Lediga jobb som Kassapersonal i Stockholm

Se lediga jobb som Kassapersonal i Stockholm. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Stockholm som finns hos arbetsgivaren.

SAP Solution Architect

Ansök    Jun 10    Vattenfall AB    Kassapersonal
Företagsbeskrivning Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20?000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och vi driver på öv... Visa mer
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20?000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Jobbeskrivning
Vattenfall erkänns som en av pionjärerna i energiomställningen och genom det möjliggör vi klimatsmartare liv för alla våra kunder.
Vår investeringskraft, vår innovation och vår ambitiösa agenda att bli fossilfria på en generation kan dock bara uppnås om vi kan lita på en pålitlig och konkurrenskraftig produktion från våra kärnkraftverk. För att möta denna utmaning investerar vi i våra medarbetare och fortsätter att anställa exceptionella IT-talanger. Tillsammans med vårt team driver vi fram Vattenfall Nuclear för att bli ett datadrivet företag, vilket gör det möjligt för dem att optimera beslutsfattande och investeringsplanering.
Detta innebär att vi designar
Vårt företags resursplanering och logistik lösningar på SAP S/4HANA
En integrerad och hybrid SAP- och omgivande systemmiljö bestående av flera instanser (moln och lokalt)
Lösningar som är avgörande för den svenska infrastrukturen och samhället och som regleras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Fullständig IT/OT-samverkan för att säkerställa friktionsfri överföring av data i (nära) realtid för att främja användningsfall för prediktivt underhåll
IT-infrastruktur och lösningar som har hög säkerhet, skalbarhet och tillförlitlighet
Strategiska lösningar/miljöer för att optimera underhållsstrategier för kärnkraft

Vårt team behöver duktiga lösningsarkitekter med verksamheten i fokus; Du vet hur man använder teknologi för att få kärnkraften att fungera som en klocka, du agerar som en tidtagare för att säkerställa att vi når våra ambitiösa mål och vara en varningsklocka om vi kan göra det ännu bättre! Vi har en omfattande SAP- och Microsoft-närvaro, med över 20 000 användare i sex länder.
Vårt Group IT Architecture-team, består av 30 Enterprise-/lösningsarkitekter, som är involverade i cirka 100+ nyckelprojekt samtidigt och fokuserar på företagsarkitektur och lösningsarkitektur för alla Vattenfalls affärsenheter. Vi agerar som navet för att förstå affärsbehoven och för att se den större bilden för Vattenfall och hjälpa våra team att säkert anta morgondagens teknologier.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Du kommer att delta i större strategiska projekt för att vägleda dem till framgångsrik genomförande baserat på lämplig arkitektur.
Du kommer att ge rådgivning och utbilda kärnkraftsverksamheten om SAP, IT-strategi, integrationsstrategi, datastrategi och SAP-strategi, etc.
Du har en gedigen förståelse för IT-säkerhet och kommer att stödja kärnkraftverken i lämplig anpassningar.
Du kommer att ha (eller bygga upp) kunskap inom kärnkraften och SAP för att bli den främsta kontaktpersonen för att främja deras resa med S/4.
Du kommer att hjälpa oss att utveckla vårt Enterprise tänkande och etablera standarder och arkitekturprinciper.

Du kommer att vara vår betrodda rådgivare gentemot våra kärnkraftverk och andra affärsområden för att möjliggöra deras driftsmodell genom teknologi - även om det innebär radikal förändring!

Kravspecifikation
Vår idealiska kandidat:
Vi letar efter en erfaren lösningsarkitekt med praktisk erfarenhet av SAP-lösningsarkitektur, företrädesvis (i tidigare uppdrag) som SAP-arkitekt inom vatten- eller energiförsörjning, tillverkning eller fordonsindustrin.
Du känner dig bekväm med att kommunicera med både IT- och icke-IT-kollegor på olika nivåer i organisationen. Du trivs i en ständigt föränderlig miljö. Dessutom har du:
En akademisk examen inom IT eller relaterat område
Du talar svenska och engelska • Erfarenhet av Enterprisearkitektur och ramverk i en internationell miljö
Du har djupgående teknisk kunskap inom SAP och allmän IT-kunskap
Du har arbetat inom en kapitalintensiv bransch och förstår säkerhetsaspekter, IEC 62443, ISO27001, osv.
Erfarenhet av Microsoft Azure Well Architected Framework
Förmåga att producera arkitekturdokument som är redo för företagsbruk och att omsätta komplexa problem till koncisa åtgärder för en styrelsen.
Och vi älskar arkitekter som pratar affärsverksamhet och känner till TOGAF, snarare än de som pratar TOGAF och kan affärsverksamhet...

Plats: För denna tjänst förväntas du vara baserad i Sverige med vilja att resa regelbundet till kontoret (Stockholm, Solna). Ibland kan det också bli resor till viktiga kärnkraftsplatser, som Ringhals, Forsmark, Oskarshamn eller teammöten i Amsterdam och Berlin. Du förväntas resa ungefär en gång i månaden under två dagar till dessa platser.
Vårt erbjudande:
Bli en del av ett massivt transformationsuppdrag - inte bara på papperet, utan i verkligheten - där du kan påverka resultatet!
Vi erbjuder en utmanande och internationell arbetsmiljö och möjligheten att arbeta med några av de bästa inom området.
Du kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt team med andra erfarna IT-arkitekter - vi gör detta tillsammans!
En professionell miljö där din erfarenhet, kunskap och inställning tar oss ett steg vidare och möjligheten för dig att växa vidare.
En central kontorsplats med bra kommunikationsmöjligheter.
Dessutom en sund balans mellan arbete och fritid (smart arbete) och tid för att utveckla din profession.
Hos Vattenfall får du möjlighet att arbeta för ett företag inom ren energi som strävar efter att skapa fossilfri energi inom en generation.
Och sist men inte minst: en internationell och mångkulturell arbetsmiljö med energiska och motiverade kollegor som också gillar att ha roligt!


Mer information: Vi välkomnar din ansökan på engelska, inklusive CV och personligt brev via vår webbplats senast den 31 juli 2023. För information om tjänsten, kontakta rekryteringschef Emile Das, +31 6 5250 4359. För mer information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Folmer Koper +31 6 38710915.
Vi på Vattenfall är övertygade om att strävan efter mångfald hjälper oss att bygga ett mer lönsamt, effektivt och attraktivt företag. Vi fortsätter att sträva efter en harmonisk balans av medarbetare när det gäller kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund. Visa mindre

SAP Solution Architect

Ansök    Jun 10    Vattenfall AB    Kassapersonal
Company Description Vattenfall is one of Europe’s largest producers and retailers of electricity and heat. Our main markets are Sweden, Germany, the Netherlands, Denmark, and the UK. The Vattenfall Group has approximately 20,000 employees. We have been electrifying industries, powering homes and transforming life through innovation for more than 100 years. We now want to make fossil free living possible within one generation and we are driving the transiti... Visa mer
Company Description
Vattenfall is one of Europe’s largest producers and retailers of electricity and heat. Our main markets are Sweden, Germany, the Netherlands, Denmark, and the UK. The Vattenfall Group has approximately 20,000 employees. We have been electrifying industries, powering homes and transforming life through innovation for more than 100 years. We now want to make fossil free living possible within one generation and we are driving the transition to a sustainable energy system.
Job Description
Vattenfall is recognized as one of the first movers in the energy transition – and by that power climate smarter living for all our customers.
Yet, our investment power, innovation, and ambitious change agenda to become fossil free in one generation, can only be met if we can rely on the reliable and competivive generation of our Nuclear plants. To face this challenge we invest in our people and we continue to employ exceptional IT talent. With our team, we are advancing Vattenfall Nuclear to become a data driven company, allowing them to optimize decision making and investment planning.
This means we are architecting:
Our enterprise asset management and logistics on SAP S/4HANA
An integrated and hybrid SAP and surrounding systems landscape consisting of multiple instances (cloud and onpremise)
Solutions that are critical to Swedish infrastructure and its society and thus regulated under Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Full IT/OT convergence to ensure frictionless transfer of data (near) real time to advance predictive maintenance use cases
IT infrastructure and solutions that are hyper-scalable and reliable
Strategic solutions/landscapes to optimize Nuclear maintenance strategies


Our team requires true Business facing Solution architects; You know how to use technology to make Nuclear run as clockwork, you act as timer to ensure we meet our ambitious goals and be an alarm if we can do better! We have a large SAP and Microsoft footprint, with more than 20.000 users in six countries
Our Group IT Architecture team of 30 enterprise / solution architects is involved in around 100+ key projects at any time, focusing on enterprise architecture and solution architecture for all Vattenfall business units. We act as the hub to understand business needs and to see the bigger Vattenfall picture to help our teams securely adopt the technologies of tomorrow.

Your main responsibilities:
You will join the larger strategic projects, to guide them into successful execution based on fit-for-purpose architecture
You will consult and educate the Nuclear business on SAP, IT strategy, integration strategy, data strategy and SAP strategy, etc
You have a solid understanding of IT security and will support Nuclear in fit-for-purpose adoption.
You will have (or build up) Nuclear and SAP domain knowledge to become the go-to point how advance its S/4 journey.
You will help us grow our Enterprise thinking and establish standards and architecture principles. You will be our trusted advisor towards our Nuclear and other business area’s to enable their operating model by technology – also if that is that means radical change!

Qualifications
Our ideal candidate
We are looking for a seasoned Solution Architect, that has hands-on experience with SAP solution architecture, preferably (in prior assignments) as SAP Architect in water or energy utilities, manufacturing, or automotive.
You feel comfortable communicating with both IT and non-IT colleagues on different levels in the organization. You enjoy being in an ever-changing environment. Furthermore, you bring:
An academic degree in IT or related study
You speak Swedish and English
Experience with Enterprise Architecture and Frameworks in an international environment
You have deep SAP technical knowledge and general IT knowledge
Ideally you have worked in an asset intensive industry – and understand security considerations, IEC 62443, ISO27001 etc.
Experience with Microsoft Azure Well Architected Framework
Skills to produce enterprise ready architecture documents and todirect complex problems into concise Management Board action
And we love architects talk business and know TOGAF, rather than those that talk TOGAF and know business …


Location: for this position you are expected to be already based in Sweden with willingness to travel regularly to the office (Stockholm, Solna). Occasionally also travel to key Nuclear locations, like Ringhals, Forsmark, Oskarshamm or team meetings in Amsterdam and Berlin; You will be expected to travel approximately a once month for two days to these locations.
Our Offer
Become part of a massive transformative purpose – not on paper, but in real-life – whereby you can influence the outcome!
We offer a challenging and international work environment and the possibility to work with some of the best in the field.
You will work in an interdisciplinary team with other senior IT Architects – so we do this together!
A professional environment where your experience, knowledge and attitude will bring us one step further and the opportunity for you to grow further.
A central office location with easy access by public transport.
Furthermore, a healthy work-life balance (smart working) and time to develop your profession
At Vattenfall you get the opportunity to work for a clean energy company that aims for creating fossil free energy within one generation.
And last but not least; International and multi-cultural work environment with energetic, motivated colleagues that like to have fun as well!


Additional Information
About Vattenfall:
Energy is our contribution to quality of life – day after day. With around 20.000 colleagues Vattenfall provides comprehensive electricity and heating offerings to several million customers in northern Europe. For the work ahead we need people who are fully dedicated to our customers and to a sustainable society – people like you.

More information
We welcome your application in English, including CV and cover letter via our website.. For information about the position, please contact recruiting manager Emile Das, +31 6 5250 4359. For more information about the recruitment process, you are welcome to contact Recruiter Folmer Koper +31 6 38710915. Visa mindre

Kassapersonal/köksbiträde

Ansök    Jun 13    Susherian Stockholm AB    Kassapersonal
Hej! Vi är en populär liten sushibar på ca 14 sittplatser som serverar en sydamerikansk sushi fusion! Vi söker dig som pratar bra svenska, är trevlig, utåt, renlig och stresstålig. Du ska vara driven och älska serviceyrket. Lättare köks jobb tillkommer så som diskning och små prepp. Lunch/kväll/helg Punktliget är ett måste! Hör av dig om du känner igen dig på info@susherian.com markera med KASSA CV Visa mer
Hej!
Vi är en populär liten sushibar på ca 14 sittplatser som serverar en sydamerikansk sushi fusion!
Vi söker dig som pratar bra svenska, är trevlig, utåt, renlig och stresstålig. Du ska vara driven och älska serviceyrket.
Lättare köks jobb tillkommer så som diskning och små prepp.
Lunch/kväll/helg
Punktliget är ett måste!
Hör av dig om du känner igen dig på info@susherian.com
markera med KASSA CV Visa mindre

Kassabiträde

Ansök    Jun 1    Kajen Pizza HB    Kassapersonal
Vem söker vi? Nu söker vi en restaurangmedarbetare som med glädje och positivitet vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med entusiasm levererar du enastående service till restaurangens alla gäster. I tjänsten ingår bland annat förberedelse och servering av mat och dryck, kassahantering samt hålla arbetsplatsen och restaurangen ren och fin. Vem är du? • Du är över 18 år • Du tycker om att planera och strukturera ditt arbe... Visa mer
Vem söker vi?


Nu söker vi en restaurangmedarbetare som med glädje och positivitet vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med entusiasm levererar du enastående service till restaurangens alla gäster.
I tjänsten ingår bland annat förberedelse och servering av mat och dryck, kassahantering samt hålla arbetsplatsen och restaurangen ren och fin.
Vem är du?


• Du är över 18 år
• Du tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt
• Med din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen
• God service är viktigt för dig där ett leende och ögonkontakt är en självklarhet
• Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Du talar och skriver svenska flytande
• Tidigare erfarenhet av restaurangarbete är ett måste Visa mindre

Social och cykelintresserad sökes till extrajobb.

Vi söker dig som huvudsakligen vill jobba extra lördagar 9:30-16:30, möjlighet för fler timmar på vardagar finns. Vi är ett litet team som arbetar på butiken som är belägen i Hammarby Sjöstad. Cykelbutiken har funnits i tjugo år med en trogen kundkrets. Då vi är ett mindre team så är det av vikt att Du är flexibel och förstår vikten av att vi alla måste arbeta mot gemensamma mål. Butiken är öppen mån-fre 10-18 och lördagar 10-16 www.sjostancykel... Visa mer
Vi söker dig som huvudsakligen vill jobba extra lördagar 9:30-16:30, möjlighet för fler timmar på vardagar finns.
Vi är ett litet team som arbetar på butiken som är belägen i Hammarby Sjöstad. Cykelbutiken har funnits i tjugo år med en trogen kundkrets. Då vi är ett mindre team så är det av vikt att Du är flexibel och förstår vikten av att vi alla måste arbeta mot gemensamma mål.


Butiken är öppen mån-fre 10-18 och lördagar 10-16
www.sjostancykel.se Vi söker dig som är driftig, självgående, engagerad, serviceminded och som har ett brinnande intresse för cyklar/cykling. Du kan följa order och känner en stolthet i att leverera över förväntan. Arbetstempot kan periodvis vara mycket högt vilket förutsätter att du kan hantera stressiga situationer.
Du har inga problem att prata med människor och sätta dig in i kundens behov.


Känner du att ovanstående beskriver dig är du välkommen in med din ansökan. Skicka ett kort CV med ett personligt brev och ange i ämnesraden att du söker tjänsten som "extrajobb". Vi vill ha din ansökan snarast! Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Urval och intervjuer sker löpande. Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att ta emot kunder och ta betalt för tjänster/varor som vi tillhandahåller.
Försäljning av cykel/tillbehör och verkstadstjänster. Även montering av cyklar och enklare verkstadsarbeten kan förekomma.


Vi arbetar med boknings- och kassasystem som kräver viss datorvana.
Meriterande om du har erfarenhet av försäljning samt att du själv cyklar aktivt. Visa mindre

GARDEROB & FOAJÈ

Ansök    Maj 30    Oscarsteatern AB    Kassapersonal
Vill du ha ett omväxlande arbete i restaurang/teater miljö, där vi hjälps åt med alla arbetsuppgifter och levererar service i världsklass - då skall du söka till oss. Nu söker vi flera stycken nya kollegor inför höstsäsongen. Vi söker flera lagspelare som vill arbeta säsong, främst kvällar & helger, under våra föreställningar Dreamgirls på China Teatern och Änglagård på Oscarsteatern. Vi söker dig som älskar fart och fläkt, gärna springer extra for... Visa mer
Vill du ha ett omväxlande arbete i restaurang/teater miljö, där vi hjälps åt med alla arbetsuppgifter och levererar service i världsklass - då skall du söka till oss. Nu söker vi flera stycken nya kollegor inför höstsäsongen.
Vi söker flera lagspelare som vill arbeta säsong, främst kvällar & helger, under våra föreställningar Dreamgirls på China Teatern och Änglagård på Oscarsteatern.


Vi söker dig som älskar fart och fläkt, gärna springer extra fort en stund, har ett stort engagemang och vill ge personlig service. Vi ser till hela verksamheten och prioriterar att hjälpa varandra, allt för att våra gäster skall få bästa upplevelsen!
Vi söker dig som vill arbeta kvällar med fokus på torsdag, fredag, lördag och söndagar.
Arbetstiderna varierar lite, torsdag & fredagar start ca 17.00 - 18.30 till 21.00-22.45, lördagar start ca 13.00 - 14.00 till 21.00-22.45 samt söndagar start ca 13.00-14.00 - 17.00-18.30.
Vi ser att du är flexibel och kan jobba samtliga av dessa tider då schemat varierar.
Arbetsuppgifter
Stå i baren, hänga in i garderoben, scanna biljetter, plocka disk, fylla på barerna, ställa fram pausbeställningar, städa salongen mellan föreställningarna mm...


Vi är medlemmar i branschorganisationen Visita och tillämpar kollektivavtal.
Anställningen är en säsongsanställning med start mellan 31/8-12/9 fram till 15/12, omfattar ca 8h/vecka med rullande schema. Under de längre passen jobbar vi med betalt måltidsuppehåll, vilket betyder att man inte har rast utan paus och längden varierar från pass till pass.
Under augusti 2024 kommer vi kalla till 2 rekryterings tillfällen, dessa är under vecka 33 + 34. För att vara bland aktuella arbetssökande skall vi ha fått en komplett ansökning dvs att du svarar på samtliga frågor inkl. videofrågorna.
Vi ser fram emot att få hälsa dig varmt välkommen till oss! Visa mindre

Butiksbiträde till kemtvätt

Ansök    Maj 12    Piccolotvätten AB    Kassapersonal
Vi söker personer som Ta emot och lämna ut tvätt över disk. Märka in- och packa tvätt. Sedvanligt butiksarbete Bra om du har kassavana kan skapa positiv kundkontakt och talar flytande svenska. Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mer
Vi söker personer som
Ta emot och lämna ut tvätt över disk.
Märka in- och packa tvätt.
Sedvanligt butiksarbete
Bra om du har kassavana kan skapa positiv kundkontakt och talar flytande svenska.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Bar och kassapersonal

Restaurang Catalana ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, nära till kollektivtrafik. Vi söker nu ny personal, helst med start omedelbart. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att stå i kassan och ta emot beställningar. Även enklare bartenderuppdrag förekommer samt en del servering. Din personlighet Vi söker dig som tycker om att ha ett jobb där mycket händer och där tempot är högt stundvis. Vi ser att du är stresstålig, service... Visa mer
Restaurang Catalana ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, nära till kollektivtrafik. Vi söker nu ny personal, helst med start omedelbart.


Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att stå i kassan och ta emot beställningar. Även enklare bartenderuppdrag förekommer samt en del servering.


Din personlighet
Vi söker dig som tycker om att ha ett jobb där mycket händer och där tempot är högt stundvis. Vi ser att du är stresstålig, serviceminded och social.


Din ansökan
Skicka in din ansökan via mail snarast då vi går igenom ansökningarna löpande. Visa mindre

Sales and Service Staff till Actic i Älta

Ansök    Maj 22    Actic Sverige AB    Kassapersonal
Sales and Service Staff till Actic i ÄltaVi söker nu en medarbetare till vår anläggning Actic Älta.Tjänsten är på deltid, 50%,ochpassar dig som vill arbeta varierande arbetstider så som dag, kväll och helg. Sales and Service StaffEtt av Actics fokusområden är att stärka upp vårt kunderbjudande och nyckeln till det är våra medarbetare. Som Sales and Service Staff är du en inspirationskälla för våra medlemmar, du ser till att sprida glädje och energi och arb... Visa mer
Sales and Service Staff till Actic i ÄltaVi söker nu en medarbetare till vår anläggning Actic Älta.Tjänsten är på deltid, 50%,ochpassar dig som vill arbeta varierande arbetstider så som dag, kväll och helg.
Sales and Service StaffEtt av Actics fokusområden är att stärka upp vårt kunderbjudande och nyckeln till det är våra medarbetare. Som Sales and Service Staff är du en inspirationskälla för våra medlemmar, du ser till att sprida glädje och energi och arbetar för att skapa bästa möjliga kundupplevelse genom att vara närvarande och behjälplig. För att trivas i rollen gillar du varierade arbetsuppgifter.
Du kommer att:
Stå i reception och hjälpa våra medlemmar med bland annat tränings- och medlemskapsfrågor
Ansvara för att anläggningen och utrustningen är i bästa skick samt att det är rent och fräscht genom att bland annat plocka vikter och städa
Arbeta med försäljning, främst medlemsskapsförsäljning samt få våra medlemmar att nyttja hela vårt träningserbjudande
Hjälpa nya medlemmar att få en bra träningsstart hos oss genom att vägleda de i gymmet och i vår digitala plattform och app "Actic" - baserat på deras nuläge, mål och förutsättningar

För att lyckas i rollen har du
Fyllt 18 år
Ett stort intresse för människor och service
Erfarenhet av försäljning och/eller kundservice
Möjlighet att arbeta varierande arbetstider
Vi ser det som meriterade om du har erfarenhet eller intresse för gruppträning

Våra Värderingar:
På Actic tror vi på en företagskultur som är rolig, energisk och bygger på ömsesidig respekt. Vi arbetar efter tydliga värderingar: Passion, Customer Focus, Performance och Teamwork. Som medlem av vårt team bidrar du till en arbetsplats vi alla kan vara stolta över.
Missa inte möjligheten att bli en del av Actics fortsatta framgångsresa. Skicka in din ansökan idag och ta steget mot en spännande framtid hos oss på Actic! Visa mindre

Bar och kassapersonal

Restaurang Catalana ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, nära till kollektivtrafik. Vi söker nu ny personal, helst med start omedelbart. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att stå i kassan och ta emot beställningar. Även enklare bartenderuppdrag förekommer samt en del servering. Din personlighet Vi söker dig som tycker om att ha ett jobb där mycket händer och där tempot är högt stundvis. Vi ser att du är stresstålig, service... Visa mer
Restaurang Catalana ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, nära till kollektivtrafik. Vi söker nu ny personal, helst med start omedelbart.


Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att stå i kassan och ta emot beställningar. Även enklare bartenderuppdrag förekommer samt en del servering.


Din personlighet
Vi söker dig som tycker om att ha ett jobb där mycket händer och där tempot är högt stundvis. Vi ser att du är stresstålig, serviceminded och social.


Din ansökan
Skicka in din ansökan via mail snarast då vi går igenom ansökningarna löpande. Visa mindre

Kassamedarbetare till kund i Stockholm

Ansök    Apr 24    Submit AB    Kassapersonal
Submit söker en kassamedarbetare med stark serviceinriktning till vår kund i Stockholm!Om oss: Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjl... Visa mer
Submit söker en kassamedarbetare med stark serviceinriktning till vår kund i Stockholm!Om oss:
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.

Vem vi söker:
Letar du efter en spännande chans att arbeta med kassahantering och kundservice? Just nu behöver vi kassamedarbetare för vår kund i Stockholm, med snarast möjlig start. Som en del av vårt kunds team kommer du att hjälpa till vid kassan, packa upp varor, ge kunder råd och tips, samt utföra olika uppgifter relaterade till butiksdrift.
Verksamheten är inom en bransch som varierar med säsongerna, vilket innebär att arbetsdagarna kan vara mycket olika. Vi letar därför efter någon som kan hantera stress, är snabb att lära sig, har teknisk kompetens, anpassningsbarhet och är noggrann samt punktlig. Fysisk styrka är viktig då arbetsuppgifterna kan inkludera tunga lyft.
Vi erbjuder en öppen och inkluderande arbetsmiljö där god kommunikation och en positiv attityd värdesätts. Vi ser att du är serviceinriktad och trivs med att ge kunderna en utmärkt upplevelse vid kassan.
Eftersom man börjar tidigt på morgonen ser vi helst att man har körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig till arbetet i tid.
Arbetsuppgifter:
Ge kunderna förstklassig service
Ha hand om kassan
Ge kunderråd och och tips
Packa upp varor

Kvalifikationer:
Kassavana
Datorvana
Serviceinriktad

Kunskap och intresse för inomhusväxter och säsongsväxter är meriterande men inget krav.


Plats: Stockholm
Start: Maj
Lön: Enligt ÖK Visa mindre

Kassamedarbetare sökes!

Ansök    Apr 19    Submit AB    Kassapersonal
Vi på Submit söker nu efter en service inriktad person medkassavanatill vår kund i Stockholm.Om oss: Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt oc... Visa mer
Vi på Submit söker nu efter en service inriktad person medkassavanatill vår kund i Stockholm.Om oss:
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Om kunden:
Sökes: Kassamedarbetare till vår kund i Stockholm.
Är du på jakt efter en spännande möjlighet att arbeta med kassa och kundservice? Vi söker just nukassamedarbetare till vår kund i Stockholmmed start omgående.Som en del av vår kundsteam kommer du att bidra till att bemanna kassan, packa upp varor, ge kunderna råd och tips, samt utföra olika butiksrelaterade arbetsuppgifter.
Dem är verksamma inom en säsongsbetonat bransch vilket innebär att dagarna kan vara mycket varierande. Vi söker därför efter någon som kan hantera stressiga situationer, är snabb på att lära sig, tekniskt kunnig, har lätt för att anpassa sig och är noggrann samt punktlig. Fysisk styrka är viktigt då arbetsuppgifterna kan inkludera tunga lyft.
Dem har en öppen och inkluderande arbetsmiljö och värdesätter god kommunikation och ett positivt förhållningssätt. Vi ser att du är serviceinriktad och trivs med att ge kunderna en förstklassig upplevelse vid kassan.

Vi lägger storvikt på vem du är som person och det är en stormerit om du har kunskap ominomhusväxter och säsongsväxter.
Arbetsuppgifter:
Ge kunderna förstklassig service.
Ha hand om kassan.
Ge kunderråd och och tips.
Packa upp varor.

Profil:
Erfarenhet av kassaarbete.
Datorvana.
Service minded.
Kunskap och intresse för inomhusväxter och säsongsväxter.Meriterande
Kassavana.
Datorvana.
Kunskap och intresse för inomhusväxter och säsongsväxter.

Plats: Stockholm
Start: Maj
Lön: Enligt ÖK Visa mindre

Kassapersonal/köksbiträde

Ansök    Apr 9    Susherian Stockholm AB    Kassapersonal
Hej! Vi är en populär liten sushibar på ca 14 sittplatser som serverar en sydamerikansk sushi fusion! vi söker dig som pratar bra svenska, är trevlig, utåtgående, renlig och stresstålig . Du ska även kunna vara drivande Lättare köks jobb tillkommer så som diskning och små prepp. lunch/kväll/helg punktliget är ett måste! hör av dig om du känner igen dig på info@susherian.com markera med KASSA CV Visa mer
Hej!
Vi är en populär liten sushibar på ca 14 sittplatser som serverar en sydamerikansk sushi fusion!
vi söker dig som pratar bra svenska, är trevlig, utåtgående, renlig och stresstålig . Du ska även kunna vara drivande
Lättare köks jobb tillkommer så som diskning och små prepp.
lunch/kväll/helg
punktliget är ett måste!
hör av dig om du känner igen dig på info@susherian.com
markera med KASSA CV Visa mindre

Kassa / butik

Vi är en handelsträdgård i Skarpnäck som söker kassapersonal omgående från mitten av april tom sista sept. Vi har ett stort sortiment av bla. trädgårdsväxter, krukor mm. Arbetet består av kassatjänst, prismärkning, upplockning av varor mm. Arbetet innebär både vardagar och helger enligt schema. Visa mer
Vi är en handelsträdgård i Skarpnäck som söker kassapersonal omgående från mitten av april tom sista sept. Vi har ett stort sortiment av bla. trädgårdsväxter, krukor mm. Arbetet består av kassatjänst, prismärkning, upplockning av varor mm. Arbetet innebär både vardagar och helger enligt schema. Visa mindre

Butikssäljare

Ansök    Apr 14    Artbridge AB    Kassapersonal
English is an obligatory requirement. Other languages are also a plus. We are looking for outgoing and sales orientated worker in our shop. It is essential to be able to communicate with customers and be able to answer their questions. Arbetsuppgifter: Vi söker dig som är otroligt driven, relationsskapande och affärsmässig. Du brinner för försäljning och konsten att nätverka är en naturlig del i din personlighet. Det är viktigt att vara lyhörd och svara p... Visa mer
English is an obligatory requirement. Other languages are also a plus. We are looking for outgoing and sales orientated worker in our shop. It is essential to be able to communicate with customers and be able to answer their questions.
Arbetsuppgifter: Vi söker dig som är otroligt driven, relationsskapande och affärsmässig. Du brinner för försäljning och konsten att nätverka är en naturlig del i din personlighet. Det är viktigt att vara lyhörd och svara på kundernas frågor om olika varor och ge kunden råd om skötsel. Kunskap om varorna är viktig. Förutom försäljning ingår ofta kassatjänstgöring. Butikssäljaren deltar också ofta i prismärkning och påfyllning av varor. Då butiken är öppen alla veckans dagar kommer både dag, kväll och helgarbete att förekomma.


Utbildning/Erfarenhet: För oss är det viktigt att du har en stark servicekänsla, är van vid att ta ansvar och trivs med att arbeta med kunder. Du har fyllt 18 år, har ett gott siffersinne och goda kunskaper i ENGELSKA. Kunskaper inom andra språk som spanska, italienska, franska, ryska, japanska, koreanska eller kinesiska är meriterande. Är du konstintresserad? Du kanske till och med gillar att skapa dina egna konstverk? Då tycker vi att det kommer att bli ännu mer intressant för dig att jobba med oss.
DET ÄR ETT STORT FÖRDEL ATT HA NYSTARTSJOBB. Visa mindre

Kassapersonal till kemtvätt i City

Vi söker en engagerad och självständig kollega för att fylla rollen som kassapersonal för kunds räkning som driver en kemtvätt- och skrädderi i St: Eriksplan. Vi välkomnar särskilt sökande som har rätt till Nystartsjobb. Arbetsuppgifter - Ta emot och registrera inlämnade varor från kunder - Säkerställa korrekt hantering av varor genom att se till att de skickas vidare till kemtvätt eller skrädderi - Ansvara för kassa och betalningar - Lämna ut färdigbeha... Visa mer
Vi söker en engagerad och självständig kollega för att fylla rollen som kassapersonal för kunds räkning som driver en kemtvätt- och skrädderi i St: Eriksplan.

Vi välkomnar särskilt sökande som har rätt till Nystartsjobb.

Arbetsuppgifter
- Ta emot och registrera inlämnade varor från kunder
- Säkerställa korrekt hantering av varor genom att se till att de skickas vidare till kemtvätt eller skrädderi
- Ansvara för kassa och betalningar
- Lämna ut färdigbehandlade varor till kunder

Krav
- Rätt till Nystartsjobb
- Tidigare erfarenhet av kundservice är meriterande men ej ett krav
- Utpräglad servicekänsla och förmåga att arbeta självständigt
- God kommunikationsförmåga på svenska

Arbetstider
Måndag till fredag, kl. 9:00–18:00

Arbetsplats
Vår butik är belägen i St: Eriksplan och erbjuder en trevlig arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling och tillväxt.

Om du är en driven och serviceinriktad person som trivs med att arbeta självständigt i en kundnära miljö, är detta en utmärkt möjlighet för dig. Ansök idag genom att skicka ditt CV och personliga brev via annonsen på vår Karriärsida. Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare Azadeh Montano, azadeh@workintegration.se Visa mindre

Butiksbiträde med jouransvar, ICA Nära Lansen

Ansök    Mar 20    Mtn Livs AB    Kassapersonal
Butiken är en ICA Nära butik med många stamkunder. Vi ligger på Ringvägen 120, Södermalm. Du som söker ska vara noggrann, glad, serviceinriktad och tycka om att jobba i ett högt tempo! Vi letar efter dig som har erfarenhet från dagligvaruhandeln sen tidigare och som är redo för nya utmaningar. Tidigare erfarenhet av arbete inom livsmedelshandeln är ett absolut krav! Du kommer att vara ansvarig för stängning av butiken vissa dagar. Det ingår även mycket kas... Visa mer
Butiken är en ICA Nära butik med många stamkunder.
Vi ligger på Ringvägen 120, Södermalm. Du som söker ska vara noggrann, glad, serviceinriktad och tycka om att jobba i ett högt tempo!
Vi letar efter dig som har erfarenhet från dagligvaruhandeln sen tidigare och som är redo för nya utmaningar.
Tidigare erfarenhet av arbete inom livsmedelshandeln är ett absolut krav!
Du kommer att vara ansvarig för stängning av butiken vissa dagar.
Det ingår även mycket kassaarbete.
Det är meriterande om du har kunskap om och kan använda Storeoffice/Minbutik samt AOB.
Tjänsten avser ca 30 timmar i veckan med varierande arbetstider och även varannan helg.
Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.


Din ansökan bör innehålla: kortfattad beskrivning av dig själv, varför du vill jobba hos oss, tidigare arbeten och referenser, utbildningar samt personuppgifter.


OBS: Endast skriftliga ansökningar


Tillsättning är omgående! Visa mindre

Thailändare som kan stå som kassör/service

Ansök    Apr 3    Inkerd Restaurang AB    Kassapersonal
Vi på Folkungasushi är ett liten restaurang på Södermalm och behöver THAI person som kan både prata svenska och thailändska. Vår resturang har öppet från 11:00 - 21:00 vardagar och 12:00 - 21:00 under helger. Visa mer
Vi på Folkungasushi är ett liten restaurang på Södermalm och behöver THAI person som kan både prata svenska och thailändska. Vår resturang har öppet från 11:00 - 21:00 vardagar och 12:00 - 21:00 under helger. Visa mindre

Kassapersonal/köksbiträde

Ansök    Mar 20    Susherian Stockholm AB    Kassapersonal
Hej! Vi är en populär liten sushibar på ca 14 sittplatser som serverar en sydamerikansk sushi fusion! vi söker dig som pratar bra svenska, är trevlig, utåtgående, renlig och stresstålig . Du ska även kunna vara drivande Lättare köks jobb tillkommer så som diskning och små prepp. lunch/kväll/helg punktliget är ett måste! hör av dig om du känner igen dig på info@susherian.com markera med KASSA CV Visa mer
Hej!
Vi är en populär liten sushibar på ca 14 sittplatser som serverar en sydamerikansk sushi fusion!
vi söker dig som pratar bra svenska, är trevlig, utåtgående, renlig och stresstålig . Du ska även kunna vara drivande
Lättare köks jobb tillkommer så som diskning och små prepp.
lunch/kväll/helg
punktliget är ett måste!
hör av dig om du känner igen dig på info@susherian.com
markera med KASSA CV Visa mindre

Butiksbiträde US VIDEO, Stockholm City

Ansök    Feb 13    DNCN Invest AB    Kassapersonal
OM OSS Butikspersonal sökes till vår butik US VIDEO på Regeringsgatan 76. Butiken har huvudsakligen sin verksamhet inom försäljning av erotiska leksaker och kläder, samt film. Företaget är gediget och seriöst och är ett av nordens största inom sin bransch. Butiken på Regeringsgatan 76 har funnits på samma plats i Stockholm City i snart 30 år. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifterna utgörs av standarduppgifter för butiksförsäljning, så som kassahantering och v... Visa mer
OM OSS
Butikspersonal sökes till vår butik US VIDEO på Regeringsgatan 76. Butiken har huvudsakligen sin verksamhet inom försäljning av erotiska leksaker och kläder, samt film. Företaget är gediget och seriöst och är ett av nordens största inom sin bransch. Butiken på Regeringsgatan 76 har funnits på samma plats i Stockholm City i snart 30 år.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna utgörs av standarduppgifter för butiksförsäljning, så som kassahantering och varuhantering. Butiken har öppet dygnet runt, dock eftersöks personal till de 3 dagpassen kl 7-15, 12-20 respektive kl 15-23. Oftast består schemat av en blandning av dessa pass, där de olika passen alterneras veckovis mellan personalen för att skapa variation.


TJÄNST
Vi söker främst en heltidsanställd, men det är även aktuellt för dig som endast kan deltid. Provanställning i 6 månader, därefter fast anställning.


OM DIG
Sökande skall vara lätt att jobba tillsammans med, flexibel, fördomsfri, självständig och framför allt ha förståelse för värdet av bra kundservice. Vi värdesätter tidigare arbetslivserfarenhet inom service- och detaljbranschen. Sökanden skall givetvis även ha en öppen förståelse och attityd inför olika sexuella läggningar och preferenser.


ANSÖKAN
Vänligen kom in till vår butik (öppen dygnet runt) för att se dig omkring och fyll i en jobbansökan på plats. Ta gärna med ett fotografi. Vi tar ej emot ansökan via e-post.
I nästa steg kommer vi att kontakta berörda för att boka in en kortare intervju.
Varmt välkomna! Visa mindre

Bar och kassapersonal

Restaurang Catalana ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, nära till kollektivtrafik. Vi söker nu ny personal, helst med start omedelbart. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att stå i kassan och ta emot beställningar. Även enklare bartenderuppdrag förekommer samt en del servering. Din personlighet Vi söker dig som tycker om att ha ett jobb där mycket händer och där tempot är högt stundvis. Vi ser att du är stresstålig, service... Visa mer
Restaurang Catalana ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, nära till kollektivtrafik. Vi söker nu ny personal, helst med start omedelbart.


Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att stå i kassan och ta emot beställningar. Även enklare bartenderuppdrag förekommer samt en del servering.


Din personlighet
Vi söker dig som tycker om att ha ett jobb där mycket händer och där tempot är högt stundvis. Vi ser att du är stresstålig, serviceminded och social.


Din ansökan
Skicka in din ansökan via mail snarast då vi går igenom ansökningarna löpande. Visa mindre

Säljare - kassa 60%

Ansök    Jan 19    Xxl Sport & Vildmark AB    Kassapersonal
Nu har du chansen att bli en del av vårt kompetenta team på XXL Stockholm City! Vi arbetar för att ge våra kunder den bästa shoppingupplevelsen inom sport och friluftsliv, och arbetar tillsammans som ett team för att nå våra gemensamma mål! Vi delar upp våra varuhus i följande avdelningar: Sport, löpning och träning - Barn och fritid - Friluftsliv och jakt - Skidor och cyklar - Verkstad - Lager och logistik - Kassa. I rollen som säljare i kassan är ditt v... Visa mer
Nu har du chansen att bli en del av vårt kompetenta team på XXL Stockholm City! Vi arbetar för att ge våra kunder den bästa shoppingupplevelsen inom sport och friluftsliv, och arbetar tillsammans som ett team för att nå våra gemensamma mål! Vi delar upp våra varuhus i följande avdelningar: Sport, löpning och träning - Barn och fritid - Friluftsliv och jakt - Skidor och cyklar - Verkstad - Lager och logistik - Kassa.

I rollen som säljare i kassan är ditt viktigaste syfte att kunderna får en bra kundupplevelse och är nöjda när de lämnar butiken.

Arbetsuppgifter:

- Hjälpa kunderna i allt från returer till kompletta sälj

- Packa upp och ställa upp varor samt bidra till att hålla avdelningen ren och snygg

- Bidra med utbildning av egna kollegor

- Praktisera XXL:s driftsstandarder och följa gällande rutiner och riktlinjer

För att lyckas i rollen tror vi att du:

- Motiveras av att skapa goda kundupplevelser

- Har ett intresse för sport och friluftsliv, och för produkterna vi säljer

- Har god samarbetsförmåga och arbetar för att nå teamets gemensamma mål

- Trivs med att jobba i ett högt tempo

- Är självgående och tar initiativ

Vad kan du förvänta dig som anställd hos oss?

Hos XXL har vi fokus på våra medarbetare, deras utveckling och ett bra arbetsklimat. Vi arbetar strukturerat med utbildning och vidareutveckling av våra medarbetare. Hos oss finns goda möjligheter till intern utveckling och karriärmöjligheter. Vi har ett inkluderande klimat, där vi som team arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi kan erbjuda goda personalrabatter, friskvårdsbidrag, konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att bli en del av Nordens största sportkedja!

Du kan läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på vår karriärsida: Karriärsida - XXL Sverige (https://xxlsverige.teamtailor.com/)

Är du den vi söker?
Då ser vi fram emot att ta emot din ansökan!

Observera att vi endast behandlar ansökningar som kommer via vårt elektroniska ansökningsformulär. Ansök på tjänsten via knappen "Ansök här". Vi har valt att ersätta det personliga brevet med frågor. När du ska söka tjänsten kommer du att bli ombedd att ladda upp ditt CV och svara på våra frågor. Visa mindre

Säljare kassan 50%

Ansök    Jan 26    Xxl Sport & Vildmark AB    Kassapersonal
Nu har du chansen att bli en del av vårt kompetenta team på XXL Arninge Vi arbetar för att ge våra kunder den bästa shoppingupplevelsen inom sport och friluftsliv och arbetar tillsammans som ett team för att nå våra gemensamma mål! Vi delar upp våra varuhus i följande avdelningar: Sport, löpning och träning - Barn och fritid - Vildmark och vapen - Skidor och cyklar - Verkstad - Lager och logistik - Kassa. Som säljare i kassan är det du som tar hand om vår... Visa mer
Nu har du chansen att bli en del av vårt kompetenta team på XXL Arninge Vi arbetar för att ge våra kunder den bästa shoppingupplevelsen inom sport och friluftsliv och arbetar tillsammans som ett team för att nå våra gemensamma mål! Vi delar upp våra varuhus i följande avdelningar: Sport, löpning och träning - Barn och fritid - Vildmark och vapen - Skidor och cyklar - Verkstad - Lager och logistik - Kassa.

Som säljare i kassan är det du som tar hand om våra kunder innan dom avslutar sitt besök hos oss. Teamet i kassan har en otroligt stor påverkan på sista intrycket på våra kunder och hur dom uppfattar sitt besök hos oss.Arbetsuppgifter:

- Hjälpa kunderna att hitta rätt produkter

- Säkerställa snabb och smidig betalning för kunder

- Kassahantering

- Packa upp och ställa upp varor samt bidra till att hålla avdelningen ren och snygg

- Bidra med utbildning av egna kollegor

- Praktisera XXL:s driftsstandarder och följa gällande rutiner och riktlinjer

För att lyckas i rollen tror vi att du:

- Motiveras av att skapa goda kundupplevelser

- Har ett intresse för sport och friluftsliv, och för produkterna vi säljer

- Har god samarbetsförmåga och arbetar för att nå teamets gemensamma mål

- Trivs med att jobba i ett högt tempo

- Är självgående och tar initiativ

- Behärskar svenska eller ett skandinaviskt språk, skriftligt och muntligtVad kan du förvänta dig som anställd hos oss?

Hos XXL har vi fokus på våra medarbetare, deras utveckling och ett bra arbetsklimat. Vi arbetar strukturerat med utbildning och vidareutveckling av våra medarbetare. Hos oss finns goda möjligheter till intern utveckling och karriärmöjligheter. Vi har ett inkluderande klimat, där vi som team arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi kan erbjuda goda personalrabatter, friskvårdsbidrag, konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att bli en del av Nordens största sportkedja!

Du kan läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på vår karriärsida: Karriärsida - XXL Sverige (teamtailor.com) (https://xxlsverige.teamtailor.com/)

Är du den vi söker?
Då ser vi fram emot din ansökan!

Observera att vi endast behandlar ansökningar som kommer via vårt elektroniska ansökningsformulär. Sök tjänsten via knappen "Ansök här". Vi har valt att ersätta det personliga brevet med frågor. När du ska söka tjänsten kommer du bli ombedd att ladda upp ditt CV och svara på våra frågor. Visa mindre

Butikssäljare

Ansök    Feb 8    Artbridge AB    Kassapersonal
English is an obligatory requirement. Other languages are also a plus. We are looking for outgoing and sales orientated worker in our shop. It is essential to be able to communicate with customers and be able to answer their questions. Arbetsuppgifter: Vi söker dig som är otroligt driven, relationsskapande och affärsmässig. Du brinner för försäljning och konsten att nätverka är en naturlig del i din personlighet. Det är viktigt att vara lyhörd och svara p... Visa mer
English is an obligatory requirement. Other languages are also a plus. We are looking for outgoing and sales orientated worker in our shop. It is essential to be able to communicate with customers and be able to answer their questions.
Arbetsuppgifter: Vi söker dig som är otroligt driven, relationsskapande och affärsmässig. Du brinner för försäljning och konsten att nätverka är en naturlig del i din personlighet. Det är viktigt att vara lyhörd och svara på kundernas frågor om olika varor och ge kunden råd om skötsel. Kunskap om varorna är viktig. Förutom försäljning ingår ofta kassatjänstgöring. Butikssäljaren deltar också ofta i prismärkning och påfyllning av varor. Då butiken är öppen alla veckans dagar kommer både dag, kväll och helgarbete att förekomma.


Utbildning/Erfarenhet: För oss är det viktigt att du har en stark servicekänsla, är van vid att ta ansvar och trivs med att arbeta med kunder. Du har fyllt 18 år, har ett gott siffersinne och goda kunskaper i ENGELSKA. Kunskaper inom andra språk som spanska, italienska, franska, ryska, japanska, koreanska eller kinesiska är meriterande. Är du konstintresserad? Du kanske till och med gillar att skapa dina egna konstverk? Då tycker vi att det kommer att bli ännu mer intressant för dig att jobba med oss.
DET ÄR ETT STORT FÖRDEL ATT HA NYSTARTSJOBB. Visa mindre

Sales and Service Staff - Actic Kista

Ansök    Jan 10    Actic Sverige AB    Kassapersonal
Sales and Service Staff - Actic Kista Vi letar nu efter fler medarbetare till vår anläggning i Kista. Vi söker både dig som vill arbeta deltid och heltid. Sales and Service Staff Ett av Actics fokusområden är att stärka upp vårt kunderbjudande och nyckeln till det är våra medarbetare. Som Sales and Service Staff är du en inspirationskälla för våra medlemmar, du ser till att sprida glädje och energi och arbetar för att skapa bästa möjliga kundupplevelse ... Visa mer
Sales and Service Staff - Actic Kista

Vi letar nu efter fler medarbetare till vår anläggning i Kista. Vi söker både dig som vill arbeta deltid och heltid.

Sales and Service Staff

Ett av Actics fokusområden är att stärka upp vårt kunderbjudande och nyckeln till det är våra medarbetare. Som Sales and Service Staff är du en inspirationskälla för våra medlemmar, du ser till att sprida glädje och energi och arbetar för att skapa bästa möjliga kundupplevelse genom att vara närvarande och behjälplig. För att trivas i rollen gillar du varierade arbetsuppgifter. Du tar ansvar för våra kunders behov och utmaningar.

- I rollen kommer du utvecklas genom att hjälpa nya medlemmar att få en bra träningsstart hos oss genom att vägleda dem rätt bland våra arenor inomhus, utomhus och i vår digitala plattform och app "Actic" - baserat på deras nuläge, mål och förutsättningar

- Du kommer också arbeta med försäljning, främst medlemsskapsförsäljning men även andra tilläggsprodukter samt få våra medlemmar att nyttja hela vårt träningserbjudande inne, ute och digitalt

- Du tar ansvar för att anläggningen och utrustningen är i bästa skick samt att det är rent och fräscht genom att bland annat plocka vikter och städa

- Du kommer att stå i reception och hjälpa våra medlemmar med bland annat tränings- och medlemskapsfrågor

För att lyckas i rollen har du

- Fyllt 18 år och kan arbeta dagtid, kvällar och helger

- Erfarenhet av försäljning och/eller kundservice

- Ett stort intresse för människor och service

- Det är meriterade om du har utbildning eller tidigare erfarenhet som grupptränare

Våra Värderingar:

På Actic tror vi på en företagskultur som är rolig, energisk och bygger på ömsesidig respekt. Vi arbetar efter tydliga värderingar: Passion, Customer Focus, Performance och Teamwork. Som medlem av vårt team bidrar du till en arbetsplats vi alla kan vara stolta över.

Missa inte möjligheten att bli en del av Actics fortsatta framgångsresa. Skicka in din ansökan idag och ta steget mot en spännande framtid hos oss på Actic! Visa mindre

Kassörer sökes för sommarvikariat/extrajobb

Ansök    Jan 12    Sennen AB    Kassapersonal
Om butiken ICA Supermarket Högdalen är en butik som ligger i hjärtat av Högdalen med tunnelbanan precis runt hörnet. Butiken har ett högt tempo med många kunder varje dag till följd av läget nära tunnelbanan. Vi har ett stort fokus på bra service och ett brett sortiment. En affär som känns bra i magen helt enkelt. Om tjänsten Vi söker flera kassamedarbetare för sommarvikariat (arbetstid ca 15-30h/vecka eller enligt överenskommelse). Vikariatet kan ev... Visa mer
Om butiken

ICA Supermarket Högdalen är en butik som ligger i hjärtat av Högdalen med tunnelbanan precis runt hörnet. Butiken har ett högt tempo med många kunder varje dag till följd av läget nära tunnelbanan. Vi har ett stort fokus på bra service och ett brett sortiment. En affär som känns bra i magen helt enkelt.
Om tjänsten

Vi söker flera kassamedarbetare för sommarvikariat (arbetstid ca 15-30h/vecka eller enligt överenskommelse). Vikariatet kan eventuellt förlängas som extrajobb före/efter sommarsäsongen beroende på möjlighet och intresse.
I kassan är du en viktig del i att hela butiksmaskineriet flyter på och att våra kunder får den servicen de förtjänar. Du är också en viktig del i att exempelvis våra lagersaldon hålls korrekta i hyllorna genom att rätt vara registreras i kassan.
Samtidigt är du ett ansikte utåt för butiken och blir ofta kontaktpunkt för våra kunders frågor och funderingar. Som kassamedarbetare så arbetar du växelvis i våra bemannade kassor, vår självutcheckning samt i viss mån med mindre varuplock. Du kan även vid behov lånas ut till andra avdelningar.

Då vi har ett stort kundflöde varje dag så kräver det flexibilitet och känsla för service. En stark känsla för att kunna prioritera vad som krävs för stunden är bra att ha med sig. Att kunderna tar sig igenom kassalinjen så smidigt som möjligt och får bästa tänkbara bemötande är alltid första prioritet i vårt kassaområde.
Krav på dig som söker

Vi söker dig som är ödmjuk/prestigelös, driven, ansvarstagande och som är bra på att samarbeta och kommunicera med kunder och kollegor.
Naturlig servicekänsla och ett trevligt sätt värderar vi högt. Även att vara flexibel och snabbt kunna ställa om för det som behövs för stunden är bra egenskaper. Tidigare erfarenhet inom butiksarbete och service är meriterande men inte ett krav. Har du tidigare erfarenhet från ICA är det dock ett stort plus.Vi ser fram emot din ansökan. Visa mindre

Entrévärdar säsongen 2024

Ansök    Jan 15    Stiftelsen Skansen    Kassapersonal
Skansen är en unik plats som varje år välkomnar nära 1,5 miljon gäster från hela världen. Ett friluftsmuseum, en djurpark och en plats för upplevelser och traditioner. Skansen förmedlar Sveriges kultur- och naturhistoria med fokus på samspelet mellan människor, djur och natur. Här anordnas också evenemang av högsta klass och nationellt intresse. Skansens medarbetare har bred och djup kunskap inom många olika ämnesområden, och vi har siktet inställt på att ... Visa mer
Skansen är en unik plats som varje år välkomnar nära 1,5 miljon gäster från hela världen. Ett friluftsmuseum, en djurpark och en plats för upplevelser och traditioner. Skansen förmedlar Sveriges kultur- och naturhistoria med fokus på samspelet mellan människor, djur och natur. Här anordnas också evenemang av högsta klass och nationellt intresse. Skansens medarbetare har bred och djup kunskap inom många olika ämnesområden, och vi har siktet inställt på att bidra till ett hållbart samhälle. Läs mer på: Skansen.se

Skansens Entréer ansvarar huvudsakligen för att välkomna våra gäster varje dag året runt, sälja entrébiljetter och årskort samt informera om Skansens varierande utbud.
Under året arbetar utöver den fasta personalen en stor mängd säsongs- och timanställda hos oss.

Entrévärdar sommarsäsongen 2024

Om du älskar att möta människor och arbeta i en miljö som präglas av högt tempo med många härliga besökare – då ska du söka tjänsten som en av våra entrévärdar!

Skansens entréer ansvarar huvudsakligen för att välkomna våra gäster, sälja entrébiljetter och årskort samt informera om Skansens varierande utbud. Som medarbetare på Skansen har du en oerhört viktig roll att skapa unika upplevelser för alla våra gäster. Vi ställer därför höga krav på dig som söker och erbjuder bra utbildning och en värdefull erfarenhet inom service.

Entrévärden är Skansens ansikte utåt och vi har förmånen att träffa våra gäster när de är som mest förväntansfulla. Vi arbetar på tider när andra är lediga såsom kvällar, helger och på röda dagar. Du kommer att arbeta på ett i förväg kommunicerat schema.

Förutsättning för anställning är att arbeta på midsommarafton och allsångs tisdagar.

 

Vi söker dig som brinner för gästmöten och vill överträffa våra gästers högt ställda förväntningar. Du har fyllt 18 år och tar service och försäljning på största allvar.

Du talar flytande svenska och engelska samt har god datorvana.

Vi ser gärna att du har kassavana och erfarenhet från arbete inom service.

Det är meriterande med goda kunskaper i ytterligare språk.

 

Du är en stabil person med glatt humör och personlig mognad som verkligen älskar att arbeta med människor och service.

Du är punktlig, flexibel, utåtriktad och hugger i utan att tveka när det behövs.

 

Anställning och utbildning:

Sommarsäsongen är april till september med en majoritet av arbetstillfällena under juni till augusti.

Våra tjänster är på deltid med sysselsättningsgrad mellan 50 – 80%. Timlön enligt lokalt kollektivavtal.

 

Du ska kunna delta på en av våra två utbildningar.

Utbildning 1: datum 23–24/3 plus ett eller flera egna pass under påskhelg/påsklov med stöd av Skiftansvarig och kollegor.

Utbildning 2: datum 20–21/4 plus eget pass Valborgsmässoafton och ett eller flera pass Kristi himmelsfärds helgen med stöd av Skiftansvarig och kollegor.

 

Registrera din ansökan via knappen ”ansök” nedan senast 2024-01-28, vi gör urval löpande. Ansökan ska bestå av ett CV och ett personligt brev. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via email. 

Intervjuer kommer ske under vecka 8.
Vi kallar till intervjuer via e-post därför är det viktigt att du angivit rätt e-postadress vid registrering.

Upplysningar: Frågor och svar om säsongsanställning på Skansen hittar du här: http://www.skansen.se/sv/säsongsanställning


Skansen är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka.
Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen.

Vi använder oss av personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven
på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst.

Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Fackliga representanter:
Saco-S: Boel Recén, boel.recen@skansen.se, Seko: Mikko Svensson, 070-991 30 18, ST: Tore Kleist, tore.kleist@skansen.se Visa mindre

Kassabiträde Sökes Till Restaurang N? på Kungsgatan

Ansök    Dec 15    Skymning AB    Kassapersonal
Restaurang N? Söker kassabiträde till vår enhet i K25, Kungsgatan 25 Vi söker dig som brinner för serviceyrket och kundbemötande. Du är social, glad, öppen och gillar att arbeta i högt tempo. Som kassamedarbetare arbetar du i kassan, ta beställning, hjälpa kunder och sälja drycker Tjänsten innefattar både dag och kvällstid samt helg. Vi har fokus på mat och dryck i härlig miljö En urban matupplevelse med njutning, hälsa och hållbarhet i fokus. All mat på N... Visa mer
Restaurang N? Söker kassabiträde till vår enhet i K25, Kungsgatan 25
Vi söker dig som brinner för serviceyrket och kundbemötande.
Du är social, glad, öppen och gillar att arbeta i högt tempo.
Som kassamedarbetare arbetar du i kassan, ta beställning, hjälpa kunder och sälja drycker
Tjänsten innefattar både dag och kvällstid samt helg.
Vi har fokus på mat och dryck i härlig miljö
En urban matupplevelse med njutning, hälsa och hållbarhet i fokus. All mat på N? är naturligt fri från laktos, tillagad från grunden med respekt för djur och natur. Inspirationen kommer från Japan, Hong Kong och Korea men också från världarna mellan comfort food, snabbmat och supermat. Visa mindre

Fantastiska Sommarjobb på Gröna Lund

Ansök    Dec 19    AB Gröna Lunds Tivoli    Kassapersonal
Som medarbetare på Gröna Lund har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning. Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för över 1,5 miljon barn och vuxna varje år. Nu söker vi efter nya stjärnor som till säsongen 2024 vill vara med och skapa magiska upplevelser för alla våra gäster! Under en sommar hos oss kan du bland annat få snurra s... Visa mer
Som medarbetare på Gröna Lund har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning. Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för över 1,5 miljon barn och vuxna varje år. Nu söker vi efter nya stjärnor som till säsongen 2024 vill vara med och skapa magiska upplevelser för alla våra gäster!

Under en sommar hos oss kan du bland annat få snurra sockervadd och skopa glass, coacha gäster i våra femkampsspel, kasta mattor i lustiga huset, grilla hamburgare, servera langos och mycka annat. De olika roller som vi söker till säsongen 2024 är; Attraktionsvärd, Butiksvärd, Kioskvärd, Parkfoodvärd, Spelvärd, värd till Entré- & kassa samt värd till Gästservice & Biljettcenter.

Oavsett tjänst så letar vi efter dig som trivs i rampljuset, brinner för gästmötet och alltid vill överträffa våra gästers förväntningar. Du kan kommunicera på svenska såväl som engelska.

Mer om tjänsterna

Våra tjänster är säsongsanställningar med start i april, maj eller juni och sträcker sig till augusti eller september. Arbetstider varierar beroende på låg- eller högsäsong och är anpassade efter verksamhetens öppettider där schemat varierar mellan arbete på dagtid, kvällar och helger. Då vi även har verksamhet under Halloween finns goda möjligheter till förlängning även under den säsongen. Vi har inte möjlighet att erbjuda personalboende.

Vi har inget sista ansökningsdatum men urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, www.magisksommar.se.

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!


Om Gröna Lund Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av ca 1,6 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner. Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling.


Om Gröna Lund

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Under hösten har Gröna Lund en populär Halloweensäsong. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av långt över 1 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.

Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Visa mindre

Butikssäljare/Medarbetare

Ansök    Dec 27    Bäckmans Skoservice AB    Kassapersonal
Vi söker en medarbetare för arbete i kassa, med in och utlämning av reparationer och försäljning av skovårdsprodukter och skor. Arbetet är omväxlande och i högt tempo. Du kommer att få arbeta direkt med kundmottagning och hantera in och utlämning av reparationer med hjälp av våra skomakare. Även försäljning av skor och skovårdsprodukter. Tjänsten omfattar även enklare skovård samt generellt underhåll av butiken, såsom städning och frontning av varor med me... Visa mer
Vi söker en medarbetare för arbete i kassa, med in och utlämning av reparationer och försäljning av skovårdsprodukter och skor.
Arbetet är omväxlande och i högt tempo. Du kommer att få arbeta direkt med kundmottagning och hantera in och utlämning av reparationer med hjälp av våra skomakare. Även försäljning av skor och skovårdsprodukter. Tjänsten omfattar även enklare skovård samt generellt underhåll av butiken, såsom städning och frontning av varor med mera.
Tidigare erfarenhet av kassa/sälj i butik, framförallt kring skor, är mycket meriterande.
Ett intresse av skor och skovård är meriterande men inte ett krav.
Både mycket god svenska samt engelska i tal och skrift är ett krav då kundkontakten sker i dessa språk dagligen.
Vi ser helst en heltidstjänst men vi kan även vara intresserade av deltid eller timanställning.
Bifoga CV och personligt brev vid ansökan. Visa mindre

Kassapersonal på deltid till Ahlsell Arlandastad

Ansök    Dec 5    Performiq AB    Kassapersonal
Tjänstebeskrivning & erbjudande Denna tjänst innebär primärt kassaarbete där du hjälper kunderna vid betalning. Du kommer att arbeta i företagets unika affärssystem och arbetsuppgifterna kan även innebära utskrift av faktura, orderbeställningar etc. Vidare kan du komma att vara behjälplig med övriga arbetsuppgifter i butiken så som upplockning, se till att butiken är iordningsställd, svara på frågor mm. I dina arbetsuppgifter ingår hela tiden service gente... Visa mer
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Denna tjänst innebär primärt kassaarbete där du hjälper kunderna vid betalning. Du kommer att arbeta i företagets unika affärssystem och arbetsuppgifterna kan även innebära utskrift av faktura, orderbeställningar etc. Vidare kan du komma att vara behjälplig med övriga arbetsuppgifter i butiken så som upplockning, se till att butiken är iordningsställd, svara på frågor mm. I dina arbetsuppgifter ingår hela tiden service gentemot kund då du är företagets ansikte utåt när en kund kommer in i butiken.

VI hjälper till att bemanna butiken i Arlandastad och norra Stockholm/Uppsala och vi ser gärna att du kan arbeta deltid och vid behov. Även obligatoriskt att kunna arbeta 28-29/12.

Personprofil
Vi söker dig som vill jobba med service. Tjänsten innefattar daglig kundkontakt och relationsskapande med både befintliga och nya kunder vilket gör att du som söker behöver känna dig trygg och bekväm med detta. Det är högst meriterande om du har arbetat i kassa tidigare men vi ställer inga krav på branscherfarenhet. Utbildning för tjänsten ingår.

Du som söker tjänsten är social och utåtriktad med en förståelse för siffror och administration. Du är effektiv i ditt arbete och ser inga problem med att stå i kassan ett helt arbetspass. Du tycker att kundnöjdhet är viktigt och bemöter andra professionellt och med glädje. Vidare ser vi att du som söker tjänsten är noggrann, sifferkunnig och snabblärd.

Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som butiksmedarbetare.

För tjänstens tillsättning läggs störst vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Start: Omgående
Omfattning: Deltd vid behov
Arbetstid: Variera mellan kl 07-16.45.
Plats: Norra Stockholm/Uppsala

Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ men arbeta ute hos vår kund. För rätt person finns goda möjligheter för överrekrytering till kund.

Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum vilket gör att intervjuer kommer att hållas löpande så skicka in din ansökan så snart du kan!

Välkommen med din ansökan!

Om PerformIQ
PerformIQ är ett bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Det är PerformIQ! För mer information, besök www.performiq.se
<videoUrl>https://www.youtube.com/watch?v=-m4m5C94bTk</videoUrl> Visa mindre

Receptionist

Ansök    Dec 1    Member 24 AB    Kassapersonal
Som extraanställd receptionist på Member 24 arbetar du tillsammans med ditt team mot att uppnå försäljningsmål, säkerställa hög servicenivå för våra medlemmar samt se till att gymmets dagliga drift fungerar. Receptionsarbete, försäljning av medlemskap, ärendehantering, kundservice samt att hålla ordning & reda på gymmet blir några av dina arbetsuppgifter. Du bör ha god datakunskap då detta är ett viktigt arbetsverktyg i din roll. Du bör vara målfokuserad ... Visa mer
Som extraanställd receptionist på Member 24 arbetar du tillsammans med ditt team mot att uppnå försäljningsmål, säkerställa hög servicenivå för våra medlemmar samt se till att gymmets dagliga drift fungerar. Receptionsarbete, försäljning av medlemskap, ärendehantering, kundservice samt att hålla ordning & reda på gymmet blir några av dina arbetsuppgifter.

Du bör ha god datakunskap då detta är ett viktigt arbetsverktyg i din roll. Du bör vara målfokuserad och gilla försäljning samt kunna arbeta strukturerat mot tydliga mål och budget. Det finns riktlinjer för verksamheten som kommer att underlätta för dig i din roll.

Omfattning:

Vid behov/extra.

Kvalifikationer

I rollen som extraanställd receptionist behöver du vara:

- Intresserad av och gilla att arbeta med försäljning. (Tidigare erfarenhet av arbeten inom försäljning är ett stort plus.)

- Redo att ”kavla upp ärmarna” när det behövs.

- Engagerad och driven som person med mycket energi.

- Målinriktad med hög känsla för service.

- Ordningsam, strukturerad och noggrann.

För att lyckas i rollen ska du ha:

- Som minst gymnasial utbildning med godkända betyg.

- Vi föredrar minst 1 års erfarenhet av liknande arbeten t ex inom detaljhandel eller från gymbranschen.

- Goda kunskaper i att hantera Officepaketet.

- Erfarenhet från arbete mot budget och uppsatta mål är ett plus.

- Goda kunskaper i både svenska och engelska, tal och skrift.

Om oss:

Member 24 startades 2010 i Västerås och finns idag förutom i Västerås även i Eskilstuna, Stockholm, Gävle, Falun, Söderhamn och Sandviken. Vårt mål är att ge våra medlemmar den mest inspirerande och bästa gymupplevelsen till ett riktigt bra pris. Alla våra gym är öppna dygnet runt och vi erbjuder utrustning av högsta kvalitet, bland annat från Technogym och Eleiko. Vi hoppas att våra häftiga gym i skön retrostil skall inspirera till träning!

Vi gillar ”back to basics” och vi älskar retro! Hos oss finns allt för gymälskaren, både maskiner och mängder av fria vikter och redskap. Vi har stora ytor för funktionell träning, lyftarpodier samt riggar. På vissa gym kör vi gruppträning, såväl egna koncept som träningsprogram från vår samarbetspartner Les Mills. Vi erbjuder även häftiga träningsrum såsom FIGHT SHACK™ för boxning och BEATS Circuit Zone för cirkelträning med pulsband. Utbudet varierar beroende på lokalernas yta och utformning.

https://member24.se/

Sök jobbet direkt via: https://jobs.member24.se/ Visa mindre

Arbetsledare/säljare, butiken Stockholm 2023/131

Ansök    Nov 22    Moderna Museet    Kassapersonal
till Butiken i Stockholm Vikariat, 100 % Period: 2024-02-01– 2025-01-31 Moderna Museet är en statlig myndighet med nationellt ansvar för att samla, bevara, visa och förmedla modern och samtida konst. Museet har ett omfattande program för utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet samt för internationellt utbyte inom konstområdet. Museet finns i Stockholm och Malmö. Moderna Museets butik söker en arbetsledare för ett vikariat. Butikens verksamhet o... Visa mer
till Butiken i Stockholm
Vikariat, 100 %
Period: 2024-02-01– 2025-01-31

Moderna Museet är en statlig myndighet med nationellt ansvar för att samla, bevara, visa och förmedla modern och samtida konst. Museet har ett omfattande program för utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet samt för internationellt utbyte inom konstområdet. Museet finns i Stockholm och Malmö.

Moderna Museets butik söker en arbetsledare för ett vikariat. Butikens verksamhet omfattar de två butikerna i Stockholm respektive Malmö samt tillhörande e-handel. Som arbetsledare hos oss ingår du i ett team bestående av inköpare, lageransvarig, butiksförsäljare, orderhanterare, kommunikatör, och e-handelsansvarig. Butiken är en del av avdelningen Kommunikation på Moderna Museet i Stockholm. Medarbetarna inom butiken rapporterar till butikschefen. Arbetet är schemalagt måndag – söndag och utförs på dag- och kvällstid. Cirka hälften av arbetstiden är förlagd till butiken.

Som anställd vid Moderna Museet och i staten arbetar du på medborgarnas uppdrag – ett viktigt och ansvarsfullt åtagande. Du känner till och följer de lagar och regler som gäller i verksamheten, agerar sakligt och opartiskt, respekterar öppenhet och yttrandefrihet, behandlar alla lika och med respekt samt förenar service med effektivitet. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Arbetsledning av butiksmedarbetare
• Schemaläggning och lönerapportering i Quinyx
• Medverka i rekryteringsprocesser gällande extrapersonal
• Utbildning och coaching av nya säljare
• Aktivt arbete med försäljning och bemötandefrågor
• Praktisk överblick av butiksverksamhetens behov
• Driva butiksarbetet framåt, till exempel utveckla rutiner och arbetssätt
• Samordna arbetet mellan butik och webshop

Kvalifikationer

• Eftergymnasial utbildning
• Flerårig erfarenhet av schemaläggning och bemanningsstrategi för detaljhandel, WFM (work force management), med fördel Quinyx eller liknande system.
• Goda kunskaper och erfarenhet av försäljning och bemötande
• Goda kunskaper om modern och samtida konst
• Goda datorkunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

                                                                                                           

Det är meriterande om du har vidareutbildning inom försäljning, goda kunskaper i Symphonys SIR samt gärna ytterligare språk.

Du ska ha en god samarbetsförmåga, förmåga att engagera andra såväl som att arbeta självgående och vara stabil även i stressade situationer. Du har en naturlig känsla för service och mycket god förmåga att möta olika människor. Du är noggrann och har en förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett bra sätt. Du är flexibel och kan hantera oväntade situationer.

Moderna Museet eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter.

Ansökan
Information om tjänsten lämnas av Malin Wilson, butikschef, m.wilson@modernamuseet.se . Fackliga företrädare är Anita Wernström-Pitcher, ST-Kultur, a.wernstrompitcher@modernamuseet.se, 08-5202 3585 och Elisabeth Creutz, Saco-S, e.creutz@modernamuseet.se, 08-5202 3603.  Välkommen med ansökan i form av ett personligt brev och utförligt CV märkta med dnr MM 2023/131 via Moderna Museets hemsida: https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/om-museet/lediga-tjanster/ och länken ”Ansök” längst ned i annonsen. Sista ansökningsdag är 8 december 2023. Intervjuer kan komma att ske löpande. 

Har du skyddade personuppgifter och inte kan ansöka via vår länk ber vi dig kontakta vår HR-handläggare Stavrola Chatsisavido: s.chatsisavido@modernamuseet.se  eller på telefon  08-5202 3569. Visa mindre

Ambulerande koordinator till Audika

Ansök    Okt 24    Bravura Sverige AB    Kassapersonal
Om Bravura: Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas! Om tjänsten: Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du an... Visa mer
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Audika.

Om företaget:

Audika ägs av Demant som är en dansk hörselkoncern som grundades 1904. Audika driver ett 30-tal hörselkliniker med cirka 100 legitimerade audionomer och totalt cirka 200 medarbetare i Sverige. De är auktoriserade av regionerna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland och driver fem privata kliniker i Västerås, Kalmar/Karlskrona, Göteborg, Örebro och Gävle. Hos Audika får du på en professionell arbetsplats, där du tillsammans med engagerade kollegor hjälper fler människor att höra bättre varje dag. Deras gemensamma värdegrund, som är basen för allt de gör, består av fyra delar: de skapar förtroende, de är lagspelare, de skapar innovativa lösningar och tillämpar en kan-göra-attityd. Deras vision är att hjälpa fler att höra bättre.

Audika är i en expansionsfas och söker efter en ambulerande koordinator till Stockholm. Du utgår från kliniken i Farsta och täcker upp på andra kliniker söder om Stockholm men även kliniken i Kista, Barkarby och Jakobsberg.

Arbetsuppgifter:

I rollen som ambulerande koordinator är du den första som välkomnar Audikas kunder till deras kliniker och hanterar försäljning och enklare reparationer över disk. Du ansvarar för beställningar och ett mindre lager med hörapparater. Vidare arbetar du administrativt i olika system och är den som koordinerar och tar hand om av- och ombokningar av kundbesök i nära samarbete med kontaktcenter. Du samarbetar med Audikas audionomer och säkerställer att kundflödet fungerar optimalt. Som koordinator representerar du Audika och ser därför till att kliniken är presentabel och hjälper till där det behövs.

• Välkomna Audikas kunder
• Försäljning och enklare reparation av hörapparater över disk
• Lägga beställningar och posthantering
• Administrativt arbete i olika system

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

• Avslutad gymnasial utbildning
• Några års arbetserfarenhet inom service/försäljning
• Meriterande med tekniskt intresse
• God data- och systemvana
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

För att trivas i rollen som koordinator är du självgående, initiativtagande och har ett positivt förhållningssätt till problemlösning. Du är serviceminded ut i fingerspetsarna vilket visar sig i ditt bemötande där du alltid gör det lilla extra för kunden och kollegorna. Eftersom tjänsten innefattar ett enklare arbete med reparationer över disk är det meriterande att du har att tekniskt intresse. Audika arbetar nära sina kunder och kollegor och sätter ett stort värde på din sociala kompetens i bemötande med olika människor.

Övrig information:

Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm med omnejd
Lön: Enligt överenskommelse

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här

Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här

Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Entrévärdar

Ansök    Okt 6    Stiftelsen Skansen    Kassapersonal
Skansen är en unik plats som varje år välkomnar nära 1,5 miljon gäster från hela världen. Ett friluftsmuseum, en djurpark och en plats för upplevelser och traditioner. Skansen förmedlar Sveriges kultur- och naturhistoria med fokus på samspelet mellan människor, djur och natur. Här anordnas också evenemang av högsta klass och nationellt intresse. Skansens medarbetare har bred och djup kunskap inom många olika ämnesområden, och vi har siktet inställt på att ... Visa mer
Skansen är en unik plats som varje år välkomnar nära 1,5 miljon gäster från hela världen. Ett friluftsmuseum, en djurpark och en plats för upplevelser och traditioner. Skansen förmedlar Sveriges kultur- och naturhistoria med fokus på samspelet mellan människor, djur och natur. Här anordnas också evenemang av högsta klass och nationellt intresse. Skansens medarbetare har bred och djup kunskap inom många olika ämnesområden, och vi har siktet inställt på att bidra till ett hållbart samhälle. Läs mer på: Skansen.se

Skansens Entréer ansvarar huvudsakligen för att välkomna våra gäster varje dag året runt, sälja entrébiljetter och årskort samt informera om Skansens varierande utbud.
Under året arbetar utöver den fasta personalen en stor mängd säsongs- och timanställda hos oss.

Om du älskar att möta människor och arbeta i en miljö som präglas av högt tempo med många härliga besökare – då ska du söka tjänsten som en av våra entrévärdar!
Skansens entréer ansvarar huvudsakligen för att välkomna våra gäster, sälja entrébiljetter och årskort samt informera om Skansens varierande utbud. Som medarbetare på Skansen har du en oerhört viktig roll att skapa unika upplevelser för alla våra gäster. Vi ställer därför höga krav på dig som söker och erbjuder bra utbildning och en värdefull erfarenhet inom service.
Entrévärden är Skansens ansikte utåt och vi har förmånen att träffa våra gäster när de är som mest förväntansfulla. Vi arbetar på tider när andra är lediga såsom kvällar, helger och på röda dagar. Du kommer att arbeta på ett i förväg kommunicerat schema.

Kompetenskrav
Vi söker dig som brinner för gästmöten och vill överträffa våra gästers högt ställda förväntningar. Du har fyllt 18 år och tar service och försäljning på största allvar.
Du talar flytande svenska och engelska samt har god datorvana. Det är meriterande med goda kunskaper i ytterligare språk.
Vi ser gärna att du har kassavana och erfarenhet från arbete inom service.

Personliga egenskaper
Du är en stabil person med glatt humör och personlig mognad som verkligen älskar att arbeta med människor och service.
Du är punktlig, flexibel, utåtriktad och hugger i utan att tveka när det behövs.

Anställning och utbildning
Tjänsten är tidsbegränsad mellan november 2023 och januari 2024.
Våra tjänster är på deltid med sysselsättningsgrad mellan 50 – 80%. Timlön enligt lokalt kollektivavtal.
En förutsättning för anställning är att du har möjlighet att arbeta på nyårsafton samt julmarknadshelger i november - december.

Du ska kunna delta på en av våra två utbildningstillfällen:
• Utbildning 1: datum 4/11 - 5/11 plus 11/11 eller 12/11 där du arbetar på ett eget pass med stöd av Skiftansvarig och kollegor.
• Utbildning 2: datum 11/11 - 12/11 samt eget pass 18/11 eller 19/11 där du arbetar på ett eget pass med stöd av Skiftansvarig och kollegor.

För ytterligare frågor om arbetet som entrévärd på Skansen, kontaktar du Enhetschef Johan Edström johan.edstrom@skansen.se eller telefon 08-442 82 20.
Fackliga representanter: Saco-S: Boel Recén, boel.recen@skansen.se, ST: Birgitta Jansson, birgitta.jansson@skansen.se, Seko: Mikko Svensson, 070-991 30 18.

Ansökan
Du ansöker genom att klicka på knappen "Ansök" längre ned på sidan. Observera att vi inte tar emot ansökningar via epost.
Välkommen med din ansökan senast fredagen 17 oktober 2023.

Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi kallar till intervjuer via e-post därför är det viktigt att du anger rätt e-postadress i din ansökan.

Skansen är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen. Vi använder oss av personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Visa mindre

Kassabiträde

Ansök    Okt 19    Yobber AB    Kassapersonal
Vi på ICA Esplanad söker nu dig som har ett stort intresse för matlagning och försäljning, som alltid vill överträffa kundernas förväntningar och ge en service utöver det vanliga! Vi är ett härligt team som just nu söker en medarbetare till vår kassalinje. Om oss ICA Esplanad är en av Stockholms främsta livsmedelsbutiker med ca 65 anställda. Vi är en färskvarubutik med en stor delikatessdisk som bidrar till en härlig känsla av saluhall mitt på Östermalm.... Visa mer
Vi på ICA Esplanad söker nu dig som har ett stort intresse för matlagning och försäljning, som alltid vill överträffa kundernas förväntningar och ge en service utöver det vanliga! Vi är ett härligt team som just nu söker en medarbetare till vår kassalinje.


Om oss
ICA Esplanad är en av Stockholms främsta livsmedelsbutiker med ca 65 anställda. Vi är en färskvarubutik med en stor delikatessdisk som bidrar till en härlig känsla av saluhall mitt på Östermalm. Vi är stolta över att erbjuda våra kunder ett brett och kvalitativt sortiment av dagligvaror samt kunnig och engagerad personal. Hos oss får du arbeta i en innerstadsbutik med högt säljtryck och en härlig puls!


Om tjänsten
Som medarbetare i kassalinjen är du med och sköter den dagliga driften i kassalinjen. Du säkerställer att kassalinjen fungerar väl gentemot kunder och medarbetare. Du är en förebild i din roll och bidrar till att ge ett kundbemötande med hög servicekänsla, samt bidrar med inspiration och (mer)försäljning.


Som person
Du älskar mötet med kunden och kan organisera arbetet på ett effektivt och tydligt sätt. Som kassamedarbetare är det viktigt att du är strukturerad, ansvarsfull och kan ta snabba beslut när tempot är högt. Du är van med att snabbt kunna flytta fokus mellan olika arbetsuppgifter och uppskattar utmaningen att aldrig riktigt veta hur dagen kommer att bli. Du är även utbildad inom grundläggande matematik och har inte svårt för huvudräkning eller problemlösning. Du brinner för att ge kunden en service i världsklass!


Kvalifikationer
*Du har några års erfarenheter av arbete i butik, gärna med fokus på service och kassaarbete inom livsmedelsbutik
*Du har erfarenhet inom tidigare kundservice yrke.


Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med fantastiska kollegor där du får möjlighet att arbeta i en spännande miljö nära våra kunder. Är du intresserad av att jobba tillsammans med oss?
Ansök redan idag, dock senast den 15/11-23. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi gör löpande urval. Vid frågor kontakta: Alma Öhlander på tel: 08- 545 838 33, alma.esplanadia@gmail.com


Anställningsform
Tillsvidare, 30 h/veckanTillträde
Enligt överenskommelseKontaktperson
Chef Alma ÖhlanderSista dag för ansökan
2023-11-15 Visa mindre

Garderobiär/Kassör till O´Learys Tolv

Ansök    Sep 25    Stockholm Super Dome AB    Kassapersonal
O'Learys Tolv Stockholm Eventcenter är en av Europas största sportbarer och en plats där man kan äta, dricka och roa sig på samma gång. Vi har ett komplett aktivitetscenter med allt från bowling med undervattenstema till äventyrsgolf med Stockholmskulisser i levande format.    Nu söker vi fler nya kollegor som kan arbeta extra som garderobiär/kassör. Vi strävar alltid efter att överträffa våra gästers förväntningar och skapa en varm och välkomnande atmos... Visa mer
O'Learys Tolv Stockholm Eventcenter är en av Europas största sportbarer och en plats där man kan äta, dricka och roa sig på samma gång. Vi har ett komplett aktivitetscenter med allt från bowling med undervattenstema till äventyrsgolf med Stockholmskulisser i levande format. 

 

Nu söker vi fler nya kollegor som kan arbeta extra som garderobiär/kassör. Vi strävar alltid efter att överträffa våra gästers förväntningar och skapa en varm och välkomnande atmosfär. Om du har en passion för att ge gäster en fantastisk upplevelse, är teamorienterad och har en önskan att skapa minnesvärda stunder, då kan du vara den vi letar efter! Om tjänsten

Som garderobiär ansvarar du för att hantera gästers kläder och tillhörigheter på ett säkert och professionellt sätt under evenemang och i vår restaurang- och nattklubbsmiljö. Du är ansvarig för att skapa en positiv upplevelse för gästerna och se till att deras ägodelar förvaras säkert och returneras korrekt.Arbetsuppgifterna består bland annat av att:

· Ta emot gästernas kläder och tillhörigheter vid ankomst, se till att de dokumenteras korrekt och se till att rätt ägodelar returneras till rätt ägare.

· Hänga upp kläderna och förvara väskor och andra tillhörigheter på ett organiserat sätt för att undvika förväxling eller skador.

· Se till att gästernas ägodelar förblir säkra och oskadda under deras besök hos oss.

· Ge en professionell och vänlig service till gästerna, svara på deras frågor och erbjuda hjälp när det behövs.

· Hantera kassan.

· Se till att garderobs- och kassaområdet är rent och snyggt under hela arbetspasset.Krav och kompetenser

· God kundserviceförmåga och professionellt bemötande.

· Organisatoriska färdigheter för att hantera flera ägodelar samtidigt.

· Säkerhetsmedvetenhet och förmåga att följa företagets riktlinjer för säkerhet och hantering av ägodelar.

· Grundläggande färdigheter för att hantera kassa.

· Fysisk förmåga att lyfta och hantera kläder och väskor.Övrigt: 

Vi söker nu garderobiärer/kassörer för att jobba extra, med start så snart som möjligt. Vi tillämpar ett löpande urval, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Vi ser fram emot att höra från dig och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Visa mindre

Koordinator till Audikas kliniker

Ansök    Okt 2    Bravura Sverige AB    Kassapersonal
Om Bravura: Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas! Om tjänsten: Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du an... Visa mer
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Audika.

Om företaget:

Audika ägs av Demant som är en dansk hörselkoncern som grundades 1904. Audika driver ett 30-tal hörselkliniker med cirka 100 legitimerade audionomer och totalt cirka 200 medarbetare i Sverige. De är auktoriserade av regionerna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland och driver fem privata kliniker i Västerås, Kalmar/Karlskrona, Göteborg, Örebro och Gävle. Hos Audika får du på en professionell arbetsplats, där du tillsammans med engagerade kollegor hjälper fler människor att höra bättre varje dag. Deras gemensamma värdegrund, som är basen för allt de gör, består av fyra delar: de skapar förtroende, de är lagspelare, de skapar innovativa lösningar och tillämpar en kan-göra-attityd. Deras vision är att hjälpa fler att höra bättre.

Arbetsuppgifter:

I rollen som koordinator är du den första som välkomnar Audikas kunder till deras kliniker och hanterar försäljning och enklare reparationer över disk. Du ansvarar för beställningar och ett mindre lager med hörapparater. Vidare arbetar du administrativt i olika system och är den som koordinerar och tar hand om av- och ombokningar av kundbesök i nära samarbete med kontaktcenter. Du samarbetar med Audikas audionomer och säkerställer att kundflödet fungerar optimalt. Som koordinator representerar du Audika och ser därför till att kliniken är presentabel och hjälper till där det behövs.

• Välkomna Audikas kunder
• Försäljning och enklare reparation av hörapparater över disk
• Lägga beställningar och posthantering
• Administrativt arbete i olika system

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

• Avslutad gymnasial utbildning
• Några års arbetserfarenhet inom service/försäljning
• Meriterande med tekniskt intresse
• God data- och systemvana
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

För att trivas i rollen som koordinator är du självgående, initiativtagande och har ett positivt förhållningssätt till problemlösning. Du är serviceminded ut i fingerspetsarna vilket visar sig i ditt bemötande där du alltid gör det lilla extra för kunden och kollegorna. Eftersom tjänsten innefattar ett enklare arbete med reparationer över disk är det meriterande att du har att tekniskt intresse. Audika arbetar nära sina kunder och kollegor och sätter ett stort värde på din sociala kompetens i bemötande med olika människor.

Övrig information:

Start: Enligt överenskommelse
Plats: Söderort
Lön: Enligt överenskommelse

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här

Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här

Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Butikssäljare

Är du vår nya stjärnsäljare?    Elcykelpunkten är Sveriges största elcykelbutik på nätet och vi har även nio fysiska butiker runt om i landet, och fler som öppnar inom kort. Vi är i en stark tillväxtfas och är idag 50 anställda. Till vår butik på Hantverkargatan i Stockholm behöver vi nu stärka upp med ytterligare en säljare.    Exempel på arbetsuppgifter   Ditt huvudfokus ligger i att ge våra kunder hög kvalitet i sälj och service. I vår butiksmiljö ... Visa mer
Är du vår nya stjärnsäljare? 

 

Elcykelpunkten är Sveriges största elcykelbutik på nätet och vi har även nio fysiska butiker runt om i landet, och fler som öppnar inom kort. Vi är i en stark tillväxtfas och är idag 50 anställda. Till vår butik på Hantverkargatan i Stockholm behöver vi nu stärka upp med ytterligare en säljare. 

 
Exempel på arbetsuppgifter

 

Ditt huvudfokus ligger i att ge våra kunder hög kvalitet i sälj och service. I vår butiksmiljö har du stor möjlighet att påverka kundens val och förståelse kring vad som är viktigt när man ska välja elcykel.• Försäljning av cyklar och tillbehör utifrån kundens behov

• Montering av cyklar

• Kvalitetssäkring av butik och se till att allt ser fint ut


Vem är du? • Ansvarstagande och gillar ordning och reda

• Har möjlighet att jobba både vardagar och helger

• Trivs med kundkontakt

• Bra sinne för detaljer i butik

• Goda kunskaper i svenska

• Du är framför allt en riktigt duktig säljare och älskar att göra avslut


Kunskap om cykel är ett plus men inte ett krav – vi utbildar dig på plats!

 

Anställningsform och arbetstid

 

Tillsvidareanställning med en inledande provanställning om 6 månader. Tjänsten är på 25%, vardagar och helger i vår butik på Hantverkargatan 85 vid Fridhemsplan i Stockholm.

 

Du rapporterar till vår butikschef Elias Thorén.


Elcykelpunkten är marknadsledande inom elcyklar och Sveriges största elcykelbutik med både e-handel och butiker! Vi har idag nio fysiska butiker runt om i landet och fler som öppnar inom kort. Vi befinner oss i en stark tillväxtfas och är ca 55 anställda. Visa mindre

Kassaledare

Ansök    Sep 20    Matpartner Stockholm AB    Kassapersonal
Är du en driven naturlig ledare som tycker om att träffa människor och ge kunder service i världsklass? Vi söker just nu en kassaledare med tillträde i Januari! Vi vill att du ska ha rätt attityd och inställning samt gillar att arbeta. Det är viktigt att du vill göra kunderna nöjda och gör alltid ditt bästa för både kunderna och dina medarbetare. Du ska ha en god förmåga att prioritera, samt leda andra. Du tycker om att sprida glädje på arbetet och s... Visa mer
Är du en driven naturlig ledare som tycker om att träffa människor och ge kunder service i världsklass?
Vi söker just nu en kassaledare med tillträde i Januari!

Vi vill att du ska ha rätt attityd och inställning samt gillar att arbeta. Det är viktigt att du vill göra kunderna nöjda och gör alltid ditt bästa för både kunderna och dina medarbetare. Du ska ha en god förmåga att prioritera, samt leda andra.

Du tycker om att sprida glädje på arbetet och som person är du även ödmjuk, driven och inspirerande. Vi uppskattar om du har en lokal kännedom och är öppen för att kunna arbeta under butikens alla öppettider.

Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med fantastiska kollegor där du får möjlighet att arbeta i en spännande miljö nära våra kunder. Är du intresserad av att jobba tillsammans med oss?

Ansök redan idag! Visa mindre

Kassa personal

Ansök    Sep 24    GDK Stockholm AB    Kassapersonal
Nu söker vi service inriktad personal till en av våra restauranger på German Döner Kebab, världens största kebab koncept. Vi har idag en restaurang i Södra Stockholm, i Skärholmen Centrum. Vi söker nu både deltids, heltids och timanställda till restaurangen. Det viktigaste är språk och att du klarar av ett högt tempo med bra service. Vi tittar främst på din noggrannhet, din service mot kunder och hantering av stress. Visa mer
Nu söker vi service inriktad personal till en av våra restauranger på German Döner Kebab, världens största kebab koncept. Vi har idag en restaurang i Södra Stockholm, i Skärholmen Centrum. Vi söker nu både deltids, heltids och timanställda till restaurangen. Det viktigaste är språk och att du klarar av ett högt tempo med bra service. Vi tittar främst på din noggrannhet, din service mot kunder och hantering av stress. Visa mindre

Koordinator till Audikas kliniker

Ansök    Sep 20    Bravura Sverige AB    Kassapersonal
Om Bravura: Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas! Om tjänsten: Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du an... Visa mer
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Audika.

Om företaget:

Audika ägs av Demant som är en dansk hörselkoncern som grundades 1904. Audika driver ett 30-tal hörselkliniker med cirka 100 legitimerade audionomer och totalt cirka 200 medarbetare i Sverige. De är auktoriserade av regionerna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland och driver fem privata kliniker i Västerås, Kalmar/Karlskrona, Göteborg, Örebro och Gävle. Hos Audika får du på en professionell arbetsplats, där du tillsammans med engagerade kollegor hjälper fler människor att höra bättre varje dag. Deras gemensamma värdegrund, som är basen för allt de gör, består av fyra delar: de skapar förtroende, de är lagspelare, de skapar innovativa lösningar och tillämpar en kan-göra-attityd. Deras vision är att hjälpa fler att höra bättre.

Arbetsuppgifter:

I rollen som koordinator är du den första som välkomnar Audikas kunder till deras kliniker och hanterar försäljning och enklare reparationer över disk. Du ansvarar för beställningar och ett mindre lager med hörapparater. Vidare arbetar du administrativt i olika system och är den som koordinerar och tar hand om av- och ombokningar av kundbesök i nära samarbete med kontaktcenter. Du samarbetar med Audikas audionomer och säkerställer att kundflödet fungerar optimalt. Som koordinator representerar du Audika och ser därför till att kliniken är presentabel och hjälper till där det behövs.

• Välkomna Audikas kunder
• Försäljning och enklare reapartion av hörapparater över disk
• Lägga beställningar och posthantering
• Administrativt arbete i olika system

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

• Avslutad gymnasial utbildning
• Några års arbetserfarenhet inom service/försäljning
• Meriterande med tekniskt intresse
• God data- och systemvana
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

För att trivas i rollen som koordinator är du självgående, initiativtagande och har ett positivt förhållningssätt till problemlösning. Du är serviceminded ut i fingerspetsarna vilket visar sig i ditt bemötande där du alltid gör det lilla extra för kunden och kollegorna. Eftersom tjänsten innefattar ett enklare arbete med reparationer över disk är det meriterande att du har att tekniskt intresse. Audika arbetar nära sina kunder och kollegor och sätter ett stort värde på din sociala kompetens i bemötande med olika människor.

Övrig information:

Start: Enligt överenskommelse
Plats: Tyresö, Stockholms län
Lön: Enligt överenskommelse

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här

Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här

Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Kassabiträde på Nordiska Kantinen NK

Ansök    Sep 4    Tryffeltigern AB    Kassapersonal
Nu söker vi ett kassabiträde till vårt team för Nordiska Kantinen på NK plan 4. Nordiska Kantinen öppnade på NK under våren 2015 som en del av Frantzéngruppens expansion på varuhuset. Här serveras vällagad husmanskost av hög kvalitet med inspiration från världen över, öppet alla dagar 11 – 15. För dig som har bråttom erbjuder vi även take away. Vi vill att du som söker Har kassaerfarenhet. Det är självklart ett stort plus om du även har restaurangerfare... Visa mer
Nu söker vi ett kassabiträde till vårt team för Nordiska Kantinen på NK plan 4.
Nordiska Kantinen öppnade på NK under våren 2015 som en del av Frantzéngruppens expansion på varuhuset. Här serveras vällagad husmanskost av hög kvalitet med inspiration från världen över, öppet alla dagar 11 – 15. För dig som har bråttom erbjuder vi även take away.


Vi vill att du som söker
Har kassaerfarenhet. Det är självklart ett stort plus om du även har restaurangerfarenhet.
Behärskar det svenska och engelska språket flytande.
Är organiserad, uppmärksam på detaljer och älskar att arbeta med människor och ge förstklassig service.Som kassabiträde välkomnar du våra gäster och tillser att dom får en förstklassig service.
Du hanterar kassan samt jobbar ute i matsalen och ser till att den alltid är snygg och ren.
Hos oss får du möjlighet att jobba i en unik miljö där din talang för service kommer till användning varje dag. Självklart har vi kollektivavtal.
Tjänsten är deltid, 50 %.


Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Kassapersonal/köksbiträde

Ansök    Sep 8    Susherian Stockholm AB    Kassapersonal
Hej! Vi är en populär liten sushibar på ca 14 sittplatser som serverar en sydamerikansk sushi fusion! vi söker dig som pratar bra svenska, är trevlig, utåtgående, renlig och stresstålig . Du ska även kunna vara drivande Lättare köks jobb tillkommer så som diskning och små prepp. Det är mest kvällar och helger. punktliget är ett måste! hör av dig om du känner igen dig på info@susherian.com markera med KASSA CV Visa mer
Hej!
Vi är en populär liten sushibar på ca 14 sittplatser som serverar en sydamerikansk sushi fusion!
vi söker dig som pratar bra svenska, är trevlig, utåtgående, renlig och stresstålig . Du ska även kunna vara drivande
Lättare köks jobb tillkommer så som diskning och små prepp.
Det är mest kvällar och helger.
punktliget är ett måste!
hör av dig om du känner igen dig på info@susherian.com
markera med KASSA CV Visa mindre

Kassamedarbetare - Blomsterlandet, Stockholm

Nu söker vi kassamedarbetare till vår bemanningspool för Blomsterlandet i Stockholm. Du är anställd av oss på Retail Knowledge, och arbetar på Blomsterlandet. I denna roll så behöver du kunna vara tillgänglig för arbete i fler av Blomsterlandets butiker i Stockholm. Du ska kunna engagera och sprida kunskap om Blomsterlandets sortiment till kunder. Hos Blomsterlandet är du som säljare företagets ansikte utåt och din primära arbetsuppgift kommer vara att be... Visa mer
Nu söker vi kassamedarbetare till vår bemanningspool för Blomsterlandet i Stockholm. Du är anställd av oss på Retail Knowledge, och arbetar på Blomsterlandet. I denna roll så behöver du kunna vara tillgänglig för arbete i fler av Blomsterlandets butiker i Stockholm.

Du ska kunna engagera och sprida kunskap om Blomsterlandets sortiment till kunder. Hos Blomsterlandet är du som säljare företagets ansikte utåt och din primära arbetsuppgift kommer vara att bemanna kassan och området runt kassan. Som säljare ansvarar du för att leverera den bästa köpupplevelsen för kunden, med stort engagemang erbjuder du service i världsklass. Du jobbar aktivt med att överträffa kundernas förväntningar. Det är meriterande om du har erfarenhet från försäljning samt har god kassavana. När det är lugnt i kassan så kan visst varuplock förekomma.

Då tjänsten är en behovsanställning och du bokas ut efter uppdrag tror vi att du är en flexibel person som tycker om att möta nya människor.

Vi söker dig som:

- Är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning i minst 1 år
- Kan arbeta under butikstider
- Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
- Kan arbeta minst 3 dagar i veckan
- Har kassavana

- Vill lära dig mer om växter och vad det innebär att arbeta som säljare och kassamedarbetare


- Det är meriterande om du har arbetat i Extenda kassasystem


Det är ett krav enligt vårt kollektivavtal att du har en annan huvudsaklig sysselsättning så som eftergymnasiala studier, deltidsjobb, eller eget företag. Du kan också vara pensionär. Skriv tydligt i din ansökan vad din huvudsakliga sysselsättning är. Vi genomför en bakgrundskontroll vid tillsättning av samtliga tjänster, både internt och externt hos våra kunder, vilket är skälet till att du som kandidat behöver ange ditt personnummer i samband med din ansökan. För att vara aktuell för en intervju så behöver du som kandidat även göra ett personlighetstest. Detta tar drygt 10 minuter.

Start: Omgående
Tjänstgöringsgrad: Behovsanställning
Lön: Timlön enligt kollektivavtal

Välkommen in med din ansökan!

Läs mer om kunden HÄR (https://www.blomsterlandet.se/)

OBS! Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida www.retailknowledge.se, vi har inga möjligheter att ta emot eller svara på ansökningar via mail. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Rekrytering sker fortlöpande, vilket kan innebära att annonsen kommer att kunna avslutas innan sista datum. Visa mindre

koordinator till Audika

Ansök    Aug 30    Bravura Sverige AB    Kassapersonal
Om Bravura: Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas! Om tjänsten: Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du an... Visa mer
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Audika.

Om företaget:

Audika ägs av Demant som är en dansk hörselkoncern som grundades 1904. Audika driver ett 30-tal hörselkliniker med cirka 100 legitimerade audionomer och totalt cirka 200 medarbetare i Sverige. De är auktoriserade av regionerna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland och driver fem privata kliniker i Västerås, Kalmar/Karlskrona, Göteborg, Örebro och Gävle. Hos Audika får du på en professionell arbetsplats, där du tillsammans med engagerade kollegor hjälper fler människor att höra bättre varje dag. Deras gemensamma värdegrund, som är basen för allt de gör, består av fyra delar: de skapar förtroende, de är lagspelare, de skapar innovativa lösningar och tillämpar en kan-göra-attityd. Deras vision är att hjälpa fler att höra bättre.

Arbetsuppgifter:

I rollen som koordinator är du den första som välkomnar Audikas kunder till deras kliniker och hanterar försäljning och enklare reparationer över disk. Du ansvarar för beställningar och ett mindre lager med hörapparater. Vidare arbetar du administrativt i olika system och är den som koordinerar och tar hand om av- och ombokningar av kundbesök i nära samarbete med kontaktcenter. Du samarbetar med Audikas audionomer och säkerställer att kundflödet fungerar optimalt. Som koordinator representerar du Audika och ser därför till att kliniken är presentabel och hjälper till där det behövs.

• Välkomna Audikas kunder
• Försäljning och enklare reapartion av hörapparater över disk
• Lägga beställningar och posthantering
• Administrativt arbete i olika system

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

• Avslutad gymnasial utbildning
• Några års arbetserfarenhet inom service/försäljning
• Meriterande med tekniskt intresse
• God data- och systemvana
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

För att trivas i rollen som koordinator är du självgående, initiativtagande och har ett positivt förhållningssätt till problemlösning. Du är serviceminded ut i fingerspetsarna vilket visar sig i ditt bemötande där du alltid gör det lilla extra för kunden och kollegorna. Eftersom tjänsten innefattar ett enklare arbete med reparationer över disk är det meriterande att du har att tekniskt intresse. Audika arbetar nära sina kunder och kollegor och sätter ett stort värde på din sociala kompetens i bemötande med olika människor.

Övrig information:

Start: Enligt överenskommelse
Plats: Storstockholm
Lön: Enligt överenskommelse

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här

Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här

Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Kassamedarbetare - Blomsterlandet, Stockholm

Nu söker vi kassamedarbetare till vår bemanningspool för Blomsterlandet i Stockholm. Du är anställd av oss på Retail Knowledge, och arbetar på Blomsterlandet. I denna roll så behöver du kunna vara tillgänglig för arbete i fler av Blomsterlandets butiker i Stockholm. Du ska kunna engagera och sprida kunskap om Blomsterlandets sortiment till kunder. Hos Blomsterlandet är du som säljare företagets ansikte utåt och din primära arbetsuppgift kommer vara att be... Visa mer
Nu söker vi kassamedarbetare till vår bemanningspool för Blomsterlandet i Stockholm. Du är anställd av oss på Retail Knowledge, och arbetar på Blomsterlandet. I denna roll så behöver du kunna vara tillgänglig för arbete i fler av Blomsterlandets butiker i Stockholm.

Du ska kunna engagera och sprida kunskap om Blomsterlandets sortiment till kunder. Hos Blomsterlandet är du som säljare företagets ansikte utåt och din primära arbetsuppgift kommer vara att bemanna kassan och området runt kassan. Som säljare ansvarar du för att leverera den bästa köpupplevelsen för kunden, med stort engagemang erbjuder du service i världsklass. Du jobbar aktivt med att överträffa kundernas förväntningar. Det är meriterande om du har erfarenhet från försäljning samt har god kassavana. När det är lugnt i kassan så kan visst varuplock förekomma.

Då tjänsten är en behovsanställning och du bokas ut efter uppdrag tror vi att du är en flexibel person som tycker om att möta nya människor.

Vi söker dig som:

- Är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning i minst 1 år
- Kan arbeta under butikstider
- Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
- Kan arbeta minst 3 dagar i veckan
- Har kassavana

- Vill lära dig mer om växter och vad det innebär att arbeta som säljare och kassamedarbetare


- Det är meriterande om du har arbetat i Extenda kassasystem


Det är ett krav enligt vårt kollektivavtal att du har en annan huvudsaklig sysselsättning så som eftergymnasiala studier, deltidsjobb, eller eget företag. Du kan också vara pensionär. Skriv tydligt i din ansökan vad din huvudsakliga sysselsättning är. Vi genomför en bakgrundskontroll vid tillsättning av samtliga tjänster, både internt och externt hos våra kunder, vilket är skälet till att du som kandidat behöver ange ditt personnummer i samband med din ansökan. För att vara aktuell för en intervju så behöver du som kandidat även göra ett personlighetstest. Detta tar drygt 10 minuter.

Start: Omgående
Tjänstgöringsgrad: Behovsanställning
Lön: Timlön enligt kollektivavtal

Välkommen in med din ansökan!

Läs mer om kunden HÄR (https://www.blomsterlandet.se/)

OBS! Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida www.retailknowledge.se, vi har inga möjligheter att ta emot eller svara på ansökningar via mail. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Rekrytering sker fortlöpande, vilket kan innebära att annonsen kommer att kunna avslutas innan sista datum. Visa mindre

Jobba på Gröna Lund under Halloween

Ansök    Sep 1    AB Gröna Lunds Tivoli    Kassapersonal
För sjätte gången slår Gröna Lund upp portarna för en oförglömlig Halloween. Under några dagar och helger från mitten av oktober till början av november kommer parken att ha Halloween-tema. Vill du vara en del av höstens roligaste event och bjuda våra gäster på upplevelser i världsklass, då väntar vi spänt på att få träffa dig! Halloween på Gröna Lund Vi söker dig som kan arbeta 13-15 oktober, 19-22 oktober samt 26 oktober till 5 november. Arbetstiderna ... Visa mer
För sjätte gången slår Gröna Lund upp portarna för en oförglömlig Halloween. Under några dagar och helger från mitten av oktober till början av november kommer parken att ha Halloween-tema. Vill du vara en del av höstens roligaste event och bjuda våra gäster på upplevelser i världsklass, då väntar vi spänt på att få träffa dig!

Halloween på Gröna Lund

Vi söker dig som kan arbeta 13-15 oktober, 19-22 oktober samt 26 oktober till 5 november. Arbetstiderna varierar och innefattar arbete både dagtid, kvällstid och helg. Du kan kommunicera på svenska, och framförallt ser du fram emot en magisk tillställning för våra gäster. Lön enligt kollektivavtal.

Våra roller under Halloween
Servicekära tivolivärdar 

Inom detta område finns det flera olika tjänster. Det kan vara så att du arbetar som parkfoodvärd i någon eller några av våra snabbmatsenheter. Där du är en viktig del i att leverera Gröna Lunds unika matutbud till våra gäster. Du kan till exempel jobba i någon av våra kiosker och snurra sockervadd, skopa glass, egentillverka donuts, churros eller poppa popcorn. Vi har också tjänster inom butik, som butiksvärd och jobba med försäljning av butiksvaror i någon av våra butik- eller fotoenheter. Som spelvärd peppar du våra gäster i femkampsspel eller lyckohjul. 

Effektiva skräckhusvärdar

Som skräckhusvärd jobbar du i insläppet vid något av våra skräckhus. Du spelar en viktig roll i att bygga upp gästens förväntan och se till att vi har ett effektivt flöde av gäster genom skräckhusen. Arbetsuppgifterna består i att se till att insläppstakten hålls genom att dela in gäster i grupper, informera om säkerhetsregler och genom radio hålla kolla på flödet i huset. Du ska även se till att kötider är uppdaterade och att Jetpass fungerar. Tjänsten passar dig som tycker om att prata med människor, arbeta effektivt och vill bidra till att höja våra gästers upplevelse. 

Sprudlande entrévärdar

Inom detta område arbetar du som entrévärd och är den första och sista våra gäster möter när de besöker vår park. Som entrévärd arbetar du vid Gröna Lunds entréer och utgångsgrindar. Genom ditt glada och serviceinriktade sätt skapar du förutsättningar för att våra gäster ska få en fantastisk upplevelse. Till denna roll söker vi dig som gillar att tala i mikrofon. 

Gästservicevärd

Till Gästservice kommer våra gäster med frågor och funderingar innan, under eller efter sitt besök. Då tempot ibland kan vara högt ser vi att du ansvarsfull och lösningsorienterad. Vidare är du lättlärd och är van att arbeta i olika system. Du har minst ett års erfarenhet från serviceyrket och kan uttrycka dig korrekt och professionellt på svenska och engelska i såväl tal som skrift. 

Säkerhetsvärd

En förutsättning för att Gröna Lund ska kunna vara en plats där magiska minnen skapas är att vi alltid har ett stort fokus på säkerhet och trygghet i parken. Gröna Lunds främsta värdeord är säkerhet och för att trygga alla våra besökares upplevelse i parken så söker vi nu säkerhetsvärdar. I rollen som säkerhetsvärd kommer du b.la att genomföra säkerhetskontroller i entréerna, dirigera trafik, upprätthålla olika avspärrningar och styra köer etc.

För att trivas och lyckas i rollen som säkerhetsvärd så inspireras du av att träffa människor. Vi tror att du brinner för att ge allra bästa service till alla våra besökare och på grund av arbetsuppgifternas natur krävs ett stort ansvarskännande, professionalism samt ett mycket gott omdöme. Du gillar ett högt tempo och som person är du lugnt och stabil och vill alltid hjälpa till. Då du är en del av en arbetsgrupp så gillar du att samarbeta och du sprider positiv energi till dina kollegor. 

Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med säkerhet och trygghet på andra publika evenemang, festivaler och konserter etc. så ser vi det som meriterande. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och det viktigaste av allt är att du är engagerad, uppmärksam och har en fenomenal känsla för service. 

Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan redan idag.

Varmt välkommen med din ansökan!Om Gröna Lund

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av ca 1,6 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.

Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Visa mindre

Salong Underbart söker vaxterapeut.

Ansök    Aug 22    Underbart Academy AB    Kassapersonal
Salong Underbart i Gamla Stan söker ny medarbetare. Vill du sadla om och lära dig något nytt? I jobbet ingår att ta hand om kunder och sköta salongen. Har du ingen tidigare erfarenhet av vaxning har du möjlighet till utbildning hos oss. Vi söker Dig som är social, noggrann och som gillar att ta eget ansvar. Att se vad som behövs göras och ha ett eget driv är viktigt för oss. Men framförallt prioriterar vi din personlighet, att du trivs på salongen och att ... Visa mer
Salong Underbart i Gamla Stan söker ny medarbetare.
Vill du sadla om och lära dig något nytt?
I jobbet ingår att ta hand om kunder och sköta salongen. Har du ingen tidigare erfarenhet av vaxning har du möjlighet till utbildning hos oss.
Vi söker Dig som är social, noggrann och som gillar att ta eget ansvar.
Att se vad som behövs göras och ha ett eget driv är viktigt för oss.
Men framförallt prioriterar vi din personlighet, att du trivs på salongen och att vi och våra kunder trivs med dig.
Vill du veta mer om vilka vi är besök www.salongunderbart.se
Hör av dig om du vill träffa oss!
info@salongunderbart.se Visa mindre

Kassabiträde till populära MESH

Ansök    Aug 20    Vesuvius Food Sthlm AB    Kassapersonal
Vi söker dig som vill jobba deltid hos oss på vår populära fartfyllda deli MESH. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att stå i kassan och ta hand om våra gäster. Andra uppgifter så som att pressa juicer och mycket mer som händer på vår deli lär vi dig efter hand. MESH ligger i Östermalms Saluhall som är en inspirerande plats för matälskare. Vi jobbar med de bästa råvarorna och lagar främst hälsosam lunchmat. Det team som du skulle bli en del av har arbeta... Visa mer
Vi söker dig som vill jobba deltid hos oss på vår populära fartfyllda deli MESH. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att stå i kassan och ta hand om våra gäster. Andra uppgifter så som att pressa juicer och mycket mer som händer på vår deli lär vi dig efter hand.
MESH ligger i Östermalms Saluhall som är en inspirerande plats för matälskare. Vi jobbar med de bästa råvarorna och lagar främst hälsosam lunchmat.
Det team som du skulle bli en del av har arbetat länge på MESH. Så än om det kan bli stressigt emellan åt så finns det alltid någon som kan och vet.
Det som är viktigt för oss är att du är intresserad av mat och tycker det skulle vara spännande att lära dig mer och tycker om att vara på en plats där det händer mycket.
Arbetstiderna är flexibel och schemat görs upp tillsammans platsansvarig , kan sträcka sig någon gång mellan 7-19, måndag - lördag Visa mindre

Kassa- / butikspersonal i litet bageri

Vi söker en till två personer till vår butik i vårt lilla hantverksbageri i Örnsberg, Hägersten. Vi är ett litet bageri där du får arbeta med alla delar inom bageriets butik och servering inkl kassa, servering, kaffe och enklare tillredning av lunch och smörgåsar mm. Är du kreativ och initiativrik finns alla möjligheter att vara med och påverka både utbud och processer i bageriet, vi planerar exempelvis att erbjuda extra fina pizzor vissa dagar framöver. B... Visa mer
Vi söker en till två personer till vår butik i vårt lilla hantverksbageri i Örnsberg, Hägersten.
Vi är ett litet bageri där du får arbeta med alla delar inom bageriets butik och servering inkl kassa, servering, kaffe och enklare tillredning av lunch och smörgåsar mm. Är du kreativ och initiativrik finns alla möjligheter att vara med och påverka både utbud och processer i bageriet, vi planerar exempelvis att erbjuda extra fina pizzor vissa dagar framöver.
Brödet bakas primärt på surdeg. Vi arbetar endast med ekologiskt mjöl utan tillsatser. Olika kulturspannmål förekommer i de flesta bröd vi bakar.
Utöver bröd och sötebröd såsom croissanter, wienerbröd och bullar tillverkar vi egna tårtor, bakelser, kakor, biskvier och diverse andra produkter.
Gillar du interaktion med kunderna så kommer du trivas hos oss. Vi har världens trevligaste kunder och det är helt öppet mellan bageriet och butiken.
Vi söker dig med passion, kreativitet och genuint intresse som kan arbeta primärt vardagar ca kl 11-18.
Start för tjänsten är enligt överenskommelse och tillträde kan ske omgående. Rekrytering sker löpande. Visa mindre

Vi söker kassapersonal till vårt team!!

Ansök    Aug 18    HG Nuts & Sweets AB    Kassapersonal
Är du positiv och serviceinriktad person som trivs med att interagera med kunder? då kan du vara den vi söker! Vi är i Hela Världen, en ledande butik inom livsmedel och vi letar efter en duktig kassapersonal för att stärka vårt team. Arebtsuppgifter: Hantera kassatransaktioner och säkerställa korrekt prissättning. Ge en enastående kundservice genom vänlig och professionell kommunikation. Hjälpa till med att hålla kassalinjen organiserad och effektiv. Samar... Visa mer
Är du positiv och serviceinriktad person som trivs med att interagera med kunder? då kan du vara den vi söker! Vi är i Hela Världen, en ledande butik inom livsmedel och vi letar efter en duktig kassapersonal för att stärka vårt team.
Arebtsuppgifter:
Hantera kassatransaktioner och säkerställa korrekt prissättning.
Ge en enastående kundservice genom vänlig och professionell kommunikation.
Hjälpa till med att hålla kassalinjen organiserad och effektiv.
Samarbeta med kollegor och ledning för att säkerställa smidig butiksdrift.

Krav:
God kommunikationsförmåga och en positiv attityd mot kunder och kollegor.
Noggrannhet och förmåga att arbeta effektivt i högt tempo.
Flexibilitet när det gäller arbetsschema, inklusive helger.
Kunskap om kassasystem är en fördel.Om du är redo att vara en del av vårt team och bidra till enastående kundupplevelse, skicka din ansöka och CV till info@helavarlden.com.
Vi ser fram emot att höra från dig ! Visa mindre

7-Eleven

Drömmer du om att jobba med service och försäljning? 7-Eleven är världens största conveniencekedja som i snart 100 år funnits för att lösa vardagliga behov under dygnets alla timmar. Den första 7-Elevenbutiken i Sverige öppnade 1984 och idag finns närmare 90 stycken butiker över landet. För oss är service god, snabb och enkel. Vi brinner för att alltid erbjuda den bästa servicen till människor på väg. Våra kunder står alltid i centrum men det är lika vikti... Visa mer
Drömmer du om att jobba med service och försäljning? 7-Eleven är världens största conveniencekedja som i snart 100 år funnits för att lösa vardagliga behov under dygnets alla timmar. Den första 7-Elevenbutiken i Sverige öppnade 1984 och idag finns närmare 90 stycken butiker över landet.
För oss är service god, snabb och enkel. Vi brinner för att alltid erbjuda den bästa servicen till människor på väg. Våra kunder står alltid i centrum men det är lika viktigt att vi som jobbar här trivs. Vi jobbar hårt men har också mycket kul på vägen!
Rollen som säljare
Din viktigaste uppgift som säljare är att ge service i toppklass till våra kunder. Här ingår allt från kassaarbete och bakning till att plocka varor och hålla rent och snyggt i butiken.
Att vara butikssäljare passar dig som är social, självständig och orädd. I våra butiker är det ofta ett högt tempo, du jobbar självständigt och olika tider på dygnet. Du behöver vara en riktig mångsysslare för att kombinera allt som ska göras i butiken samtidigt som du möter alla kunder med ett leende.
Dina erfarenheter/egenskaper
Du har fyllt 19 år och har gått ut gymnasiet
Du pratar både svenska och engelska
Du gillar att SÄLJA (dvs, inte bara stå i kassan och ta betalt)
Du är stresstålig
Du är självständig och vågar ta egna initiativ
Du har en hög arbetsmoral
Du är villig att jobba varierande tider, dvs allt från tidig morgon (från 06.00) till kväll (21.30) förlagt till både vardagar och helger
Du kan lämna referenser från 2 personer

Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer ske löpande
Bifoga gärna en videohälsning i din ansökan****
Nyfiken på att få veta mer?
Läs mer om 7-Eleven, Reitan Convenience på 7-Eleven.se Visa mindre

Vi söker positiva kassapersonal (bara kvällar och helger) till The Fishery.

Ansök    Aug 13    The Swedish Fishery AB    Kassapersonal
Hej vi söker positiva och motiverade kassapersonal till The Fishery. The Fishery under ledning av Malin Söderström och Carl Ullsten är en modern, nytänkande restaurang i ett öppet restauranglandskap, Teatern i Ringens Köpcentrum i Skanstull. I teatern finns det 9st andra aktörer t ex Marco Badoune, Adam och Albin och Sayan Isaksson. Alla har en tydlig egen inriktning och vår är mat från havet. Vi serverar många gäster i rask takt från vårt lilla kök med ... Visa mer
Hej vi söker positiva och motiverade kassapersonal till The Fishery.
The Fishery under ledning av Malin Söderström och Carl Ullsten är en modern, nytänkande restaurang i ett öppet restauranglandskap, Teatern i Ringens Köpcentrum i Skanstull. I teatern finns det 9st andra aktörer t ex Marco Badoune, Adam och Albin och Sayan Isaksson. Alla har en tydlig egen inriktning och vår är mat från havet. Vi serverar många gäster i rask takt från vårt lilla kök med mat lagad på riktitgt. Vi är ett litet men sammansvetsat gäng som jobbar med positivitet, noggrannhet och effektivitet som ledord. Menyn är kort men med stor bredd. Några exempel är vår Krispiga fisk, Fishtaco och Sallad på varmrökt lax. När det kommer till dryck har vi valt att fokusera på framförallt mousserande så som Cava, Prosecco och Champagne. Vår enhet på Brunkebergstorg är baserad på samma koncept som i Teatern men där har vi en egen lokal. Menyn och serveringsättet är uppbyggt på samma sätt. Du är positiv, har lätt att arbeta i team, bra ordningssinne och gillar att möta gäster. Visa mindre

Kassa- och serveringspersonal sökes

Ansök    Jul 31    Euro Mon AB    Kassapersonal
Hej! Vi söker nu fler medarberare till våra sushirestauranger i Stockholms innerstad! Vi söker både erfaren kassa- och serveringspersonal! Vi ser gärna att du är en social och lättlärd person som är snabb på fötterna. Varmt välkommen in med din ansökan! #jobbjustnu Visa mer
Hej!


Vi söker nu fler medarberare till våra sushirestauranger i Stockholms innerstad! Vi söker både erfaren kassa- och serveringspersonal!


Vi ser gärna att du är en social och lättlärd person som är snabb på fötterna.


Varmt välkommen in med din ansökan!


#jobbjustnu Visa mindre

Delta Gym söker Receptionist! (minst 50% anställning)

Ansök    Jul 26    Delta Gym AB    Kassapersonal
???????????????????? ???????????? ????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????! (???????????????????? ????????% ?????????????????????????????????????????????) Vi söker dig som är över 18 år, social, serviceminded samt flexibel med arbetstider. ???????? ?????????????????????????????????: Du kommer att arbeta i receptionen, ge bästa möjliga service till våra medlemmar och ansvara för gymmets dagliga drift. Försäljning av... Visa mer
???????????????????? ???????????? ????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????! (???????????????????? ????????% ?????????????????????????????????????????????)
Vi söker dig som är över 18 år, social, serviceminded samt flexibel med arbetstider.


???????? ?????????????????????????????????:
Du kommer att arbeta i receptionen, ge bästa möjliga service till våra medlemmar och ansvara för gymmets dagliga drift. Försäljning av medlemskap och kosttillskott, inköp, upprätthålla våra sociala medier och se till att gymmet hålls välskött.


?????????????????????????????????????????????????????????:
- Receptionist
- Kundkontakt
- Försäljning


???????? ?????????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ???????? ?????????:
- Målinriktad med hög känsla för service
- Tillmötesgående, driven och positiv
- Har god datorkunskap


Vill du vara en del av vår familjära miljö? Skicka då in ditt CV till ????????????????@????????????????????????????????.???????????? eller kom förbi oss personligen på Hälsingegatan 5, Odenplan.


????????????????: ????????????????????????????????????????????????
????????????????????: ???????????????????? ???????????? - ????????????????????????????????????????????????????? ????, ???????????? ????????, ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????: ????????????????????????????
????????????????????????: ???????? ???? / ????????????????????, ???????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????: ????????????????????????? Visa mindre

Kassa- och serveringspersonal sökes

Ansök    Jul 31    Euro Mon AB    Kassapersonal
Hej! Vi söker nu fler medarberare till våra sushirestauranger i Stockholms innerstad! Vi söker både erfaren kassa- och serveringspersonal! Vi ser gärna att du är en social och lättlärd person som är snabb på fötterna. Varmt välkommen in med din ansökan! #jobbjustnu Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mer
Hej!
Vi söker nu fler medarberare till våra sushirestauranger i Stockholms innerstad! Vi söker både erfaren kassa- och serveringspersonal!
Vi ser gärna att du är en social och lättlärd person som är snabb på fötterna.


Varmt välkommen in med din ansökan!


#jobbjustnu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Aktivitetsvärdar sökes till O ´Learys Tolv Stockholm Eventcenter!

Ansök    Jul 20    Stockholm Super Dome AB    Kassapersonal
Aktivitetsvärdar sökes till O ´Learys Tolv Stockholm Eventcenter!    O'Learys Tolv Stockholm Eventcenter är en av Europas största sportbarer och en plats där man kan äta, dricka och roa sig på samma gång. Vi har ett komplett aktivitetscenter med allt från bowling med undervattenstema till äventyrsgolf med Stockholmskulisser i levande format. Nu letar vi efter fem glada och härliga kollegor till vår eventavdelning! Som anställd på O'Learys blir du en del ... Visa mer
Aktivitetsvärdar sökes till O ´Learys Tolv Stockholm Eventcenter! 

 

O'Learys Tolv Stockholm Eventcenter är en av Europas största sportbarer och en plats där man kan äta, dricka och roa sig på samma gång. Vi har ett komplett aktivitetscenter med allt från bowling med undervattenstema till äventyrsgolf med Stockholmskulisser i levande format. Nu letar vi efter fem glada och härliga kollegor till vår eventavdelning! Som anställd på O'Learys blir du en del av en gemenskap och ett team. Tillsammans stärker och utvecklar vi O'Learys för att ge våra gäster den bästa möjliga upplevelsen. Din personlighet, erfarenhet och engagemang är de största tillgångarna för O'Learys som varumärke.  

 

Om tjänsten:  

Som aktivitetsvärd hos oss kommer du att vara bland de första som möter våra gäster. Det är väldigt serviceinriktat och innefattar gästbemötande samt kassahantering. Du kommer bland annat att: 

· Ta emot och välkomna våra gäster samt boka in gäster på plats. 

· Kassahantering på ett korrekt och effektivt sätt. 

· Instruera gästerna vid våra olika aktiviteter såsom bowling, shuffleboard, äventyrsgolf med mera.  

· Leda 3- och 5-kamper för våra gästgrupper. 

· Enklare underhåll av spel och maskiner.  

 

 Arbetspassen är främst förlagda på kvällar och helger, men det kan även förekomma dagspass.  

 

Kvalifikationer:  

· Minst ett års arbetslivserfarenhet inom service- eller restaurangbranschen med vana av kassahantering.  

· Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.  

 

Meriterande:  

· Tidigare erfarenhet från O´Learys eller annan franchiseverksamhet.  

· Fallenhet för tekniskt arbete, särskilt med arkadspel och bowling som kräver löpande service. 

 

Personliga egenskaper:  

· Positiv, utåtriktad och trivs i mötet med nya människor och bekväm med att tala inför mindre gästgrupper. 

· Flexibel och skapar goda relationer till kollegor och gäster.  

 

Övrigt: 

Vi söker nu fem aktivitetsvärdar för att jobba extra, med start så snart som möjligt. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.  Vi ser fram emot att höra från dig och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Visa mindre

Kassaledare

Ansök    Jul 12    Matpartner Stockholm AB    Kassapersonal
Är du en driven naturlig ledare som tycker om att träffa människor och ge kunder service i världsklass? Kul! Vi söker just nu en kassaledare! Vi vill att du ska ha rätt attityd och inställning samt gillar att arbeta. Det är viktigt att du vill göra kunderna nöjda och gör alltid ditt bästa för både kunderna och dina medarbetare. Du ska ha en god förmåga att prioritera, samt leda andra. Du tycker om att sprida glädje på arbetet och som person är du även ... Visa mer
Är du en driven naturlig ledare som tycker om att träffa människor och ge kunder service i världsklass?

Kul!

Vi söker just nu en kassaledare!

Vi vill att du ska ha rätt attityd och inställning samt gillar att arbeta. Det är viktigt att du vill göra kunderna nöjda och gör alltid ditt bästa för både kunderna och dina medarbetare. Du ska ha en god förmåga att prioritera, samt leda andra.

Du tycker om att sprida glädje på arbetet och som person är du även ödmjuk, driven och inspirerande. Vi uppskattar om du har en lokal kännedom och är öppen för att kunna arbeta under butikens alla öppettider.

Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med fantastiska kollegor där du får möjlighet att arbeta i en spännande miljö nära våra kunder. Är du intresserad av att jobba tillsammans med oss?

Ansök redan idag! Visa mindre

Spelintresserad receptionist

Ansök    Jul 25    JobYard Sverige AB    Kassapersonal
Vi söker nu dig som vill jobba som receptionist på ett gamingcenter! Vi söker en driven medarbetare till en arbetsgivare i Stockholm city. Vi söker dig som är serviceminded och har IT-kunskaper samt stort intresse av gaming. Du har en viktig roll som företagets ansikte utåt och som support åt kunderna. Du har stor social kompetens och är tydlig i din kommunikation. Du är en problemlösare som ser möjligheter i varje situation. Arbetsgivaren har idag fem gam... Visa mer
Vi söker nu dig som vill jobba som receptionist på ett gamingcenter!
Vi söker en driven medarbetare till en arbetsgivare i Stockholm city. Vi söker dig som är serviceminded och har IT-kunskaper samt stort intresse av gaming.
Du har en viktig roll som företagets ansikte utåt och som support åt kunderna. Du har stor social kompetens och är tydlig i din kommunikation. Du är en problemlösare som ser möjligheter i varje situation.
Arbetsgivaren har idag fem gamingcenter i Sverige. Du blir en del av ett team som arbetar tillsammans i ett växande företag med stora utvecklingsmöjligheter.
Arbetsuppgifter:
Som receptionist kommer du att jobba med:
Service och support
Kassahantering
Assistens på turneringar och event

Kvalifikationer:
För att du ska kunna utföra ett bra jobb på arbetsplatsen behöver uppfylla följande kvalifikationer:
Avslutad gymnasieutbildning
Arbetslivserfarenhet inom service
Talar och skriver svenska och engelska väl

Meriterande:
Flerårig erfarenhet av service
Utåtriktad
Stort intresse av gaming
Stort intresse av teknik

Om du går vidare i rekryteringsprocessen så kommer du först att gå på en intervju hos oss och efter ytterligare urval av kandidater får du sedan gå på intervju hos kunden. Du blir sedan anställd hos kunden om allt känns bra!
Låter tjänsten intressant? Sök jobbet idag, då vi går igenom ansökningarna löpande. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!


Om oss på JobYard
Vårt mål på JobYard är att hitta drivna kandidater till bra arbetsgivare där du som arbetstagare får möjligheten att utvecklas och klättra i din karriär.
Vi jobbar mot alla branscher, men har främst kunder inom restaurang, lager och logistik, lokalvård, administration, och hälso- och sjukvård.
Vi söker dig som är motiverad, driven att jobba mot gemensamma mål och som vill lära dig nya saker. Visa mindre

ICA Supermarket Bagarmossen söker kassamedarbetare!

Ansök    Jul 7    Personalica AB    Kassapersonal
Kassapersonal till ICA Supermarket Bagarmossen! Om Tjänsten ICA Supermarket Bagarmossen söker nu en glad, energifylld och engagerad person till kassan på heltid. För att passa i rollen bör du vara tillgänglig under butikens öppettider. Du kommer som kassamedarbetare främst att arbeta i butikens kassalinje men det blir även aktuellt med arbete på butikens övriga avdelningar, helt beroende på vart behovet finns. Om Dig Som person är du serviceorienterad o... Visa mer
Kassapersonal till ICA Supermarket Bagarmossen!

Om Tjänsten
ICA Supermarket Bagarmossen söker nu en glad, energifylld och engagerad person till kassan på heltid.

För att passa i rollen bör du vara tillgänglig under butikens öppettider. Du kommer som kassamedarbetare främst att arbeta i butikens kassalinje men det blir även aktuellt med arbete på butikens övriga avdelningar, helt beroende på vart behovet finns.

Om Dig
Som person är du serviceorienterad och trivs i den daglig interaktion med kunder. Du bör även vara stresstålig och trivas med att ha en fartfylld och händelserik arbetsdag. Du bör vara flexibel, energisk och trivas med ett varierat arbete.

Det finns inget krav på tidigare erfarenhet, men det är meriterande med tidigare erfarenhet från arbete inom dagligvaruhandel.

Om Tjänsten
Arbetsuppgifter är i första hand i butikens kassalinje men delvis varuplock på olika golvavdelningar. Om du är rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter i butikens övriga avdelningar.

Startdatum: Urval och intervjuer sker löpande. Start datum efter överenskommelse.

Arbetstider: Varierande arbetstider, både öppning och stängningar samt helger.

Tjänsten är på heltid.

Intervju sker löpandes och tjänsten avser anställning direkt hos butiken.

Välkommen med din ansökan!

Om Personalica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av ICA-butiken. Personalica är en jobbsajt för arbetssökare som söker jobb på ICA-butik. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Visa mindre

Bar och kassapersonal

Restaurang P2 ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, nära till kollektivtrafik. Vi söker nu ny personal, helst med start omedelbart. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att stå i kassan och ta emot beställningar. Även enklare bartenderuppdrag förekommer samt en del servering. Din personlighet Vi söker dig som tycker om att ha ett jobb där mycket händer och där tempot är högt stundvis. Vi ser att du är stresstålig, serviceminded... Visa mer
Restaurang P2 ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, nära till kollektivtrafik. Vi söker nu ny personal, helst med start omedelbart.


Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att stå i kassan och ta emot beställningar. Även enklare bartenderuppdrag förekommer samt en del servering.


Din personlighet
Vi söker dig som tycker om att ha ett jobb där mycket händer och där tempot är högt stundvis. Vi ser att du är stresstålig, serviceminded och social.


Din ansökan
Skicka in din ansökan via mail snarast då vi går igenom ansökningarna löpande. Visa mindre

Jobba på Gröna Lund under Halloween och Winter Wonderland

Ansök    Jul 11    AB Gröna Lunds Tivoli    Kassapersonal
För sjätte gången slår Gröna Lund upp portarna för en oförglömlig Halloween och för andra gången öppnar vi för vår säsong Winter Wonderland. Under några dagar och helger från mitten av oktober till början av november kommer parken att ha Halloween-tema. Efter Halloween byts höstrusket ut mot vacker vinterskrud. Förtrollande väsen, oförglömliga ljusupplevelser och spännande vinteraktiviteter är en liten del av vad våra gäster välkomnas till i vinter under W... Visa mer
För sjätte gången slår Gröna Lund upp portarna för en oförglömlig Halloween och för andra gången öppnar vi för vår säsong Winter Wonderland. Under några dagar och helger från mitten av oktober till början av november kommer parken att ha Halloween-tema. Efter Halloween byts höstrusket ut mot vacker vinterskrud. Förtrollande väsen, oförglömliga ljusupplevelser och spännande vinteraktiviteter är en liten del av vad våra gäster välkomnas till i vinter under Winter Wonderland.

Vill du vara en del av höstens och vinterns roligaste event och bjuda våra gäster på upplevelser i världsklass, då väntar vi spänt på att få träffa dig!

Halloween på Gröna Lund

Vi söker dig som kan arbeta 13-15 oktober, 19-22 oktober samt 26 oktober till 5 november. Arbetstiderna varierar och innefattar arbete både dagtid, kvällstid och helg. Du kan kommunicera på svenska, och framförallt ser du fram emot en magisk tillställning för våra gäster. Lön enligt kollektivavtal.


Winter Wonderland på Gröna Lund

Vi söker dig som kan arbeta 1-3 december, 7-10 december, 15-17 december samt 26 december - 7 januari. Arbetstiderna varierar och innefattar arbete både dagtid, kvällstid och helg. Du kan kommunicera på svenska, och framförallt ser du fram emot en magisk tillställning för våra gäster. Lön enligt kollektivavtal.

Våra roller under Halloween och Winter Wonderland
Servicekära tivolivärdar 

Inom detta område finns det flera olika tjänster. Det kan vara så att du arbetar som parkfoodvärd i någon eller några av våra snabbmatsenheter. Där du är en viktig del i att leverera Gröna Lunds unika matutbud till våra gäster. Du kan till exempel jobba i någon av våra kiosker och snurra sockervadd, skopa glass, egentillverka donuts, churros eller poppa popcorn. Vi har också tjänster inom butik, som butiksvärd och jobba med försäljning av butiksvaror i någon av våra butik- eller fotoenheter. Som spelvärd peppar du våra gäster i femkampsspel eller lyckohjul. 

Effektiva skräckhusvärdar

Som skräckhusvärd jobbar du i insläppet vid något av våra skräckhus. Du spelar en viktig roll i att bygga upp gästens förväntan och se till att vi har ett effektivt flöde av gäster genom skräckhusen. Arbetsuppgifterna består i att se till att insläppstakten hålls genom att dela in gäster i grupper, informera om säkerhetsregler och genom radio hålla kolla på flödet i huset. Du ska även se till att kötider är uppdaterade och att Jetpass fungerar. Tjänsten passar dig som tycker om att prata med människor, arbeta effektivt och vill bidra till att höja våra gästers upplevelse.

Sprudlande entrévärdar

Inom detta område arbetar du som entrévärd och är den första och sista våra gäster möter när de besöker vår park. Som entrévärd arbetar du vid Gröna Lunds entréer och utgångsgrindar. Genom ditt glada och serviceinriktade sätt skapar du förutsättningar för att våra gäster ska få en fantastisk upplevelse. Till denna roll söker vi dig som gillar att tala i mikrofon.

Gästservicevärd

Till Gästservice kommer våra gäster med frågor och funderingar innan, under eller efter sitt besök. Då tempot ibland kan vara högt ser vi att du ansvarsfull och lösningsorienterad. Vidare är du lättlärd och är van att arbeta i olika system. Du har minst ett års erfarenhet från serviceyrket och kan uttrycka dig korrekt och professionellt på svenska och engelska i såväl tal som skrift. 

Säkerhetsvärd

En förutsättning för att Gröna Lund ska kunna vara en plats där magiska minnen skapas är att vi alltid har ett stort fokus på säkerhet och trygghet i parken. Gröna Lunds främsta värdeord är säkerhet och för att trygga alla våra besökares upplevelse i parken så söker vi nu säkerhetsvärdar. I rollen som säkerhetsvärd kommer du b.la att genomföra säkerhetskontroller i entréerna, dirigera trafik, upprätthålla olika avspärrningar och styra köer etc.

För att trivas och lyckas i rollen som säkerhetsvärd så inspireras du av att träffa människor. Vi tror att du brinner för att ge allra bästa service till alla våra besökare och på grund av arbetsuppgifternas natur krävs ett stort ansvarskännande, professionalism samt ett mycket gott omdöme. Du gillar ett högt tempo och som person är du lugnt och stabil och vill alltid hjälpa till. Då du är en del av en arbetsgrupp så gillar du att samarbeta och du sprider positiv energi till dina kollegor. 

Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med säkerhet och trygghet på andra publika evenemang, festivaler och konserter etc. så ser vi det som meriterande. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och det viktigaste av allt är att du är engagerad, uppmärksam och har en fenomenal känsla för service.

Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan redan idag.

Varmt välkommen med din ansökan!Om Gröna Lund

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av ca 1,6 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.

Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Visa mindre

Frukt och grönt ansvarig, ICA Nära Lansen

Ansök    Jun 28    Mtn Livs AB    Kassapersonal
Butiken är en ICA Nära butik med många stamkunder. Vi ligger på Ringvägen 120, Södermalm. Du som söker ska vara noggrann, glad, serviceinriktad och tycka om att jobba i ett högt tempo! Tidigare erfarenhet av arbete inom livsmedelshandeln är ett absolut krav! Vi på ICA Nära Lansen söker en Frukt-grönt ansvarig. Vi letar efter dig som har erfarenhet från dagligvaruhandeln sen tidigare och som är redo för nya utmaningar. Tidigare erfarenhet av arbete inom ... Visa mer
Butiken är en ICA Nära butik med många stamkunder.
Vi ligger på Ringvägen 120, Södermalm. Du som söker ska vara noggrann, glad, serviceinriktad och tycka om att jobba i ett högt tempo!
Tidigare erfarenhet av arbete inom livsmedelshandeln är ett absolut krav! Vi på ICA Nära Lansen söker en Frukt-grönt ansvarig.
Vi letar efter dig som har erfarenhet från dagligvaruhandeln sen tidigare och som är redo för nya utmaningar.
Tidigare erfarenhet av arbete inom livsmedelshandeln är ett absolut krav!
Du kommer att vara ansvarig för Frukt och grönt som är en av butikens viktigaste avdelningar, det innefattar prissättning, upplockning av varor, beställning medmera.
Det ingår även mycket kassaarbete.
Det är meriterande om du har kunskap om och kan använda Storeoffice samt AOB.


Tjänsten avser ca 30 timmar i veckan med varierande arbetstider och även helger.
Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.


Din ansökan bör innehålla: kortfattad beskrivning av dig själv, varför du vill jobba hos oss, tidigare arbeten och referenser, utbildningar samt personuppgifter.


OBS: Endast skriftliga ansökningar


Tillsättning slutet av Augusti 2023 Visa mindre

Kassapersonal/köksbiträde

Ansök    Jun 26    Susherian Stockholm AB    Kassapersonal
Hej! Vi är en populär liten sushibar på ca 14 sittplatser som serverar en sydamerikansk sushi fusion! vi söker dig som pratar bra svenska, är trevlig, utåtgående, renlig och stresstålig . Du ska även kunna vara drivande Lättare köks jobb tillkommer så som diskning och små prepp. Det är mest kvällar och helger. punktliget är ett måste! hör av dig om du känner igen dig på info@susherian.com Visa mer
Hej!
Vi är en populär liten sushibar på ca 14 sittplatser som serverar en sydamerikansk sushi fusion!
vi söker dig som pratar bra svenska, är trevlig, utåtgående, renlig och stresstålig . Du ska även kunna vara drivande
Lättare köks jobb tillkommer så som diskning och små prepp.
Det är mest kvällar och helger.
punktliget är ett måste!
hör av dig om du känner igen dig på info@susherian.com Visa mindre

Kassabiträde på Nordiska Kantinen NK

Ansök    Jun 15    Tryffeltigern AB    Kassapersonal
Nu söker vi ett kassabiträde till vårt team för Nordiska Kantinen på NK plan 4. Nordiska Kantinen öppnade på NK under våren 2015 som en del av Frantzéngruppens expansion på varuhuset. Här serveras vällagad husmanskost av hög kvalitet med inspiration från världen över, öppet alla dagar 11 – 15. För dig som har bråttom erbjuder vi även take away. Vi vill att du som söker Har kassaerfarenhet. Det är självklart ett stort plus om du även har restaurangerfare... Visa mer
Nu söker vi ett kassabiträde till vårt team för Nordiska Kantinen på NK plan 4.
Nordiska Kantinen öppnade på NK under våren 2015 som en del av Frantzéngruppens expansion på varuhuset. Här serveras vällagad husmanskost av hög kvalitet med inspiration från världen över, öppet alla dagar 11 – 15. För dig som har bråttom erbjuder vi även take away.


Vi vill att du som söker
Har kassaerfarenhet. Det är självklart ett stort plus om du även har restaurangerfarenhet.
Behärskar det svenska och engelska språket flytande.
Är organiserad, uppmärksam på detaljer och älskar att arbeta med människor och ge förstklassig service.Som kassabiträde välkomnar du våra gäster och tillser att dom får en förstklassig service.
Du hanterar kassan samt jobbar ute i matsalen och ser till att den alltid är snygg och ren.
Hos oss får du möjlighet att jobba i en unik miljö där din talang för service kommer till användning varje dag. Självklart har vi kollektivavtal.


Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Kassapersonal IDANA Beauty i SKHLM Centrum

Ansök    Maj 17    Idana Beauty AB    Kassapersonal
Vi på IDANA Beauty söker en engagerad och serviceinriktad individ som kan fylla rollen som Kassa Person i vår salong. Som Kassa Person kommer du att vara ansvarig för att ta emot och betjäna våra kunder, boka in dem för behandlingar och sälja våra produkter. Du kommer också att vara involverad i administrativa uppgifter såsom att hantera mejl, direktmeddelanden (DM), privata meddelanden (PM) samt ta hand om vissa lagerhanteringsuppgifter. Ansvarsområden: V... Visa mer
Vi på IDANA Beauty söker en engagerad och serviceinriktad individ som kan fylla rollen som Kassa Person i vår salong. Som Kassa Person kommer du att vara ansvarig för att ta emot och betjäna våra kunder, boka in dem för behandlingar och sälja våra produkter. Du kommer också att vara involverad i administrativa uppgifter såsom att hantera mejl, direktmeddelanden (DM), privata meddelanden (PM) samt ta hand om vissa lagerhanteringsuppgifter.
Ansvarsområden:
Vänligt och professionellt ta emot kunder vid kassan och erbjuda utmärkt kundservice.
Boka in kunder för behandlingar och hantera bokningar i vårt system.
Sälja produkter och ge rekommendationer baserat på kundens behov.
Hantera administrativa uppgifter inklusive svara på mejl, DM och PM.
Utföra lättare lagerhantering, såsom att hålla koll på inventering och fylla på produkter vid behov.

Kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av arbete i kassa eller kundservice är meriterande.
Utomordentlig kommunikationsförmåga och förmåga att skapa goda relationer med kunder.
Organisationsförmåga och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
Grundläggande datorfärdigheter och bekanthet med administrativa uppgifter.
Intresse och kunskap inom skönhetsindustrin är en fördel.
Flexibilitet med arbetstider, inklusive kvällar och helger.Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö, möjlighet att utvecklas inom företaget och konkurrenskraftig ersättning.
Om du är en positiv och engagerad person som trivs med att ge kunder en fantastisk upplevelse och har förmågan att hantera olika arbetsuppgifter, ser vi fram emot din ansökan!
Skicka ditt CV och personligt brev till angelina@idana.se , märk ämnesraden med "Kassa Person - IDANA Beauty". Vi kommer att kontakta de sökande som uppfyller våra krav för en intervju.
OBS: Denna annons är endast på svenska då det gäller en roll som kräver språkkunskaper i svenska för att kunna kommunicera med våra kunder och utföra administrativa uppgifter.
Vi söker både deltid och heltid .
Tillträde enligt omgående
Lite om oss!
IDANA Beauty är ett expanderande företag som brinner för skönhet och hälsa. Vi är specialister på löshår och har mer än 15 års erfarenhet inom hårförlängning. Vi erbjuder även äkta kvalitets löshår och exklusiva skönhetsprodukter direkt i webbshop eller i våran salong & butik. Kolla gärna in våran
Instagram: https://www.instagram.com/idana_beauty/
Adress: Byholmsgången 2 ,127 48 SKÄRHOLMEN
Vid frågor angående tjänsten så kan ni kontakta oss på följande: Tel: 0738004928 eller mejla era frågor till angelina@idana.se
#jobbjustnu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Fantastiska Sommarjobb på Gröna Lund

Ansök    Maj 19    AB Gröna Lunds Tivoli    Kassapersonal
Som medarbetare på Gröna Lund har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning. Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för över 1,5 miljon barn och vuxna varje år. Nu söker vi efter nya stjärnor som till säsongen 2023 vill vara med och skapa magiska upplevelser för alla våra gäster! Under en sommar hos oss kan du bland annat få snurra s... Visa mer
Som medarbetare på Gröna Lund har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning. Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för över 1,5 miljon barn och vuxna varje år. Nu söker vi efter nya stjärnor som till säsongen 2023 vill vara med och skapa magiska upplevelser för alla våra gäster!

Under en sommar hos oss kan du bland annat få snurra sockervadd och skopa glass, coacha gäster i våra femkampsspel, kasta mattor i lustiga huset, grilla hamburgare, servera langos och mycka annat. De olika roller som vi söker till säsongen 2023 är; Attraktionsvärd, Butiksvärd, Kioskvärd, Parkfoodvärd, Spelvärd, värd till Entré- & kassa, värd till Gästservice & Biljettcenter och Säkerhetsvärd.

Oavsett tjänst så letar vi efter dig som trivs i rampljuset, brinner för gästmötet och alltid vill överträffa våra gästers förväntningar. Du kan kommunicera på svenska såväl som engelska.

Mer om tjänsterna

Våra tjänster är säsongsanställningar med start i april, maj eller juni och sträcker sig till augusti eller september. Arbetstider varierar beroende på låg- eller högsäsong och är anpassade efter verksamhetens öppettider där schemat varierar mellan arbete på dagtid, kvällar och helger. Då vi även har verksamhet fler säsonger under året i form av Halloween och Winter Wonderland finns möjlighet till arbete även under dessa säsonger.

Vi har inget sista ansökningsdatum men urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, www.magisksommar.se.

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!


Om Gröna Lund

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av ca 1,6 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.

Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Visa mindre

Fantastiska Sommarjobb på Gröna Lund

Ansök    Maj 25    AB Gröna Lunds Tivoli    Kassapersonal
Som medarbetare på Gröna Lund har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning. Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för över 1,5 miljon barn och vuxna varje år. Nu söker vi efter nya stjärnor som till säsongen 2023 vill vara med och skapa magiska upplevelser för alla våra gäster! Under en sommar hos oss kan du bland annat få snurra s... Visa mer
Som medarbetare på Gröna Lund har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning. Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för över 1,5 miljon barn och vuxna varje år. Nu söker vi efter nya stjärnor som till säsongen 2023 vill vara med och skapa magiska upplevelser för alla våra gäster!

Under en sommar hos oss kan du bland annat få snurra sockervadd och skopa glass, coacha gäster i våra femkampsspel, kasta mattor i lustiga huset, grilla hamburgare, servera langos och mycka annat. De olika roller som vi söker till säsongen 2023 är; Attraktionsvärd, Butiksvärd, Kioskvärd, Parkfoodvärd, Spelvärd, värd till Entré- & kassa, värd till Gästservice & Biljettcenter och Säkerhetsvärd.

Oavsett tjänst så letar vi efter dig som trivs i rampljuset, brinner för gästmötet och alltid vill överträffa våra gästers förväntningar. Du kan kommunicera på svenska såväl som engelska.

Mer om tjänsterna

Våra tjänster är säsongsanställningar med start i april, maj eller juni och sträcker sig till augusti eller september. Arbetstider varierar beroende på låg- eller högsäsong och är anpassade efter verksamhetens öppettider där schemat varierar mellan arbete på dagtid, kvällar och helger. Då vi även har verksamhet fler säsonger under året i form av Halloween och Winter Wonderland finns möjlighet till arbete även under dessa säsonger.

Vi har inget sista ansökningsdatum men urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, www.magisksommar.se.

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!


Om Gröna Lund

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av ca 1,6 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.

Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Visa mindre

Kassa- samt barpersonal

Ansök    Maj 4    AB Café Panorama    Kassapersonal
Kassa- och barpersonal sökes. Person med erfarenhet inom kassahantering samt enklare barhantering i samband med det sökes. Visa mer
Kassa- och barpersonal sökes. Person med erfarenhet inom kassahantering samt enklare barhantering i samband med det sökes. Visa mindre

Kassapersonal/köksbiträde

Ansök    Maj 17    Susherian Stockholm AB    Kassapersonal
Hej! Vi är en populär liten sushibar på ca 14 sittplatser som serverar en sydamerikansk sushi fusion! vi söker dig som pratar bra svenska, är trevlig, utåtgående, renlig och stresstålig . Lättare köks jobb tillkommer så som diskning och små prepp. Det är mest kvällar och helger. punktliget är ett måste! hör av dig om du känner igen dig på info@susherian.com Visa mer
Hej!
Vi är en populär liten sushibar på ca 14 sittplatser som serverar en sydamerikansk sushi fusion!
vi söker dig som pratar bra svenska, är trevlig, utåtgående, renlig och stresstålig .
Lättare köks jobb tillkommer så som diskning och små prepp.
Det är mest kvällar och helger.
punktliget är ett måste!
hör av dig om du känner igen dig på info@susherian.com Visa mindre

Bar och kassapersonal

Restaurang P2 ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, nära till kollektivtrafik. Vi söker nu ny personal, helst med start omedelbart. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att stå i kassan och ta emot beställningar. Även enklare bartenderuppdrag förekommer samt en del servering. Din personlighet Vi söker dig som tycker om att ha ett jobb där mycket händer och där tempot är högt stundvis. Vi ser att du är stresstålig, serviceminded... Visa mer
Restaurang P2 ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, nära till kollektivtrafik. Vi söker nu ny personal, helst med start omedelbart.


Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att stå i kassan och ta emot beställningar. Även enklare bartenderuppdrag förekommer samt en del servering.


Din personlighet
Vi söker dig som tycker om att ha ett jobb där mycket händer och där tempot är högt stundvis. Vi ser att du är stresstålig, serviceminded och social.


Din ansökan
Skicka in din ansökan via mail snarast då vi går igenom ansökningarna löpande. Visa mindre

Fantastiska Sommarjobb på Gröna Lund

Ansök    Maj 2    AB Gröna Lunds Tivoli    Kassapersonal
Som medarbetare på Gröna Lund har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning. Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för över 1,5 miljon barn och vuxna varje år. Nu söker vi efter nya stjärnor som till säsongen 2023 vill vara med och skapa magiska upplevelser för alla våra gäster! Under en sommar hos oss kan du bland annat få snurra s... Visa mer
Som medarbetare på Gröna Lund har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning. Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för över 1,5 miljon barn och vuxna varje år. Nu söker vi efter nya stjärnor som till säsongen 2023 vill vara med och skapa magiska upplevelser för alla våra gäster!

Under en sommar hos oss kan du bland annat få snurra sockervadd och skopa glass, coacha gäster i våra femkampsspel, kasta mattor i lustiga huset, grilla hamburgare, servera langos och mycka annat. De olika roller som vi söker till säsongen 2023 är; Attraktionsvärd, Butiksvärd, Kioskvärd, Parkfoodvärd, Spelvärd, värd till Entré- & kassa, värd till Gästservice & Biljettcenter och Säkerhetsvärd.

Oavsett tjänst så letar vi efter dig som trivs i rampljuset, brinner för gästmötet och alltid vill överträffa våra gästers förväntningar. Du kan kommunicera på svenska såväl som engelska.

Mer om tjänsterna

Våra tjänster är säsongsanställningar med start i april, maj eller juni och sträcker sig till augusti eller september. Arbetstider varierar beroende på låg- eller högsäsong och är anpassade efter verksamhetens öppettider där schemat varierar mellan arbete på dagtid, kvällar och helger. Då vi även har verksamhet fler säsonger under året i form av Halloween och Winter Wonderland finns möjlighet till arbete även under dessa säsonger.

Vi har inget sista ansökningsdatum men urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, www.magisksommar.se.

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!


Om Gröna Lund

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av ca 1,6 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.

Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Visa mindre

Kassapersonal

Ansök    Maj 2    Yanagi    Kassapersonal
Vi söker nu kassapersonal till våra restauranger. Är du en person med ett starkt intresse för vår bransch samt det lilla extra som krävs i form av service, utbud och kvalité tveka då inte att söka till oss. Vi erbjuder ett varierande och självständigt arbete med möjlighet till tillsvidareanställning. Hos oss får du en trivsam arbetsmiljö tillsammans med härliga kollegor där alla hjälps åt för bästa möjliga gästupplevelse. Möjlighet till heltid/deltid/inte... Visa mer
Vi söker nu kassapersonal till våra restauranger.
Är du en person med ett starkt intresse för vår bransch samt det lilla extra som krävs i form av service, utbud och kvalité tveka då inte att söka till oss.
Vi erbjuder ett varierande och självständigt arbete med möjlighet till tillsvidareanställning.
Hos oss får du en trivsam arbetsmiljö tillsammans med härliga kollegor där alla hjälps åt för bästa möjliga gästupplevelse.
Möjlighet till heltid/deltid/intermittent anställning finnes.
Arbetsplatsen kommer att vara på någon av följande orter: Älvsjö, Södertälje eller Mall of Scandinavia.
Ansök till:
mt@yanagiteso.com med CV (bifoga gärna en bild på dig i ansökan) Visa mindre

Kassapersonal till Strandbistron

Vi söker dig som vill jobba med oss och ge våra gäster en oförglömlig upplevelse. Vi är en arbetsplats med hög yrkesstolthet där vi lär av varandra och delar en glädje till mat, dryck och service. Dina arbetsuppgifter är att servera gäster, ge service, kassatjänst, sprida glädje bland gästerna. Du skall vara intresserad av dryck och mat, social kompetens och alltid ett leende på läpparna. Vi ligger på ett av Stockholms mest populära solläge på Strandvägen.... Visa mer
Vi söker dig som vill jobba med oss och ge våra gäster en oförglömlig upplevelse. Vi är en arbetsplats med hög yrkesstolthet där vi lär av varandra och delar en glädje till mat, dryck och service.
Dina arbetsuppgifter är att servera gäster, ge service, kassatjänst, sprida glädje bland gästerna. Du skall vara intresserad av dryck och mat, social kompetens och alltid ett leende på läpparna.
Vi ligger på ett av Stockholms mest populära solläge på Strandvägen.
Strandbistron är vardagsrummet på Strandvägen där våra gäster njuter av frukost och lunch i solen eller vin med smårätter varma sommarkvällar.
Vi söker dig som vill jobba i ett härligt team, du som gillar högt tempo och att ha många bollar i luften. Du är en team-player, du tränar och är rökfri.
Du får gärna ha erfarenhet av kassatjänst, servering, förberedning inför öppning m.m.
Varierande arbetstid, öppet 7 dagar i veckan 10.00-24.00
Maila CV, personligt brev & gärna en bild på dig.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

NGO Factory söker sommarpersonal till en kund

Ansök    Apr 17    Ngo Factory AB    Kassapersonal
Vill du vara en del av en dynamisk och rolig arbetsplats? Är du en person som älskar att leka och är bra på att engagera både vuxna och barn? Då har du hittat rätt! VI söker en ung och entusiastisk gymnasieelev som vill ha ett roligt extrajobb! Vi söker någon med erfarenhet inom cheerleading eller liknande som kan hjälpa oss att göra vår anläggning i Haninge ännu roligare! Som extraanställd får du chansen att jobba med roliga och utmanande arbetsuppgif... Visa mer
Vill du vara en del av en dynamisk och rolig arbetsplats? Är du en person som älskar att leka och är bra på att engagera både vuxna och barn? Då har du hittat rätt!


VI söker en ung och entusiastisk gymnasieelev som vill ha ett roligt extrajobb! Vi söker någon med erfarenhet inom cheerleading eller liknande som kan hjälpa oss att göra vår anläggning i Haninge ännu roligare!


Som extraanställd får du chansen att jobba med roliga och utmanande arbetsuppgifter som inkluderar lekledare, gymnastik, dans eller liknande. Du kommer att arbeta i en stimulerande miljö där du behöver hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, prata med både vuxna och barn.


Du kommer också att ha möjlighet att ta eget ansvar och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, vilket gör att du ständigt utvecklas både som person och som professionell.
Hos oss är det viktigt att vara service minded och tycka om att leka, så om du är en person som gillar att ha kul och samtidigt lära känna nya människor, är du definitivt rätt person för oss!
För att vara en bra kandidat för detta jobb, behöver du uppfylla följande krav:
Du måste vara minst 16 år gammal.
Du behöver ha kunskap inom lekledare, gymnastik, cheerleading, parkour, dans eller liknande.
Du måste ha förmågan att prata med både vuxna och barn på ett professionellt och trevligt sätt.
Du behöver ha förmågan att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Du behöver vara service minded och tycka om att leka.Om du uppfyller dessa krav och känner att detta är en arbetsplats som passar dig perfekt, tveka inte att ansöka till oss idag! Vi ser fram emot att höra från dig och kanske får du chansen att bli en del av vårt fantastiska team.


Som extraanställd på kommer du att ha en fantastisk möjlighet att få jobba på ett roligt och dynamiskt ställe där du kan träffa nya människor och få chansen att vara kreativ. Du kommer att jobba med ett härligt team av lekledare som delar samma passion som du.
Så om du är en ung och entusiastisk gymnasieelev som vill ha ett spännande extrajobb, då är det här jobbet för dig! Ansök idag Visa mindre

Kassapersonal -Tjej

Ansök    Apr 24    Folkets För Ever AB    Kassapersonal
Vi söker dig som: - Tjej, 18 år+ - Kan kommunicera på svenska både i tal och skrift - Ingen arbetslivserfarenhet krävs - Har god samarbetsförmåga och en positiv utstrålning Arbetsuppgifter: - Kassa och servering - Renhållning, städning - Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Vi ser fram emot din ansökan! Vänligen fylla i formulär under "Arbetsgivaren" Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att an... Visa mer
Vi söker dig som:
- Tjej, 18 år+
- Kan kommunicera på svenska både i tal och skrift
- Ingen arbetslivserfarenhet krävs
- Har god samarbetsförmåga och en positiv utstrålning
Arbetsuppgifter:
- Kassa och servering
- Renhållning, städning
- Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vänligen fylla i formulär under "Arbetsgivaren"
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Vi söker glad och positiva kassapersonal till The Fishery.

Ansök    Apr 25    The Swedish Fishery AB    Kassapersonal
Hej vi söker positiva och motiverade kassapersonal till The Fishery. The Fishery under ledning av Malin Söderström och Carl Ullsten är en modern, nytänkande restaurang i ett öppet restauranglandskap, Teatern i Ringens Köpcentrum i Skanstull. I teatern finns det 9st andra aktörer t ex Marco Badoune, Adam och Albin och Sayan Isaksson. Alla har en tydlig egen inriktning och vår är mat från havet. Vi serverar många gäster i rask takt från vårt lilla kök med ... Visa mer
Hej vi söker positiva och motiverade kassapersonal till The Fishery.
The Fishery under ledning av Malin Söderström och Carl Ullsten är en modern, nytänkande restaurang i ett öppet restauranglandskap, Teatern i Ringens Köpcentrum i Skanstull. I teatern finns det 9st andra aktörer t ex Marco Badoune, Adam och Albin och Sayan Isaksson. Alla har en tydlig egen inriktning och vår är mat från havet. Vi serverar många gäster i rask takt från vårt lilla kök med mat lagad på riktitgt. Vi är ett litet men sammansvetsat gäng som jobbar med positivitet, noggrannhet och effektivitet som ledord. Menyn är kort men med stor bredd. Några exempel är vår Krispiga fisk, Fishtaco och Sallad på varmrökt lax. När det kommer till dryck har vi valt att fokusera på framförallt mousserande så som Cava, Prosecco och Champagne. Vår enhet på Brunkebergstorg är baserad på samma koncept som i Teatern men där har vi en egen lokal. Menyn och serveringsättet är uppbyggt på samma sätt. Du är positiv, har lätt att arbeta i team, bra ordningssinne och gillar att möta gäster. Visa mindre

Kassabiträde på Nordiska Kantinen NK

Ansök    Apr 17    Tryffeltigern AB    Kassapersonal
Nu söker vi ett kassabiträde till vårt team för Nordiska Kantinen på NK plan 4. Nordiska Kantinen öppnade på NK under våren 2015 som en del av Frantzéngruppens expansion på varuhuset. Här serveras vällagad husmanskost av hög kvalitet med inspiration från världen över, öppet alla dagar 11 – 15. För dig som har bråttom erbjuder vi även take away. Vi vill att du som söker Har kassaerfarenhet. Det är självklart ett stort plus om du även har restaurangerfare... Visa mer
Nu söker vi ett kassabiträde till vårt team för Nordiska Kantinen på NK plan 4.
Nordiska Kantinen öppnade på NK under våren 2015 som en del av Frantzéngruppens expansion på varuhuset. Här serveras vällagad husmanskost av hög kvalitet med inspiration från världen över, öppet alla dagar 11 – 15. För dig som har bråttom erbjuder vi även take away.


Vi vill att du som söker
Har kassaerfarenhet. Det är självklart ett stort plus om du även har restaurangerfarenhet.
Behärskar det svenska och engelska språket flytande.
Är organiserad, uppmärksam på detaljer och älskar att arbeta med människor och ge förstklassig service.Som kassabiträde välkomnar du våra gäster och tillser att dom får en förstklassig service.
Du hanterar kassan samt jobbar ute i matsalen och ser till att den alltid är snygg och ren.
Hos oss får du möjlighet att jobba i en unik miljö där din talang för service kommer till användning varje dag. Självklart har vi kollektivavtal.


Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

EN flicka som Arbetar på kassa

Ansök    Apr 14    Mana Restauranger AB    Kassapersonal
En flicka som arbetar på kassa och servtör från kl 15:00 till 22:0m svensktalnde och engliska Arbetslivserfaranhet minst 6 Månader Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mer
En flicka som arbetar på kassa och servtör
från kl 15:00 till 22:0m
svensktalnde och engliska
Arbetslivserfaranhet minst 6 Månader
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Fantastiska Sommarjobb på Gröna Lund

Ansök    Apr 14    AB Gröna Lunds Tivoli    Kassapersonal
Som medarbetare på Gröna Lund har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning. Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för över 1,5 miljon barn och vuxna varje år. Nu söker vi efter nya stjärnor som till säsongen 2023 vill vara med och skapa magiska upplevelser för alla våra gäster! Under en sommar hos oss kan du bland annat få snurra s... Visa mer
Som medarbetare på Gröna Lund har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning. Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för över 1,5 miljon barn och vuxna varje år. Nu söker vi efter nya stjärnor som till säsongen 2023 vill vara med och skapa magiska upplevelser för alla våra gäster!

Under en sommar hos oss kan du bland annat få snurra sockervadd och skopa glass, coacha gäster i våra femkampsspel, kasta mattor i lustiga huset, grilla hamburgare, servera langos och mycka annat. De olika roller som vi söker till säsongen 2023 är; Attraktionsvärd, Butiksvärd, Kioskvärd, Parkfoodvärd, Spelvärd, värd till Entré- & kassa, värd till Gästservice & Biljettcenter och Säkerhetsvärd.

Oavsett tjänst så letar vi efter dig som trivs i rampljuset, brinner för gästmötet och alltid vill överträffa våra gästers förväntningar. Du kan kommunicera på svenska såväl som engelska.

Mer om tjänsterna

Våra tjänster är säsongsanställningar med start i april, maj eller juni och sträcker sig till augusti eller september. Arbetstider varierar beroende på låg- eller högsäsong och är anpassade efter verksamhetens öppettider där schemat varierar mellan arbete på dagtid, kvällar och helger. Då vi även har verksamhet fler säsonger under året i form av Halloween och Winter Wonderland finns möjlighet till arbete även under dessa säsonger.

Vi har inget sista ansökningsdatum men urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, www.magisksommar.se.

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!


Om Gröna Lund

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av ca 1,6 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.

Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Visa mindre

Jobba i vår butik!

Ansök    Apr 2    Folkunga Trading AB    Kassapersonal
Butikssäljare sökes till Lagaplan Godis butik i Stockholm, Bagarmossen Vi söker nu serviceinriktade, engagerade och drivna personer med ett stort socialt som vill jobba i vår butik. Som kassapersonal/postombud i vår arbetar du med att hjälpa våra kunder med råd och tips kring deras frågor. Arbetsuppgifterna är varierande med allt från att hjälpa kunder till postsortering, postutdelning i butiken samt lättare lagerarbete och administration. Vi söker dig... Visa mer
Butikssäljare sökes till
Lagaplan Godis butik i Stockholm, Bagarmossen


Vi söker nu serviceinriktade, engagerade och drivna personer med ett stort socialt som vill jobba i vår butik.
Som kassapersonal/postombud i vår arbetar du med att hjälpa våra kunder med råd och tips kring deras frågor. Arbetsuppgifterna är varierande med allt från att hjälpa kunder till postsortering, postutdelning i butiken samt lättare lagerarbete och administration.


Vi söker dig som är utåtriktad och positiv samt att du brinner för försäljning och att ge den bästa servicen till våra kunder.


Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, samt har god datorvana.
Ett stort plus men inte är måste är att du kan tala Arabiska.


Erfarenhet av butik och postombud är ett stort plus, tidigare säljerfarenhet är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du passar in i vårt glada och målinriktade gäng i butiken.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Butiksbeträde

Ansök    Mar 25    Sima Maya Service AB    Kassapersonal
Hej på er! Vi har en butik i Hässelby Strand(bredvid tunnelbana) och behöver utöka våran personalstyrkan med 2 medarbetare(helst 2 kvinnor eftersom vi har redan anställt 2män och vill gärna anställa 2 kvinnliga personal).Vi har i butiken Svenskaspel,ATG och vi är Postombud också och snart kommer vi att ha en del mini livs i butiken,så personen som söker tjänsten skulle vara meriterande om han eller hon har erfarnhet om butiksarbete/kassavana men det är int... Visa mer
Hej på er!
Vi har en butik i Hässelby Strand(bredvid tunnelbana) och behöver utöka våran personalstyrkan med 2 medarbetare(helst 2 kvinnor eftersom vi har redan anställt 2män och vill gärna anställa 2 kvinnliga personal).Vi har i butiken Svenskaspel,ATG och vi är Postombud också och snart kommer vi att ha en del mini livs i butiken,så personen som söker tjänsten skulle vara meriterande om han eller hon har erfarnhet om butiksarbete/kassavana men det är inte ett krav!!.
Vi behöver personal som kan jobba eftermiddagar(11-20) eller helger(9-18)och kan börja jobba snarast möjligt.
Butiken heter Hässelby Strands Livs&Tobak;
Skicka gärna din ansökan redan idag och vi kommer att gå genom alla ansökningarna och personer som går vidare kallar vi de för en kort intervju och erbjuder en anställning på heltid direkt efter överenskommelse.
Med vänlig hälsning
Hässelby Strands Livs&Tobak;
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Kassapersonal till Strandbistron

Vi söker dig som vill jobba med oss och ge våra gäster en oförglömlig upplevelse. Vi är en arbetsplats med hög yrkesstolthet där vi lär av varandra och delar en glädje till mat, dryck och service. Dina arbetsuppgifter är att servera gäster, ge service, kassatjänst, sprida glädje bland gästerna. Du skall vara intresserad av dryck och mat, social kompetens och alltid ett leende på läpparna. Vi ligger på ett av Stockholms mest populära solläge på Strandvägen.... Visa mer
Vi söker dig som vill jobba med oss och ge våra gäster en oförglömlig upplevelse. Vi är en arbetsplats med hög yrkesstolthet där vi lär av varandra och delar en glädje till mat, dryck och service.
Dina arbetsuppgifter är att servera gäster, ge service, kassatjänst, sprida glädje bland gästerna. Du skall vara intresserad av dryck och mat, social kompetens och alltid ett leende på läpparna.
Vi ligger på ett av Stockholms mest populära solläge på Strandvägen.
Strandbistron är vardagsrummet på Strandvägen där våra gäster njuter av frukost och lunch i solen eller vin med smårätter varma sommarkvällar.
Vi söker dig som vill jobba i ett härligt team, du som gillar högt tempo och att ha många bollar i luften. Du är en team-player, du tränar och är rökfri.
Du får gärna ha erfarenhet av kassatjänst, servering, förberedning inför öppning m.m.
Heltid fr.o.m 1 april och tillsvidare.
Varierande arbetstid, öppet 7 dagar i veckan 10.00-24.00
Maila CV, personligt brev & gärna en bild på dig.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kassabiträde Sökes Till Restaurang N?

Ansök    Mar 21    Skymning AB    Kassapersonal
Restaurang N? Söker kassabiträde till ny öppningen i Mall of Scandinavia Vi söker dig som brinner för serviceyrket och kundbemötande. Du är social, glad, öppen och gillar att arbeta i högt tempo. Som kassamedarbetare arbetar du i kassan Tjänsten innefattar både dag och kvällstid samt helg. Vi kommer ha fokus på mat och dryck i härlig miljö En urban matupplevelse med njutning, hälsa och hållbarhet i fokus. All mat på N? är naturligt fri från gluten och lakt... Visa mer
Restaurang N? Söker kassabiträde till ny öppningen i Mall of Scandinavia
Vi söker dig som brinner för serviceyrket och kundbemötande.
Du är social, glad, öppen och gillar att arbeta i högt tempo.
Som kassamedarbetare arbetar du i kassan
Tjänsten innefattar både dag och kvällstid samt helg.
Vi kommer ha fokus på mat och dryck i härlig miljö
En urban matupplevelse med njutning, hälsa och hållbarhet i fokus. All mat på N? är naturligt fri från gluten och laktos, tillagad från grunden med respekt för djur och natur. Inspirationen kommer från Japan, Hong Kong och Korea men också från världarna mellan comfort food, snabbmat och supermat. Visa mindre

Bar och kassapersonal

Restaurang P2 ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, nära till kollektivtrafik. Vi söker nu ny personal, helst med start omedelbart. Dina arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att stå i kassan och ta emot beställningar. Även enklare bartenderuppdrag förekommer. Din personlighet Vi söker dig som tycker om att ha ett jobb där mycket händer och där tempot är högt stundvis. Vi ser att du är stresstålig, serviceminded och social. Din a... Visa mer
Restaurang P2 ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, nära till kollektivtrafik. Vi söker nu ny personal, helst med start omedelbart.


Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att stå i kassan och ta emot beställningar. Även enklare bartenderuppdrag förekommer.


Din personlighet
Vi söker dig som tycker om att ha ett jobb där mycket händer och där tempot är högt stundvis. Vi ser att du är stresstålig, serviceminded och social.


Din ansökan
Skicka in din ansökan via mail snarast då vi går igenom ansökningarna löpande. Visa mindre

Kassapersonal till Strandbistron

Vi söker dig som vill jobba med oss och ge våra gäster en oförglömlig upplevelse. Vi är en arbetsplats med hög yrkesstolthet där vi lär av varandra och delar en glädje till mat, dryck och service. Dina arbetsuppgifter är att servera gäster, ge service, kassatjänst, sprida glädje bland gästerna. Du skall vara intresserad av dryck och mat, social kompetens och alltid ett leende på läpparna. Vi ligger på ett av Stockholms mest populära solläge på Strandvägen.... Visa mer
Vi söker dig som vill jobba med oss och ge våra gäster en oförglömlig upplevelse. Vi är en arbetsplats med hög yrkesstolthet där vi lär av varandra och delar en glädje till mat, dryck och service.
Dina arbetsuppgifter är att servera gäster, ge service, kassatjänst, sprida glädje bland gästerna. Du skall vara intresserad av dryck och mat, social kompetens och alltid ett leende på läpparna.
Vi ligger på ett av Stockholms mest populära solläge på Strandvägen.
Strandbistron är vardagsrummet på Strandvägen där våra gäster njuter av frukost och lunch i solen eller vin med smårätter varma sommarkvällar.
Vi söker dig som vill jobba i ett härligt team, du som gillar högt tempo och att ha många bollar i luften. Du är en team-player, du tränar och är rökfri.
Du får gärna ha erfarenhet av kassatjänst, servering, förberedning inför öppning m.m.
Heltid fr.o.m 1 april och tillsvidare.
Varierande arbetstid, öppet 7 dagar i veckan 10.00-24.00
Maila CV, personligt brev & gärna en bild på dig.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

SFHM söker: Museivärd till reception och butik på Armémuseum Dnr75–2.3.9/23

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) SFHM är en statlig myndighet under Kulturdepartementet som har till uppgift att sprida kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. I SFHM ingår Armémuseum och Flygvapenmuseum, gemensamma funktioner samt Försvarets traditionsnämnd. För mer information om myndigheten: www.sfhm.se Armémuseum Armémuseum är beläget i centrala Stockholm och skildrar Sveriges histori... Visa mer
Statens försvarshistoriska museer (SFHM)
SFHM är en statlig myndighet under Kulturdepartementet som har till uppgift att sprida kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. I SFHM ingår Armémuseum och Flygvapenmuseum, gemensamma funktioner samt Försvarets traditionsnämnd. För mer information om myndigheten: www.sfhm.se

Armémuseum
Armémuseum är beläget i centrala Stockholm och skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med fokus på hur människor har levt och påverkats av krig och fred under olika tidsperioder. Publika enhetens uppdrag består bland annat av besöksmottagande, visningar, program och event samt konferensverksamhet. För mer information om museet: www.armemuseum.se

Arbetsuppgifter
Receptionen är besökarnas första möte med Armémuseum och är navet för information och service. Du välkomnar besökarna och ger tydlig vägledning om innehåll och utbud på museet samt arbetar med försäljning av varor i museibutiken. Du finns på plats både i reception/butik samt rör dig i utställningarna och ser du till att det är rent och snyggt. I museibutiken tar du också ett ansvar för påfyllnad av varor, dess exponering och att det är ordning och reda. Verksamheten täcker in ett brett område vilket gör att även andra arbetsuppgifter kan förekomma så som att hålla i aktiviteter för våra besökare och att arbeta med vår konferensverksamhet. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor och väktare.

Kunskaper och erfarenheter

Du ska


• Ha minst gymnasiekompetens, gärna med inriktning mot turism, service eller liknande.
• Ha tidigare erfarenhet av arbete inom besöksnäring, reception, hotell eller butik.
• Kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har


• Erfarenhet av arbete med besöksmottagande inom kultursektorn.
• Erfarenhet av att arbeta i Blåboken.
• Kunskaper i ytterligare språk.
• Vara van vid arbete vid kassa.

Kompetenser
Vi söker dig som är öppen, social och serviceinriktad. Du tycker att det är naturligt att ta kontakt med museets besökare för att få veta vad de är intresserade av, både i receptionen och i museibutiken. Det är också av stor betydelse att du har god samarbetsförmåga och kan arbeta i grupp likväl som självständigt. Vi söker en kreativ, initiativrik, positiv och självständig person som trivs när det är mycket att göra i receptionen men som också är alert när det finns tid över för andra uppgifter. Självklart sätter du besökaren i centrum och brinner för att ge god service. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Frågor om arbetsuppgifter

Susanne Allberg, museivärd

susanne.allberg@armemuseum.se

08-519 563 31

Frågor om anställningen

Fabian Arnheim, museichef

fabian.arnheim@armemuseum.se

08-519 563 18

Anställningsform och tillträde
Tidsbegränsad anställning 6 månader. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetstidsomfattning: deltid 50 %.  Arbete enligt schema varannan helg och vardagar, dagtid. Arbete på kvällar kan förekomma.

Möjlighet till utökad anställning kan förekomma under sommarsemesterperioden. Eventuell möjlighet till förlängning.

Ansökan 
Välkommen att ansöka här: https://sfhm.se/om-sfhm/jobb/ senast 2023-03-23 Ansökan ska innehålla CV och en kort presentation av dig själv. 

SFHM strävar efter att ha en jämn könsfördelning, ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Visa mindre

Kassapersonal till Strandbistron

Vi söker dig som vill jobba med oss och ge våra gäster en oförglömlig upplevelse. Vi är en arbetsplats med hög yrkesstolthet där vi lär av varandra och delar en glädje till mat, dryck och service. Dina arbetsuppgifter är att servera gäster, ge service, kassatjänst, sprida glädje bland gästerna. Du skall vara intresserad av dryck och mat, social kompetens och alltid ett leende på läpparna. Vi ligger på ett av Stockholms mest populära solläge på Strandvägen.... Visa mer
Vi söker dig som vill jobba med oss och ge våra gäster en oförglömlig upplevelse. Vi är en arbetsplats med hög yrkesstolthet där vi lär av varandra och delar en glädje till mat, dryck och service.
Dina arbetsuppgifter är att servera gäster, ge service, kassatjänst, sprida glädje bland gästerna. Du skall vara intresserad av dryck och mat, social kompetens och alltid ett leende på läpparna.
Vi ligger på ett av Stockholms mest populära solläge på Strandvägen.
Strandbistron är vardagsrummet på Strandvägen där våra gäster njuter av frukost och lunch i solen eller vin med smårätter varma sommarkvällar.
Vi söker dig som vill jobba i ett härligt team, du som gillar högt tempo och att ha många bollar i luften. Du är en team-player, du tränar och är rökfri.
Du får gärna ha erfarenhet av kassatjänst, servering, förberedning inför öppning m.m.
Heltid fr.o.m 1 april och tillsvidare.
Varierande arbetstid, öppet 7 dagar i veckan 10.00-24.00
Maila CV, personligt brev & gärna en bild på dig.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kassapersonal till Strandbistron

Vi söker dig som vill jobba med oss och ge våra gäster en oförglömlig upplevelse. Vi är en arbetsplats med hög yrkesstolthet där vi lär av varandra och delar en glädje till mat, dryck och service. Dina arbetsuppgifter är att servera gäster, ge service, kassatjänst, sprida glädje bland gästerna. Du skall vara intresserad av dryck och mat, social kompetens och alltid ett leende på läpparna. Vi ligger på ett av Stockholms mest populära solläge på Strandvägen.... Visa mer
Vi söker dig som vill jobba med oss och ge våra gäster en oförglömlig upplevelse. Vi är en arbetsplats med hög yrkesstolthet där vi lär av varandra och delar en glädje till mat, dryck och service.
Dina arbetsuppgifter är att servera gäster, ge service, kassatjänst, sprida glädje bland gästerna. Du skall vara intresserad av dryck och mat, social kompetens och alltid ett leende på läpparna.
Vi ligger på ett av Stockholms mest populära solläge på Strandvägen.
Strandbistron är vardagsrummet på Strandvägen där våra gäster njuter av frukost och lunch i solen eller vin med smårätter varma sommarkvällar.
Vi söker dig som vill jobba i ett härligt team, du som gillar högt tempo och att ha många bollar i luften. Du är en team-player, du tränar och är rökfri.
Du får gärna ha erfarenhet av kassatjänst, servering, förberedning inför öppning m.m.
Heltid fr.o.m 1 april och tillsvidare.
Varierande arbetstid, öppet 7 dagar i veckan 10.00-24.00
Maila CV, personligt brev & gärna en bild på dig.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Fantastiska Sommarjobb på Gröna Lund

Ansök    Feb 16    AB Gröna Lunds Tivoli    Kassapersonal
Som medarbetare på Gröna Lund har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning. Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för över 1,5 miljon barn och vuxna varje år. Nu söker vi efter nya stjärnor som till säsongen 2023 vill vara med och skapa magiska upplevelser för alla våra gäster! Under en sommar hos oss kan du bland annat få snurra s... Visa mer
Som medarbetare på Gröna Lund har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning. Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för över 1,5 miljon barn och vuxna varje år. Nu söker vi efter nya stjärnor som till säsongen 2023 vill vara med och skapa magiska upplevelser för alla våra gäster!

Under en sommar hos oss kan du bland annat få snurra sockervadd och skopa glass, coacha gäster i våra femkampsspel, kasta mattor i lustiga huset, grilla hamburgare, servera langos och mycka annat. De olika roller som vi söker till säsongen 2023 är; Attraktionsvärd, Butiksvärd, Kioskvärd, Parkfoodvärd, Spelvärd, värd till Entré- & kassa, värd till Gästservice & Biljettcenter och Säkerhetsvärd.

Oavsett tjänst så letar vi efter dig som trivs i rampljuset, brinner för gästmötet och alltid vill överträffa våra gästers förväntningar. Du kan kommunicera på svenska såväl som engelska. För de flesta tjänster behöver du vara minst 18 år, men vi har även några tjänster för dig som fyller minst 16 år under 2023.

Mer om tjänsterna

Våra tjänster är säsongsanställningar med start i april, maj eller juni och sträcker sig till augusti eller september. Arbetstider varierar beroende på låg- eller högsäsong och är anpassade efter verksamhetens öppettider där schemat varierar mellan arbete på dagtid, kvällar och helger. Då vi även har verksamhet fler säsonger under året i form av Halloween och Winter Wonderland finns möjlighet till arbete även under dessa säsonger.

Vi har inget sista ansökningsdatum men urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, www.magisksommar.se.

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!


Om Gröna Lund

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av ca 1,6 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.

Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Visa mindre

Vikarierande anläggningsansvarig - STC Stockholm Södra

Ansök    Feb 13    Svenska N'ergy AB    Kassapersonal
Vi på STC tror på gemenskap och har därför sedan starten 1998 skapat miljöer där människor i alla åldrar kan träffas och träna för ett friskare liv. Vi arbetar varje dag ute på våra klubbar runt om i Sverige för att fler skall komma igång och träna regelbundet. Vi vill erbjuda våra kunder den bästa servicen och ge dem en så bra träningsupplevelse som möjligt. För oss är vi, personalen den viktigaste ingrediensen för det vi vill åstadkomma och nu söker vi ... Visa mer
Vi på STC tror på gemenskap och har därför sedan starten 1998 skapat miljöer där människor i alla åldrar kan träffas och träna för ett friskare liv. Vi arbetar varje dag ute på våra klubbar runt om i Sverige för att fler skall komma igång och träna regelbundet. Vi vill erbjuda våra kunder den bästa servicen och ge dem en så bra träningsupplevelse som möjligt.

För oss är vi, personalen den viktigaste ingrediensen för det vi vill åstadkomma och nu söker vi en vikarierande anläggningsansvarig på heltid under ca ett års tid till vår klubb i Hägersten, Västberga. Goda möjligheter för fortsatt arbete i reception även efter denna period finns.

Som anläggningsansvarig kommer ditt ansvar innebära att avlasta platschefen med driften på anläggningen. Detta kommer medföra många olika arbetsuppgifter så som att ha hand om inventeringar, felanmälningar, upplärningar, beställningar samt arbete i receptionen. I receptionen kommer du vara STC:s ansikte utåt och vi söker därför dig som är positiv, social, har en hög servicenivå och vill arbeta för att kunden skall älska att komma och träna. I dina arbetsuppgifter ingår även att vara en gott föredöme för dina receptionskollegor och finnas till för att svara på frågor, stötta och motivera. Detta kräver att du är en teamplayer och att du älskar att arbeta tillsammans med andra. Arbetstempot kan skifta snabbt och det gäller att du är anpassningsbar och kan ta eget initiativ när det är lugnare på klubben. Våra klubbar är bemannade olika tider, därav behöver du vara flexibel och kunna arbeta oregelbundna tider.

Vi söker dig som:

- Vill ta ansvar

- Har en hög servicenivå

- Har en god social kompetens

- Har goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift

- Hög känsla för försäljning och kvalité

- Är flexibel och kan arbeta dag, kväll och vissa helger vid behov

- Vill ge det lilla extra, både till kunder och dina kollegor

Meriter:

- Erfarenhet av försäljning

- Erfarenhet av servicearbete

Vi letar löpande efter vår nya stjärna. Sista ansökningsdag är 12/2-23.

Vårt mål är att erbjuda marknaders bästa träningsupplevelse. Vi på STC älskar träning! För dig som vill arbeta som anläggningsansvarig hos oss så kommer våra ledord; glädje, passion, personlighet, proffsighet och gemenskap vara de du arbetar efter!

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kassapersonal

Ansök    Feb 22    Akhtar, Mohammad Riaz    Kassapersonal
Zios Pasta är en italiensk restaurang som varit verksam under 6 års tid. Vi serverar pizza, pasta och sallader. I dagsläget söker vi en kassapersonal med tidigare erfarenheter av att arbeta inom restaurangbranschen. Eftersom huvudansvaret kommer vara att arbeta vid kassan och servera mat till gästerna ställs det krav på flytande svenska och engelska, båda i tal och skrift. Tjänsten är på deltid och börjar med en provanställning på 6 månader med möjlighet ... Visa mer
Zios Pasta är en italiensk restaurang som varit verksam under 6 års tid. Vi serverar pizza, pasta och sallader.
I dagsläget söker vi en kassapersonal med tidigare erfarenheter av att arbeta inom restaurangbranschen. Eftersom huvudansvaret kommer vara att arbeta vid kassan och servera mat till gästerna ställs det krav på flytande svenska och engelska, båda i tal och skrift. Tjänsten är på deltid och börjar med en provanställning på 6 månader med möjlighet för förlängning. Det är fasta arbetstider och därmed skall man kunna arbeta måndag till fredag.
Arbetsuppgifterna är främst att jobba bakom kassan, servera gästerna samt andra sysslor inom verksamheten. Vi söker någon som är stresstålig, samarbetsvillig, positiv och tar egna initiativ samt gillar utmaningar. Låter denna tjänst intressant skicka gärna oss er personliga brev samt CV. Intervjuer sker löpande och därmed finns möjlighet att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden löpt ut. Visa mindre

Vi söker glad och positiva kassapersonal till The Fishery.

Ansök    Jan 31    The Swedish Fishery AB    Kassapersonal
Hej vi söker positiva och motiverade kassapersonal till The Fishery. The Fishery under ledning av Malin Söderström och Carl Ullsten är en modern, nytänkande restaurang i ett öppet restauranglandskap, Teatern i Ringens Köpcentrum i Skanstull. I teatern finns det 9st andra aktörer t ex Marco Badoune, Adam och Albin och Sayan Isaksson. Alla har en tydlig egen inriktning och vår är mat från havet. Vi serverar många gäster i rask takt från vårt lilla kök med ... Visa mer
Hej vi söker positiva och motiverade kassapersonal till The Fishery.
The Fishery under ledning av Malin Söderström och Carl Ullsten är en modern, nytänkande restaurang i ett öppet restauranglandskap, Teatern i Ringens Köpcentrum i Skanstull. I teatern finns det 9st andra aktörer t ex Marco Badoune, Adam och Albin och Sayan Isaksson. Alla har en tydlig egen inriktning och vår är mat från havet. Vi serverar många gäster i rask takt från vårt lilla kök med mat lagad på riktitgt. Vi är ett litet men sammansvetsat gäng som jobbar med positivitet, noggrannhet och effektivitet som ledord. Menyn är kort men med stor bredd. Några exempel är vår Krispiga fisk, Fishtaco och Sallad på varmrökt lax. När det kommer till dryck har vi valt att fokusera på framförallt mousserande så som Cava, Prosecco och Champagne. Vår enhet på Brunkebergstorg är baserad på samma koncept som i Teatern men där har vi en egen lokal. Menyn och serveringsättet är uppbyggt på samma sätt. Du är positiv, har lätt att arbeta i team, bra ordningssinne och gillar att möta gäster. Visa mindre

Gaming-Host / Kassapersonal till gamingcenter i centrala Göteborg

Legendariska gamingcenter-kedjan Inferno Online söker nu Gaming-Hosts/Kassabiträden till vår nya enhet mitt i centrala Göteborg! Inferno Online är idag den största aktören i gamingcenter-branschen som befinner sig i en expansionsfas med Sverige i fokus. Vi har idag 5 gamingcenter i Sverige med planer att öppna flera nya center närmaste åren. På våra befintliga anläggningar har vi idag över 600 datorer och konsoler där våra gäster kan komma och spela det se... Visa mer
Legendariska gamingcenter-kedjan Inferno Online söker nu Gaming-Hosts/Kassabiträden till vår nya enhet mitt i centrala Göteborg!
Inferno Online är idag den största aktören i gamingcenter-branschen som befinner sig i en expansionsfas med Sverige i fokus. Vi har idag 5 gamingcenter i Sverige med planer att öppna flera nya center närmaste åren. På våra befintliga anläggningar har vi idag över 600 datorer och konsoler där våra gäster kan komma och spela det senaste gaming har att erbjuda. Vi erbjuder en miljö med en trevlig atmosfär där människor i alla åldrar kan komma och spela med sina vänner. Hos oss kan du spela, umgås, skratta eller skapa nya band med likasinnade människor, en unik plats med kunden och gaming i fokus.
Arbetsuppgifter
Som Gaming Host på Inferno Online har du en viktig roll som företagets ansikte utåt och förebild för kunder som kollegor. Utöver det har du ett intresse för gaming och en stor roll i att driva och sprida gaming-kulturen i rätt riktning.
Du kommer till exempel att:
Jobba i högt tempo med service och gaming i fokus
Vara en del av ett drivet team med likasinnade kollegor
Utföra uppgifter och arbetsprocesser genom tydliga rutiner och to-do listor
Vara admin och assistera med teknisk support på turneringar och event
Ansvara för att kundservice är i toppklass och skapa en trygg miljö
Få tillgång till stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget

Vi ser att du är serviceminded och en person som ser möjligheter i varje situation. Du som söker har även stor social kompetens och kommunicerar öppet och tydligt.
Tjänsten passar dig som vill bygga framgång från grunden och vara med när Inferno Online som bolag växer. Här finns dagliga utvecklande utmaningar men även långsiktiga karriärsmöjligheter i och med expansion och nya uppdrag.
Vi söker dig som
Har en avslutad gymnasieutbildning
Har arbetslivserfarenhet i en liknande position i serviceyrket
Talar och skriver såväl svenska som engelska obehindrat

Det är även starkt meriterande om du...
Är en utåtriktad person med stor social kompetens
Har ett teknikintresse
Håller gaming varmt om hjärtat
Har flera års arbetslivserfarenhet, primärt inom service

Som person är du driven, strukturerad och problemlösande. Du tar tag i uppkomna problem med snabbhet och effektivitet samtidigt som du upprätthåller noggrann uppföljning för att säkra hög kvalitet i allt du gör. Vidare är du en del av ett team där det är viktigt att du kan påvisa samarbetsförmåga, hjälpsamhet och stöttning till dina kollegor. Sist men inte minst besitter du en personlig mognad som gör att du håller professionalism i allt du gör och strävar efter att hela tiden utveckla dig själv och teamet till att nå bästa resultat.
Har du frågor eller funderingar? Maila gärna dessa till jobb@infernoonline.com! Visa mindre

Kassabiträde Sökes Till Restaurang N?

Ansök    Jan 25    Skymning AB    Kassapersonal
Restaurang N? Söker kassabiträde till ny öppningen i Mall of Scandinavia Vi söker dig som brinner för serviceyrket och kundbemötande. Du är social, glad, öppen och gillar att arbeta i högt tempo. Som kassamedarbetare arbetar du i kassan Tjänsten innefattar både dag och kvällstid samt helg. Vi kommer ha fokus på mat och dryck i härlig miljö En urban matupplevelse med njutning, hälsa och hållbarhet i fokus. All mat på N? är naturligt fri från gluten och lakt... Visa mer
Restaurang N? Söker kassabiträde till ny öppningen i Mall of Scandinavia
Vi söker dig som brinner för serviceyrket och kundbemötande.
Du är social, glad, öppen och gillar att arbeta i högt tempo.
Som kassamedarbetare arbetar du i kassan
Tjänsten innefattar både dag och kvällstid samt helg.
Vi kommer ha fokus på mat och dryck i härlig miljö
En urban matupplevelse med njutning, hälsa och hållbarhet i fokus. All mat på N? är naturligt fri från gluten och laktos, tillagad från grunden med respekt för djur och natur. Inspirationen kommer från Japan, Hong Kong och Korea men också från världarna mellan comfort food, snabbmat och supermat. Visa mindre

Vi söker glad och positiva kassapersonal till The Fishery (bara lunch).

Ansök    Jan 25    The Swedish Fishery AB    Kassapersonal
Hej vi söker positiva och motiverade kassapersonal till The Fishery. The Fishery under ledning av Malin Söderström och Carl Ullsten är en modern, nytänkande restaurang i ett öppet restauranglandskap, Teatern i Ringens Köpcentrum i Skanstull. I teatern finns det 9st andra aktörer t ex Marco Badoune, Adam och Albin och Sayan Isaksson. Alla har en tydlig egen inriktning och vår är mat från havet. Vi serverar många gäster i rask takt från vårt lilla kök med ... Visa mer
Hej vi söker positiva och motiverade kassapersonal till The Fishery.
The Fishery under ledning av Malin Söderström och Carl Ullsten är en modern, nytänkande restaurang i ett öppet restauranglandskap, Teatern i Ringens Köpcentrum i Skanstull. I teatern finns det 9st andra aktörer t ex Marco Badoune, Adam och Albin och Sayan Isaksson. Alla har en tydlig egen inriktning och vår är mat från havet. Vi serverar många gäster i rask takt från vårt lilla kök med mat lagad på riktitgt. Vi är ett litet men sammansvetsat gäng som jobbar med positivitet, noggrannhet och effektivitet som ledord. Menyn är kort men med stor bredd. Några exempel är vår Krispiga fisk, Fishtaco och Sallad på varmrökt lax. När det kommer till dryck har vi valt att fokusera på framförallt mousserande så som Cava, Prosecco och Champagne. Vår enhet på Brunkebergstorg är baserad på samma koncept som i Teatern men där har vi en egen lokal. Menyn och serveringsättet är uppbyggt på samma sätt. Du är positiv, har lätt att arbeta i team, bra ordningssinne och gillar att möta gäster. Visa mindre

Kassapersonal till Restaurang

Ansök    Jan 17    GDK Stockholm AB    Kassapersonal
Vi söker flera serviceinriktade personer med glimten i ögat och en känsla för service. Vi är ett globalt mat koncept, German Döner Kebab och har öppnat vår första enhet i Skärholmen. Vi söker medarbetare som kan jobba i kassan med att ta emot beställningar, Svenska är ett måste och andra språk är meriterande. Visa mer
Vi söker flera serviceinriktade personer med glimten i ögat och en känsla för service. Vi är ett globalt mat koncept, German Döner Kebab och har öppnat vår första enhet i Skärholmen. Vi söker medarbetare som kan jobba i kassan med att ta emot beställningar, Svenska är ett måste och andra språk är meriterande. Visa mindre

kassaBiträde

Vi söker dig som är receptionist och har erfarenhet/ intresse av bl. Sy och ta mått av kläder. Arbetet innefattar nålning av plagg (för ändringar & lagningar),sprätta plagg och sortering av leverans (kemtvätt). Saknar du erfarenhet om mått osv så kommer du att få vägledning inför arbetet på ca 3 - 5 dagar(beroende på hur snabbt du lär dig). Arbetet är i huvudsak självständigt, vilket innebär stor ansvar på personens omdöme och kräver mogenhet. Som en perso... Visa mer
Vi söker dig som är receptionist och har erfarenhet/ intresse av bl. Sy och ta mått av kläder. Arbetet innefattar nålning av plagg (för ändringar & lagningar),sprätta plagg och sortering av leverans (kemtvätt). Saknar du erfarenhet om mått osv så kommer du att få vägledning inför arbetet på ca 3 - 5 dagar(beroende på hur snabbt du lär dig).
Arbetet är i huvudsak självständigt, vilket innebär stor ansvar på personens omdöme och kräver mogenhet.
Som en person är du glad, positiv, serviceinriktad och flexibel.
Önskavärt är om du har någor stöd från arbetsförmedlingen...?eller har du varit arbetslös en längre tid är du välkommen att ansöka.
Tjänsten gäller vardagar med Varierande tider mellan kl 9.00-18.00, tjänsten börjar omgående! Visa mindre

KASSABITRÄDE

Ansök    Jan 16    House Of Excellence    Kassapersonal
HOUSE OF CANDY är ett företag som främst arbetar med försäljning av lösviktsgodis i centrala Stockholm. * Driven att prestera * Utåtriktad I kontakt med kunder och medarbetare * Intresse av att lära dig nya saker * Lojal och en vilja att identifiera dig med företaget och ditt yrke som säljare * Du är ärlig, ödmjuk och lyhörd * Flexibel * Problemlösare * Stresstålig * Organisatorisk Arbetet är i huvudsak individuellt, vilket innebär stor ansvars k... Visa mer
HOUSE OF CANDY är ett företag som främst arbetar med försäljning av lösviktsgodis i centrala Stockholm. * Driven att prestera
* Utåtriktad I kontakt med kunder och medarbetare
* Intresse av att lära dig nya saker
* Lojal och en vilja att identifiera dig med företaget och ditt yrke som säljare
* Du är ärlig, ödmjuk och lyhörd
* Flexibel
* Problemlösare
* Stresstålig
* Organisatorisk
Arbetet är i huvudsak individuellt, vilket innebär stor ansvars känsla och kräver mogenhet. I dina arbetsuppgifter ingår försäljning, kassa, skyltning, städning etc. samtidigt som du ansvarar för butikens organisering.

Vi söker både deltid och heltid, viktigt att du skickar in din ansökan med bild/foto av dig via email. Visa mindre