur och samhälle. Religionshistori... Visa mer
vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-10-15.

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG) har ca 70 medarbetare som bedriver forskning och utbildning inom de respektive ämnena. Ämnet religionshistoria omfattar det historiska, jämförande och etnografiska studiet av hur religiösa traditioner och företeelser formar och formas av sin tids kultur och samhälle.

Religionshistoriska avdelningen vid Stockholms universitet är landets äldsta institution för icke-konfessionella historiska studier av religion. Med 13 medarbetare och 8 doktorander med varierande aktivitetsgrad är den också en av Sveriges största religionshistoriska miljöer. Avdelningens forskare specialiserar sig i ämnen som islam, kristendom, hinduism och buddhism, såväl som fornnordisk religion, antikens religioner, esoterism, magiska traditioner och nya religiösa rörelser. För närmare information.

Forskarutbildningsämne
Utlysningen gäller en doktorandanställning i religionshistoria med valfri inriktning. Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas i enlighet med Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i religionshistoria.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet religionshistoria att med godkänt resultat ha genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp religionshistoria inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande behärskar engelska. Språkfärdigheterna ska omfatta förmåga att läsa, tala och skriva.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:


• Tidigare utbildning i allmänhet. Bedömning sker med hänsyn till såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
• Tidigare vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen beaktas också tidsaspekten; d v s i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling. Den vetenskapliga produktionen bedöms med avseende på kritisk förmåga, analytisk förmåga, självständighet och kreativitet.
• Forskningsplan. I samband med ansökan skall sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen skall innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på relevans, originalitet, genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid).
• Tillgänglig handledarkompetens.
• Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. 

Deadline och besked om antagning
Sista ansökningsdag är 15 oktober 2022, med besked om antagning senast 1 december. Utbildningen påbörjas 1 februari 2023.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av studierektor för forskarutbildningen i religionshistoria, professor Egil Asprem, tfn 072 00 11 091, egil.asprem@rel.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan/forskningsplan, omfattande maximalt 10 000 tecken inklusive blanksteg. Forskningsplanen ska redogöra för problemformulering, forskningsbakgrund, teoretiska utgångspunkter, material, metoder och avgränsningar, samt presentera en tidsplan för det planerade arbetet. Planen fungerar i ansökan som ett arbetsprov och är inte bindande. Om du blir antagen kommer den att ligga till grund för vidare diskussioner om avhandlingsarbetets inriktning med dem som utses till dina handledare.
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
•  eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
•  självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Visa mindre

Doktorandplats Biostatistics/Demography

Ansök    Aug 25    Karolinska Inst    Doktorand
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb V... Visa mer
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak.

Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Vi utlyser härmed en doktorandplats i biostagruppen vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet (https://ki.se/meb), Stockolm. Biostagruppen på MEB, KI består av 5 professorer, 3 lektorer, 9 disputerade statistiker, 10 doktorander och 4 mastersstudenter. Gruppen deltar i studier inom en bred variation av forskningsområden som inkluderar studier baserade på befolkningsdata och fall-kontroll-studier, tvilling och familjestudier, överlevnadsanalyser, modellering av prognos-/diagnosverktyg, genetisk epidemiologi och bioinformatik.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Vill du läsa mer om projektet och behörighetskraven som är för att söka positionen som doktorand vänligen följ länken till Karolinska Institutets hemsida 

https://kidoktorand.varbi.com/what:job/jobID:538246/?lang=se

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
- har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*
Följ instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/bedomning-av-motsvarande-kunskaper-for-grundlaggande-behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan https://education.ki.se/english-language-requirements-for-doctoral-education

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper
För den utlysta doktorandplatsen krävs en universitetsutbildning i biostatistik eller demografi. Erfarenhet av geografiska informationssystem och analyser av data från det svenska hälso- och befolkningsregistren är meriterande. Personliga egenskaper som behövs för tjänsten är självständighet, strukturerad, prestationsinriktad och med gedigna analys- kunskaper.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet Visa mindre

Doktorand

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Är du intresserad av forskning och äldreomsorg? Doktorandprojektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Stockholm ... Visa mer
Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.
Är du intresserad av forskning och äldreomsorg?
Doktorandprojektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum och Aging research center (ARC), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet.
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum som bidrar med forskning och kunskapsperspektiv på äldres situation i samhället. Äldrecentrums stiftare är Region Stockholm och Stockholms kommun. Vi är ett 30-tal anställda, där merparten är forskare/utredare eller testledare. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en dynamisk och trivsam arbetsplats, som ligger i moderna och trivsamma lokaler längst upp på Sveavägen i Stockholm, ett stenkast från Brunnsviken och Hagaparken.
Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.
Aging Research Center (ARC), en sektion inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö med tre enheter (medicin, psykologi och socialgerontologi). Centret har omkring 75 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.
Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att bidra till att öka kunskapen om vad som karaktäriserar livssituationen för äldre personer som debuterar inom äldreomsorgen, samt hur beviljade insatser motsvarar behov och förväntningar.
Doktorandprojektet kommer delvis baseras på data från studien Stockholm SNAC Äldreomsorg som är en del av the Swedish National Study on Aging and Care, SNAC. SNAC är en longitudinell multi-center studie som initierades 2001 av Socialdepartementet och genomförs i fyra regioner: Skåne, Blekinge, Gävleborg samt Stockholm.
SNAC Stockholm Äldreomsorg omfattar samtliga personer 65 år och äldre som har insatser från äldreomsorgen i Stockholms stad. Från att man beviljas äldreomsorg för första gången registreras alla efterföljande beslut om ändringar, det vill säga vilka insatser man fått beviljat. Uppgifter registreras även kring omsorgstagarnas individuella behov, vilka biståndshandläggarna dokumenterar i underlaget för besluten.
Vi söker en mycket motiverad person med intresse för äldre personers levnadsbetingelser samt frågor som rör vården och omsorgen om äldre.
Som doktorand kommer du att:
Analysera registerbaserade data med statistiska metoder.
Samla in och analysera kvalitativa data.
Delta i kurser på forskarnivå.
Delta i alla forskningsrelaterade aktiviteter såsom gruppmöten, avdelningsseminarier samt nationella/internationella möten.Vad erbjuder vi?
Som doktorand kommer du att vara anställd på Stiftelsen Äldrecentrum och antagen på forskarutbildningen på Karolinska Institutet. Doktorandprojektet är ett nära samarbete mellan Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center på Karolinska Institutet, med handledare från de båda centren.
På Stiftelsen Äldrecentrum erbjuder vi en inspirerande, dynamisk och trivsam miljö, med kollegor intresserade av frågor som rör äldres levnadsbetingelser. Vi på Stiftelsen Äldrecentrum genomför praktiknära forskning och utredningar som utformas?med?och utifrån praktikens frågeställningar och behov av kunskap.
På KI erbjuds en kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige.
Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, driven och intresserad av äldres situation i samhället och som vill bidra med kunskap som kommer både verksamheter och individer till del. För att lyckas i uppdraget behöver du vara strukturerad och kreativ, ha god samarbetsförmåga och kunna arbeta både självständigt och i grupp.
Du ska ha:
Masterexamen eller motsvarande inom relevant område exempelvis socialt arbete, folkhälsovetenskap, medicin eller vårdvetenskap
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skriftDet är meriterande om du har:
Arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.
Arbetat med äldreomsorgs- eller folkhälsofrågor inom exempelvis kommun eller myndighet.
Relevant kunskap om organisationen av vård och omsorg för äldre i Sverige.
Erfarenhet av kvantitativ dataanalys.
Erfarenhet av registerbaserad forskning.
Erfarenhet av kvalitativa metoder.


Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid. Som doktorand är du anställd på Stiftelsen Äldrecentrum och antagen på forskarutbildningen på Karolinska Institutet. Läs mer om Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på www.aldrecentrum.se.
Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande och det särskilda behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger, se KI:s webbsida https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva.
Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå. Visa mindre

Doktorand

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Är du intresserad av forskning och äldreomsorg? Doktorandprojektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Stockholm ... Visa mer
Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.
Är du intresserad av forskning och äldreomsorg?
Doktorandprojektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum och Aging research center (ARC), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet.
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum som bidrar med forskning och kunskapsperspektiv på äldres situation i samhället. Äldrecentrums stiftare är Region Stockholm och Stockholms kommun. Vi är ett 30-tal anställda, där merparten är forskare/utredare eller testledare. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en dynamisk och trivsam arbetsplats, som ligger i moderna och trivsamma lokaler längst upp på Sveavägen i Stockholm, ett stenkast från Brunnsviken och Hagaparken.
Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.
Aging Research Center (ARC), en sektion inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö med tre enheter (medicin, psykologi och socialgerontologi). Centret har omkring 75 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.
Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att bidra till att öka kunskapen om vad som karaktäriserar livssituationen för äldre personer som debuterar inom äldreomsorgen, samt hur beviljade insatser motsvarar behov och förväntningar.
Doktorandprojektet kommer delvis baseras på data från studien Stockholm SNAC Äldreomsorg som är en del av the Swedish National Study on Aging and Care, SNAC. SNAC är en longitudinell multi-center studie som initierades 2001 av Socialdepartementet och genomförs i fyra regioner: Skåne, Blekinge, Gävleborg samt Stockholm.
SNAC Stockholm Äldreomsorg omfattar samtliga personer 65 år och äldre som har insatser från äldreomsorgen i Stockholms stad. Från att man beviljas äldreomsorg för första gången registreras alla efterföljande beslut om ändringar, det vill säga vilka insatser man fått beviljat. Uppgifter registreras även kring omsorgstagarnas individuella behov, vilka biståndshandläggarna dokumenterar i underlaget för besluten.
Vi söker en mycket motiverad person med intresse för äldre personers levnadsbetingelser samt frågor som rör vården och omsorgen om äldre.
Som doktorand kommer du att:
Analysera registerbaserade data med statistiska metoder.
Samla in och analysera kvalitativa data.
Delta i kurser på forskarnivå.
Delta i alla forskningsrelaterade aktiviteter såsom gruppmöten, avdelningsseminarier samt nationella/internationella möten.Vad erbjuder vi?
Som doktorand kommer du att vara anställd på Stiftelsen Äldrecentrum och antagen på forskarutbildningen på Karolinska Institutet. Doktorandprojektet är ett nära samarbete mellan Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center på Karolinska Institutet, med handledare från de båda centren.
På Stiftelsen Äldrecentrum erbjuder vi en inspirerande, dynamisk och trivsam miljö, med kollegor intresserade av frågor som rör äldres levnadsbetingelser. Vi på Stiftelsen Äldrecentrum genomför praktiknära forskning och utredningar som utformas?med?och utifrån praktikens frågeställningar och behov av kunskap.
På KI erbjuds en kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige.
Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, driven och intresserad av äldres situation i samhället och som vill bidra med kunskap som kommer både verksamheter och individer till del. För att lyckas i uppdraget behöver du vara strukturerad och kreativ, ha god samarbetsförmåga och kunna arbeta både självständigt och i grupp.
Du ska ha:
Masterexamen eller motsvarande inom relevant område exempelvis socialt arbete, folkhälsovetenskap, medicin eller vårdvetenskap
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skriftDet är meriterande om du har:
Arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.
Arbetat med äldreomsorgs- eller folkhälsofrågor inom exempelvis kommun eller myndighet.
Relevant kunskap om organisationen av vård och omsorg för äldre i Sverige.
Erfarenhet av kvantitativ dataanalys.
Erfarenhet av registerbaserad forskning.
Erfarenhet av kvalitativa metoder.


Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid. Som doktorand är du anställd på Stiftelsen Äldrecentrum och antagen på forskarutbildningen på Karolinska Institutet. Läs mer om Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på www.aldrecentrum.se.
Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande och det särskilda behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger, se KI:s webbsida https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva.
Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå. Visa mindre

Doktorand inom idrottsvetenskap

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har, som enda specialhögskola i landet, idrott, fysisk aktivitet och hälsa som sitt forskningsområde. GIH har av tradition en framträdande multidisciplinär forskning med kompetens i forskningsfrågor inom ett brett spektrum. Verksamheten är organiserad i de tre Institutionerna Fysisk Aktivitet och Hälsa, Rörelse Kultur och Samhället samt Fysiologi, Nutrition och Biomekanik. Projektbeskrivning Doktorandplatsen utlyses i... Visa mer
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har, som enda specialhögskola i landet, idrott, fysisk aktivitet och hälsa som sitt forskningsområde. GIH har av tradition en framträdande multidisciplinär forskning med kompetens i forskningsfrågor inom ett brett spektrum. Verksamheten är organiserad i de tre Institutionerna Fysisk Aktivitet och Hälsa, Rörelse Kultur och Samhället samt Fysiologi, Nutrition och Biomekanik.

Projektbeskrivning
Doktorandplatsen utlyses inom forskningsprojektet "Individuella muskuloskeletala egenskaper och prestationshöjande löparskor". Doktorandprojektet kommer vara starkt inriktat mot biomekaniska och fysiologiska frågeställningar kring löparnas karakteristika samt prestationsmått under löpning. Syftet med projektet är att besvara frågan varför prestationshöjande skor har större fördelar under löpning för några löpare jämfört med andra. Även skadeaspekter av löpning i dessa skor kommer undersökas.

Behörighet 
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:


• avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
• den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment)) i enlighet med krav på antagning.se: https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-requirements/. Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på www.universityadmissions.se. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning.

Ansökan
Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:


• Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
• Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program),
• Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats). Accepterade språk är svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska,
• CV med en kort skriftlig motivering av ansökan utifrån, utbildningsbakgrund,
• Förslag på minst två referenser.

Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier: 


• förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
• teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
• analytisk förmåga,
• förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
• skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
• förtrogenhet med etiska problemställningar.

För denna doktorandplats beaktas även följande:


• förtrogenhet med programmering och analys i MATLAB och/eller liknande programmeringsplatform
• kunskap inom matematik, fysik eller motsvarande som krävs för förståelsen av för projektet relevant biomekanik
• erfarenhet av biomekaniska mätmetoder såsom kraftdata, kinematik och inversdynamisk beräkning av kraftmoment
• genomförd ingenjörsexamen

Antagning och anställning
Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i GIH:s antagningsordning. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. 

Övriga villkor
Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i vår forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser exempelvis GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent så kallad institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

Mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

Vad det innebär att vara anställd på GIH, se vår medarbetarskaps- och ledarskapspolicy.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid
Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid, enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§. Tillträde 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Lön
Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

Sista ansökningsdag
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 14 juli.

 


Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom Computational Neuroscience samt dataanalys

Ansök    Jun 21    Kungliga Tekniska Högskolan    Doktorand
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Arbetsuppgifter dBRAIN är ett interdisciplinärt initiativ va... Visa mer
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
dBRAIN är ett interdisciplinärt initiativ vars syfte är att öka kunskapen om neurodegenerativa sjukdomar såsom Parkinson och Alzheimer.

Vi kombinerar hjärnavbildning, maskininlärning, topologisk dataanalys samt simulering av biologiska neurala nätverk över olika biologiska skalor för att bättre förstå de kausala sambanden mellan biomarkörer och sjukdomssymptom. Denna förståelse kommer att förbättra sjukdomsdiagnos, förutsägelser om hur sjukdomen utvecklas och kan även leda till förbättrad behandling.  Mer information om dBRAIN finns på https://www.digitalfutures.kth.se/research/collaborative-projects/dbrain/ 

Det specifika projektet omfattar modellering av biologiska neurala nätverk (både s.k. abstrakta rate-modeller och mer data-drivna biofysiska modeller) samt analys and data. Varje postdok kommer att samarbeta nära med flera av projektledarna och postdokarna i konsortiet.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Ett interdisciplinärt arbetsklimat där det finns stora möjligheter att utveckla nya kunskaper
- Möjlighet att arbeta i ett projekt som har potential att påverka både behandlingen av neurodegenerativa sjukdomar och som även kan förbättra patienternas livskvalitet
- Interaktioner med ett brett nätverk av neuroforskare, matematiker, modellerare och maskininlärningsexperter

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Sökanden bör ha en doktorsexamen inom computational neuroscience, datalogi, fysik, eller liknande.

Meriterande

- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk förmåga
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Samarbetsförmåga
- Självständighet

Det är meriterande att även ha visat, t.ex. via publikationer, att erfarenheter finns av något av följande: 

- modellering och analys av dynamiken hos biologiska neurala nätverk (spikande eller ’rate’-baserade modeller)
- analys av multidimensionella och multiskaldata, t.ex. neural aktivitet (dvs spikdata, calciumimaging, etc) eller proteomik
- modellering av detaljerade neuron- och synapsmodeller
- Erfarenhet av att analysera och/eller modellera neurala system är önskvärd men inte nödvändig. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål inom dBRAIN. max 2 sidor lång.
- Kontaktinformation till två referenser vi kan kontakta 

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst tre år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.


Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

PhD Position in Body Computing: Programming Abstractions and Run-time

We are looking for a PhD student to join our team within RISE Computer Science, in Stockholm, Sweden and will be enrolled in Uppsala University. Do you want to participate in an exciting project where academia, research institutes and industry collaborate? Then you might be the doctoral student that we are looking for! About Us Our research unit, Connected Intelligence, is located in RISE offices in Kista and is a part of RISE Computer Science departme... Visa mer
We are looking for a PhD student to join our team within RISE Computer Science, in Stockholm, Sweden and will be enrolled in Uppsala University.

Do you want to participate in an exciting project where academia, research institutes and industry collaborate? Then you might be the doctoral student that we are looking for!

About Us
Our research unit, Connected Intelligence, is located in RISE offices in Kista and is a part of RISE Computer Science department. We engage in research projects with high academic quality at both international and national level. Some of our projects are also in close collaboration with industry. The Connected Intelligence unit focuses on networked and connected systems from IoT and embedded systems to smart networks - 5G and beyond.

Project Description
Body computing seeks to advance sciences related to the study of human bodies with the use of information technologies. Wearable technology such as smartwatches and fitness trackers, implanted devices such as muscle stimulators, and brain-machine interfaces (BMIs) can detect, analyze, and transmit information concerning body signals, such as vital signs or ambient data, and allow immediate biofeedback to the person. For example, BMIs and muscle stimulators can be used to stimulate limbs that lost contact with the brain, providing tactical sensing for feedback of touch. Body area networks (BANs) allow to exchange information depending on application requirements. The diversity of device architectures, available resources, programming interfaces, and computational semantics makes it challenging to develop body computing applications. Therefore, this PhD project aims to drastically increase the level of abstraction in software design and implementation for body computing applications. The PhD student will conceive programming abstractions that hide the distributed and diverse nature of the computing platforms at stake, while making communication among involved parties explicit only when required. The PhD student will design and implement the necessary language tool-chain and system-level techniques enabling an efficient execution of the application logic across devices and regardless of environment conditions.

Requirements
The candidate must have (at the time of the start of the project) a Master of Science degree in computer science or related areas relevant to the PhD project topic. The ideal candidate will have hands-on experience with programming languages, compiler technology, and low-power embedded systems. Evidence of  good communication skills, good command of both spoken and written English, are required. 

Are we right for each other?
At RISE we like difference and we are convinced that diversity contributes to an innovative environment where we together challenge boundaries and develop new knowledge and competence for the future. With us, passionate problem solvers meet to solve some of the world's most important, and perhaps most interesting, problems. We can't promise you a simple job, but what we can promise you is a bunch of dedicated colleagues and some really exciting societal challenges to deal with. You will work in a dynamic environment that gives you development opportunities both professionally and personally. With us, you will have the opportunity to make a real difference.

Welcome to the Swedish research institute and innovation partner.

Welcome with your application!
Welcome to contact Joakim Eriksson, Senior Researcher and Head of Unit Connected Intelligence,  070-3213841. The deadline for applications is 31st of July, 2022. Interviews will be conducted continuously during the application period.

Our union representatives are Lazaros Tsantaridis, SACO, +46 10 516 62 21 and Bertil Svensson, Unionen, +46 10 516 53 56. 

We kindly ask external recruitment companies and salespeople not to contact us as we are governed by the Swedish Procurement Act. Visa mindre

Doktorand i försvarssystem

Ansök    Jun 21    Försvarshögskolan    Doktorand
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med i... Visa mer
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Institutionen för försvarssystem
Ämnet försvarssystem bedriver forskning och utbildning i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap.

Ämnet är tvärvetenskapligt och studerar hur sociala och tekniska komponenter tillsammans påverkar de system som används för samhällets försvar och säkerhet, och därmed bidrar till samhällets försvarsförmåga. I fokus står studiet av utveckling, anskaffning, användning och betydelse av teknologi och materiel för försvar och säkerhet.

Ämnets medarbetare undervisar främst inom officersprogrammet, det högre officersprogrammet, och det civila masterprogrammet för utveckling av system för försvar och säkerhet. De bidrar även till övriga civila och militära utbildningar, inklusive uppdragsutbildningar beställda av såväl offentliga som privata aktörer. Forskningen är såväl anslags- som uppdragsfinansierad. Ett av forskningens fokusområden är styrning av förmåge- och teknikutveckling.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av en doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå inom ämnet försvarssystem med inriktning mot utveckling, anskaffning och användning av teknologi och materiel för försvar och säkerhet. Tänkbara inriktningar och intresseområden:

- Utveckling av system för försvar och säkerhet, vilka består av såväl sociala som tekniska komponenter;
- Digitaliseringens effekt på den fortsatta försvarsutvecklingen;
- Hur militär personal och självständigt agerande (autonoma) tekniska system löser uppgifter tillsammans;
- Den militära kulturens relation till innovationsprocesser;
- Nationellt och internationellt samarbete om utveckling och användning av system för försvar och säkerhet;
- Förhållandet mellan nationell industri, militära tekniska system och säkerhets- och försvarspolitiska sammanhang.

Anställningen är placerad vid Institutionen för försvarssystem och doktoranden avses bli antagen till forskarstudier vid annat huvudområde inom Försvarshögskolan eller vid annat svenskt lärosäte. Studier inriktat mot en doktorsavhandling, i normalfallet en sammanläggningsavhandling, motsvarande 150-180 hp är den mest centrala uppgiften, men i tjänsten ingår även att läsa kurser motsvarande 60-90 hp. Den exakta utformningen varierar beroende på lärosäte och ämne.

Institutionstjänstgöring avseende undervisning och administrativt arbete om normalt 20 procent av arbetstiden ingår även inom ramen för anställningen. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng – dvs. fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden för doktorandanställning fem år.

Anställningen kan i vissa fall vara placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenska och internationella sökande välkomnas. 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ytterligare särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå kan förekomma för antagning till vissa specifika huvudområden.

Bedömningsgrunder
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. De bedömningsgrunder som tillämpas är i följande prioritetsordning:

- vetenskaplig kvalitet, inklusive genomförbarhet, på forskningsplan,
- vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten och relevanta studier, och
- övriga meriter som är av betydelse för utbildningen, inklusive visad förmåga till undervisning vid högskola och genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
- Kopior av samtliga examensbevis och betygsutdrag som din behörighet grundas på.
- Ett CV med kontaktuppgifter till två referenser.
- En kopia av examensarbete på avancerad nivå och andra publikationer du vill åberopa (max 3 texter).
- En forskningsplan som är både bakåt- och framåtblickande. Inled med att kort beskriva dig själv och din personliga och studie/yrkesmässiga bakgrund; reflektera kritiskt kring dina tidigare uppsatser och möjlig tidigare forskningserfarenhet; föreslå i ljuset av tidigare uppsatser, relevant forskningsläge och ämnet försvarssystem ett preliminärt avhandlingsprojekt inom förmågeutveckling, med särskild fokus på relevans och genomförande (max tre sidor exklusive referenser, 12 punkter Times New Roman, enkelt radavstånd).

Om den sökande har annat medborgarskap än svenskt ska en kopia av passet bifogas.

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på ett skandinaviskt språk eller på engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2022 med målsättning att fatta beslut om anställning och antagning under 2022.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Klicka in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer Ö 429/2022.

Anställningen som doktorand avser arbete på heltid (100%). Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Efter överenskommelse med Försvarsmakten kan anställda inom Försvarsmakten vara tjänstlediga under denna anställningsperiod. Anställningen är placerad vid Institutionen för försvarssystem i Stockholm.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Visa mindre